01.01.2011
Main Administrator

Číslo: 11/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Počátek účinnosti: 1.1.2011

 

 

č.  11/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 16.12.2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.    Statutární město Liberec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2.    Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2

Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „společný zástupce“); tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen „stavba“); má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti. V ohlášení poplatník nebo společný zástupce  uvede3
 2. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 3. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s  podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s  podnikatelskou činností poplatníka,
 4. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 5. Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je dále povinen ohlásit správci evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě, že vlastní  na území města více staveb podléhajících poplatku, je povinen tyto údaje poskytnout za každou z  nich.
 6. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 7. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v  odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
 8. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 492,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 41,- Kč za měsíc.
  1. z částky 242,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na  základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné náklady činily za kalendářní rok 2009 celkem 76.049.488,- Kč, počet poplatníků k 31.12. 2009 činil 101 625, tj. 748,- Kč na osobu.
 2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5

 

Čl. 5

Poplatková povinnost

1. Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu na území města nebo kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke stavbě ve prospěch poplatníka do katastru nemovitostí.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byl poplatník odhlášen z trvalého pobytu na území města nebo dnem, kdy byla do  katastru nemovitostí zapsána změna vlastníka stavby.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek se platí bez vyměření a je splatný jednorázově do 31. března příslušného kalendářního roku.
 2. V případě vzniku poplatkové povinnosti v období od 1.3. do 31.12. příslušného kalendářního roku je poměrná část poplatku splatná do  posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozen poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky:
 1. dlouhodobě umístěný v ústavu sociální péče (domov důchodců, ústav sociální péče pro mentálně postižené), dětském domově nebo obdobném zdravotnickém zařízení, činí-li pobyt nejméně 1 kalendářní měsíc
 2. zdržující se prokazatelně mimo území České republiky nepřetržitě alespoň jeden rok
 3. který prokazatelně platí za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v jiné obci ČR nepřetržitě alespoň jeden rok
 4. umístěný ve věznici
 5. s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec
 6. Od poplatku je osvobozen poplatník stanovený v Čl. 2 odst. 2 této vyhlášky.
 7. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 8. Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 vyhlášky je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

 

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.6
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

 

Čl. 9

Zrušovací a přechodná ustanovení

 

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 2.  Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 


 

Martina Rosenbergová v.r.

Mgr. Jan Korytář v.r.

náměstkyně primátora

primátor města

 

 

_________________________________________________________________________________

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích

6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Nastavení cookies