16.07.2013
Jan Král

Schválení vize, globálních a strategických cílů aktualizované strategie rozvoje města

Aktualizace strategie rozvoje města se dostává po ukončení analytické části do další fáze. V pondělí 15. července schválila Komise pro rozvoj a strategické plánování vizi, globální a strategické cíle. Kromě toho také schválila tematicky zaměřené pracovní skupiny, které budou dále pracovat na konkrétních opatřeních.

V pondělí 15. července se sešel Projektový tým strategie a Komise pro rozvoj a strategické plánování.  Po jednání Projektového týmu finální podobu dokončila a schválila Komise pro rozvoj a strategické plánování.Oba týmy při formování vize a cílů vycházely z výsledků analytické částí, tedy ze strategických analýz, anketního a dotazníkového šetření, z výsledků všech květnových setkání. Ve všech formulacích se tedy odráží jak objektivně definované problémy města, tak požadavky jeho občanů a zájmových skupin.

Vize, tedy určitá idea toho, jakým městem by měl Liberec v roce 2020 být, byla schválena v této podobě:

Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německo-polského trojzemí. Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na kvalitních vysokých a středních školách, které vychovávají všestranně připravené odborníky z různých oborů využívající špičkové moderní technologie. Město nabízí bohatý kulturní a společenský život stejně tak i sport a další volnočasové aktivity jak pro místní, tak pro návštěvníky. Sounáležitost obyvatel s městem je dána kvalitními podmínkami pro život, kvalitním životním prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a moderním stylem řízení města otevřeným spolupráci napříč všemi sektory.

Z vize pak vyplývají čtyři globální cíle, neboli priority Liberce:

 1. Atraktivní město pro obyvatele i turisty s funkčním žijícím centrem nabízí dostupnou přírodu v bezprostředním okolí města i odpovídající podmínky pro sportování a další možnosti trávení volného času.
2. Vyvážený a udržitelný ekonomický rozvoj je založen na využití moderních technologií a spolupráci s vysokými školami a výzkumnými centry. Kvalitní a vzdělaná pracovní síla nachází ve městě odpovídající kulturní a společenské vyžití.
3. Vysoká kvalita života obyvatel města v mnoha oblastech zvyšuje atraktivitu bydlení v Liberci jak pro stávající obyvatele města, tak pro nově příchozí.
4. Moderně spravované město spolupracující se sousedními obcemi, regionem, euroregionem stejně tak s obyvateli města, podnikatelskou veřejností, občanským sektorem a dalšími.

Třetí úrovní jsou pak strategické cíle, kterých je, stejně jako v předchozí verzi strategie rozvoje, pět:

A. Konkurenceschopná ekonomika a podnikání
B. Kvalita života
C. Životní prostředí
D. Udržitelná mobilita a technická infrastruktura
E. Veřejná správa, občanská společnost, územní spolupráce

Současně bylo schváleno 10 tematicky zaměřených pracovních skupin, které budou strategické cíle rozpracovávat do dílčích opatření a aktivit. Nyní je tedy stěžejní obsadit všechny pracovní skupiny tak, aby mohly pracovat co nejeefektivněji, zároveň nastavit harmonogram a náplň setkávání jednotlivých skupin takovým způsobem, aby nedošlo k opomenutí nějakého zásadního tématu nebo naopak k duplicitnímu řešení problému. Očekává se, že pracovní skupiny by se poprvé mohly sejít na začátku září.

Nastavení cookies