Svatby na radnici a jiném vhodném místě

Objednat svatbu lze těmito způsoby:

- prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného na webových stránkách města www.liberec.cz (platí pro libereckou radnici)
- osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme tímto snoubence, že v termínu od 1. 3. do 30. 6. 2023 je plánována oprava hlavního vstupního schodiště do historické radnice. Z tohoto důvodu bude vstup do radnice možný pouze bočním vchodem ze strany ulice 5. května. Parkování pro snoubence a svatebčany bude i nadále zajištěno před radnicí.

kancelář č. 6B -- Martina Merdová, tel. 485 243 726 - merdova.martina@magistrat.liberec.cz
kancelář č. 6C - Vladimíra Zábranská, tel. 485 243 723 - zabranska.vladimira@magistrat.liberec.cz 

K vyřízení formalit v úředních hodinách se snoubenci dostaví nejpozději 14 dní před uzavřením sňatku osobně a předloží: doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní doklad), rodný list, vyplněný dotazník k uzavření manželství - snoubenci obdrží při rezervaci. Pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň liberecké radnice nebo v sobotu na radnici (tzn. mimo dobu stanovenou radou obce), vyplní snoubenci žádost o uzavření na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

Snoubenci - cizinci předkládají dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (při rezervaci obdrží snoubenci podrobný seznam).

Snoubenci dále uhradí poplatky. Ke sňatku na liberecké radnici si vyzvednou povolení k vjezdu na náměstí Dr. E. Beneše. Odevzdají formulář s vybranou hudbou.

PŘEHLED SPRÁVNÍCH POPLATKŮ:

RADNICE (SOBOTA)                                   - 1000 Kč

JINÉ MÍSTO (KTERÝKOLIV DEN)              - 1000 Kč

PRÁVNÍ AKT UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ:
Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků.
Snoubenci by proto měli zvolit vhodné oblečení. Pokud je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, mělo by být důstojné. V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti. V případě změny údaje, bude snoubencům  u občanského průkazu oddělena vyznačená část a jeho platnost automaticky skončí 45 dní po uzavření manželství. Takovýto doklad není platným dokladem pro cestu do zahraničí.
Při zařizování svatebního dne mohou snoubenci využít i nabídek firem, jejichž propagační materiály jsou umístěny v kancelářích oddělení matriky.

OBŘADNÍ SÍŇ - BUDOVA HISTORICKÉ RADNICE:
Svatební obřady probíhají v půlhodinových intervalech. Do obřadní síně ve 2. patře vpravo, č. dveří 203 se snoubenci a svatebčané dostaví 15 minut před stanovenou hodinou obřadu. Budova radnice má boční bezbariérový přístup, otevírání zajišťuje na požádání recepční.
Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. V celé budově radnice je zakázáno házet rýži, konfety, okvětní lístky či cokoliv jiného.

Hudba:
Hraje živá hudba – varhany. Nabídka skladeb dle seznamu.

Foto, videozáznamy:
FOTOGRAFA K OBŘADU SI SNOUBENCI ZAJIŠŤUJÍ SAMI NA VLASTNÍ NÁKLADY. Fotografové mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po jeho skončení (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího".

Povolení k mimořádnému vjezdu motorových vozidel do pěší zóny (nám. Dr. E. Beneše):
Snoubencům bude bezplatně vydáno pro nahlášený počet vozidel při vyřizování ostatních formalit. Povolení slouží k parkování vozidel během obřadu, po dobu fotografování na schodech radnice a na náměstí. Nikoliv však po dobu svatebního oběda nebo fotografování v jiných částech města.

JINÉ VHODNÉ MÍSTO by mělo být důstojné.
Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice. Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování, organizaci obřadu, atd. si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.
 


Týden po sňatku bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí oddací list. Vyzvednout ho může jeden z manželů, případně jejich rodiče s platným dokladem totožnosti. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.

Nastavení cookies