15.10.1994
Main Administrator

Číslo: 1994/05, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení

účinnost od: 15.10. 1994

 V Y H L Á Š K A
č. 5/94
o vytvoření a použití prostředků
Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města Liberce schválilo na základě § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb., ve znění zákona č. 410/92 Sb., na svém řádném zasedání dne 27. září 1994 obecně závaznou vyhlášku tohoto znění:

 

§ 1
Základní ustanovení

1. Město Liberec (dále jen město) v zájmu zlepšení úrovně bydlení a  vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení (dále jen fond, zkratka FRB), který je určen k poskytování půjček vlastníkům nebo spoluvlastníkům domů na území města pro účely oprav, rekonstrukcí a  zvyšování počtu bytů.

2. Fond se zřizuje na základě dohody města s Ministerstvem financí ČR o poskytnutí bezúročné půjčky. Způ-sob nakládání s prostředky FRB upravuje uvedená dohoda a tato vyhláška.


§ 2
Příjmy fondu
Příjmy fondu jsou:

 1. dotace a půjčky ze státního rozpočtu, rozpočtu okresního úřadu, popř. rozpočtu jiného územního orgánu,
 2. prostředky z rozpočtu města,
 3. splátky půjček poskytnutých z prostředků fondu, úroky z těchto půjček a další výnosy fondu,
 4. dary a jiné formy podpory od fyzických a právnických osob
 5. jiné příjmy


§ 3
Použití prostředků fondu

 1. Prostředky fondu se použijí k poskytování půjček fyzickým nebo právnickým osobám, které vlastní budovu s byty [viz zákon č. 72/94 Sb., o  vlastnictví bytů, § 2 písm. b)], nebo vlastní byty (dále jen vlastníci). Zastupitel-stvo města může schválit použití části prostředků fondu ve prospěch bytového fondu města. Ostatní fyzické a právnické osoby budou vybrány ve výběrovém řízení (§ 4).
 2. Půjčky se poskytují s lhůtou splatnosti nejvýše osm let při roční úrokové sazbě nejméně 3 % a nejvýše 7 %. Do doby splatnosti se nezapočítává rok, ve kterém byla půjčka poskytnuta.
 3. Půjčka může být poskytnuta pouze pro tyto účely (dále též tituly):
  • obnova střechy (krytina i konstrukce) u budov starších než 20 let,
  • dodatečná izolace proti spodní vodě u budov starších než 20 let,
  • obnova fasády včetně oplechování u budov starších než 20 let,
  • zateplení obvodového pláště u budov starších než 10 let,
  • rekonstrukce rozvodů topení, vody, plynu a elektřiny v budovách starších než 15 let,
  • vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není, nebo nevyhovuje normám,
  • půdní nástavba bytů rušící ploché střechy,
  • vestavba bytu do půdního prostoru,
  • rekonstrukce budovy na ubytovnu nebo dům s malometrážními byty pro bezdomovce.
  • Jednomu vlastníkovi nelze pro jeden účel poskytnout půjčku opakovaně.
 4. Půjčku lze čerpat pouze po dobu jednoho roku od zřízení příslušného uživatelského účtu v peněžním ústavu. Způsob splácení jistiny a úroků upraví smlouva o půjčce (§ 7).
 5. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu podle § 6 a náklady výběrového řízení dle § 4.


