Informace poskytnuté občanům

 

CJ MMLROK 2019
1/2019       CJ MML 001473/19 výše poskytnutých dotací společnosti FC SLOVAN LIBEREC a.s., a. s. v letech 2015, 2016, 2017 a 2018
2/2019 CJ MML 001991/19 cena webové stránky www.liberec.cz a cena měsíční správy stránek
3/2019 CJ MML 002190/19 zda město využilo služeb Petra Vojnara,  zda disponuje smlouvou s touto osobou, počet obyvatel k 31.12.2018
4/2019 CJ MML 002202/19 info k promo videu města na facebooku, 15. prosince 2018 ve 12:55. Kdo video vyráběl, kolik za něj bylo zaplaceno, jaké bylo zadání
5/2019 CJ MML 005829/19 investiční plány města v letech 2019-2022
6/2019 CJ MML 007539/19 info ohledně opatření GDPR
7/2019 CJ MML 008503/19 prodej tzv. Henleinovy vily, které z dokumentů stavebník nedodal při žádosti o stavební povolení
8/2019 CJ MML 010080/19 potvrzení počtu podání
9/2019 CJ MML 010081/19 žádost odložena - neuhrazeny náklady
10/2019 CJ MML 011580/19 pozemky KÚ Janův Důl u Liberce, pč. 134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 - stavební či jiné řízení
11/2019 CJ MML 014469/19 data, která městu poskytla společnost REKOLA Bikesharing, s.r.o., příloha
12/2019 CJ MML 015210/19 kopie dokumentů ke stavebnímu řízení
13/2019 CJ MML 016322/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
14/2019 CJ MML 016341/19 výstavba vodního díla Jílové u Hodkovic nad Mohelkou
15/2019 CJ MML 017051/19 Radniční zpravodaj - náklad,počet listů,perioda,náklad na jedno číslo a na distribuci
16/2019 CJ MML 017819/19 období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 - kolik bylo zahájeno vyvlastňovacích řízení a kolik vydáno rozhodnutí o vyvlastnění
17/2019 CJ MML 026961/19 info ohledně metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení
18/2019 CJ MML 033480/19 info k místnímu referendu konaného 5. – 6. 10. 2018
19/2019 CJ MML 036235/19 informace vztahující se k utajení osvojení
20/2019 CJ MML 037383/19 info k ochranným pásmům letiště v Hodkovicích nad Mohelkou - částečně odmítnuto
21/2019 CJ MML 041475/19 info k rozpočtu projektu na dvě nové kamery
22/2019 CJ MML 042000/19 informace o městském mobiliáři a zeleni
23/2019 CJ MML 042746/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
24/2019 CJ MML 044743/19 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
25/2019 CJ MML 050660/19 žádost odmítnuta
26/2019 CJ MML 061059/19 kopie ze spisu
27/2019 CJ MML 063384/19 info ohledně počtu vydaných závazných stanovisek 1.1.18 - 18.2.19
28/2019 CJ MML 063597/19 poskytnutí rozhodnutí ohledně nakládání s povrchovými vodami 
29/2019 CJ MML 063669/19 vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
30/2019 CJ MML 064801/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
31/2019 CJ MML 069034/19 stanoviska odboru hlavního architekta ke stavbám k.ú. Horní Hanychov
32/2019 CJ MML 069038/19 žádost odmítnuta
33/2019 CJ MML 070275/19 poskytnutí závazných stanovisek - částečně odmítnuto
34/2019 CJ MML 081959/19 různé otázky ohledně využívání zpravodaje, sms, rozhlasu, nástěnky, soc. sítí apod. městem, příloha
35/2019 CJ MML 091642/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou, odbor stavební úřad odpověď , odbor hlavního architekta odpověď + částečně odmítnuto
36/2019 CJ MML 084093/19 anonymizované kopie rozhodnutí, stanovisek od 1.1.2002 do současnosti - záměr těžby štěrkopísku, 1, 2, 3, 4, 5, 6
37/2019 CJ MML 088181/19 kopie listin vybraných bytových objektů
38/2019 CJ MML 090742/19 počet podaných stížností + kopie poslední vyřízené důvodné stížnosti a nedůvodné stížnosti
39/2019 CJ MML 093289/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
40/2019 CJ MML 094974/19 rozhodnutí orgánu územního plánování - seznam č.j.
41/2019 CJ MML 094973/19 zápis ZM, kde byla schválena změna ÚPML 7c + podklady týkající se změny, usnesení
42/2019 CJ MML 094982/19 závazné stanovisko + územní rozhodnutí a stavební povolení k.ú. Horní Hanychov na p.p.č. 149/12, 149/1, 152/67
43/2019 CJ MML 095735/19 průměrný měsíční nájezd km u elektromobilů a průměrný měsíční nájezd v km u ostatních vozů ve vlastnictví SML
44/2019 CJ MML 096067/19 navýšení dopr. kapacity ul. Prosečská při realizaci 40 byt. jednotek, ul. U Studánky - develop. projekt p.č. 2786/1, poskytnutí vyjádření ZP a HA k projektu p.č. 2786/1
45/2019 CJ MML 095995/19 žádost odmítnuta
46/2019 CJ MML 097752/19 jakým způsobem a kde jsou dále zpracovávány separované odpady z šedých kontejnerů na plech z území města Liberce
47/2019 CJ MML 101828/19 poskytnuí pasportu komunikací a veřejné zeleně v úseku ulice Máchova
48/2019 CJ MML 106367/19 pozemky k.ú. Janův Důl u Liberce, pč. 134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 - stavební či jiné řízení
49/2019 CJ MML 107487/1 rozhodnutí orgánu územního plánování - seznam č.j.
50/2019 CJ MML 109665/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
51/2019 CJ MML 113490/19 info ohledně stavebních podmínek pro lanové centrum
52/2019 CJ MML 116778/19 poskytnutí interních předpisů k zadávání veřejných zakázek
53/2019 CJ MML 119994/19 info k prodeji pozemku do vlastnictví Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů - Místní spolek Liberec
54/2019 CJ MML 123250/19 info k vedeným stavebním řízením č.p. 339, Pivovarská ulice, Liberec XXX
55/2019 CJ MML 123850/19 rozhodnutí ohledně kanalizační přípojky č. p. 138/7 v ulici U Jeslí v Liberci
56/2019 CJ MML 126406/19 kroky města Liberce ke zmírnění dopadů klimatické krize
57/2019 CJ MML 127902/19 info ohledně dopravních přestupků
58/2019 CJ MML 127888/19 zaslání konkrétního Rozhodnutí - odbor dopravy
59/2019 CJ MML 130008/19 info ohledně zákonných norem pro vyznačení objížďky
60/2019 CJ MML 132138/19 info ohledně územních řízení - kolik jich bylo vydáno po 24 měsících, kolik žádostí bylo s vadou, kolik bezvadných, atd.
61/2019 CJ MML 133840/19 žádost odmítnuta
62/2019 CJ MML 135992/19 informace k provozu motorových vozidel na cyklostezce Druzcov - Osečná
63/2019 CJ MML 136239/19 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
64/2019 CJ MML 138846/19 stavební povolení č.j. SURR/7130/230741/18-Ka, seznam dokumentů ve spisu ke stavbě „Výstavba 4 viladomů – Harcov – Jizerská
65/2019 CJ MML 141010/19 info k vrtným pracem na p. č. 254/2, Františkov u Liberce
66/2019 CJ MML 142012/19 info ohledně předzahrádky před barem na chodníku
67/2019 CJ MML 142202/19 info o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání OP, CD, ŘP
68/2019 CJ MML 142964/19 info ohledně povolení kácení dřevin na pozemku p. č. 1126/1 v k. ú. Rochlice
69/2019 CJ MML 144026/19 kopie nesouhlasů HAEP k prodeji pozemku p.č. 373, k.ú. Doubí
70/2019 CJ MML 144080/19 analýza území na kterou je odkazováno v závazném stanovisku č.j. HA/7110/037637/19/Vo
71/2019 CJ MML 144540/19 info ohledně přestupku ul. Mozartova
72/2019 CJ MML 149764/19 kopie dokumentů k p.p.č. 1375/2 Vesec a p.p.č. 1378 Vesec
73/2019 CJ MML 153840/19 info o zdroji, z kterého odbor nabyl informace ohledně odpovědi na žádost č. 69/19
74/2019 CJ MML 154051/19 podpora znevýhodněných dětí v oblasti sportu a tělovýchovy
75/2019 CJ MML 155096/19 info ohledně Pivního baru Azyl, kolaudační rozhodnutí apod.
76/2019 CJ MML 155097/19 vyřízeno v rámci 75/2019
77/2019 CJ MML 155107/19 výdaje města Liberec na odpadové hospodářství 2010 - 2018, příjmy města Liberec z poplatků za svoz komunálního odpadu 2010 - 2018, příjmy města Liberec od společnosti EKO-KOM, a.s. 
78/2019 CJ MML 161322/19 seznam uzavřených smluv se společností Atelier T - plan, s.r.o.
79/2019 CJ MML 165177/19 kopie kolaudačního rozhodnutí - Avicena
80/2019 CJ MML 165353/19 měsíční odměna brutto Ing. Miroslava Kroutila
81/2019 CJ MML 168547/19 žádost odmítnuta
82/2019 CJ MML 169766/19 kopie žádosti o změnu užívání prostor - č. p. 622, Vesec u Liberce
83/2019 CJ MML 169667/19 žádost o nahlédnutí do smluv
84/2019 CJ MML 171923/19 info ohledně stavebních povolení k vodním dílům na p.č. 210, 212/1, 213, 221/1 a 222 v k.ú. Kateřinky
85/2019 CJ MML 171404/19 dotazníkové šetření ke kontrolám stacionárních zdrojů v domácnostech
86/2019 CJ MML 172992/19 celkový počet zaplaceného parkovného za rok 2018 + počet vystavených pokut za nezaplacené parkovné
87/2019 CJ MML 174281/19 kopie dokumentů k p.p.č. 1375/2 Vesec, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí  na stavbu šlichtovacího zařízení, příloha 1, příloha 2
88/2019 CJ MML 177738/19 informace ohledně provozovny Auto servis pneu ul. Hlávkova, Staré Pavlovice
89/2019 CJ MML 177738/19 info ohledně veřejných zakázek s DOMISTAV HK s.r.o. a Domistav CZ a.s.
91/2019 CJ MML 182198/19 legalita vodárny umístěné na pozemku p.č. 901/1 k.ú. Modlibohov
92/2019 CJ MML 188836/19 info o vodním díle na p.p.č. 159, k.ú. Kryštofovo Údolí
93/2019 CJ MML 189941/19 stavební povolení na stavbu vodojemu v Ruprechticích
94/2019 CJ MML 192610/19 celkových mzdových náklady na pracovníky státní památkové péče, jejich počet a plat. třídy od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
95/2019 CJ MML 192635/19 kopie dokumentů pro stavbu RD ve Vratislavicíche nad Nisou č.p. 2455/4 + stanovisko určení uliční čáry
96/2019 CJ MML 193411/19 info o označování provozovny
97/2019 CJ MML 198740/19 údaje, které vede OEPP k osobě žadatele
99/2019 CJ MML 200220/19 dotazy ohledně registrovaného partnerství
100/2019 CJ MML 205003/19 info k podnětu ohledně dopravního značení 
101/2019 CJ MML 207520/19 info týkající se pozemku s parc. č. 256/5, k.ú. Karlinky, obec Liberec a staveb na něm zřízených
102/2019 CJ MML 208359/19 žádost odmítnuta
103/2019 CJ MML 210530/19 info ohledně stavebního povolení ke stavbě na pozemku p.č. 1307/1, k. ú. Starý Harcov
104/2019 CJ MML 210531/19 částečně odmítnuto
105/2019 CJ MML 215891/19 žádost odmítnuta
106/2019 CJ MML 216143/19 žádost odmítnuta
107/2019 CJ MML 216707/19 podklady pro změny území v k.ú. Horní Růžodol, p.č. 304/1, 304/20, 306/8, …
108/2019 CJ MML 218596/19 info ohledně analýzy rozboru komunálních odpadních vod na přítomnost nezákonných látek
109/2019 CJ MML 220564/19 výše odměn zastupitelů, radních, členů a předsedů komisí rady a náměstků primátora v různých období
110/2019 CJ MML 220854/19 info ohledně zemřelé osoby
111/2019 CJ MML 223606/19 zajištění servisu, provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení 
112/2019 CJ MML 225407/19 info k nálezové databázi ochrany přírody
113/2019 CJ MML 227220/19 smlouva o provozování bazénu, seznam všech oprav, které byly v bazénu realizovány , přílohy
114/2019 CJ MML 232818/19 info k pozemku č. 3687/3, k.ú. Liberec - autobusová zastávka
115/2019 CJ MML 232902/19 kopie dokumentů staveb č.parcely 2514/2 ulice Masarykova, č.parcely 1497/1 ulice Fügnerova
116/2019 CJ MML 240952/19 nahlédnutí do spisu - vynětí ze ZPF p.p.č. 1730, k.ú. Zdislava
117/2019 CJ MML 244020/19 vyúčtování ke smlouvě č.3800/00/0198 uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Jestědská sportovní spol. s.r.o., přílohy
118/2019 CJ MML 245111/19 žádost o dokumenty ze stav. úřadu k p.p.č. 2809/34, k.ú. Liberec
125/2019 CJ MML 256845/19 info ohledně ruského kola - vánoční trhy 2019

