Správa území

Liberec – znak Vymezení statutárního města

Pojmem statutární město označujeme takovou obec, která v rámci českého obecního zřízení požívá zvláštního postavení. Statutární města se mohou členit na městské obvody či městské části. Rozparcelování území může mít dvě základní podoby, je buď symetrický, kdy každá lokalita ve městě patří do území nějakého obvodu, nebo asymetrický, kdy městské obvody nejsou zřízeny na celém území města. Typickým příkladem asymetrického územního členění je právě město Liberec, které má 35 městských čtvrtí a jeden městský obvod - Vratislavice nad Nisou (viz tabulku níže).

 

Centrální městské orgány

Zastupitelstvo města Liberce

Liberecké zastupitelstvo je nejvyšším orgánem města, je 39 členným kolegiálním orgánem, jeho zasedání jsou veřejná. Zastupitelstvo rozhoduje formou usnesení, jedná podle jednacího řádu, návrhy do  zastupitelstva mohou předkládat jeho členové, výbory zastupitelstva a  rada města. K přijetí usnesení se musí vyslovit nadpoloviční většina všech jeho členů, čili minimálně 20 hlasů. Mandát člena zastupitelstva je reprezentativní. Zastupitel tedy není vázán příkazy voličů či politických stran. Zastupitelstvo města Liberce k lepší koordinaci své činnosti zřizuje výbory, což jsou orgány iniciativy, kontroly nebo zasílají do zastupitelstva doporučení, případně plní nějaké další úkoly, kterými byly pověřeny.

Rada města Liberce

Výkonným orgánem města je Rada města Liberce, která je ze své činnosti odpovědná zastupitelstvu. Skládá se z 10 členů zvolených zastupitelstvem. Rada se schází v předem dohodnutých termínech i  operativně dle potřeby na základě svolání primátora. Schůze městské rady jsou neveřejné, usnesení z jednání však musí být dostupná k nahlédnutí, obdrží je vždy zastupitelé města, což je výrazem jejich kontrolní funkce v exekutivě. Vztah rady a zastupitelstva  je založen na  předpokladu neoddělitelnosti moci v rovině územní samosprávy. V rámci veřejnoprávní korporace je rada města odpovědná zastupitelstvu, které ji úkoluje. Zastupitelstvo může radu odvolat buďto jako celek, v tom případě však zůstávají ve funkci primátora a náměstci do zvolení rady nové, nebo může odvolat z rady jednotlivce.

Primátor

Hlavou města Liberce je primátor. Její role je spíše reprezentativní či koordinační, pokud jde o činnost v oblasti samosprávy. Zabezpečuje propagaci města. Předsedá schůzím zastupitelstva i rady a každé usnesení nese její podpis. Pozice primátora je významnější v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Primátor působí jako vrchní velitel městské policie, odpovídá za její práci, zároveň také může požadovat po Policii ČR spolupráci a součinnost s orgány obce.

Náměstci primátora

Spolu s primátorem a tajemníkem tvoří vedení magistrátu též náměstci. Jde o uvolněné členy zastupitelstva s přidělenými resorty podle organizačního řádu. V současnosti má Liberec čtyři náměstky. Každý náměstek i  primátorka sice šéfuje určité struktuře uvnitř magistrátu, nejsou však přímými nadřízenými zaměstnanců magistrátu. Náměstkové především dohlížejí na činnost jim svěřené části úřednické struktury, spravují příspěvkové organizace města a společnosti s majetkovou účastí města, zajišťují tvorbu návrhů do městské rady či zastupitelstva včetně obecně závazných vyhlášek.

Tajemník

Úředníci mají jediného přímého nadřízeného, kterým je tajemník magistrátu, jakási prodloužená ruka státní moci. Do funkce jej jmenuje primátor se souhlasem ředitele krajského úřadu. Vystupuje v pracovněprávních vztazích jako statutární orgán města. Prostřednictvím této funkce se na magistrátu uskutečňují či zanikají pracovní poměry. Tajemník je hierarchicky nejvyšším garantem toho, že budou úkoly magistrátem plněny. Odpovědný je primátorovi, který jeho činnost kontroluje. Tajemník kontroluje organizační složky města a má právo účastnit se zasedání zastupitelstva, rady, výborů či komise a disponuje tzv. poradním hlasem.

Liberec – znak

 

znak města Liberce Liberec – vlajka vlajka města Liberce

Město spravuje následující městské čtvrti:

 číslo čtvrti název městské čtvrti katastrální území:
     
 I Staré město Liberec
 II Nové město Liberec
 III Jeřáb Liberec
 IV Perštýn Liberec
 V Kristiánov Liberec
 VI Rochlice Rochlice u Liberce
 VII Horní Růžodol Horní Růžodol
 VIII Dolní Hanychov Dolní Hanychov
 IX Janův Důl Janův Důl u Liberce
 X Františkov Františkov u Liberce
 XI Růžodol I Růžodol I
 XII Staré Pavlovice Staré Pavlovice
 XIII Nové Pavlovice Nové Pavlovice
 XIV Ruprechtice Ruprechtice
 XV Starý Harcov Starý Harcov
 XVI Nový Harcov Starý Harcov
 XVII Kateřinky Kateřinky u Liberce
 XVIII Karlinky Karlinky
 XIX Horní Hanychov Horní Hanychov
 XX Ostašov Ostašov
 XXI Rudolfov Rudolfov
 XXII Horní Suchá Horní Suchá u Liberce
 XXIII Doubí Doubí u Liberce
 XXIV Pilínkov Pilínkov
 XXV Vesec Vesec u Liberce
 XXVIII Hluboká Hluboká u Liberce
 XXIX Kunratice Kunratice u Liberce
 XXX Vratislavice n.N. Vratislavice nad Nisou
 XXXI Krásná Studánka Krásná Studánka
 XXXII Radčice Radčice u Krásné Studánky
 XXXIII Machnín Machnín
 XXXIV Bedřichovka Machnín
 XXXV Karlov pod Ještědem Machnín

 

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

 číslo čtvrti  název městské čtvrti katastrální území:
     
 XXX Vratislavice nad Nisou Vratislavice nad Nisou


 

Nastavení cookies