Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

ZÁSADY PRÁCE statutárního města Liberec
s peticemi, stížnostmi a podněty občanů

Směrnice rady města č.5RM
schválená usnesením č. 477/2014 rady města na její 13. schůzi dne 22. července 2014.

 

 

 

1.      Obecná ustanovení

1.      Účelem této směrnice je zajistit přesnou evidenci a správné a včasné projednání a vyřízení:

a)      peticí patřících do přenesené působnosti statutárního města Liberec dle zákona č. 85/1990, o právu petičním, v platném znění (dále jen peticí);

b)      návrhů, připomínek a podnětů členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva, komisí rady a fyzických a právnických osob (dále jen podněty);

c)      stížnostmi fyzických a právnických osob proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění;

d)     ostatních stížností fyzických a právnických osob (dále jen stížnost) nesouvisející se správními řízeními dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, nebo s daňovým řízením podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

2.      Z podání peticí, podnětů a stížností musí být patrno, kdo je činí, které věci se týkají a co se navrhuje.

3.      Petice musí splňovat podmínky, stanovené v zák. 85/1990 Sb., o právu petičním.

4.      Výkonu petičního práva, podání stížností nebo podnětů nesmí být bráněno a nesmí být podateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.

5.      Vyřizování peticí, podnětů a stížností musí být nestranné, rychlé, odpovědné a hospodárné.

 

1.1.           Pojmy

Pro účely této směrnice se uvedenými pojmy rozumí 

petice

žádosti, návrhy a  stížnosti ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do  přenesené působnosti statutárního města Liberec, mají náležitosti a jsou podávány podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním v platném znění

podnět

upozornění na  nedostatky v činnosti jiných fyzických nebo právnických osob nebo orgánů veřejné správy, které může podat kdokoli. Podnětem jsou i návrhy nebo připomínky, směřované orgánům statutárního města, které mohou podávat občané statutárního města nebo členové zastupitelstva města podle § 82 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, předsedové komisí rady nebo výborů zastupitelstva

stížnost

podání, kterým si dotčené osoby stěžují na postup statutárního města Liberec v postavení správního orgánu nebo na nevhodné chování zaměstnanců statutárního města Liberec v postavení úředních osob

ostatní stížnost

podání, kterým si dotčené osoby stěžují na postup statutárního města Liberec v samostatné působnosti nebo na nevhodné chování zaměstnanců statutárního města, kteří samostatnou působnost vykonávají

dotčené osoby

osoby, jichž se činnost jednotlivých odborů magistrátu v jednotlivých případech přímo dotýká, tj. kdokoli, kdo je dotčen ve svých právech, povinnostech či zájmech výkonem přenesené nebo samostatné působnosti statutárního města Liberec či nevhodným chováním zaměstnanců statutárního města

správní orgán

Magistrát města Liberec při výkonu přenesené působnosti a vrchnostenské samostatné působnosti

pracovník magistrátu

zaměstnanec statutárního města Liberec zařazený do magistrátu

 

2.      Petice

2.1 Přijímání a evidence peticí

1.      Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v uvedené věci zastupovat. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena.

2.      Petice přijímá podatelna nebo jakýkoli odbor magistrátu a zasílá sekretariátu kanceláře tajemníka k evidenci.

3.      Sekretariát kanceláře tajemníka si neprodleně vyžádá od odboru právního a veřejných zakázek (dále jen právníci) posouzení, zda petice splňuje zákonem stanovené požadavky petice. Právníci vydají posouzení ve lhůtě 2 dny od jeho vyžádání sekretariátem kanceláře tajemníka. 

4.      Nemá-li petice zákonem stanovené náležitosti, vyzve sekretariát kanceláře tajemníka podatele do 5 dnů ode dne, kdy obdržela posouzení právníků, aby petici doplnil.

5.      Nepatří-li věc, jíž se petice domáhá, do působnosti statutárního města, postoupí sekretariát kanceláře tajemníka petici do 5 dnů od data doručení příslušnému orgánu a podatele o tom vyrozumí. Není-li příslušný orgán znám, vrátí petici s odůvodněním podateli.