 

 

ROK 2018

1/2018 CJ MML 006796/18 informace týkající se označení pozemků č. 725, 730, 731 a 736 v k.ú. Horní Hanychov
2/2018 CJ MML 007805/18 informace týkající se kontrolního a předkontrolního šetření na místě stavby
3/2018  CJ MML 011670/18  investiční plány statutárního města Liberec pro roky 2018 - 2021 
4/2018  CJ MML 019923/18  výše finančních prostředků vynaložených na hokejový klub hrající extraligu dospělých v sezóně 2016/2017 
5/2018  CJ MML 022326/18  úřední písemnosti týkající se vedení řízení o přestupcích - částečně odmítnuto
6/2018  CJ MML 031479/18  výše finančních prostředků vynaložených na hokejový klub hrající extraligu dospělých v sezóně 2016/2017 
7/2018  CJ MML 033664/18  informace týkající se narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti na adrese Ježkova 955/27, Liberec 6 - Rochlice
8/2018  CJ MML 033826/18  kopie spisového materiálu vedeného pod č.j. MML151308/17/4938/OD/MOR 
9/2018  CJ MML 034444/18  žádost odmítnuta 
10/2018  CJ MML 035113/18  informace týkající se zajištění souladu zpracování osobních údajů s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů
11/2018  CJ MML 036291/18  informace týkající se pracovního zařazení zaměstnance Magistrátu města Liberec 
12/2018  CJ MML 037315/18  informace týkající se nefinančního plnění - Home Credit Arena
13/2018  CJ MML 038376/18  informace týkající se narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti na adrese Nitranská 415/1, Liberec 3, Hodkovická 323/7, Liberec, Mařanova 387, Liberec 23
14/2018  CJ MML 040476/18  informace týkající se užívání pozemků p.č. 1716/1 a p.č. 1716/2 v k.ú. Liberec 
15/2018  CJ MML 040479/18  informace týkající se nakládání s komunálním odpadem
16/2018  CJ MML 041029/18  informace týkající se Rekreačního a sportovního areálu Vesec 
17/2018  CJ MML 042945/18  informace týkající se staveb na území města Liberec - částečně odmítnuto
18/2018  CJ MML 042946/18  informace týkající se osob trvale hlášených na číslech popisných v Liberci V-Kristiánov
19/2018  CJ MML 044756/18  žádost odmítnuta 
20/2018  CJ MML 053554/18  informace týkající se budovy na adrese Švermova 62/19, 460 10 Liberec - částečně odmítnuto 
21/2018  CJ MML 048150/18  smlouva na realizaci analýzy GDPR, příloha 
22/2018  CJ MML 048692/18  informace týkající se umístění pevné překážky na krajnici komunikace v ulici Karlinská 
23/2018  CJ MML 035543/18  žádost odložena - nevztahuje se k působnosti SML 
24/2018  CJ MML 051087/18  informace týkající se společnosti Veolia 
25/2018  CJ MML 052181/18  žádost odmítnuta 
26/2018  CJ MML 055037/18  částka uhrazená v roce 2017 společnosti S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 
27/2018  CJ MML 056802/18  informace týkající se průmyslové zóny v Ostašově 
28/2018  CJ MML 054281/18  informace týkající se povolených vodních děl v k.ú. Liberec a Starý Harcov 
29/2018 CJ MML 059739/18 žádost odložena - neuhrazeny náklady
30/2018  CJ MML 061552/18  žádost odmítnuta 
31/2018 CJ MML 061732/18 žádost odložena - neuhrazeny náklady
32/2018  CJ MML 064592/18  informace týkající se rozhodnutí pod číslem jednacím SUSD/7120/172926/17-Kř - částečně odmítnuto
33/2018  CJ MML 066312/18  informace týkající se stavebního povolení na rekonstrukci příkopů v lokalitě Liberec-Machnín, Heřmánková ulice 
34/2018  CJ MML 070535/18  informace týkající se stavby viladomy Masarykova 
35/2018  CJ MML 071221/18  žádost vyřízena v rámci zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
36/2018  CJ MML 073092/18  informace týkající se umístění pevné překážky na krajnici komunikace v ulici Karlinská 
37/2018  CJ MML 073891/18  informace týkající se novostavby bytového domu v ulici Komenského 
38/2018  CJ MML 074722/18  informace týkající se kolaudace objektu č.p. 1395 na pozemku p.č. 2088/8 v k.ú. Liberec
39/2018  CJ MML 076726/18  informace týkající se aktuálního stavu územního plánu Liberec 
40/2018 CJ MML 078644/18 informace týkající se výše DPH uhrazené na základě koncesní smlouvy s S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
41/2018 CJ MML 078657/18 žádost vzata zpět
42/2018 CJ MML 078658/18 žádost vzata zpět
43/2018  CJ MML 078659/18  informace týkající se výše škod zaplacených Magistrátem města Liberec, vymáhaných po úředních či jiných osobách a celková výše úhrad od úředních či jiných osob v letech 2013 - 2017
44/2018 CJ MML 078660/18 žádost vzata zpět
45/2018 CJ MML 078663/18 žádost vzata zpět
46/2018  CJ MML 078666/18  informace týkající se staveb v k.ú. Krásná Studánka 
47/2018 CJ MML 082444/18 informace týkající se věcného břemene na p.č. 4099/3 a p.č. 4098/1 v k.ú. Liberec
48/2018 CJ MML 085722/18 informace týkající se průmyslové zóny v Ostašově
49/2018 CJ MML 087570/18 informace týkající se umístění stavby Bytový dům, Papírové náměstí, Liberec
50/2018 CJ MML 087848/18 informace týkající se implementace GDPR
51/2018 CJ MML 096765/18 informace týkající se bytového domu č.p. 139/19, ul. Šlikova, Liberec VII-Horní Růžodol na pozemku par. č. 132/1 v k.ú. Horní Růžodol
52/2018 CJ MML 097622/18 informace týkající se staveb na pozemcích parc.č. 93/3, 93/1, 81 v k.ú. Starý Harcov, parc.č. 1666, 1667 v k.ú. Vesec u Liberce
53/2018 CJ MML 097623/18 informace týkající se kolektivních smluv
54/2018 CJ MML 097627/18 informace týkající se probíhajících stavebních řízení na pozemku p.č. 168/2 k.ú. Františkov u Liberce
55/2018 CJ MML 104546/18 informace týkající se sdělení č.j. SUSD/7120/071542/18-Há
56/2018 CJ MML 104792/18 informace týkající se zanesení a využití parcel č. 2335/1 a 2336/1, Liberec Staré město v současném i navrhovaném územním plánu města Liberec
57/2018 CJ MML 107873/18 informace týkající se staveb komunikací na p.p.č. 229/6, 229/12 a 229/20 v k.ú. Minkovice, obec Šimonovice
58/2018 CJ MML 113822/18 informace týkající se změny v účelu užívání stavby na pozemku p.p.č. 1375/2 v k.ú. Vesec u Liberce
59/2018 CJ MML 116406/18 informace týkající se řešení staveb "optického kabelu" v Liberci společností a-net Liberec s.r.o. - částečně odmítnuto
60/2018 CJ MML 117424/18 informace týkající se probíhajících řízení na pozemcích parc. č. 134/1, 134/2, 135, 136, 144/4 v k.ú. Janův Důl u Liberce
61/2018 CJ MML 121831/18 informace týkající se finančních pokut udělených statutárnímu městu Liberec Magistrátem města Liberec v období od 2010 do 2018
62/2018 CJ MML 123247/18 informace týkající se kácení stromů bez platného povolení - částečně odmítnuto
63/2018 CJ MML 123276/18 informace týkající se sankce za nelegální užívání stavby Švermova 114, Liberec X-Františkov
64/2018 CJ MML 125188/18 soupis řízení o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů
65/2018 CJ MML 128442/18 žádost vyřízena dle jiného zákona
66/2018 CJ MML 135318/18 smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a BD Bytovým družstvem Bonus
67/2018 CJ MML 135817/18 smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a BD Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ
68/2018 CJ MML 135818/18 smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a SBD Stavebním bytovým družstvem A+B STADION
69/2018 CJ MML 141580/18 žádost vyřízena dle jiného zákona
70/2018 CJ MML 142220/18 stanoviska dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů v souvislosti se stavbou na pozemku číslo 152/100 v k.ú. Horní Hanychov, dokument 1, dokument 2
71/2018 CJ MML 142355/18 informace týkající se zakázky S716/13, příloha 1, příloha 2
72/2018 CJ MML 142771/18 informace týkající se jízdárny na pozemcích parc. č. 1380, 1382, 1383 v k.ú. Stráž nad Nisou
73/2018 CJ MML 143178/18 informace týkající se činnosti odboru hlavního architekta, metodiky posuzování žádostí o závazné stanovisko a požadavků na rodinné domy bydlení venkovského
74/2018 CJ MML 149674/18 informace týkající se stavby silážního žlabu
75/2018 CJ MML 152048/18 žádost odložena - neuhrazeny náklady
76/2018 CJ MML 154881/18 kopie vyjádření č.j. MML/ZPPP/Raš/055008/18-250285/17/3 ze dne 9. 3. 2018
77/2018 CJ MML 162633/18 poskytnutí informací ohledně povolení ke stavbě studny na parcelách č. 2177/2 a 2177/3
78/2018 CJ MML 164124/18 celkový počet transakcí úhrady parkovného a celkové výše zaplaceného parkovného prostřednictvím Premium SMS a mobilní aplikace provozované společností MPLA s.r.o.
79/2018 CJ MML 166943/18 informace týkající se zakázky S716/13
80/2018 CJ MML 167210/18 seznam námitek zástupce veřejnosti podaných k návrhu územního plánu k veřejnému projednání v červnu 2018
81/2018 CJ MML 167680/18 územní rozhodnutí a stavební povolení dle seznamu - částečně odmítnuto
82/2018 CJ MML 170546/18 informace týkající se povolení k umístění herního prostoru na adrese Pražská 385/17, Liberec 3
83/2018 CJ MML 170765/18 žádost odmítnuta
84/2018 CJ MML 175306/18 informace týkající se prodeje autobusového nádraží
85/2018 CJ MML 176655/18 počet kontejnerových stání na separovaný odpad za roky 2016 a 2017 a množství svezeného odpadu za roky 2013 - 2017
86/2018 CJ MML 176701/18 souhlasné stanovisko dotčených orgánů ve věci povolení výstavby průmyslové zóny k.ú. Ostašov
87/2018 CJ MML 183435/18 finanční prostředky vynaložené na pořízení a výsadbu zeleně v lesoparku ul. Pod Sadem míru a U Domoviny
88/2018 CJ MML 183526/18

počet bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec

89/2018 CJ MML 185567/18 přehled výjezdů Městské policie Liberec do ul. Široká k pivnímu baru Azyl za období 2017 - 2018
90/2018 CJ MML 187198/18 soupis oslovených firem a jejich nabídek u objednávek zadaných Ing. M. Vereščákovi
91/2018 CJ MML 202534/18 souhlasy dotčených orgánů viz žádost 86/2018, příloha
92/2018 CJ MML 206032/18 informace ohledně pozemku č. parc. 1254/1, k.ú. Vesec u Liberce
93/2018 CJ MML 212839/18 informace ohledně odtoku vody ul. Šeříková
94/2018 CJ MML 217096/18

informace ohledně pozemků pronajatých Pivnímu baru Azyl

95/2018 CJ MML 221604/18 informace ohledně povolení k nakládání s vodami ul. Na Skřivanech, k.ú. Mníšek u Liberce
96/2018 CJ MML 224590/18 vyřízeno jako podnět
97/2018 CJ MML 225140/18 informace týkající se připomínek k návrhu územního plánu
98/2018 CJ MML 234256/18 náklady na pořízení návrhu územního plánu města Liberec a náklady návrhu Nového územního plánu města Liberec, součet super hrubých mezd všech zaměstnanců odboru hlavního architekta
99/2018 CJ MML 234657/18 informace o počtu veřejnoprávních smluv a správních rozhodnutí o umístění stavby, o provedení stavby od 1.1.2006 do 31.10.2018, příloha
100/2018 CJ MML 237006/18 info ohledně změny užití pozemků v k.ú. Doubí u Liberce, příloha 1, příloha 2
101/2018 CJ MML 237469/18 info o vydaných stavebních povolení k nemovitosti Dr. M. Horákové 103/85
102/2018 CJ MML 237741/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
103/2018 CJ MML 237744/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. Staré Pavlovice a Stráž nad Nisou - částečně odmítnuto
104/2018 CJ MML 229575/18 informace týkající se výměny veřejného osvětlení ul. Volgogradská
105/2018 CJ MML 242618/18 žádost odložena - nevztahuje se k působnosti SML
106/2018 CJ MML 244078/18 info ohledně přístaveb na pozemku p. č. 1118/2 v k.ú. Rochlice u Liberce
107/2018 CJ MML 244887/18 info k rekonstrukci ul. Dr. M. Horákové
108/2018 CJ MML 250930/18 žádost částečně odložena + výzva k upřesnění informací
109/2018 CJ MML 254013/18 Info ohledně nové výsadby na pozemku p.č. 712/298ohledně revitalizace sídliště Gagarinova
110/2018 CJ MML 254388/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
111/2018 CJ MML 260001/18 žádost odmítnuta
112/2018 CJ MML 262529/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
113/2018 CJ MML 266761/18 informace týkající se plánované výstavby 4. etapy rodinných domů, k.ú. staré Pavlovice a Stráž nad Nisou
114/2018 CJ MML 267009/18 info ohledně oprávnění k provozování pohřební služby a krematoria
115/2018 CJ MML 268855/18 seznamy členů komisí v letech 2010-2014, 2014-20182018 - dosud
116/2018 CJ MML 268980/18 info ohledně překážek na pozemku p.č. 2147/1, k.ú. Ruprechtice
117/2018 CJ MML 271234/18 info ohledně neoprávněného používání pozemků pivním barem Azyl, příloha
118/2018 CJ MML 273721/18

info ohledně přestupku zakrývání obličeje na sportovních utkání nebo cestou zpět

119/2018 CJ MML 278456/18 přehled všech žádostí o závazné stanovisko orgánu územního plánování zpracovávané Odborem hlavního architekta od 1.1.2018, příloha
120/2018 CJ MML 000045/19 info týkající se měření rychlosti stacionárními radary

