Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Oficiální název

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Základním předpisem odůvodňujícím vznik statutárního města Liberec je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Základním předpisem upravující postavení statutárního města Liberec je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Tento zákon upravuje postavení statutárního města Liberec jako obce a dále postavení městského obvodu Liberec – Vratislavice n. N.

Statutární město Liberec je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Statutární město Liberec vystupuje v právních vztazích svým jménem a  nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Statutární město Liberec je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Liberec; dalšími orgány jsou Rada města Liberec, primátor města Liberec, Magistrát města Liberec, zvláštní orgány statutárního města Liberec a  Městská policie města Liberec.

Do samostatné působnosti statutárního města Liberec patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města Liberec a jeho občanů, pokud nejde o výkon přenesené působnosti statutárního města Liberec nebo úkoly, které jsou zvláštními zákony svěřeny správním úřadům jako výkon státní správy.

Do samostatné působnosti statutárního města Liberec patří záležitosti, které do její samosprávy svěří zvláštní nebo tento zákon, nebo které jsou zvláštními zákony svěřeny obcím. Statutární město Liberec v  samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje, v souladu s  místními předpoklady a místními zvyklostmi, o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Statutární město Liberec se při výkonu samostatné působnosti řídí zákony a jinými právními předpisy

3. Podrobná organizační struktura

naleznete Podrobná organizační struktura

4. Kontaktní údaje

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
   ústředna recepce  podatelna
 telefon  485 243 111 485 243 111  485 243 115

ID datové schránky: 7c6by6u

E-mail: info@magistrat.liberec.cz
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz
URL: www.liberec.cz

5. Bankovní spojení

příjmový účet: 4096302/0800 

příjmový účet daní a poplatků: 19-7963850237/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO)

00262978

7. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00262978

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a výkazy za uplynulé roky

naleznete v sekci rozpočty nebo na https://rozpocet.liberec.cz/.

9. Místo, kde lze získat příslušné informace

 • recepce radnice
 • na pracovištích věcně příslušného odboru
 • na internetových stránkách města

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání

 • v úředních hodinách na podacích místech Magistrátu města Liberec
 • zasláním do datové schránky
 • elektronická podatelna Magistrátu města Liberec (s uznávaným elektronickým podpisem)

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu

Podatelna statutárního města Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Telefon: 485 243 115

Opravné prostředky je třeba podat písemně osobním podáním do podatelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu. K podání opravných prostředků lze rovněž využít elektronickou podatelnu nebo datovou schránku.

Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

Stížnosti, připomínky, podněty a petice řeší odbor kancelář tajemníka.

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací, formuláře

Popisy životních siutací naleznete na https://portal.liberec.cz/.

13. Licenční smlouvy

Statutární město Liberec neposkytlo žádnou výhradní licenci ve smyslu ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů

 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 7/2011, kterou se vydává Statut města Liberec.

  Další související zákony:
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • Zákon č. 329/2011 Sb., o o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 250/2016 Sb.,  o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

  Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra ČR, které v  souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

je přílohou č. 1 ke Směrnici rady č. 6RM O postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím

Sazebník

16. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

naleznete O poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací,

které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Městské organizaceobchodní společnosti s účastí města.

Nastavení cookies