Oddělení rozvojové koncepce

Mgr. Barbara Steinzová

vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Tel.: 48 524 3508
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 213

Oddělení rozvojové koncepce

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 503

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Klemšová Monika specialista pro zapojování veřejnosti do rozhodování pracovník vztahu k veřejnosti nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3505
Ing. Mimrová Stanislava manažer oddělení rozvojové koncepce manažer projektů „ALiZi“, „SECAP - Energeticky udržitelný Liberec“, „Podpora čisté mobility“ nám. Dr. E. Beneše 1/1 213 48 524 3503
Ing. Ph.D. Tvrdíková Pavlína manažer oddělení rozvojové koncepce nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3579
POPIS ČINNOSTI

Oddělení rozvojové koncepce

A) Samostatná působnost

1. vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje strategický dokument – Strategie rozvoje města, ze schválené strategie rozvoje města identifikuje akční plány rozvoje města na kratší období, monitoruje je, hodnotí je a po naplnění vytváří nové;
2. zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis pro zpracovatele sektorových koncepcí (např. Koncepce rozvoje CR, Koncepce dopravy a další);
3. identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na dotační možnosti;
4. odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou strategií a akčním plánem rozvoje města;
5. monitoruje externí zdroje financování rozvojových projektů města, vyhledává zdroje pro existující záměry a informuje o nových zdrojích ostatní organizační jednotky MML a SML;
6. slouží jako konzultační místo v oblasti dotací pro SML a subjekty zřizované či zakládané SML;
7. aktivně se účastní tvorby nadřazených strategických dokumentů a dokumentů nových plánovacích období;
8. koordinuje přípravu Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ jsou integrované rozvojové strategie popisující konkrétní problémy a potřeby vymezeného území, cíle a priority z nich vycházející a vzájemně provázané investiční i neinvestiční záměry, kterými bude navržených cílů dosaženo);
9. koordinuje projekt Liberec- zdravé město a Místní agendu 21.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality oddělení

29.08.2013

Město naplnilo pracovní skupiny pro strategii rozvoje

Úvodní informační setkání členů pracovních skupin pro strategii rozvoje města připravilo v pondělí 26. srpna Statutární město Liberec.
 
02.08.2013

Pracovní skupiny pro strategii rozvoje města

Podstatou tvorby aktualizované strategie rozvoje města je v maximální míře zapojit veřejnost, ať už laickou či odbornou, aby výstupem byla propracovaná a společensky široce přijatá koncepce. Komise pro rozvoj a strategické plánování schválila vytvoření deseti tematicky zaměřených pracovních skupin, které budou tvořeny odborníky na konkrétní řešenou oblast či oblasti.
 
16.07.2013

Schválení vize, globálních a strategických cílů aktualizované strategie rozvoje města

Aktualizace strategie rozvoje města se dostává po ukončení analytické části do další fáze. V pondělí 15. července schválila Komise pro rozvoj a strategické plánování vizi, globální a strategické cíle. Kromě toho také schválila tematicky zaměřené pracovní skupiny, které budou dále pracovat na konkrétních opatřeních.
 
21.06.2013

Vláda ČR schválila Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020

Ve středu 22. května schválila vláda nový strategický dokument „Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013-2020“, neboli Cyklostrategie 2013. Materiál mapuje stávající situaci v oblasti cyklistické dopravy a cykloturistiky a navrhuje opatření pro její rozvoj nejen v oblasti dopravy, ale také cestovního ruchu, zdravotnictví a životního prostředí. Aktualizovaná Cyklostrategie nahradí dosud platný vládní dokument, který schválila česká vláda v roce 2004.
 
20.06.2013

Vláda schválila metodiku přípravy veřejných strategií

Vláda České republiky na svém jednání dne 2. května 2013 schválila Metodiku přípravy veřejných strategií, jejímž cílem je představit obecně vhodný a aplikovatelný postup tvorby strategických dokumentů v české veřejné správě.
 

 

Nastavení cookies