 

ROK 2017
1/2017  CJ MML 003230/17  investiční plány statutárního města Liberec pro roky 2017 - 2020 
2/2017  CJ MML 011834/17  informace týkající se počtu souhlasů s trvalým a dočasným odnětím ze zemědělského půdního fondu v letech 2014 - 2016 
3/2017  CJ MML 013021/17  kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení vydaných v roce 2016, jejichž předmětem je umístění a povolení provozovny s veřejnou produkcí 
4/2017  CJ MML 016047/17  kopie dokumentů pod číslem jednacím CJ MML 236440/16, CJ MML 236427/16 a CJ MML 223415/16 
5/2017  CJ MML 018413/17  smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a společností PROSPEKSA, a.s., příloha 1, příloha 2
6/2017  CJ MML 022712/17  seznam povolených kasin v Liberci od ledna 2017 
7/2017  CJ MML 026795/17  smlouva uzavřená se společností REAL SPACE s.r.o., materiály do rady a zastupitelstva města včetně podkladů, podklady k územnímu plánu - vše týkající se uvažované zástavby v k.ú. Liberec ul. Svojsíkova
8/2017  CJ MML 028905/17  žádost odmítnuta 
9/2017  CJ MML 028907/17  informace týkající se nahrávacího zařízení hovorů Městské policie Liberec, používání donucovacích prostředků a hodnocení přiměřenosti jejich použití 
10/2017  CJ MML 038794/17  kopie územních rozhodnutí a stavebních povolení dle seznamu 
11/2017  CJ MML 033360/17  studie týkající se cyklistické dopravy v Liberci 
12/2017  CJ MML 036042/17  informace týkající se stavby v k.ú. Ostašov u Liberce 
13/2017  CJ MML 037394/17  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2017 
14/2017  CJ MML 042995/17  informace týkající se poplatků zavedených statutárním městem Liberec, příloha 1, příloha 2
15/2017  CJ MML 051136/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
16/2017  CJ MML 051143/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
17/2017  CJ MML 051144/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
18/2017  CJ MML 051145/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady
19/2017  CJ MML 051146/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady
20/2017  CJ MML 053565/17  posouzení návrhu územního plánu statutárního města Liberec vypracovaný společností ilex design s.r.o., příloha
21/2017  CJ MML 054154/17  žádost odmítnuta 
22/2017  CJ MML 056322/17  stejná žádost jako č. 15/2017 
23/2017  CJ MML 061226/17  šetření přestupků souvisejících s provozem loterií a podobných her v letech 2015 - 2016 v určitých provozovnách
24/2017  CJ MML 061439/17  informace týkající se celkového počtu šetřených přestupků na území statutárního města Liberec, souvisejících s provozem loterií, provozem restauračních zařízení a konzumací alkoholu v letech 2015 - 2016
25/2017  CJ MML 061780/17  informace o narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti v provozovně Casino Sportgames, Ježkova 955/27, Liberec 6-Rochlice 
26/2017  CJ MML 063402/17  informace týkající se odpadového hospodářství, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6 
27/2017  CJ MML 074101/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
28/2017  CJ MML 077190/17  informace týkající se zveřejnění záměru uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností Investorsko-inženýrská, a.s.
29/2017  CJ MML 077206/17  spisový a skartační řád Magistrátu města Liberec 
30/2017 CJ MML 077484/17  informace týkající se odkupu pozemků p.č. 1716/1 a p.č. 1716/2 v k.ú. Liberec 
31/2017  CJ MML 078854/17  informace týkající se škodní události č. 3000476193 - částečně odmítnuto, částečně odloženo 
32/2017  CJ MML 079217/17  územní rozhodnutí o souhlasu s dělením pozemků pod číslem jednacím SUUR/7120/004612/08-Sk ze dne 28. 1. 2008 
33/2017  CJ MML 081283/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
34/2017  CJ MML 082590/17  informace týkající se bytů zvláštního určení ve vlastnictví statutárního města Liberec
35/2017  CJ MML 091353/17  informace týkající se četnosti vyvážení bezodtokových jímek 
36/2017  CJ MML 097352/17  žádost odmítnuta 
37/2017  CJ MML 100321/17  informace týkající se nárůstu počtu zaměstnanců Magistrátu města Liberec 
38/2017  CJ MML 100899/17  informace týkající se pozemků p.č. 1716/1 a p.č. 1716/2 v k.ú. Liberec 
39/2017  CJ MML 102641/17  informace týkající se informační tabule na pozemku č. 732/1 v k.ú. Horní Hanychov 
40/2017  CJ MML 105401/17  informace týkající se rekonstrukce ul. Volgogradská, příloha 1, příloha 2
41/2017  CJ MML 105408/17  informace týkající se místní úpravy provozu v ulici Volgogradská 
42/2017  CJ MML 106649/17  seznam právnických osob v nichž má statutární město Liberec většinovou majetkovou účast 
43/2017  CJ MML 108367/17  informace týkající se zakázek "Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova", "Bazén Liberec" a "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
44/2017  CJ MML 112040/17  informace týkající se dohod o provedení práce u projektů "Vybrané elektronické služby statutárního města Liberec a jeho organizací" a "Otevřené město Liberec" 
45/2017  CJ MML 114675/17  informace týkající se zahájení sankčního řízení 
46/2017  CJ MML 114714/17  současný stav řízení a územní studie k výstavbě rodinných domů na p.č. 212/8 v k.ú. Radčice u Krásné Studánky, dokument 1, dokument 2
47/2017  CJ MML 117299/17  informace týkající se pozemku p.č. 562 v k.ú. Kateřinky u Liberce 
48/2017  CJ MML 118025/17  informace týkající se pronájmu/pachtu vodních ploch
49/2017  CJ MML 122856/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
50/2017  CJ MML 128239/17  nájemní smlouva a smlouva o výpůjčce uzavřená mezi statutárním městem Liberec a Českým svazem biatlonu - základní organizací Klub biatlonu č. 120 Ruprechtice, příloha 
51/2017  CJ MML 129499/17  vydaná stavební povolení ve věci výstavby bytů na Masarykově třídě v Liberci 
52/2017  CJ MML 132068/17 kopie spisového materiálu týkající se nehody z 3. 2. 2017
53/2017  CJ MML 134106/17  informace týkající se užívání stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím 
54/2017  CJ MML 134108/17  kopie dokumentů vztahujících se ke stavbě "stavební úpravy v 1.NP domu č.p. 302 v Liberci III, ul. Široká - změna užívání části 1.NP na pivní bar" 
55/2017  CJ MML 136997/17  seznam vydaných stavebních povolení a ohlášení ke stavbě na adrese Slezská 149/5 v Liberci XV, p.č. 813 v k.ú. Starý Harcov za posledních 20 let
56/2017  CJ MML 141303/17  informace týkající se zpětného sběru a využití odpadů 
57/2017  CJ MML 141540/17 žádost odmítnuta 
58/2017  CJ MML 144621/17  informace týkající se odstranění zeleně ve Sněhurčině ulici, Liberec 15 
59/2017  CJ MML 146926/17  informace týkající se vymáhání daňových nedoplatků 
60/2017  CJ MML 149489/17  kopie projektové dokumentace vztahující se ke stavbě "stavební úpravy v 1. NP domu č.p. 302 v Liberci III, ul. Široká - změna užívání části 1.NP na pivní bar" -  částečně odmítnuto
61/2017  CJ MML 149769/17  protokoly o kontrolách k objektům č.p. 655 na pozemku p.č. 4624 v k.ú. Liberec, č.p. 599 na pozemku p.č. 4625 v k.ú. Liberec, č.p. 585 na pozemku p.č. 4657/17 v k.ú. Liberec a objektu č.p. 744 na pozemku p.č. 4628 v k.ú. Liberec 
62/2017  CJ MML 151447/17  informace týkající se zakázky "Uzavírání smluv spojených s MS 2009", příloha 
63/2017  CJ MML 153053/17  sankční správní řízení týkající se stavebních prací na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4, 5790 vše v k.ú. Liberec 
64/2017  CJ MML 155515/17  informace týkající se podnětů ke kontrole a provádění kontrol provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů 
65/2017  CJ MML 158547/17  žádost odmítnuta 
66/2017  CJ MML 159946/17  smlouvy vztahující se k pozemku p.č. 754/2 v k.ú. Dolní Hanychov, kolaudační rozhodnutí
67/2017  CJ MML 162675/17  informace týkající se Městské policie Liberec 
68/2017  CJ MML 168749/17  informace týkající se škodlivých ptáků 
69/2017  CJ MML 169688/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
70/2017  CJ MML 175249/17  informace týkající se pokládky optických kabelů společností a-net Liberec s.r.o. 
71/2017  CJ MML 176542/17  informace týkající se otevřených dat a dotazů zaslaných na e-mailové adresy referentů 
72/2017  CJ MML 184663/17  informace týkající se výzvy ke zjednání nápravy - Azyl Pivní bar
73/2017  CJ MML 185409/17  žádost odložena - neuhrazeny náklady 
74/2017  CJ MML 185418/17  souhrnné vyjádření odboru životního prostředí k projektu Viladomy dreams - Masarykova ul., příloha
75/2017  CJ MML 187273/17  informace týkající se ceny služebních mobilních tarifů a obsahu tarifového balíčku
76/2017  CJ MML 199437/17  jednotlivé žádosti o prodloužení termínu zahájení stavby Viladomy Dreams - Masarykova Liberec
77/2017  CJ MML 204310/17  kopie rozhodnutí ve věci řízení o změně užívání stavby Pivní bar Azyl 
78/2017  CJ MML 205586/17  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím SZ CJ MML 171911/17/5561/OD/Hai
79/2017  CJ MML 205590/17 informace týkající se městských bytů 
80/2017  CJ MML 207080/17  informace týkající se pozice poradce primátora pro územní plán a bývalého tajemníka 
81/2017  CJ MML 217875/17  informace o přestupcích spáchaných na akci pořádané FC SLOVAN LIBEREC - částečně odmítnuto
82/2017  CJ MML 220591/17  informace týkající se nebytového prostoru - jednotky č. 620/13 nacházející se na adrese Třešňová 620, Liberec XIV-Ruprechtice, 460 14 Liberec 
83/2017  CJ MML 221171/17  informace týkající se výstavby na p.č. 2196/1 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 
84/2017  CJ MML 225309/17  stavební deník a termín zahájení stavby Viladomy Dreams - Masarykova Liberec
85/2017  CJ MML 226227/17  informace týkající se městské bytové politiky 
86/2017  CJ MML 228678/17  informace týkající se informačního systému evidence obyvatel 
87/2017  CJ MML 230172/17  žádost vyřízena v rámci zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí 
88/2017  CJ MML 231468/17  sankční správní řízení týkající se stavebních prací na pozemcích p.č. 945/5, 945/6, 946/2, 950/4. 5790 vše v k.ú. Liberec 
89/2017  CJ MML 232270/17  informace týkající se oplocení a mobilního oplocení 
90/2017  CJ MML 233782/17  počty pracovníků na dohodu o provedení nebo o pracovní činnosti 
91/2017  CJ MML 237644/17  informace týkající se rozhodnutí ke zjednání nápravy na základě výzvy - Pivní bar Azyl 
92/2017  CJ MML 237898/17  informace týkající se pozemků p.č. 1719, 1720 a 1724 v k.ú. Liberec 
93/2017  CJ MML 241560/17  fotografie v elektronické podobě z kontrolní prohlídky a záznamu týkající se spisu SUSD/7120/171189/16-Št
94/2017  CJ MML 246612/17 informace týkající implementace GDPR 
95/2017  CJ MML 246986/17  informace týkající se dopravní obslužnosti 
96/2017  CJ MML 248123/17  informace týkající se provedených kontrol Městskou policií Liberec v Pivním baru Azyl 
97/2017  CJ MML 249371/17  informace týkající se Institutu závazného plánování a koordinace uzavírek silnic ve městě Liberec 
98/2017  CJ MML 255399/17  dokumentace návrhu změny č. 29 B územního plánu města Liberec 
99/2017  CJ MML 256928/17  úřední záznam týkající se novostavby bytového domu v ul. Komenského 
100/2017  CJ MML 258812/17  žádost vzata zpět
101/2017  CJ MML 261815/17  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
103/2017  CJ MML 266386/17  informace týkající se prošetření podnětu na zdroj obtěžujícího kouře 
104/2017  CJ MML 268738/17  informace týkající se vydání souhlasu k zasypání rigolu na p.č. 731 v k.ú. Horní Hanychov 
105/2017  CJ MML 268737/17  žádost odmítnuta 

