17.09.2014
Jan Král

Plán pro město Liberec na roky 2014 – 2020 je dokončen

Dlouhodobě a ve spolupráci s širokou veřejností připravovaný rozvojový plán, zahrnující množství projektů, které je potřebné realizovat ve městě Liberci do roku 2020, je od 17. září 2014 platným rozvojovým dokumentem města Liberce.

Na dokončený plán naváže výběr konkrétních projektů a následně jejich realizace. Projekty, vybrané ze schváleného plánu, budou každoročně nebo jednou za dva roky schvalovat liberečtí zastupitelé v podobě takzvaných akčních plánů. Zastupitelstvo města plán schválilo již na svém zasedání, aktuálně byla oficiálně ukončena fáze jeho pořízení úředním ověřením usnesení. 

Plán pro město Liberec na roky  2014 – 2020 je ke stažení ZDE

Plán rozvoje města Liberec řeší pět základních témat: 

  • ekonomiku a podnikání zejména z hlediska konkurenceschopnosti (podnikání, věda, výzkum, inovace, trh práce, cestovní ruch)
  • kvalitu života (vzdělávání, zdraví, sociální služby, bydlení, bezpečnost, kultura, sport a volný čas
  • životní prostředí a veřejná prostranství (městská zeleň, příměstská krajina, ochrana přírody a krajiny, vodní toky, odpady a odpadní vody, ovzduší, veřejná prostranství, dostupnost volné krajiny)
  • udržitelnou mobilitu a technickou infrastrukturu (dopravní plánování, dopravní infrastruktura, doprava v klidu, bezpečnost dopravy, dopravní značení a řízení dopravního provozu, bezbariérovost dopravy, nemotorová doprava, udržitelné formy mobility, inženýrské sítě, hospodaření s energiemi)
  • veřejnou správu a občanskou společnost, územní spolupráci (koncepční řízení rozvoje, komunikace města, partnerství a spolupráce, veřejné služby, krizové řízení, pracovníci veřejné správy)

„Plán pro město Liberec, který schválilo liberecké zastupitelstvo, vznikl ve spolupráci s občany, občanskými sdruženími, osadními výbory a dalšími zájemci z řad veřejnosti,“ připomněl náměstek primátorky pro rozvoj Jiří Rutkovský.

Na vzniku dokumentu se podíleli nejen odborníci v jednotlivých oborech, ale také občané bydlící v centru i v okrajových částech města Liberce. Důvodem spolupráce pro občany byla jejich snaha, aby se v Liberci a jejich čtvrti dobře žilo. „Intenzivně jsem spolupracoval s osadními výbory při přípravě nového územního plánu. Při řešení problémů nebylo vždy možné dojít k naprosté shodě. Proto mne těší, že členové osadních výborů nezatrpkli a aktivně se zapojili i do přípravy tohoto důležitého rozvojového dokumentu,“ dodal náměstek.

Celkem se práce na přípravě plánu podílelo přes 150 lidí. „Chtěl bych tímto všem poděkovat za množství času, který tomu věnovali, a pevně věřím, že zastupitelstvo, které vzejde z nových voleb, naváže na naši práci výběrem a realizací takových projektů, které budou sloužit občanům města,“ uvedl Jiří Rutkovský.

Plán směřuje k naplnění zastupitelstvem schválené vize. Následují citace ze schváleného dokumentu.

Plán pro město Liberec - VIZE:

Liberec je srdcem severu Čech uprostřed jedinečné horské přírody česko-německo-polského trojzemí. Vstřícné a otevřené město nabízí vzdělání na kvalitních vysokých a středních školách, které vychovávají všestranně připravené odborníky z různých oborů využívající špičkové moderní technologie. Město nabízí bohatý kulturní a společenský život stejně tak i sport a další volnočasové aktivity jak pro místní obyvatele, tak pro návštěvníky. Sounáležitost obyvatel s městem je dána kvalitními podmínkami pro život, kvalitním životním prostředím, dostatkem pracovních příležitostí a moderním stylem řízení města otevřeným spolupráci napříč všemi sektory.

Mezi globální cíle patří:

  1. Atraktivní město pro obyvatele i turisty s funkčním žijícím centrem nabízí rozmanité přírodní prostředí v bezprostředním okolí města i odpovídající podmínky pro sportování a další možnosti trávení volného času. 
  2. Vyvážený a udržitelný ekonomický rozvoj je založen na využití moderních technologií a spolupráci jednotlivých subjektů s vysokými školami a výzkumnými centry. Kvalitní a vzdělaná pracovní síla nachází nejen práci, ale i odpovídající kulturní a společenské vyžití. 
  3. Vysoká kvalita života obyvatel města v mnoha oblastech zvyšuje atraktivitu bydlení v Liberci, jak pro stávající obyvatele města, tak pro nově příchozí. 
  4. Moderně spravované město spolupracující se sousedními obcemi a městy, Libereckým krajem, Euroregionem Nisa stejně tak s obyvateli města, podnikatelskou veřejností, občanským sektorem a dalšími.

 

Více informací o Aktualizaci strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 najdete na webu města: http://www.liberec.cz/aktualizace-strategie/

Nastavení cookies