Obsah

OBSAH

1. Textová část

A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1. Obecná východiska pořízení územního plánu ………1
    1.1. Důvody pořízení územního plánu ………1
    1.2. Základní teze pořízení územního plánu ………1
    1.3. Východiska zpracování územního plánu ………2

2. Hlavní cíle řešení ………3

3. Postup prací na pořízení územního plánu ………4
    3.1. Průzkumy a rozbory ………4
    3.2. Zadání ………4
    3.3. Koncept ………5
    3.4. Souborné stanovisko ………5
    3.5. Návrh ………5
    3.6. Schválení ………6

4. Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a řešení územního plánu    obce………7

5. Vyhodnocení splnění souborného stanoviska …………9

6. Vyhodnocení souladu s cíli územního plánování ………10

B. ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

1. Vymezení řešeného území, širší vztahy k vyšší sídelní jednotce ………12
    1.1. Vymezení řešeného území podle katastrálních území  ………12
    1.2. Zájmové území ………13
    1.3. Spádové území ………13
    1.4. Postavení města v regionální struktuře s ohledem na vznik Libereckého kraje ………13

2. Širší vztahy ………14

    2.1. Postavení města ve struktuře státu a mezinárodní souvislosti ………14
      Nadregionální vztahy a vlivy
            2.1.1. Doprava ………15
            2.1.2. Životní prostředí ………15
            2.1.3. Cestovní ruch ………17
    2.2. Vnější spádová oblast, regionální vztahy ………19
            2.2.1. Specifikum města ………19
            2.2.2. Spádové území aglomerace ………19
            2.2.3. Vztah k Jablonci nad Nisou a mezilehlé území ………22
    2.3. Vnitřní zájmové území, lokální vztahy, příměstská zóna ………23
    2.4. Zhodnocení ÚPD okolních obcí a vyšší ÚPD ………25       
            2.4.1. Stav ÚPD okolních obcí ………25
            2.4.2. Vztah k vyšší ÚPD – ÚPD VÚC LSRA ………25

3. Přírodní podmínky řešeného území ………27

    3.1. Krajinný potenciál ………27
    3.2. Geomorfologické a topologické podmínky ………27
    3.3. Geologické podmínky ………28
    3.4. Hydrologické podmínky ………29
    3.5. Pedologické podmínky ………29       
    3.6. Klimatické podmínky ………30

4. Demografický a sociální vývoj území ………32

    4.1. Obyvatelstvo ………32
    4.2. Zaměstnanost ………36
    4.3. Bytový fond ………41
    4.4. Organizace území ………54

5. Základní předpoklady a podmínky vývoje obce ………57

    5.1. Historický vývoj a ochrana kulturních hodnot ………57
    5.2. Hlavní zásady urbanistické kompozice ………64

6. Návrh urbanistické koncepce ………68

    6.1. Výchozí principy koncepce rozvoje města ………68
    6.2. Bydlení ………71
    6.3. Občanská vybavenost ………78
    6.4. Cestovní ruch a rekreace ………94
            6.4.1. Cestovní ruch ………96
            6.4.2. Rekreace ………96
    6.5. Zeleň ………100
            6.5.1. Veřejná zeleň ………101
            6.5.2. Vyhrazená zeleň ………104
    6.6. Výroba ………107
    6.7. Zemědělská výroba ………112
            6.7.1. Obecná charakteristika ………112
            6.7.2. Vymezení oblastí zemědělské činnosti ………113

7. Charakteristika vybraných ploch zastavitelného území ………115

    7.1. Zastavitelnost území ………115
    7.2. Obecné zásady uspořádání a využívání území ………115
    7.3. Řešení koncepce rozvoje města ………117

8. Nerostné suroviny ………132

    8.1. Ochrana nerostných surovin ………132
    8.2. Těžba nerostných surovin ………132

9. Doprava ………134

    9.1. Struktura dopravních vztahů ………134
           9.1.1. Členění území města, vstupní body do území, základní ukazatele ………134
           9.1.2. Objemová struktura vztahů ………135
    9.2. Automobilová doprava ………137
           9.2.1. Vývoj a rozdělení automobilové dopravy do sítě pozemních komunikací………137
           9.2.2. Síť pozemních komunikací ………139
           9.2.3. Parkování ………147
    9.3. Hromadná osobní doprava ………150
           9.3.1. Konkurenční varianta rozvoje ………150
           9.3.2. Kolejová doprava ………153
           9.3.3. Autobusová doprava ………154
           9.3.4. Speciální dráhy ………156
    9.4. Železniční doprava ………157
           9.4.1. Řešení železničního uzlu a zaústěních tratí …………157
           9.4.2. Kombinovaná doprava ………157
           9.4.3. Zvýšení efektivity železniční dopravy ………157
           9.4.4. Projekt REGIOTRAM ………158
    9.5. Letecká doprava ………158
    9.6. Cyklistická a pěší doprava ………159
           9.6.1. Cyklistická doprava ………159
           9.6.2. Pěší doprava ………160

10. Vodní hospodářství ………162

      10.1. Zásobování vodou ………162
               10.1.1. Současný stav ………162
               10.1.2. Návrh koncepce zásobení ………162
               10.1.3. Výpočet potřeby vody ………164
               10.1.4. Tlaková pásma ………168
       10.2. Odkanalizování ………172
                10.2.1. Současný stav ………172
                10.2.2. Návrh koncepce odkanalizování ………173
                10.2.3. Návrh kmenových stok ………174
                10.2.4. Výpočet množství splašků ………179
       10.3. Vodní toky a plochy ………183
                10.3.1. Úvod ………183
                10.3.2. Vodní toky ………183
                10.3.3. Vodní plochy ………193