6.      Sekretariát kanceláře tajemníka nebo tajemníkem magistrátu určený odbor magistrátu odpovídá za předání petice radě města na její nejbližší schůzi. K materiálu je vždy přiloženo posouzení odboru právního a veřejných zakázek magistrátu.

2.2 Projednání a vyřízení petice

1.      Projednání a vyřízení petice zabezpečuje rada města, která určí:

a)      odpovědného vedoucího odboru za vyřízení, případně garanta, týká-li se věc činnosti více odborů,

b)      postup vyřízení,

c)      termín předložení návrhu na řešení nebo vyřízení petice,

d)     nasvědčuje-li obsah petice tomu, že byl spáchán trestný čin, postupuje rada podle zvláštních předpisů (trestní řád).

2.      Lhůta pro vyřízení petice je 30 dnů. V písemnosti, kterou statutární město na petici odpovídá, musí být uvedeno stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Odpověď se zašle tomu, kdo petici podal nebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. Odpověď zajišťuje odbor magistrátu, který byl vyřízením petice radou určen. Kopie odpovědi se zasílá na vědomí radě města a sekretariátu kanceláře tajemníka.

3.      Podněty

3.1 Přijímání a evidence podnětů

1.      Podněty mohou být vzneseny členy zastupitelstva ústně přímo na zasedání zastupitelstva. Výpis podnětů členů zastupitelstva zajišťuje organizační oddělení kanceláře tajemníka.

2.      O podnětech z činnosti výborů a komisí pořizují záznam tajemníci výborů či komisí. Záznam předávají k evidenci do sekretariátu tajemníka.

3.      Ostatní podněty se podávají písemně nebo ústně do protokolu prostřednictvím příslušného odboru magistrátu, který je postupuje k evidenci sekretariátu kanceláře tajemníka.

4.      Podněty fyzických nebo právnických osob přijímá podatelna nebo jakýkoli odbor magistrátu a předává je neprodleně k evidenci sekretariátu kanceláře tajemníka.  

5.      Sekretariát kanceláře tajemníka magistrátu odpovídá za evidenci podnětů a jejich předložení odborům magistrátu k vyřízení nebo orgánům statutárního města k jejich věcnému projednání.

3.2 Projednání a vyřízení podnětů

1.      Týká-li se podnět pravomoci zastupitelstva nebo rady města, primátora, nebo zvláštních orgánů města, určí rada města zajištění vyřízení podnětu obdobně dle čl. 2.2 odst. 1, body a), b), c), d) této směrnice.

2.      Týká-li se podnět působnosti magistrátu, určí tajemník jeho vyřízení obdobně podle čl. 2.2 odst. 1, body a), b), c), d) této směrnice.

3.      Pro vyřízení podnětu je stanovena lhůta 30 dnů. Jde-li o podnět člena zastupitelstva, vznesený na jednání zastupitelstva, musí být podána zpráva o vyřízení podnětu na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

4.      Stížnosti a ostatní stížnosti

4.1 Přijímání a evidence

1.      Každý odbor magistrátu je povinný přijímat ústní stížnosti nebo ústní ostatní stížnosti. Není-li statutární město příslušné tyto stížnosti vyřizovat, pracovníci magistrátu ústně odkáží stěžovatele na příslušný subjekt veřejné správy. Je-li ústní stížnost nebo ústní ostatní stížnost podána přímo na příslušném odboru magistrátu, je vyřizována neprodleně, pokud to její povaha umožňuje. Po vyřízení se provede záznam do spisu. Jinak o podání ústní stížnosti nebo ústní ostatní stížnosti sepíše pracovník příslušného odboru magistrátu protokol. Vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník protokol neprodleně předá k  evidenci do sekretariátu kanceláře tajemníka.

2.      Je-li ústní stížnost nebo ústní ostatní stížnost podávána na odboru magistrátu, který není příslušný k jejímu vyřízení, jsou pracovníci tohoto odboru povinni sepsat protokol o podání ústní stížnosti. Vedoucí odboru nebo jím pověřený pracovník protokol neprodleně předá k  evidenci do sekretariátu kanceláře tajemníka.

