Oddělení ochrany přírody

Ing. Eva Vacková

vedoucí oddělení ochrany přírody
Tel.: 48 524 4893
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.32

Oddělení ochrany přírody

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 868

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Dytrichová Dedeciusová Dagmar referent ochrany zemědělského půdního fondu ochrana zemědělského půdního fondu nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4892
Ing. Kazdová Zuzana referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.35 48 524 4887
Ing. Klinovská Marie referent ochrany zemědělského půdního fondu ochrana zemělského půdního fondu, ochrana zvířat nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.33 48 524 4869
Ing. Kopecký Jiří referent ochrany lesů státní správa lesů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.29 48 524 4877
Ing. Koutecká Štěpánka referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.34 48 524 4865
Ing. Kučerová Hana referent ochrany lesů, myslivosti, rybářství státní správa lesů, myslivosti, rybářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.29 48 524 4878
Ing. Mádlová Zuzana referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.35 48 524 4884
Ing. Neumannová Hana referent ochrany zemědělského půdního fondu ochrana zemělského půdního fondu nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.30 48 524 4894
Ing. Nosková Eva referent ochrany lesů státní správa lesů nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.31 48 524 4868
Ing. Parmová Lenka referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.35 48 524 4884
POPIS ČINNOSTI

Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a  obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany přírody a  krajiny, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, státní rostlinolékařské péče, státní správy lesů a státní správy myslivosti.

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

  1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění;

  2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působnosti podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění;

  3. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění;

  4. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění;

  5. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění;

  6. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, v platném znění;

  7. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti;

  8. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči;

  9. plní povinnost obecního úřadu dle vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů, použití přípravků na ochranu rostlin;

  10. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění;

  11. je dotčeným orgánem státní správy v řízeních podle zvláštních předpisů, zejména stavebního zákona, zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci – IPPC), a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon o EIA);

  12. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; vede centrální evidenci žádostí o informace o životním prostředí na MML;

Dokumenty odboru

 

FORMULÁŘE JSOU NOVĚ K DISPOZICI NA https://portal.liberec.cz/situace/oblast/zivotni-prostredi

 

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

Aktuality odboru

23.04.2019

Nová vyhláška o ochraně dřevin

Vyhláška č. 86/2019 Sb.
 
27.03.2019

Kalamitní kůrovcové desatero - pro vlastníky lesa

Kalamitní kůrovcové desatero ke stažení
 
25.05.2015

Novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 
29.10.2014

Nová vyhláška o ochraně dřevin

Od 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
 

 

Nastavení cookies