 

ROK 2016

1/2016  CJ MML 000080/16  informace týkající se počtu zaměstnanců úřadu a počtu pracovníků zaměstnaných na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti k 1. 1. 2013, k 1. 1. 2014 a k 1. 1. 2015 
2/2016  CJ MML 003451/16  materiály z jednání Rady města Liberec ze dne 5. 1. 2016 
3/2016  CJ MML 003452/16  žádost odmítnuta 
4/2016  CJ MML 006138/16  investiční plány statutárního města Liberec pro roky 2016 - 2018, příloha 
5/2016  CJ MML 011045/16  zápisy z porady vedení týkající se stavby ČSPHM Stráž nad Nisou včetně podkladů, smlouvy týkající se stavby se společností SAUL, s.r.o. a informace týkající se porady vedení 
6/2016  CJ MML 015407/16  informace týkající se vyplaceného základního platu, pohyblivé složky platu, odměn a náhrad výdajů souvisejících s výkonem práce za roky 2014 a 2015 tajemníkovi, vedoucím odborů a vedoucím oddělení Magistrátu města Liberec
7/2016  CJMML 017521/16  smlouva na pronájem plakátovacích ploch a kopie stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy, příloha
8/2016  CJ MML 017647/16  žádost odložena - nevztahuje se k působnosti SML 
9/2016  CJ MML 021022/16  žádost předána povinnému subjektu 
10/2016  CJ MML 021796/16  informace týkající se přestupkových řízení dle zákona č. 200/1999 Sb., příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12
11/2016  CJ MML 025952/16  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2016, příloha 
12/2016  CJ MML 026874/16  materiály předložené do rady města týkající se hodnotící činnosti stavebního úřadu, příloha 1, příloha 2
13/2016  CJ MML 033246/16  žádost odmítnuta 
14/2016  CJ MML 037981/16  informace o stavbě ve Šrámkově ulici, k.ú. Ostašov u Liberce 
15/2016  CJ MML 038521/16  informace týkající se veřejné zakázky "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt" 
16/2016  CJ MML 040723/16 informace o cenových podmínkách nakládání s tříděným komunálním odpadem 
17/2016  CJ MML 042495/16  výše správních poplatků  za vydání souhlasu nebo rozhodnutí stavebního úřadu a výše vybraných poplatků za přestupky a delikty v letech 2007 - 2015, příloha 1, příloha 2
18/2016  CJ MML 048769/16  seznam došlých faktur od roku 2010 do konce roku 2015
19/2016 CJ MML 054883/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem
20/2016 CJ MML 055335/16  informace týkající se nízkoenergetických staveb 
21/2016  CJ MML 060252/16  dokumenty dokládající záměr prodeje nemovitého majetku statutárního města Liberec, příloha 1, příloha 2
22/2016  CJ MML 060598/16  informace o podobách a délce uchovávání elektronických dokumentů 
23/2016  CJ MML 062727/16  informace týkající přestupkových řízení a doplnění informací dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
24/2016  CJ MML 066896/16  doplnění informací týkajících se vyplacených základních platů, pohyblivých složek platů, odměn a náhrad výdajů souvisejících s výkonem práce za roky 2014 a 2015 tajemníkovi, vedoucím odborů a vedoucím oddělení Magistrátu města Liberec
25/2016  CJ MML 067215/16  smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a fotbalovým klubem FC Slovan Liberec 
26/2016  CJ MML 067213/16  dokument dokládající zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku statutárního města Liberec, příloha 
27/2016  CJ MML 073767/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 159140/15/4630/OD/Hrz
28/2016  CJ MML 074126/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 029717/16/OD/Kzá 
29/2016  CJ MML 075331/16  kopie rozhodnutí odboru dopravy Magistrátu města Liberec, které povoluje Městské policii Liberec zvláštní užívání pozemní komunikace na ulici Fügnerova v Liberci, příloha 
30/2016  CJ MML 077235/16  informace týkající se softwaru pro vedení spisové služby 
31/2016  CJ MML 077237/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem 
32/2016  CJ MML 080668/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 005651/15/195/OD/Kro 
33/2016  CJ MML 086115/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím CJ MML 180777/15/4834/OD/Kom 
34/2016  CJ MML 090428/16  informace o stavbě ve Šrámkově ulici, k.ú. Ostašov u Liberce 
35/2016  CJ MML 091277/16  smlouva uzavřená mezi statutárním městem Liberec a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. o provozování Home Credit Areny 
36/2016  CJ MML 093219/16  kopie policejního spisu týkající se správního deliktu vedeného pod spisovou značkou CJ MML 060209/16/1568/OD/Kro
37/2016  CJ MML 094632/16  informace týkající se uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže související s veřejnou zakázkou "Zajištění servisu, provozu a údržby veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví města Liberce a dodávky materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení", příloha 1, příloha 2
38/2016  CJ MML 096776/16  informace týkající se vydávaných loveckých lístků pro cizince 
39/2016  CJ MML 097304/16  kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím  CJ MML 019317/16/493/OD/BE a informace o zkouškách odborné způsobilosti
40/2016  CJ MML 098192/16  dokument dokládající zveřejnění záměru prodat nemovitý majetek města na základě smlouvy s Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. ze dne 3. listopadu 2010 
41/2016  CJ MML 099800/16 informace o budovách, které stály od roku 1948 na pozemcích dnešního OC Forum Liberec 
42/2016  CJ MML 103093/16  zápis z porady vedení ze dne 16. 5. 2016 a zápisy z porad vedení, které se týkají společnosti EDI Liberec, a.s. a konaly se po 3. 11. 2015 do 16. 5. 2016 
43/2016  CJ MML 107005/16  stavební povolení ke stavbě na parc. č. 186 v k.ú. Ostašov u Liberce a vyjádření dotčených orgánů státní správy a majitelů sousedních pozemků k realizaci této stavby 
44/2016  CJ MML 106935/16  vyjádření odboru správy veřejného majetku k věci PR 365/15, příloha 1
45/2016  CJ MML 107725/16  vyjádření odboru správy veřejného majetku k věci PR 365/15
46/2016  CJ MML 108227/16  informace o stavbě ve Šrámkově ulici, k.ú. Ostašov u Liberce
47/2016  CJ MML 109474/16  žádost odmítnuta 
48/2016  CJ MML 109833/16  dokumenty týkající se prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Liberec, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
49/2016  CJ MML 109992/16  informace týkající se řízení o přestupku vedeného pod spisovou značkou CJ MML 128042/15/OD/Kzá
50/2016  CJ MML 114706/16  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 
51/2016  CJ MML 117907/16  smlouva mezi statutárním městem Liberec a společností euroAWK, s.r.o.
52/2016  CJ MML 122576/16  celkové náklady na realizaci nákupu komodit (elektřiny a plynu) za rok 2015
53/2016  CJ MML 124160/16  žádost odmítnuta 
54/2016  CJ MML 126682/16  informace týkající se narušování veřejného pořádku a páchání trestné činnosti
55/2016  CJ MML 129742/16  platná územní rozhodnutí na stavby společnosti a-net Liberec s.r.o. 
56/2016  CJ MML  136970/16 žádost odmítnuta 
57/2016  CJ MML 137882/16  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
58/2016  CJ MML 144771/16  informace týkající se správního deliktu vedeného pod číslem SZ CJ MML 060209/16/1568/OD/Kro 
59/2016  CJ MML 146201/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem 
60/2016  CJ MML 147765/16  plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 249/2015
61/2016  CJ MML 154321/16  informace o výši platu včetně příplatků a odměn pracovníka odboru dopravy, celkový příjem obce za přestupky a delikty v roce 2015
62/2016  CJ MML 154322/16  informace o výši platu včetně příplatků a odměn pracovníka odboru dopravy, celkový příjem obce za přestupky a delikty v roce 2015 
63/2016  CJ MML 154323/16  informace o výši platu včetně příplatků a odměn pracovníka odboru dopravy, celkový příjem obce za přestupky a delikty v roce 2015 
64/2016  CJ MML 154324/16  příjmy z místních poplatků stanovených obecně závaznými vyhláškami statutárního města Liberec za roky 2013 - 2015 
65/2016  CJ MML 158124/16  územní souhlas na stavbu na parcele č. 295/3 v k.ú. Stráž nad Nisou 
66/2016  CJ MML 158124/16  stejná žádost jako č. 58/2016 
67/2016  CJ MML 161609/16  informace týkající se vynaložených prostředků na pomoc obětem trestných činů 
68/2016  CJ MML 165496/16  uzemní rozhodnutí vydané společnosti a-net Liberec  
69/2016  CJ MML 167298/16  biologické posouzení lokality Dlouhá - Šumná v k.ú. Vesec u Liberce 
70/2016  CJ MML 167840/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 127238/16/3482/OD/PO 
71/2016  CJ MML 169151/16  vyřízeno mimo rámec zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
72/2016  CJ MML 172365/16  informace týkající se spisového materiálu SUSD/7120/014356/16-Št - částečně odmítnuto 
73/2016  CJ MML 172379/16  informace týkající se případného zbudování kanalizace v ulici Volgogradská
74/2016  CJ MML 172734/16  žádost odložena - SML není povinným subjektem 
75/2016  CJ MML 174496/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 156262/16/4292/OD/PO 
76/2016  CJ MML 174912/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 156300/16/4307/OD/PO 
77/2016  CJ MML 174908/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 117963/16/3138/OD/PO 
78/2016  CJ MML 176701/16  žádost odmítnuta 
79/2016  CJ MML 177927/16  informace týkající se pozemku č. 2805/1 v k.ú. Liberec 
80/2016  CJ MML 194135/16  informace týkající se trestních oznámení podaných statutárním městem Liberec za období 1. 10. 2014 - 1. 10. 2016
81/2016  CJ MML 194661/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 175595/16/4792/OD/Mar 
82/2016  CJ MML 194707/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 127975/16/3490/OD/ANT 
83/2016  CJ MML 199466/16  informace týkající se smlouvy uzavřené mezi organizací Tobit, o.s. a statutárním městem Liberec, příloha
84/2016  CJ MML 199853/16  žádost odmítnuta 
85/2016  CJ MML 201399/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 127975/16/3490/OD/ANT
86/2016  CJ MML 204053/16  žádost odmítnuta 
87/2016  CJ MML 205112/16  informace týkající se vyplácení pohřebného dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
88/2016  CJ MML 205821/16  informace týkající se přestupkového řízení 
89/2016  CJ MML 207442/16  smlouva o zajištění organizace a provozu letiště LKLB 7003/01/128 a dodatek smlouvy o údržbě 7003/02/013 
90/2016  CJ MML 209066/16  informace týkající se biologického posouzení lokality "Dlouhá - Šumná" v k.ú. Vesec u Liberce, příloha 
91/2016  CJ MML 216728/16  informace týkající se správního deliktu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
92/2016  CJ MML 218767/16  informace týkající se realizace akce "Liberec, Volgogradská ulice - úprava dopravního značení a technická opatření pro zvýšení bezpečnosti a zamezení průjezdu těžké nákladní dopravy"
93/2016  CJ MML 210184/16  informace týkající se řízení o správním deliktu pod spisovou značkou CJ MML 211384/15/5545/OD/Kro - částečně odmítnuto 
94/2016  CJ MML 220109/16  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 
95/2016  CJ MML 220982/16  osvědčení o existenci veřejně přístupné komunikace na p.p.č. 1432/1 a 1432/3 v k.ú. Horní Chrastava 
96/2016  CJ MML 222570/16  žádost odmítnuta 
97/2016  CJ MML 222578/16  informace týkající se pohřbů mrtvě narozených dětí 
98/2016  CJ MML 223558/16  stejná žádost jako č. 94/2016 
99/2016  CJ MML 225201/16  informace týkající se podnětu s číslem jednacím CJ MML 159758/16
100/2016  CJ MML 226193/16  informace týkající se scelování pozemků 
101/2016  CJ MML 226868/16  stavební povolení na stavbu pergoly na pozemku p.č. 1317/9 k.ú. Vratislavice nad Nisou 
102/2016  CJ MML 232213/16  fakturace za dodávku a montáž silničních prefabrikátů instalovaných v ulici Volgogradská, Liberec-Janův Důl
103/2016  CJ MML 235267/16  kopie dokumentu ze spisového materiálu vozidla
104/2016  CJ MML 236264/16  informace týkající se podpory sportu a investic do tělovýchovných zařízení, které nejsou v majetku města
105/2016  CJ MML 244377/16  informace týkající se přestupkového řízení
106/2016  CJ MML 246381/16  nástroje managementu kvality používané na Magistrátu města Liberec 
107/2016  CJ MML 250575/16  podklady k usnesení č. 3/06 1. Zastupitelstva města Liberec konaného 26. 1. 2006 
108/2016  CJ MML 255559/16  dokumenty doplněné do spisu SZ CJ MML 117 963/16/3138/OD/PO po datu 5. 9. 2016
109/2016  CJ MML 255563/16  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 