11. Energetika a spoje ………198

      11.1. Zásobování elektrickou energií ………198
               11.1.1. Zdroje a trafostanice 110 kV, 35 kV ………198
               11.1.2. Napájecí vedení ………200
               11.1.3. Trafostanice VN/NN ………200
      11.2. Zásobování zemním plynem ………202
      11.3. Zásobování teplem ………204
               11.3.1. Zdroje SCZT ………204
               11.3.2. Tepelné rozvody ………206
      11.4. Klasická paliva ………207
      11.5. Zdroje alternativní a obnovitelné ………208
      11.6. Koncepce energetického rozvoje města ………208
      11.7. Telekomunikace ………210
               11.7.1. Telefonní styk ………210
               11.7.2. Mezinárodní datová síť ………211
               11.7.3. Dálkové kabely ………212
      11.8. Radiokomunikace ………212
               11.8.1. Radiové spoje ………212
               11.8.2. Radioreléové spoje ………214
               11.8.3. Česká pošta ………215

12. Nakládání s odpady ………216

      12.1. Komunální odpad ………216
      12.2. Separace odpadů ………217
      12.3. Nemocniční odpad ………218
      12.4. Stavební odpad, výkopové zemi ………218
      12.5. Odpadní vody ………218
      12.6. Kaly z ČOV ………218
      12.7. Odpady ze zeleně ………219
      12.8. Skládky ………219

13. Územní systém ekologické stability ………221

      13.1. Nadregionální a regionální ÚSES ………221
      13.2. Místní ÚSES ………222
      13.3. Interakční prvky ………225

14. Ochrana přírody a krajiny ………228

      14.1. Významné krajinné prvky ………228
      14.2. Kategorie zvláště chráněných území ………230
      14.3. Zóny odstupňované ochrany přírody na území CHKO JH ………232
      14.4. Stabilizační krajinné zóny ………234
      14.5. Přístupnost do krajiny ………236

15. Životní prostředí ………238

      15.1. Čistota toků ………238
      15.2. Kvalita ovzduší ………240
         15.2.1. Stav a vývoj kvality ovzduší ………241
         15.2.2. Zdroje znečišťování ovzduší ………244
         15.2.3. Imisní zatížení území ………245
         15.2.4. Emisní hodnocení území ………247       
      15.3. Výskyt půdního radonu ………249
      15.4. Hlukové zatížení území ………250

16. Protipovodňová ochrana ………253

17. Pozemky určené k plnění funkce lesa ………256

      17.1. Charakteristika PUFL ………256
      17.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zábor PUFL ………257

18. Zemědělský půdní fond ………262

      18.1.Charakteristika ZPF ………262
      18.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zábor ZPF ………263

19. Limity využití území ………265

      19.1. Ochranná pásma stanovená obecně závaznými právními předpisy ………265
         19.1.1. Energetické sítě ………265
         19.1.2. Zásobování vodou a kanalizace ………266
         19.1.3. Telekomunikace a radioreléové trasy ………266
         19.1.4. Ochranná pásma dopravních staveb ………267
      19.2. Ochranná pásma a chráněná území vyhlášená orgány státní správy ………269
      19.3. Stanovená záplavová území vodních toků ………270
      19.4. Limity využití území vyplývající z charakteru řešeného území …………271
      19.5. Regulativy využití území – samostatná příloha D ………271

20. Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy ………272

      20.1. Seznam veřejně prospěšných staveb ………273
      20.2. Stavby a plochy ve veřejném zájmu ………277
      20.3. Plochy významné pro další rozvoj města ………278
      20.4. Asanace a asanační úpravy ………278          

21. Etapizace výstavby ………281

22. Návrh lhůt aktualizace ………283

23. Seznam použitých podkladů ………284

 

C. Číselné údaje
zařazeny v textu

D. regulativy funkčního a prostorového uspořádání území
samostatná příloha D

2. Grafická část

Číslo a název výkresu

Měřítko

1. Hlavní výkres

             1 :  5 000
1 : 10 000

2. Doprava

1 : 10 000

3. Cyklistická a pěší doprava

1 : 10 000

4. Zásobování vodou

1 : 10 000

5. Odkanalizování

1 : 10 000

6. Vodní toky, plochy a záplavová území

1 : 10 000

7. Koncepce energetiky a spojů

1 : 10 000

7.a Vymezení oblastí zásobování energiemi

1 : 15 000

8. Územní systém ekologické stability

1 : 10 000

9. Stabilizační zóny

1 : 10 000

10. Veřejně prospěšné stavby a asanační úpravy

             1 :   5 000

11. Vyhodnocení záboru PUFL

1 : 15 000

12. Vyhodnocení záboru ZPF

1 : 10 000

13. Limity využití území

             1 : 10 000

14. Širší vztahy

1 : 100 000

15. Etapizace výstavby

1 : 10 000

16. Požadavky na regulační plány

1 : 10 000 
1 : 25 000

17. Organizace území

1 : 15 000

3. Zásady ochrany obyvatel 

     samostatná příloha

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.