3.      V protokolu se uvádí, kdo stížnost nebo ostatní stížnost podává, jeho jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, označení odboru magistrátu a jméno, příjmení a funkce pracovníka magistrátu, místo kde je protokol sepisován, datum a čas jeho sepsání, popis, jaké věci se podání týká, čeho se stěžovatel domáhá a co navrhuje. Protokol musí být opatřen podpisy stěžovatele a vyhotovitele protokolu. Odepření podpisu stěžovatelem, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají.  

4.      Na stížnosti nebo ostatní stížnost podané v písemné formě se vztahují pravidla spisového a skartačního řádu. 

5.      Sekretariát kanceláře tajemníka nebo jí pověřený vedoucí odboru magistrátu postupuje stížnosti nebo ostatní stížnosti příslušnému subjektu veřejné správy v případě, že statutární město není příslušné k jejich vyřízení.

6.      Sekretariát kanceláře tajemníka zavede na každou stížnost nebo ostatní stížnost evidenční list. Spis založí ten odbor magistrátu, který věc vyřizuje.   

4.2 Projednání a vyřízení

1.      Podání stížností nebo ostatních stížností nesmí být stěžovateli na újmu; nesmí ovlivnit výsledek prováděných postupů nebo správních řízení. 

2.      Týká-li se stížnost nebo ostatní stížnost působnosti statutárního města, určí tajemník jejich vyřízení obdobně podle čl. 2.2 odst. 1, body a), b), c), d) této směrnice.

3.      V případě, že jde o anonymní podání, tajemník úřadu podle jeho obsahu určí, zda se bude prošetřovat.

4.      Tajemník magistrátu nebo vedoucí příslušného odboru magistrátu je povinen prošetřit skutečnosti v podání uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Tajemník magistrátu si od odborů magistrátu, jichž se stížnost týká, může vyžádat spisy, které se skutečností uvedených v podání týkají. 

5.      Byla-li stížnost nebo ostatní stížnost shledána důvodnou, nebo částečně důvodnou, určí tajemník magistrátu nebo vedoucí příslušného odboru opatření k nápravě. O výsledku prošetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu.

6.      Má-li stěžovatel za to, že stížnost směřující proti postupu správního orgánu nebo nevhodnému chování úředních osob nebyla řádně vyřízena, předá kancelář tajemníka nebo tajemníkem magistrátu určený odbor magistrátu spis se svým stanoviskem nadřízenému správnímu orgánu, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

7.      Sekretariát kanceláře tajemníka vede přehled o počtu stížností, jejich oprávněnosti a dodržení lhůty k vyřízení. Tento přehled předkládá jednou ročně radě města na vědomí.

8.      Stížnost proti postupu správního orgánu nebo proti nevhodnému chování úředních osob musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

9.      Lhůta pro vyřízení ostatních stížností je stanovena 30 dnů ode dne doručení. Na žádost odboru magistrátu může tajemník magistrátu výjimečně a v odůvodněných případech lhůtu prodloužit až na 60 dnů. O prodloužení lhůty musí být stěžovatel informován.

10.  Dodržení lhůt k vyřízení stížností nebo ostatních stížností sleduje odbor magistrátu, který je vyřizuje nebo sekretariát kanceláře tajemníka.

11.  Odbor, který je pověřen vyřízením stížnosti nebo ostatních stížností si může vyžádat k jejich prošetření součinnost jiného odboru magistrátu.

12.  V případě, že stížnost nebo ostatní stížnost vyřizuje na základě pokynu tajemníka magistrátu příslušný odbor magistrátu samostatně, předává do sekretariátu kanceláře tajemníka informaci o jejich vyřízení a k ní přikládá kopii odpovědi.

13.  Stížnosti, které směřují proti tajemníkovi magistrátu, řeší primátor.

5.      Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.8.2014.

 

Nastavení cookies