 

  

ROK 2015

1/2015  CJ MML 000721/15  informace týkající se veřejného osvětlení 
2/2015  CJ MML 003488/15  informace o výši měsíčních platů vedoucích pracovníků Magistrátu města Liberec 
3/2015  CJ MML 006092/15  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2015 
4/2015  CJ MML 006708/15  investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2015 
5/2015  CJ MML 014939/15  informace týkající se stavby Lesopark v ulici Seniorů - Vratislavice nad Nisou 
6/2015  CJ MML 015052/15  informace týkající se Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. 
7/2015  CJ MML 022440/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
8/2015  CJ MML 023160/15  počet pracovníků Magistrátu města Liberec k 31. 12. 2014 
9/2015  CJ MML 026912/15  informace týkající se pracovní náplně a výše ročních příjmů pracovníka Magistrátu města Liberec 
10/2015  CJ MML 030909/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
11/2015  CJ MML 031330/15  podpora sportu poskytovaná statutárním městem Liberec sportovním klubům 
12/2015  CJ MML 034544/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
13/2015  CJ MML 039411/15  informace týkající se doručeného podnětu na Magistrát města Liberec - částečně odmítnuto, částečně odloženo
14/2015  CJ MML 041920/15  informace týkající se územních rozhodnutí v roce 2013 
15/2015  CJ MML 048466/15  žádost vyřízena v rámci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
16/2015  CJ MML 051396/15  informace týkající se úklidu, údržby a správy nemovitostí Magistrátu města Liberec 
17/2015  CJ MML 057642/15  informace týkající se informačních kampaní realizovaných statutárním městem Liberec v období od listopadu 2010 do října 2014 
18/2015  CJ MML 058405/15  informace týkající se projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt a projektu stavby kontejnerové školky v Ruprechticích, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5 - částečně odmítnuto
19/2015  CJ MML 062013/15  informace týkající se celkového vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - částečně odmítnuto
20/2015  CJ MML 072515/15  smlouvy uzavřené se subjekty TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o. - částečně odmítnuto
21/2015  CJ MML 075184/15  pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaná od ledna 2012 v nichž byly jako účastníci řízení uvedeny osoby, které nebyly známy nebo jejich pobyt nebyl znám
22/2015  CJ MML 078572/15  listiny a rozhodnutí týkající se pozemků st. p. 301/3, parc. č. 301/2 v k.ú. Janův Důl u Liberce či staveb na těchto pozemcích 
23/2015  CJ MML 086281/15  informace týkající se finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi 
24/2015  CJ MML 097912/15  informace týkající se Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec 
25/2015  CJ MML 099177/15 informace týkající se etiky ve veřejné správě 
26/2015  CJ MML 099565/15  informace o územních rozhodnutích
27/2015  CJ MML 104211/15  informace o platech a odměnách nejvýše postavených úředníků za rok 2014 
28/2015  CJ MML 106163/15  vybrané správní poplatky za registraci vozidel v letech 2004 - 2014
29/2015  CJ MML 106893/15  platby vyplacené Statutárním městem Liberec firmě Knihy 555 v letech 2012 - 2015 
30/2015  CJ MML 110927/15  informace týkající se příjmu zaměstnance Magistrátu města Liberec
31/2015  CJ MML 111855/15  informace o odměnách k platu a náhradách výdajů vedoucích pracovníků Magistrátu města Liberec v letech 2012 - 2015 
32/2015 CJ MML 111900/15 žádost o kopii smlouvy s firmou HOLD Production s.r.o.
33/2015 CJ MML 112692/15 informace týkající se povolení stavby na pozemku p.č. 686/1, k. ú. Doubí
34/2015 CJ MML 116470/15 řešeno v režimu žádosti o nahlédnutí do registru oznámení
35/2015  CJ MML 117298/15 účastník výběrového řízení - informace k danému VŘ - poskytnuto
36/2015  CJ MML 124452/15 výdaje statutárního města Liberec v oblasti IT, příloha 1, příloha 2
37/2015  CJ MML 125566/15  informace týkající se stavebního povolení k provedení opravy odvodnění komunikace Heřmánkova
38/2015  CJ MML 134875/15  informace týkající se subjektů provozujících ubytovací služby a hostinskou činnost 
39/2015  CJ MML 145479/15  informace týkající se veřejné zakázky 
40/2015  CJ MML 154646/15  informace týkající se pozemku parc. č. 217/1 v katastrálním území Krásná Studánka 
41/2015  CJ MML 155977/15  výdaje do oblasti komunálních služeb 
42/2015  CJ MML 157506/15  informace týkající se nezkolaudovaných objektů, vypouštění splašků, skládek a kácení dřevin 
43/2015  CJ MML 161951/15  informace týkající se dopravního značení na křižovatce ulic Charbinská a K Bucharce 
44/2015  CJ MML 164655/15  informace o nakládání s odpady na území statutárního města Liberec, příloha 1, příloha 2
45/2015  CJ MML 166789/15  důvodová zpráva k Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013 
46/2015  CJ MML 175983/15  informace týkající se podaných stížností, podnětů a oznámení - částečně odmítnuto 
47/2015  CJ MML 181447/15  příprava a realizace investičních projektů - vyplněn dotazník 
48/2015  CJ MML 178739/15  informace týkající se pokuty udělené Městskou policií Liberec 
49/2015 CJ MML 199185/15 výše odměn tajemníka a vedoucích odborů Magistrátu města Liberec za rok 2015
50/2015  CJ MML 200661/15  využití soukromých bezpečnostních služeb statutárním městem Liberec
51/2015  CJ MML 202607/15  informace o nakládání se směsným komunálním odpadem 
52/2015  CJ MML 211113/15  informace týkající se etického kodexu statutárního města Liberec
53/2015  CJ MML 211076/15  informace týkající se staveb umístěných pod povrchem pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec 
54/2015  CJ MML 211904/15  seznam vystavených a přijatých faktur organizace Městské lesy Liberec za rok 2014 a 2015, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
55/2015  CJ MML 216151/15  kopie faktury firmy Bc. Patrik Blajer - Stavební a natěračské práce
56/2015  CJ MML 215909/15  informace týkající se akce "Oprava ul. Aloisina výšina"
57/2015  CJ MML 219000/15  informace týkající se žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
58/2015  CJ MML 219250/15  informace týkající se výherních hracích přístrojů, příloha - částečně odmítnuto
59/2015  CJ MML 221450/15  informace týkající se pozemku p.p.č. 217/1 v k.ú. Krásná Studánka 
60/2015  CJ MML 224644/15  žádost odmítnuta 
61/2015  CJ MML 226402/15  kopie zápisu porady vedení statutárního města Liberec ze dne 19. října 2015 
62/2015  CJ MML 227292/15  seznam stanic měření emisí zřízených statutárním městem Liberec 
63/2015  CJ MML 229820/15  informace týkající se výskytu chráněných živočichů v lokalitě "Dlouhá - Šumná", Vesec u Liberce - částečně odmítnuto 
64/2015  CJ MML 232156/15  kopie smlouvy se společností NEWTON Media, a.s. 
65/2015  CJ MML 236636/15  výše odměny vyplacené na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi společností DOPAS s.r.o. a statutárním městem Liberec 
66/2015  CJ MML 237911/15  dokumentace k zakázce "Řešení ČSPH u silnice I/35 - Liberec" 

 

ROK 2014

1/2014 CJ MML 006793/14

informace týkající se jednotlivých projektů zařazených do strategického dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci

2/2014 CJ MML 006796/14 informace týkající se vymáhání dlužné částky od společnosti REAL SPACE s.r.o. 
3/2014  CJ MML 010774/14 žádost odmítnuta 
4/2014  CJ MML 013745/14 seznam a fotokopie faktur zaplacených statutárním městem Liberec společnosti S group HOTELS, s.r.o. 
5/2014  CJ MML 018475/14

informace týkající se oprávněnosti a podmínek provozování dílny zámečnictví  

6/2014 CJ MML 020995/14 žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada
7/2014  CJ MML 026250/14 žádost odmítnuta 
8/2014  CJ MML 029794/14 kopie stanovisek týkajících se reklamního zařízení na pozemcích číslo 823/6 a 908 v k.ú. Stráž nad Nisou 
9/2014  CJ MML 035558/14 informace týkající se pronájmu pozemků v k.ú. Růžodol I. p.č. 1248/34, 1428/35, 1428/36
10/2014  CJ MML 037190/14 počty dopravních přestupků za rok 2013 vyřizovaných v rámci správního řízení 
11/2014  CJ MML 038455/14 informace týkající se vidimace listin 
12/2014  CJ MML 043877/14 žádost odložena - SML není povinným subjektem 
13/2014  CJ MML 050096/14 informace týkající se dopravního značení 
14/2014  CJ MML 050083/14 informace týkající se pořizování územního plánu statutárního města Liberec 
15/2014  CJ MML 054101/14 investiční plány statutárního města Liberec pro rok 2014 
16/2014  CJ MML 072102/14 smlouva o nájmu pozemků nebo plakátovacích ploch 
17/2014  CJ MML 074177/14 informace týkající se odstoupení od smlouvy se společností REAL SPACE s.r.o. 
18/2014  CJ MML 076167/14 dodavatel, cena díla a jméno subdodavatele díla "Dlažba v Kostelní ulici v Liberci"
19/2014  CJ MML 077596/14 informace související s připravovanými stavbami v okolí Papírového náměstí 
20/2014  CJ MML 080862/14 informace týkající se doručené námitky k návrhu územního plánu Liberec 
21/2014  CJ MML 081018/14 náklady spojené s oceňováním nemovitostí pro emisi dluhopisů a kopie souvisejících faktur, příloha 1, příloha 2 
22/2014  CJ MML 082265/14 množství sebraného komunálního odpadu a podíl obalové složky 
23/2014  CJ MML 085555/14 počet psů na území statutárního města Liberec
24/2014  CJ MML 085619/14 informace týkající se dopravní situace v ulici Moskevská, příloha
25/2014  CJ MML 087071/14 rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 29Co 230/2013-182 
26/2014  CJ MML 087713/14 kategorie komunikace v ulici Fügnerova 
27/2014  CJ MML 087714/14 rozpočet, mzdové náklady a veřejné zakázky odboru dopravy 
28/2014  CJ MML 087716/14 informace týkající se umístění dopravní značky v ulici Moskevská 
29/2014  CJ MML 088791/14 počty a adresy dětí, které nastoupily do 1. tříd základních škol na území města Liberce ve školením roce 2013/2014 a 2008/2009 
30/2014  CJ MML 090239/14 informace týkající se chodu odboru dopravy Magistrátu města Liberec
31/2014  CJ MML 094601/14 výkladová autorita právních norem - částečně odloženo
32/2014  CJ MML 098473/14 usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 76/2000, zásady postupu při privatizaci nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví města Liberec platné od 1.4.1999privatizační projekt na dům č.p. 357 Pražská ulice 
33/2014  CJ MML 105384/14 žádost odmítnuta 
34/2014  CJ MML 108064/14 smlouva, projektová dokumentace a položkový rozpočet projektu "Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a Aloisina Výšina", příloha 1A, příloha 1B
35/2014  CJ MML 108209/14 používané softwarové systémy a související smluvní dokumentace 
36/2014  CJ MML 109249/14 informace týkající se evidence psů, příloha 
37/2014  CJ MML 114337/14 stavební rozhodnutí týkající se stavby "Lesopark v ulici Seniorů, Vratislavice nad Nisou" 
38/2014  CJ MML 115472/14 skartační návrhy ke skartačnímu řízení 2014, příloha
39/2014  CJ MML 115503/14 informace týkající se Mistrovství světa FIS v klasickém lyžování 2009, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 
40/2014  CJ MML 116489/14 počet výjezdů Městské policie do ulice Rumjancevova a celková výše vybraných pokut v období do 1. 1. 2014 do 1. 6. 2014
41/2014  CJ MML 128981/14 informace týkající se statických posudků v domě č.p. 764 v Liberci 1 
42/2014  CJ MML 134927/14 informace týkající se rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže S284, 285/2009 /VZ-1788/2010/510/KČe
43/2014  CJ MML 137593/14 informace týkající se odstranění keřů na pozemku parc. č. 1429/245 v k.ú. Rochlice 
44/2014  CJ MML 142627/14 objem veřejných zakázek malého rozsahu zadaných statutárním městem Liberec v letech 2011, 2012 a 2013
45/2014  CJ MML 148056/14 žádost odmítnuta 
46/2014  CJ MML 148349/14 žádost odmítnuta 
47/2014  CJ MML 149923/14 počet pronajatých plakátovacích ploch a roční výnos z těchto pronájmů 
48/2014  CJ MML 157322/14

