Oddělení hospodářské správy

Bc. David Novotný

vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3874
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.03

Oddělení hospodářské správy

Sídlo: Liebiegova vila, Jablonecká 41/27
Doručovací adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
Telefon: 485 243 874

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bažantová Pavla referent oddělení hospodářské správy Krematorium 48 524 3459
Endlicher Jan hrobník údržbář
Havlíková Kristýna referent oddělení hospodářské správy Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3460
Hudec Pavel pracovník kremačního zařízení .
Chvojková Drahomíra uklizečka
Jarešová Vendula referent investic a oprav recepce Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3881
Kalinová Jaroslava referent oddělení hospodářské správy správa hřbitovů, parkovací karty Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3457
Marek Josef hrobník údržbář
Peroutka Roman hrobník údržbář Jablonecká 41/27 1.12
Pitvorová Michaela referent oddělení hospodářské správy investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3872
Valach Luboš hrobník údržbář 734365985
Bc. Vojtová Jana referent oddělení hospodářské správy Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3462
Zmrzlík Josef hrobník údržbář Jablonecká 41/27 734365980
POPIS ČINNOSTI

Oddělení hospodářské správy zajišťuje správu a údržbu veřejných pohřebišť vč. agendy pohřebnictví, agendu investičních akcí  svěřené do kompetencí odboru správy veřejného majetku a s tím spojenou administrativní činnost a provoz a údržbu dětského dopravního hřiště

Oddělení hospodářské správy zajišťuje:

 • komplexně za SML zajišťuje agendu pohřebnictví spojenou s krematoriem včetně komunikace s provozovatelem krematoria, opravy a údržby budovy včetně příslušenství a za SML administrativně zajišťuje agendu smutečního fondu
 • zajišťuje správu a údržbu veřejných pohřebišť a ostatních hřbitovů v majetku města (mimo krematoria)
 • uzavírá a vypovídá smlouvy o nájmu hrobových míst
 • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostích (dětské dopravní hřiště, hřbitovy vč. budovy krematoria) a to zejména:
  • ověřuje vhodnost pozemků pro stavby zadáním provedení průzkumů (geotechnický, územně-technický průzkum, stavebně-technický vč. návrhu na odstranění staveb, stavebně- historický, archeologický průzkum staveniště apd.)
  • v případě potřeby zajišťuje zpracování a podání žádosti o vlivu stavby na ŽP a následně zajišťuej zpracování případných závěrů z protokolu do dalších stupňů projektové dokumentrace příslušné stavby
  • zadává zpracování projektové dokumentace (studie, DÚR, DSP, DZS atd.)
  • obstarává věci investora v předinvestiční ale i po realizační etapě akce, svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku, kdy investorem akce je SML ( veřejnoprávní, legislativní stránka přípravy a realizace - stanoviska a souhlasy dotčených nemovitostí, dotčených orgánů a příslušná správní rozhodnutí správních orgánů)
  • kontroluje vlastnické vztahy a omezení vlastnických vztahů (např. věcná břemena) v katastru nemovitostí u pozemků dotčená stavbou
  • zpracovává podklady k veřejným soutěžím související s přípravou a realizací akce svěřené do kompetence odboru správy veřejného majetku (studie, projektová příprava, inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí či stavebního povolení, technický dozor investora při realizaci stavby atd.)
  • v rámci svěřené působnosti je garantem realizace konkrétní investiční akce
  • zajišťuje koordinaci jednotlivých subjěktů spolupodílející se na realizaci akce (investor, projektant, TDI, dodavetel atd.)
  • prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících a přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zavedení do majetku SML
  • zajišťuje protokolární předávání dokončených investic do provozu a jejich zařazení do majetku SML, vč. finančního vypořádání investice, zpracovává a kompletuje podklady pro zařazení realizované investice do majetku SML a následně předává oddělení informační soustavy
 • pro akce a projekty realizované v rámci svěřených kompetencí komplexně vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům a nemovitostem, pokud nejde o akce a projekty svěřené společně s majetkem jiným útvarům MML
 • je supervizorem správy dětského dopravního hřiště, koordinuje a zajišťuje aktivity v tomto areálu v souladu s darovací smlouvou na tento objekt, spolupracuje s městkou policií Liberec na činnost v tomto areálu, zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálu dětského dopravního hřiště
 • zajišťuje agendu plánovacích smluv se stavebníky
 • komplexně za SML zajišťuje správu kanalizací a vodovodů ve vlastnictví města Liberec, vč. údržby, oprav a investičních akcí spojených s tímto majetkem

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Aktuality odboru

05.11.2018

Rekonstrukce střechy na hřbitovním domku v Horním Růžodolu

Počátkem listopadu začala rekonstrukce střechy na hřbitovním domku v Horním Růžodolu.
 
01.11.2018

Dokončení revitalizace rozptylové loučky na hřbitově v Ruprechticích

Dne 1. 11. 2018 byla dokončena revitalizace rozptylové loučky v Ruprechticích.
 
23.10.2018

Nové pracoviště správy hřbitovů

Město Liberec od 24. 10. 2018 otevírá pro veřejnost nové pracoviště správy hřbitovů v Ruprechticích.
 
01.07.2018

Správa krematoria a provoz pohřební služby v Liberci

Město Liberec od 1. 7. 2018 komplexně zajišťuje správu a provoz krematoria a provoz pohřební služby města Liberce.
 
Předchozí
1