18.06.2013
Jan Král

Číslo: 1/2013, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Počátek účinnosti 1.7.2013

 

č. 1/2013
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 30. 05. 2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

(1) Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 Statutárního města Liberec, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 8/2011“), se mění takto:

  1. V obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 se vypouští dosavadní „Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 Statutárního města Liberec, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce“.
  2. V obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 se doplňuje nová „Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 Statutárního města Liberec, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 zůstávají beze změn.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.

Bc. Jiří Šolc v. r.               Martina Rosenbergová v. r.
náměstek primátorky       primátorka města

 

Nastavení cookies