informace týkající se evidence psů, příloha

49/2014 CJ MML 164163/14 informace o uzavřené smlouvě mezi SML a EKO-KOM, a.s.
50/2014 CJ MML 168410/14 počet žádostí podle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly vyřízeny za 1.Q 2014
51/2014  CJ MML 166276/14 informace týkající se evidence psů, příloha 
52/2014  CJ MML 174490/14 knihy jízd, kopie pracovního diáře a kopie smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům primátorky Martiny Rosenbergové a náměstka primátorky Jiřího Šolce 
53/2014  CJ MML 176163/14 upřesnění druhu komunikace na pozemcích, kde je umístěna čerpací stanice Čermák I.E.S., s.r.o. 
54/2014  CJ MML 176495/14 informace o vozidlech používaných Magistrátem města Liberec 
55/2014  CJ MML 177700/14 informace týkající se společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
56/2014  CJ MML 178319/14 informace týkající se plakátovacích zařízení v k.ú. Stráž nad Nisou 
57/2014  CJ MML 178462/14 informace týkající se kamerového systému 
58/2014  CJ MML 177923/14 informace týkající se Libereckého zpravodaje 
59/2014  CJ MML 179246/14 právnické a fyzické osoby vyzvané k uhrazení částky ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v období od 1. 8. 2014 do 22. 9. 2014
60/2014  CJ MML 185430/14 právnické a fyzické osoby vyzvané k uhrazení částky ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v období od 23. 9. 2014 do 30. 9. 2014 
61/2014  CJ MML 189792/14 jmenovitý seznam příspěvkových organizací a obchodních společností města, technické parametry "ekologicky přátelského" vozidla
62/2014  CJ MML 187871/14 žádost odmítnuta 
63/2014  CJ MML 193868/14 počet přestupků šetřených Městskou policií Liberec souvisejících s provozem loterií v letech 2011, 2012 a 2013
64/2014  CJ MML 195260/14 žádost odmítnuta 
65/2014  CJ MML 196605/14 informace týkající se dodávek elektrické energie v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2016
66/2014  CJ MML 198479/14 informace týkající se bytů ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
67/2014  CJ MML 216280/14 faktury zaplacené statutárním městem Liberec vystavené společností Compet Consult s.r.o. v období od 1. 9. 2012 do 12. 11. 2014
68/2014  CJ MML 216571/14 žádost odmítnuta 
69/2014  CJ MML 228008/14 informace týkající se dopravního napojení pozemku 388/1 v k.ú. Horní Hanychov do ulice Vizovická 
70/2014  CJ MML 228297/14 využití sloupů veřejného osvětlení na území statutárního města Liberec společností ELSET, s.r.o. - částečně odmítnuto
71/2014  CJ MML 230225/14 informace týkající se rekonstrukce Soukenného náměstí, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4 
72/2014  CJ MML 231059/14 kopie spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou SZ CJ MML 195144/14 
73/2014  CJ MML 232510/14 kopie spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou SZ CJ MML 203506/14 
74/2014  CJ MML 234348/14 právnické a fyzické osoby vyzvané k uhrazení částky ve smyslu § 125 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v období od 1. 12. 2014 do 10. 12. 2014
75/2014  CJ MML 242976/14 informace týkající se dopravních přestupků za rok 2012, 2013 a 2014 
76/2014  CJ MML 243170/14 distribuční sazby a celkové množství odebrané elektrické energie 

 

 

ROK 2013

1/2013 CJ MML 003448/13

seznam faktur zaplacených Statutárním městem Liberec v období od 31.3.2012 do 31.12.2012

2/2013 CJ MML 006321/13   podkladové materiály k veřejnému zasedání Zastupitelstva města Liberec ze dne 9.3.2006, ze dne 25.2.2003, ze dne 27.10.2005
3/2013  CJ MML 006865/13 

podkladové materiály, zápis a jmenné hlasování ze Zastupitelstva města Liberec ze dne 6.8.2002, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4

průzkum veřejného mínění zpracovaného společností GAC pro jednání Zastupitelstva města Liberec dne 2.9.2003

4/2013  CJ MML 011402/13  náplň práce koordinátora provozních záležitostí MML a přehled finančních odměn v letech 2005 - 2010
5/2013 CJ MML 011403/13  usnesení Rady města Liberec z června roku 2002 a zápis ze zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného v červnu 2002
6/2013  CJ MML 011404/13  mandátní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a společností INVESTING CZ, spol. s r.o. do roku 2005 včetně, příloha
7/2013  CJ MML 011405/13 kopie všech smluv mezi Statutárním  městem Liberec a Libereckou IS, a.s.  uzavřených od 1.1.2009 do 20.1.2013 (částečně odmítnuto)
8/2013  CJ MML 023068/13  soupis stavebních zakázekv hodnotě nad 10 milionů bez DPH za období 2005 - 2010 + podkladové materiály a zápis ze zastupitelstva města v březnu 2000, doplňující informace
9/2013  CJ MML 015842/13  informace týkající se vozového parku Statutárního města Liberec
10/2013 CJ MML 017029/13  seznam stavebních projektů města pro rok 2013 financovaných z rozpočtů obce nebo jiných veřejných rozpočtů
11/2013  CJ MML 019590/13 smlouvy a koncesní smlouvy o provozu zimního stadionu uzvařené Statutárním městem se společností STADION spol. s.r.o. a společností S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s r.o. včetně metodiky ke koncesní smlouvě z 31.8.2010
12/2013  CJ MML 019589/13  stavební povolení ve prospěch staveb OC FORUM a Galerie Liberec 
13/2013  CJ MML 019587/13  přehled finančních odměn v letech 2005 - 2010přehled nevyplacených odměn schválených dne 22.11.2010 
14/2013  CJ MML 021961/13  informace týkající se žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
15/2013  CJ MML 023486/13  odloženo - SML není povinným subjektem 
16/2013  CJ MML 023425/13  informace týkající se odvodu za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu, příloha
17/2013  CJ MML 023487/13  informace týkající se bytových domů ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
18/2013  CJ MML 025023/13  míra materiálového využití komunálních odpadů ve městě Liberec za roky 2010 - 2012 
19/2013  CJ MML 026982/13  mandátní smlouvy a kupní smlouva se společností Investorsko inženýrská a.s., podkladové materiály ze Zastupitelstva města Liberec ze dne 31.3.2005 a dne 2.9.2003, studie řešení dopravy v klidu z roku 1999
20/2013  CJ MML 028455/13  doplnění poptaných firem u stavebních zakázek, dopňující informace
21/2013  CJ MML 031900/13  statistika mateřských škol v Liberci 
22/2013  CJ MML 033578/13  podkladové materiály ze Zastupitelstva města Liberec konaného v červnu 2006, rozhodnutí odboru životního prostředí, výše odměn vedoucích odborů, přesné datum nástupu specialisty pro koordinaci koncepčních záležitostí MML - částečně odmítnuto
23/2013  CJ MML 034294/13  audiozáznam z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec 2013
24/2013  CJ MML 034813/13  informace týkající se výběrových řízení 
25/2013  CJ MML 035173/13 členové hodnotících komisí daných výběrových řízení 
26/2013 CJ MML 035537/13  informace týkající se uzavření smluv, jejichž předmětem je veřejné osvětlení a a světelné signalizační zařízení
27/2013  CJ MML 037515/13  využití komunálních odpadů ve městě Liberec v letech 2010, 2011, 2012 
28/2013  CJ MML 038122/13  informace týkající se odměn za období červen 2003 - prosinec 2004, způsob potrestání pracovníka v souvislosti s výběrovým řízením - částečně odmítnuto
29/2013  CJ MML 039910/13  smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a firmou A.S.A. Liberec - částečně odmítnuto
30/2013  CJ MML 042053/13 smlouva o sdružení finančních prostředků se Školským úřadem Liberec 
31/2013  CJ MML 042572/13  počet pracovníků Magistrátu města Liberec v letech 2010, 2011, 2012 a 2013
32/2013  CJ MML 043603/13  informace týkající se zeleně v k.ú. Rochlice u Liberce 
33/2013  CJ MML 045503/13  podkladové materiály pro zasedání Zastupitelstva města Liberec březnu 2004 a 2005 + informace, zda vedení města přijalo usnesení či jiný závěr v souvislosti s vyměřenou pokutou od ÚOHS týkající se výstavby sportovišť pro MS 2009 
34/2013  CJ MML 045504/13  smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a firmou Vydis, a.s. týkající se projektů "Propojení zájmových bodů T-Mobile" od roku 2011
35/2013  CJ MML 055444/13  informace týkající se způsobu zacházení s přijatými oznámeními o konání shromáždění 
36/2013  CJ MML 048241/13  informace týkající se interních pravidel pro poskytování dotací z vlastního rozpočtu, přehled poskytnuté podpory za rok 2012, přehled schválených dotačních programů za rok 2012, celková výše podpory v jednotlivých dotačních programech, seznam všech podaných žádostí o dotace za rok 2012, způsob vyhlašování oznámení o dotační výzvě, zveřejňování smluv o poskytnutí dotace z fondů
37/2013  CJ MML 050921/13  soupis provedených investic a soupis hmotného majetku dle platné koncesní smlouvy mezi Statutárním městem Liberec a S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.  
38/2013  CJ MML 051770/13  informace o parcelách č. 1117/2, 1117/3, 1117/7 v Liberci v Rochlicích (nájemní smlouvy a další dokumenty upravující práva a povinnosti v užívání objektů) 
39/2013  CJ MML 054972/13  informace o aktuálních pojistných smlouvách na pojištění majetku a odpovědnosti města Liberec a související zadání veřejné zakázky, příloha
40/2013  CJ MML 055338/13  materiál ze 4. zasedání Zastupitelstva města Liberec ze dne 26.4.2007, příloha 
41/2013  CJ MML 056282/13  seznam fungujících stanic měření emisí (obchodní firma, sídlo, IČO, typ stanice, rozsah oprávnění a místo působení) 
42/2013  CJ MML 063136/13  informace týkající se oznámení o shromáždění 
43/2013  CJ MML 064358/13  informace týkající se staveb na parcelách č. 5978/13, č. 5989 a č. 6009 v k.ú. Liberec a č. 1378/8 v k.ú. Ruprechtice
44/2013  CJ MML 064729/13  aktuální pojistné smlouvy majetku a odpovědnosti (popř. jiné), ceny pojištění, druhy pojištění, pojistné limity + výčet majetku, kterého se pojištění týká
45/2013  CJ MML 064992/13  žádost vyřízena v rámci zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
46/2013  CJ MML 065537/13  informace týkající se uzavření smluv, jejichž předmětem je veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení 
47/2013  CJ MML 077935/13  informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na pozemku parc. č. 175/1 v katastrálním území Kunratice u Liberce 
48/2013  CJ MML 078963/13  informace týkající se elektronického právního informačního systému  
49/2013  CJ MML 079028/13  žádost odložena - neuhrazena požadovaná úhrada 
50/2013  CJ MML 087103/13  smlouva na údržbu zeleně uzavřená mezi Statutárním městem Liberec a Technickými službami města Liberec a.s. 
51/2013  CJ MML 087777/13  dokumenty týkající se smluvního vztahu na provoz a údržbu veřejného osvětlení s pověřenou firmou 
52/2013  CJ MML 090768/13  grafické zobrazení plochy 1.74.P pro výstavbu tramvajové tratě Ruská - Ukrajinská - Zhořelecká
53/2013  CJ MML 093204/13  postoupeno k vyřízení Městskému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 
54/2013 CJ MML 094255/13 název a identifikační číslo subjektů zajišťujících pro město Liberec služby v oblasti nakládání s odpady, péče o komunikace a veřejnou zeleň, datum vypršení platnosti smluv uzavřených s těmito subjekty
55/2013  CJ MML 101224/13  informace týkající se rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2011, značka S041/11 
56/2013  CJ MML 101990/13  přehled schválených finančních prostředků společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, s.r.o. a přehled oprav a investic hrazených z finančních prostředků Statutárního města Liberec 
57/2013  CJ MML 101991/13  nabídka v rámci koncesního řízení, kterou do výběrového řízení na provoz Městského stadionu Liberec dodala společnost S group SPORT FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. a doklady k prokázání splnění kvalifikace 
58/2013  CJ MML 107871/13  informace týkající se spisu o dopravní nehodě
59/2013  CJ MML 107873/13  informace týkající se zavinění dopravní nehody Technickými službami města Liberec, a.s. na komunikaci Vítězná 
60/2013 CJ MML 115637/13  kopie faktur, které byly Statutárnímu městu Liberec fakturovány společností KODAP s.r.o. v období od roku 2011 do 31.7.2013 
61/2013  CJ MML 116639/13  informace týkající se prošetření podnětu proti provozování provozovny KELIB FINANCIAL GROUP, s.r.o. v Máchově ulici, Liberec 
62/2013  CJ MML 118840/13  nájemní smlouva na byt v ul. Komenského 87/3, Liberec a přilehlý pozemek p.č. 945/1 
63/2013  CJ MML 120990/13  seznam členů Zastupitelstva města Liberec a Rady města Liberec ve volebních obdobích 2006 - 2010 a 2010 do současnosti, příloha 
64/2013  CJ MML 121835/13  informace týkající se provedených úprav v ulici Červeného, Liberec 6 - Rochlice
65/2013  CJ MML 129601/13  informace týkající se Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
66/2013  CJ MML 131819/13  informace týkající se skládky zeminy a stavebních materiálů na pozemku č. 217/1 v k.ú. Krásná Studánka 
67/2013  CJ MML 131386/13  vzorové smlouvy o poskytnutí dotací, které město uzavírá se subjekty podpořenými z jeho rozpočtu, z minimálně tří dotačních programů, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4
68/2013  CJ MML 133042/13  informace týkající se provozu zařízení "Samoobslužná myčka vozidel včetně napojení na technickou infrastrukturu" v Liberci VI-Rochlice, ulice U Močálu 
69/2013  CJ MML 140414/13  způsob výběru firmy KODAP s.r.o. pro zastupování Statutárního města Liberec ve věci vrácení dotace a informace o fakturách, které byly Statutárnímu městu Liberec fakturovány společností KODAP  s.r.o. v období od roku 2011 do 31.8.2013 
70/2013  CJ MML 140987/13  poskytnutí Podpisového řádu Statutárního města Liberec 
71/2013  CJ MML 151720/13  informace týkající se místního poplatku ze psů za rok 2002 a 2012 
72/2013  CJ MML 157567/13  informace týkající se doručení výzvy k vymáhaní škody
73/2013  CJ MML 162319/13  informace týkající se doručení exekučního příkazu 
74/2013  CJ MML 163676/13  kopie nájemní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou TO & MI Vdf. s.r.o.
75/2013  CJ MML 174134/13  informace týkající se dopisu od firmy LOMAPO, s. r. o. z roku 2012 
76/2013  CJ MML 174214/13  odloženo - SML není povinným subjektem  
77/2013  CJ MML 175497/13 