§ 4
Výběrové řízení

 1. Rada města jmenuje komisi pro FRB v počtu 5 až 9 členů.
 2. Rada města na návrh úřadu města a po projednání v komisi pro FRB stanoví pro každý účel půjčky [§ 3 odst. 3 písm. a)–i)] dobu splatnosti, roční úrok, maximální výši půjčky. Dobu splatnosti a úrok stanoví i pro přípa-dy kumulace půjček pro více účelů s různou splatností nebo úrokem.
 3. Výběrové řízení organizuje úřad města vždy jednou v každém kalendářním roce.
 4. Rada města na návrh úřadu města a po projednání v komisi pro FRB stanoví podmínky výběrového řízení pro daný rok nejpozději do 31. ledna. Podmínky výběrového řízení včetně podmínek stanovených dle odst. 2) musí být vyvěšeny na úřední desce a vhodným způsobem zveřejněny v tisku nejpozději 7 dní ode dne schválení v radě města. Přihlášky k účasti ve výběrovém řízení lze podat do 12.00 hodin posledního pracov-ního dne v  únoru.
 5. Přihláška musí obsahovat:
  • jméno fyzické nebo právnické osoby, jméno jejího statutárního zástupce,
  • adresu bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby,
  • přesné označení předmětné budovy – číslo popisné, ulice, číslo katastru,
  • výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví budovy,
  • stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti, která nebo jejíž část je předmětem půjčky a pří-slušnou projektovou dokumentaci,
  • předběžnou dohodu s dodavatelem akce, která je předmětem půjčky s  odhadnutou cenou akce, při své-pomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami či účty,
  • přesný popis účelu [§3 odst. 3 písm. a)–i)], na který je půjčka určena, při kumulaci titulů je třeba popis uvést pro každý titul zvlášť,
  • předpokládaná lhůta dokončení akce, požadovaná výše půjčky, při kumulaci titulů je třeba uvést výši půjčky pro každý titul zvlášť,
  • návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň 130 % požadované půjčky Takto předepsaný obsah vyhlášky se zveřejní vývěskou na úřední desce.
 6. Nesprávně nebo neúplně vybavené vyhlášky, které zjistí úřad města po termínu podání přihlášek, se k přepra-cování nevracejí.
 7. Úřad města může pro snažší zpracování žádosti podle odst. 5 vydat závazný formulář, který musí být k dis-pozici v den vyvěšení výběrového řízení.
 8. Došlé přihlášky vyhodnotí komise pro FRB a navrhne výsledek výběrového řízení.
 9. Rada města projedná návrh výsledku výběrového řízení předloží jej ke schválení zastupitelstvu města. Výbě-rové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. O všech přihláškách musí být rozhodnuto najednou a to nejpozději do 30. dubna. Rozhodnutí zastupitelstva města nepodléhá právu odvolání se.
 10. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vy-zváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavře-ní smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Usnesením ZM č. 33/97 ze dne 29. 4. 1997 doplněn § 4 o bod 11
 11. V odůvodněných případech (zejména při zvýšení příjmů FRB) lze na  návrh rady města vý-jimečně vypsat výběrové řízení na použití prostředků FRB i v jiném termínu, a to za podmí-nek jinak odpovídajících této vyhlášce.
  O vypsání tohoto mimořádného výběrového řízení rozhodne rada města, nejdříve však po schválení výsledků řádného výběrového řízení zastupitelstvem města. O výsledku tohoto vý-běrového řízení musí být vždy rozhodnuto nejpozději do 30. listopadu, jinak se výběrové ří-zení zruší a rada města na návrh magistrátu města a po projednání v komisi pro FRB roz-hodne o způsobu, jakým naloží s přihláškami ke zrušenému výběrovému řízení.


§ 5
Smlouva o půjčce

 1. S uchazeči o půjčku, vybranými ve výběrovém řízení (dále jen uživatelé), uzavře město bez zbytečných odkladů smlouvu o půjčce.
 2. Smlouva musí obsahovat tyto údaje:
  • smluvní strany,
  • účel půjčky [§ 3 odst. 3 písm. a)–i],
  • celkovou částku půjčky, v případě více titulů i skladbu podle jednotlivých titulů,
  • lhůtu splatnosti půjčky,
  • režim splácení úroků a jistiny včetně dne v příslušném měsíci,
  • způsob úhrady (platebním příkazem, složenkou apod.),
  • sankce za nedodržení smlouvy a zvláště za nedodržení účelu, pro který byla půjčka poskytnuta,
  • způsob jištění půjčky,
  • dohoda o otevření uživatelského účtu u peněžního ústavu,
  • souhlas uživatele s kontrolní působností peněžního ústavu a úřadu města včetně závazku uživatele před-kládat peněžnímu ústavu účetní doklady, na jejichž podkladě se z účtu čerpá.
 3. Úřad města může vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
 4. Úřad města neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků z fondu z něj.


§ 6
Režim čerpání prostředků fondu

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty uživatelů o  správě všech pohledávek fondu uzavře město Liberec smlouvu s peněžním ústavem se sídlem nebo sídlem pobočky v Liberci.


§ 7
Ustanovení doplňková a závěrečná

 1. Před zveřejněním podmínek výběrového řízení (§ 4 odst. 4) je rada města povinna předložit zastupitelstvu města zprávu obsahující zejména:
  • výsledky hospodaření fondu za uplynulé období,
  • přehled uzavřených smluv o půjčkách včetně jejich skutečného čerpání a splácení,
  • hodnocení včetně efektivity,
  • schválené podmínky výběrového řízení pro další rok.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. října 1994.

 

Primátor města Liberce
Ing. Jiří Drda v. r.

Náměstek primátora města Liberce
PhDr. František Sokol v. r.

Nastavení cookies