územní studie lokality C15, C16

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

Výkres širších vztahů (pdf)

Hlavní výkres (pdf)

Výkres technické infrastruktury (pdf)

Výkres VPS a etapizace (pdf)

Situace na podkladu ortofotomapy (pdf)

Vzorové řezy uličním prostorem (pdf)

Perspektivní pohledy (pdf)

vyhodnocení námitek a vyjádření dotčených orgánů (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 15. 8. 2016.

Změna územní studie

Dne 18. 9. 2017 bylo schváleno využití změny č. 1 územní studie C15, C16. Rozsah měněných částí je uveden zde.  

Dne 7. 1. 2019 bylo schváleno využití změny č. 2 územní studie C15, C16. Rozsah měněných částí je uveden zde.  

Nastavení cookies