informace týkají se sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné zakázky "Revitalizace Soukenného náměstí - realizace" - podání žaloby, uplatnění škody vůči ostatním členům rady a zaměstnancům města; počet zaměstnanců na právním oddělení, počet žalob podaných městem v roce 2013 bez využití právních služeb advokáta a s využitím advokáta 

78/2013  CJ MML 175499/13 

informace vztahující se k sankci za porušení smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu z roku 2005 (budova Uran) - spisová značka soudního řízení; informace týkající se trestního řízení vedeného proti zastupitelům města pod sp. zn. 3 t 32/2011 - výše škody uplatněná městem

79/2013  CJ MML 177478/13  informace týkající se vynaložených finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec za posledních 10 let do investic v k.ú. Horní Suchá a Ostašov u Liberce 
80/2013  CJ MML 182899/13  informace týkající se restaurace Radniční sklípek 
81/2013  CJ MML 184194/13  informace týkající se uplatnění nároku na náhradu škody v souvislosti s veřejnou zakázkou "Revitalizace Soukenného náměstí - realizace" 
82/2013  CJ MML 185849/13  seznam faktur zaplacených Statutárním městem Liberec v období od 1.1.2013 do 25.11.2013 
83/2013  CJ MML 185850/13  seznam smluv uzavřených s Českou spořitelnou, a.s. od 1.1.2008 do 28.11.2013 
84/2013  CJ MML 185859/13  položkový rozpočet stavebních prací v projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 
85/2013  CJ MML 186823/13  informace týkající se údajů ve výroční zprávě Městské policie Liberec 
86/2013  CJ MML 188278/13  žádost odmítnuta 
87/2013  CJ MML 193484/13  smlouvy s Českou spořitelnou č. 3/09/0070, 3/10/0011, 3/10/0022, 3/10/0049 a 3/10/0058 a.s. ze dne 22.12.2009 
88/2013  CJ MML 198445/13  investiční plány města pro rok 2014

 

ROK 2012

1/2012 CJ MML 000836/12 investiční plány města pro rok 2012 - 2014 s řešením bezbariérovosti
2/2012 CJ MML 002640/12 investiční plány města pro rok 2012 - 2014
3/2012 CJ MML 004194/12 provozovatel veřejného osvětlení ve Statutárním městě Liberec, náklady na provoz veřejného osvětlení v roce 2012, rozdělení nákladů na energii a údržbu
4/2012 CJ MML 004904/12 jmenovitý přehled veřejnosprávních kontrol, provedených dle zákona o finanční kontrole v roce 2011 u příspěvkových organizací zřízených městem Liberec a u příjemců všech forem dotací, grantů a příspěvků poskytnutých z rozpočtu města Liberce
5/2012 CJ MML 004948/12 investiční plány města pro rok 2012 - 2014
6/2012 CJ MML 011013/12 informace týkající se stavebních prací na obnově lávky L4 Lávka Malá Kostelní (u SEPP) v Chrastavě
7/2012 CJ MML 016556/12 žádost vzata žadatelem zpět
8/2012 CJ MML 021939/12 informace ohledně odtahů vozidel na území Statutárního města Liberec
9/2012 CJ MML 022237/12 právní postavení stavebníka PROPONO s.r.o. žádajícího o povolení změny stavby
10/2012 CJ MML 022564/12 dotazník zabývající se průzkumem trhu v oblasti poradenství zadávávání veřejných zakázek - informace neposkytnuta, neuhrazeny náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
11/2012 CJ MML 026212/12 finanční náklady na vydání Libereckého zpravodaje
12/2012 CJ MML 033344/12 informace týkající se webových stránek www.liberec.cz a www.infolbc.cz
13/2012 CJ MML 034439/12 informace týkající se smlouvy na provozování parkovacích míst, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6
14/2012 CJ MML 035230/12 smlouvy včetně dodatků uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a TV Genus, a.s. + kopie faktur, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5
15/2012 CJ MML 037235/12 kopie stanovisek týkající se vydaného územního rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
16/2012 CJ MML 039225/12 informace týkající se mateřských škol a koncepce rozvoje předškolního vzdělávání
17/2012 CJ MML 041582/12 využití odpadového tepla z elektrárny Turov v Polsku
18/2012 CJ MML 054327/12 finanční podpora mužskému a mládežnickému basketbalovému z posledního schváleného rozpočtu města
19/2012 CJ MML 057908/12 poplatky za užívání veřejného prostranství za umístění výlepových plakátovacích ploch ve vlastnictví Jiřího Jaroše před rokem 2012 a v roce 2012, informace ohledně vyklizení plakátovacích ploch po vypršení smlouvy
20/2012 CJ MML 057908/12 informace ohledně odtahů vozidel + příjmy Statutárního města Liberec z odtahové služby
21/2012 CJ MML 059147/12 hospodaření společnosti Sportovní areál Liberec, s.r.o. - odloženo, SML není povinným subjektem
22/2012 CJ MML 059148/12 seznam faktur zaplacených Statutárním městem Liberec v období od 1.1.2011 do 31.3.2012, příloha 1, příloha 2
23/2012 CJ MML 062951/12 stejný dotaz viz. 20/2012
24/2012 CJ MML 061786/12 kolik bylo v letech 2010 - 2012 radou města schváleno věcných břemen strpění uložení plynovodní přípojky
25/2012 CJ MML 063596/12 informace týkající se hostitelské smlouvy MS v lyžování 2009, složení organizačního výboru, výše finanční částky na pořadatelství, text návrhu organizačního výboru a jeho personálního obsazení, příloha 1
26/2012 CJ MML 067529/12 informace týkající se převzetí díla "ZŠ Aloisina výšina - realizace úspor energie"
27/2012 CJ MML 070979/12 adresa elektronické podatelny
30/2012 CJ MML 076862/12 aktuální výše měsíčních odměn ve společnostech s majetkovou účastí města Liberec a aktuální jmenný seznam osob, které tyto společnosti zastupují, příloha
31/2012 CJ MML 076669/12 informace ohledně převedení bytových jednotek ve vlastnictví s.p. DIAMO o.z. ZSS, Stráž pod Ralskem na Magistrát města Liberec 
32/2012 CJ MML 079183/12 informace týkající se vyměření poplatku Jiřímu Jarošovi - Propagace za užívání veřejného prostranství
33/2012 CJ MML 083533/12 veškeré faktury a smlouvy uzavřené s p. Soudným a to v rozmezí posledních 5ti let
34/2012 CJ MML 083535/12 veškeré faktury a smlouvy uzavřené s p. Gibiecem a to v rozmezí posledních 5ti let
35/2012 CJ MML 084404/12 jakému dodavateli byla zadána veřejná zakázka "Rámcová smlouva na exekuční činnost" a jaká cena byla předložena při výběrovém řízení
36/2012  CJ MML 085823/12  kolikrát a v jakých zakázkách (včetně plateb) bylo využito služeb společností Compet Consult s.r.o., INVESTING CZ spol. s r.o., Investorsko inženýrská a.s.
37/2012 CJ MML 088270/12 žádost odložena - SML není povinným subjektem
38/2012 CJ MML 088011/12 informace týkající se správy spisové služby
39/2012 CJ MML 088543/12 informace týkající se obvodů města, počtu obyvatel, počtu zaměstnanců Magistrátu města Liberec  
40/2012 CJ MML 088656/12 informace týkající se silnice v Liberci - Vratislavice nad Nisou na pozemku p.č. 2431/1, ul. Pod Skalkou 
41/2012 CJ MML 089396/12 platné znění dohody o závazných pravidlech podepsaných provozovateli sázkových her a aktuální seznam provozovatelů 
42/2012 CJ MML 094492/12 zpracované projektové záměry, za které bylo zaplaceno dodavateli Ing. Tomáši Hamplovi, jak byla provedena volba dodavatele a výše vyplacené odměny Ing. Tomáši Hamplovi na základě DPČ, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11
43/2012  CJ MML 095144/12 informace ohledně pokut udělených za porušení dohody o závazných pravidlech provozovatelům sázkových her působících na libereckém území
44/2012 CJ MML 097617/12 informace týkající se veřejných zakázek 
45/2012  CJ MML 100847/12 informace týkající se projektů realizovaných společností Zahradní město Liberec, a.s.
46/2012  CJ MML 110830/12 náklady na provoz webových stránek Statutárního města Liberec, počet zaměstnanců na odboru kancelář primátorky, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10
47/2012 CJ MML 115543/12 informace týkající se stavebních prací na obnově lávky L4 Lávka Malá Kostelní (u SEPP) v Chrastavě
48/2012  CJ MML 121932/12 poskytnutí neupravených audiozáznamů z 2. mimořádného a 7. řádného Zastupitelstva města Liberec
49/2012 CJ MML 124429/12 faktury mezi Statutárním městem Liberec a společností Compet Consult, s.r.o. za posledních 5 let, příloha 1, příloha 2,příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7
50/2012  CJ MML 125947/12 informace týkající se zástavy Uranu, příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5
51/2012  CJ MML 126156/12 znění smlouvy pro poradenskou činnost při přípravě nového územního plánu společností Investorsko inženýrská a.s. a přehled smluv mezi společností Oaza-net spol. s r.o. a Statutárním městem Liberec, příloha
52/2012  CJ MML 127156/12 znění mandátních smluv na výkon technického dozoru investora, týkajících se staveb MS 2009 ve prospěch společnosti INVESTING CZ s.r.o., Liberec 1 
53/2012  CJ MML 128013/12 informace ohledně smlouvy na parkovací místa, provoz prostředků k zabránění odvozu vozidla a na odtah zablokovaných vozidel 
54/2012  CJ MML 137704/12 výše mzdy a odměn vyplacených za rok 2010, 2011 a 2012 ve spojitosti s funkcí primátora/ky a náměstků primátora obce 
55/2012 CJ MML 139218/12 informace týkající se stavebních prací na obnově lávky L4 Lávka Malá Kostelní (u SEPP) v Chrastavě)
56/2012  CJ MML 147809/12 informace týkající se prostředků a rozsahu hromadné dopravy, příloha 1, příloha 2
57/2012 CJ MML 150237/12 informace týkající se soudních sporů vedených Statutárním městem Liberec s paní Zemanovou a panem Benešem
58/2012 CJ MML 150285/12 žádost odložena - neuhrazeny náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací 
59/2012  CJ MML 155845/12 počet památkových zón v působnosti ORP Liberec a povolení plastových oken v těchto lokalitách 
60/2012  CJ MML 158629/12 povolení na zvláštní užívání v ul. Svatoplukova dne 2.2.2012 
61/2012  CJ MML 161789/12 výše nájemného v bytech ve vlastnictví Statutárního města Liberec 
62/2012  CJ MML 165149/12 název našeho orgánu územní samosprávy, PSČ spadající pod náš orgán územní samosprávy a místně příslušné orgány  
63/2012  CJ MML 167312/12 základní plat a možné odměny manažera Technických služeb města Liberce Milana Šíra 
64/2012  CJ MML 168975/12 jednotlivé organizační struktury MML od roku 1998 (resortní rozdělení + odbory + oddělení + jména vedoucích)příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6
65/2012  CJ MML 172317/12 kopie kolaudačních rozhodnutí rodinných domů a podmínek souhlasů stavebních povolení pro rodinné domy na parcelních číslech 217/59, 217/172, 217/150, 217/32, 217/55, 217/22, 217/57, 217/58, 217/56 - odpovězeno osobním předáním dokumentace
66/2012  CJ MML 173146/12 informace týkající se veřejné zakázky "Servis, provoz a údržba veřejného a slavnostního osvětlení, světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Liberec" 
67/2012  CJ MML 173144/12 informace týkající se veřejné zakázky "Dodávka materiálů pro servis veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví Statutárního města Liberec" 
68/2012  CJ MML 000022/13 informace týkající se rozhodnutí o přestupku o střetu zájmů 
69/2012  CJ MML 000025/13 informace týkající se rozhodnutí o přestupku o střetu zájmů  
70/2012  CJ MML 000026/13 informace týkající se rozhodnutí o přestupku o střetu zájmů  
71/2012  CJ MML 001420/13 žádost odložena - SML není povinným subjektem 
72/2012  CJ MML 001428/13 náplň práce specialisty pro koordinaci koncepčních záležitostí a platové zařazení

