Město ve spolupráci s veřejností zaktualizovalo strategii rozvoje města Liberce do roku 2020

Příprava aktualizace strategického plánu rozvoje města začala v roce 2012 zrevidováním strategie rozvoje na roky 2007 - 2020. Byly prověřeny vize a stanovením globálních a strategických cílů. Poté začaly jednat tematické pracovní skupiny, složené jak z odborníků z magistrátu města Liberce, tak odborné i laické veřejnosti. Na třech desítkách jednání o jednotlivých tématech rozvoje města se podílelo cca 150 osob. V další fázi se pak konalo připomínkování návrhové části nového strategického plánu, do něhož se kromě projektového týmu strategie rozvoje, primátorky a vedení města, komise rady města pro rozvoj a strategické plánování, vedoucích a pracovníků příslušných odborů magistrátu, tajemníka magistrátu, zastupitelských klubů a komisí rady a výborů zastupitelstva účastnili i mnozí občané z řad odborné i laické veřejnosti, pro něž město pravidelně pořádalo veřejná setkání.

„Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec na roky 2014 – 2020 je základním rozvojovým dokumentem, který určuje, jak by se mělo město rozvíjet v následujících letech. V současné době je platná strategie na roky 2007 – 2020, jejíž aktualizace byla po sedmi letech již nutná jak s ohledem na nastalé změny ve městě Liberci a jeho okolí, tak v souvislosti se snahou odstranit některé nedostatky.Jsem si jistý, že zaktualizovaná strategie městu Liberec a jeho obyvatelům pomůže v jeho dalším přiměřeném rozvoji. Přínosná bude i v možnosti čerpání dotací z Evropské unie na rozvojové, veřejně prospěšné projekty,“ uvedl náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří Rutkovský.

Schválená strategie rozvoje bude v praxi pravidelně implementována prostřednictvím akčních plánů schvalovaných nejdříve na jeden a následně na dva roky, v nichž se cíle a opatření ze strategie promítnou do podoby konkrétních projektů, kde se budou odrážet priority města a jeho finanční možnosti. „Tyto projekty budou financovány z rozpočtu města, z fondů Evropské unie, národních zdrojů i soukromých prostředků - v případě, kdy garantem projektu bude soukromý subjekt,“ vysvětlil Jiří Rutkovský.

Co se týče evropských dotací, jejich čerpání umožní v příštích šesti letech připravovaný Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou. Strategický plán rozvoje města totiž s Integrovaným plánem rozvoje území velmi úzce souvisí. „Pokud chce město získávat peníze z jiných zdrojů, musí všechny projekty řešit v souladu právě se strategií rozvoje města i nadřazenými strategickými dokumenty kraje, státu i Evropské unie. To je jedna z hlavních podmínek pro získávání finančních prostředků v plánovacím období 2014 – 2020,“ uvedl již dříve Jiří Rutkovský.

Další informace k IPRÚ a ke strategii rozvoje najdete na webu města na adrese www.liberec.cz/IPRUwww.liberec.cz/aktualizace-strategie.

Text: Jan Vrabec

 

Nastavení cookies