16.10.2009
Main Administrator

Číslo: 3/2009, NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o stání silničních motorových voziel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci

Počátek účinnosti 16.10.2009

3/2009

Nařízení Statutárního města Liberec

o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Liberci

 

Rada města Liberce se usnesla dne 15.9.2009 na základě § 23 odst 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1  a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:

Čl. 1

1. Toto nařízení vymezuje místní komunikace nebo jejich určené úseky (dále jen ”vymezené komunikace”), které lze užít za cenu sjednanou v  souladu s cenovými předpisy k stání silnič- ního motorového vozidla na  dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a nebo na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel jen osobám s trvalým pobytem, provozovnou nebo sídlem ve vymezené oblasti a vlastníkům nemovitostí (fyzickým osobám)  ve vymezené oblasti.

 

2. Vymezenými  komunikacemi ve městě Liberci  jsou ulice Gutenbergova od ul. Jablonec- ké po č.p. 126/3, Sadová, Tyršova, Humpolecká, Komenského, Boženy Němcové od Komenského po Rumunskou, 8. března,  Na Bídě od ulice Na Pláni po č.p. 564 včetně, Mlýnská, Na Perštýně - parkoviště přilehlé ulici Na Bídě, Fialková, U Sirotčince, Poutnická, Revoluční, Blažkova, Náchodská, Nitranská, U Nisy, Kladenská, Mrštíkova, 1. máje včetně napojených parkovacích ploch, Nákladní, Žitavská po odbočku do autobusového nádraží včetně p.p.č 4102/1 a 4103/2, Vaňurova, Matoušova, Oldřichova, Slavíčkova, Na Humnech, Františkovská, Orlí, Na Zápraží, Na Rybníčku (vč. parkoviště u prodejny Billa na ppč. 4173/4), Resslova, Barvířská, Široká od Soukenného náměstí po ulici U Lomu, Papírová, Bednářská, Lucemburská a přilehlé plochy, U Stoky, Na Svahu, U Lomu, Na Příkopě, Železná, Kostelní, Tovaryšský vrch, Frýdlantská, Stará Sokolská, Mariánská, Vavřincův vrch, Liliová, Bažantí, Kavčí, Hermannova, U Náspu, Na Kopečku, Zadní, Vzdušná, Tkalcovská, Bernardova, Baarova, Arbesova od ulice Tkalcovské po Husovu, Husova od Šaldova nám. po ulici Klášterní, Fibichova, Riegrova, Lesní od Masarykovy po Purkyňovu, Purkyňova od Lesní po Horovu, náměstí Dr. E. Beneše, Českých bratří, Malé náměstí, Sokolovské, Soukenné, Nerudovo, Tržní včetně p.p.č. 2486.

Čl. 2

1. Vymezené komunikace k stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou jsou označeny, na základě stanovení Magistrátu města Liberce, dopravní značkou ”IP 13c”1) s dodatkovou tabulkou ”E 12”1) vymezující dobu placeného stání, popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou ”E 8d”1) nebo ”E 8e”1) .

 

2. Vymezené komunikace k stání silničních motorových vozidel v držení osob se sídlem, provozovnou,  trvalým pobytem nebo fyzických osob vlastnících nemovitost v níže vymezené oblasti jsou označeny, na základě stanovení Magistrátu města Liberce, dopravní značkou ”IP 12”1) s dodatkovou tabulkou ”E 12”1) ”Pro držitele platné parkovací karty vydané TSML a.s.”, popřípadě doplněnou dodatkovou tabulkou ”E 8d”1) nebo ”E 8e”1). Vymezená oblast je ohraničena ulicemi nebo jejich částmi Sadová, Tyršova, Humpolecká, Jablonecká, Husova, Klostermannova, Masarykova, Šamánkova, Rumjancevova, Sokolská, Frýdlantská, Heliova, Valdštejnská, U Lomu, Široká, Resslova, Orlí, Na Rybníčku (vč. parkoviště u prodejny Billa na ppč. 4173/4), Františkovská, Anenská, Krátká, Vaňurova, 1. máje, Žitavská (po odbočku do autobusového nádraží), Nákladní, U Nisy, Dr. M. Horákové, U Krematoria, Fialková, U Sirotčince, Poutnická, Na Pláni, Mlýnská (až po ul. Klicperovu), dále pak spojnicí přes ulice Zengerova, Hvězdná, Sadová (včetně ulice Na Bídě č.p.564) zpět k ulici Tyršově, dále pak Tržní náměstí (celé), Fibichova, Riegrova, Lesní (v úseku Masarykova - Purkyňova).

 

Čl. 3

  1. Na vymezených komunikacích označených dle Čl. 2 odst. 1 je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za parkování v  parkovacím automatu na celou dobu stání a umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání, řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen předložit ho při kontrole. Mimo provozní dobu  parkovacího automatu je stání bezplatné.

 

2. Na vymezených komunikacích pro stání silničních motorových vozidel v držení osob se sídlem, provozovnou, trvalým pobytem nebo fyzických osob vlastnících nemovitost ve vymezené oblasti a označených dle Čl. 2 odst. 2 je povoleno  stání silničního motorového vozidla za těchto podmínek:

a) toto silniční motorové vozidlo  je v držení nebo jiném oprávněném užívání osoby, která má trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo je vlastníkem nemovitosti (fyzickou osobou) ve vymezené oblasti dle Čl. 2 odst. 2,

b) po dobu stání silničního motorového vozidla je na viditelném místě za jeho předním sklem vozidla umístěna parkovací karta (u motocyklu se postupuje obdobně jako v odstavci 1), která musí obsahovat sériové číslo karty, údaj o době platnosti karty, označení vymezené komunikace, pro kterou karta platí, jméno a příjmení, případně název držitele nebo SPZ vozidla, pro které byla přidělena.

 

3. Každému, kdo splní podmínky uvedené v odst. 2,  může být vydána jedna parkovací karta vázaná na konkrétního držitele nebo RZ vozidla a  vymezenou komunikaci. Vydání druhé a další parkovací karty je podmíněno dostatečnou parkovací kapacitou příslušné vymezené komunikace.

 

Čl. 4

Cenu za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě Liberci schvaluje Rada města Liberce.

 

 

Čl. 5

Provozní doba parkovacích automatů:  pondělí až pátek 7,00 –18,00 hod.

         sobota 8,00 –13,00 hod.

komunikace: ulice Fibichova, Purkyňova, Lesní, Riegrova denně 7,00 – 18,00 hod.

Čl. 6

Provozovatel parkovišť na vymezených komunikacích je Statutární město Liberec. Parkovací karty vydávají, funkčnost parkovacích automatů zajišťují a správu parkovišť vykonávají Technické služby města Liberce a.s..

Čl. 7

Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2008, o stání silničních motorových vozidel na  vymezených místních komunikacích ve městě Liberci.

Čl. 8

Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem 16. října 2009.

 

 

 

Ing. František Hruša  v. r.

Ing. Jiří Kittner  v. r.

náměstek primátora města Liberce

primátor města Liberce

 

 

1) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a  řízení provozu na pozemních komunikacích

 

Nastavení cookies