 

ROK 2011

1/2011 CJ MML 002370/11 infoinformace ohledně nájemní smlouvy na pozemky, na kterých jsou umístěny plakátovací plochy
2/2011 CJ MML 012965/11 přehled investičních plánů města pro rok 2011 - odkázání na zveřejněnou informaci č. 17/2010     
3/2011 CJ MML 020881/11 seznam primátorů a rady města od roku 1990 do současnosti
4/2011 CJ MML 021053/11 informace na postup při schvalování přechodů pro chodce
5/2011 CJ MML 024156/11 průzkum na výši dotací poskytnutých sociální komisí/výborem
6/2011 CJ MML 024156/11 počty zaměstnanců od roku 1994 + seznam primátorů a rady města do 1994
7/2011 CJ MML 024476/11 žádost o kopii Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, v rámci veřejné zakázky „Pojištění majetku, odpovědnosti za škody a havarijní pojištění motorových vozidel Statutárního města Liberce“
8/2011 CJ MML 032107/11 platby TV Genus v rozmezí let 2007 - 2010

9/2011

10/2011

11/2011

CJ MML 035682/11

CJ MML 035684/11

CJ MML 035686/11

kde a kdy získalo vedení města odbornou způs. řidičů, smlouvy o používání služeb. vozidla pro soukromé účely + výše částky za toto používání, platby externích pracovníků za používání majetku SML, příkazní smlouvy (kopie + vyplacené částky), příloha 1, příloha 2, smlouva
12/2011 CJ MML 058470/11 kopie písemné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zpracované na základě § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v rámci veřejné zakázky "Centrum aktivního odpočinku Lidové sady - inženýrská činnost", vedené v uveřejňovacím subsystému ISVZ pod evidenčním číslem 60041114
13/2011 CJ MML 059329/11 doručené podněty ve věci změny územního plánu týkající se lokality v k.ú. Vesec u Liberce v období do 9.8.2007 do 7.3.2011 + zadavatel a zadání územního plánu
14/2011 CJ MML 062328/11 analýza zakázek pro společnost SYNER, s.r.o. včetně příslušných podkladů
15/2011 CJ MML 063526/11 seznam subjektů v oblasti taxislužeb, kterým byly v roce 2010 uděleny pokuty převyšující 5000,-Kč
16/2011 CJ MML 069438/11 informace ohledně pozemku p.č.346 v k.ú. Rudolfov + informace o privatizaci pozemku 348/1 v k.ú. Rudolfov + změny v zastupitelstvu
17/2011 CJ MML 070535/11 informace týkající se městského kamerového systému
18/2011 CJ MML 072073/11 informace o užívání nepovolené stavby a o údajné hlučnosti papoušků
19/2011 CJ MML 073484/11 stejný dotaz viz. 16/2011
20/2011 CJ MML 074113/11 informace ohledně výběrového řízení na odkup pozemku p.č.348/1
21/2011 CJ MML 074318/11 implementace závazné směrnice EU, Směrnice Rady 2008/114/ES
22/2011 CJ MML 074327/11 informace ohledně návrhu směny pozemků v k.ú. Rudolfov
23/2011 CJ MML 076212/11 informace týkající se veřejných zakázek
24/2011 CJ MML 077325/11 počet členů zastupitelstva + počet kandidátů a voličů + celkový počet občanů
25/2011 CJ MML 077324/11 elektronický právní informační systém + doplňující informace
26/2011 CJ MML 085248/11 informace o sběru tříděného odpadu z obalů za rok 2010
27/2011 CJ MML 091 018/11 info ohledně smlouvy mezi TSML a ACTIV PARKING s.r.o. - odloženo SML není povinným subjektem
28/2011 CJ MML 092103/11 fáze zadávání nového územního plánu Liberce
29/2011 CJ MML 092142/11 dokument "Vize fungování MML" zpracovaný Ing. Alenou Dvořáčkovou
30/2011 CJ MML 093247/11 profesní životopis Pavla Chmelíka
31/2011 CJ MML 094119/11 informace o návrhu na zřízení biocentra č. 1498 v Konceptu územního plánu Liberec
32/2011 CJ MML 100014/11 žádost o informace ohledně řešení trestního oznámení
33/2011 CJ MML 102447/11 dotaz na žadatele o informace ohledně parkovacího místa
34/2011 CJ MML 102250/11 informace ohledně správních řízení ve věci ochrany před zásahy do pokojného stavu
35/2011 CJ MML 104580/11 informace ohledně pracovní náplně, odměn, platových tříd a stupňů na odboru kancelář primátora
36/2011 CJ MML 106572/11 přehled bank, dluhových cenných papírů, majetkových cenných papírů a poskytovatelů investičních služeb Statutárního města Liberec
37/2011 CJ MML 106061/11 informace ohledně změny územního plánu - lokalita 56/1, příloha 1, příloha 2
38/2011 CJ MML 111765/11 informace o povolování domovních čističek odpadních vod
39/2011 CJ MML 113748/11 dodatky ke smlouvám - "Bazén Liberec", "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
40/2011 CJ MML 119477/11 informace týkající se regulace střetu zájmů zastupitelů, příloha
41/2011 CJ MML 126619/11 žádost o audiozáznamy z jednání Zastupitelstva města Liberec - odpovězeno předáním audiozáznamů
42/2011 CJ MML 129153/11 žádost o kopie dokladů týkajících se souborného stanoviska ke konceptu platného územního plánu Liberce z roku 2001
43/2011 CJ MML 137048/11 informace týkající se zápisů z jednání Rady města Liberec a informace týkající se vedoucího odboru kanceláře primátorky
44/2011 CJ MML 156568/11 žádost o nahlédnutí do usnesení Rady města Liberec (listopad a prosinec 2003, leden a září 2004, listopad a prosinec 2005) - odpovězeno umožněním nahlédnutí
45/2011 CJ MML161373/11 žádost o vyplnění dotazníku k využití nevýrobních činností/služeb
46/2011 CJ MML 165098/11

informace týkající se subjektů poskytujících poradenskou činnost + částky jim vyplacené za rok 2009, 2010 a 2011, subjekty poskytující právní služby, kopie smluv v oblasti poradenství pro EU fondy (viz. přílohy)

příloha 1, příloha 2, příloha 3, příloha 4, příloha 5, příloha 6, příloha 7, příloha 8, příloha 9, příloha 10, příloha 11, příloha 12, příloha 13, příloha 14, příloha 15, příloha 16, příloha 17

47/2011 CJ MML 166483/11 kopie Smlouvy o přidělení prostředků z MFRB č. 6/08/0181
48/2011 CJ MML 169550/11 žádost o audiozáznam ze Zastupitelstva města Liberec ze dne 8.9.2011 - odpovězeno předáním audiozáznamu
49/2011 CJ MML 170403/11 žádost o kopii rozhodnutí ÚOHS za zrušení zakázky revitalizace Soukenného náměstí a o kopii námitek firmy Syner, s.r.o. proti zrušení zakázky
50/2011 CJ MML 181899/11 informace ohledně nejnižší a nejvyšší pravidelně vyplácené částky sociálních dávek jedinému příjemci
51/2011 CJ MML 181950/11 informace ohledně dosaženého vzdělání, započitatelné praxe a odměn pana Chmelíka a informace ohledně nové grafické podoby Libereckého zpravodaje
52/2011 CJ MML 185312/11 informace ohledně trvalého pobytu paní Andrei S.
53/2011 CJ MML 185127/11 informace týkající se adresy nahlášené provozovny podnikání paní Andrei S.
54/2011 CJ MML 187156/11 žádost o nahlédnutí do zápisů Rady města Liberec č. 14 a č. 17 z roku 2004 a 2005 - odpovězeno umožněním nahlédnutí
55/2011 CJ MML 190339/11 informace týkající se adresy nahlášené provozny podnikání pana Tomáše J.
56/2011 CJ MML 199225/11 informace týkající se základních parametrů smlouvy o spolupráci mezi Dopravním podnikem Liberec a Jablonce nad Nisou, a.s. a BusLine, a.s.- žádost odložena SML není povinným subjektem
57/2011 CJ MML 199280/11 informace týkající se řízení o změnách využití suterénních prostor budovy  č. 1052/11, Žižkovo nám., 460 01 Liberec - Staré Město
58/2011 CJ MML 204046/11 výzkum využívání veřejných prostředků na elektronické prezentace měst 2011 - odpovězeno vyplněním el. formuláře na webovém odkazu žadatele
59/2011 CJ MML 212431/11 složení Zastupitelstva a Rady města Liberec ve volebním období 1990 - 1994

 

 

ROK 2010

1/2010 CJ MML 008778/10 přehled investičních plánů města pro rok 2010
2/2010 CJ MML 005571/10 info ohledně odkoupení části pozemku, k.ú. Liberec
3/2010 CJ MML 032027/10 info ohledně parkovacích automatů, výtěžnost, počet, atd.
4/2010 CJ MML 033009/10 zpracování projektové dokumentace k revitalizaci městských lázní, výukového bazénu, zóně aktivního odpočinku
5/2010 CJ MML 059308/10 počet a cena spotřebovaného toaletního papíru na MML za rok 2009
6/2010 CJ MML 071029/10 přepočtené stavy zaměstnanců MML
7/2010 CJ MML 071772/10 seznam všech kontraktů za posledních 5 let - Český rozhlas - stažení žádosti z důvodu upřesnění
8/2010 CJ MML 079534/10 seznam faktur za rok 2009 na dodávky neinvestiční povahy v min hodnotě plnění 40 tis. vč. DPH
9/2010 CJ MML 077809/10 Squire, Sanders & Dempsey - žádost o nahlédnutí do korespondence primátora a tajemníka z důvodu zastupování ČR v arbitráži
10/2010 CJ MML 126880/10 info ohledně zkoušek autoškol a právních předpisů
11/2010 CJ MML 149664/10 info ohledně jmenování ředitele ZŠ Kaplického
12/2010 CJ MML 170967/10 info o době zpracování technické způsobilosti vozidel od 1.9.2010 do 15.10.2010 - informace  neposkytnuta, neuhrazeny náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
13/2010 CJ MML 180776/10 celkové příjmy a výdaje SML za roky 2005 - 2007
14/2010 CJ MML 192519/10 informace o konání místního referenda
15/2010 CJ MML 209222/10 informace o propagaci města - odpovězeno vyplněním el. formuláře na webovém odkazu žadatele
16/2010 CJ MML 213623/10 info ohledně omezení dopravy v době konání závodu světového poháru
17/2010 CJ MML 217189/10 přehled investičních plánů města pro rok 2011

 

ROK 2009

1/2009 CJ MML 028449/09 seznam převodu bytů ze SML a ČR na 3. osoby od 1.5.1994 do 31.12.2008
2/2009 CJ MML 034555/09 statistika petic a stížností za rok 2006, 2007 a 2008
3/2009 CJ MML 037253/09 nadřízený orgán MML
4/2009 CJ MML 043475/09 statistika veřejných zakázek za roky 2006 - 2008
5/2009 CJ MML 044972/09 opětovná žádost viz. 1/2009 - informace neposkytnuta, nezaplacen poplatek za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
6/2009 CJ MML 060602/09 informace k rekonstrukci mostu přes Nisu, ul. Norská
7/2009 CJ MML 060762/09 stejný dotaz viz. 6/2009
8/2009 CJ MML 071413/09 průzkumy veřejného mínění, anket
9/2009 CJ MML 079688/09 rekonstrukce mostu přes Nisu, ul. Norská, další info
10/2009 CJ MML 109314/09 úprava příkopu, zavedení kanalizace
11/2009 CJ MML 149526/09 info ohledně provozu bazénu, koupaliště, dotace a ceny vstupenek
12/2009 CJ MML 164598/09 statistika stížností na živnostenském úřadě - informace neposkytnuta, nezaplacen poplatek za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
13/2009 CJ MML 219175/09 informace o obchodních střediscích v centru Liberce
14/2009 CJ MML 130747/09 info ohledně smlouvy mezi TSML a Activ - odmítnuto, SML není povinným subjektem

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.