01.01.2004
Main Administrator

Číslo: 2003/03, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku ze psů

Počátek účinnosti 1.1.2004

3/2003
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na  svém zasedání dne 25. 11. 2003 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Předmět poplatku a poplatník

 1. Předmětem poplatku pro účely této vyhlášky jsou psi starší 6ti měsíců .
 2. Poplatníkem pro účely této vyhlášky je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má v Liberci trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 2
Ohlašovací povinnost

 1. Správcem poplatku je Magistrát města Liberec. Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
  2. Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku  ze psa do 15 dnů ode dne převzetí psa staršího 6 měsíců do držení. V případě držení psa mladšího 6ti měsíců je držitel povinen podat přiznání nejdéle v den dovršení 6 měsíců. Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své jméno a příjmení nebo firmu, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo, označení zaměstnavatele, plemeno psa, jeho stáří, pohlaví a datum převzetí psa do  držení.
  3. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou novou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na jeho osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
  4. Ohlašovací povinnost má i držitel, jehož pes je od poplatku dle vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí prokázat.


Čl. 3
Sazba poplatku

 1. Nestanoví-li tato vyhláška jinak, činí sazba poplatku za psa 600,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 1.500,- Kč.
 2. Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu činí 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa.
 3. Sazba poplatku za psa sloužícího k podnikání, vyjma samotného chovu psů, činí 1000,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa činí sazba poplatku 1.500,- Kč.

Čl. 4
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  • do 31. března  každého roku, nečiní-li  suma  poplatků jednoho poplatníka více než 600,- Kč,
  • ve 4 stejných splátkách do 31.3.,  31.5., 31.8., 30.11. každého roku, činí-li suma poplatků jednoho poplatníka více než 600,- Kč; tím není dotčena možnost splatit poplatky jednou splátkou podle písm. a).
 2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od 1. dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek uplynutím měsíce, ve kterém došlo k úhynu psa nebo ke změně držitele psa. 
 3. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v  poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
 4. Poplatek se platí:
  • hotově správci poplatku
  • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  • jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

Čl. 5
Evidenční známky

 1. Po splnění ohlašovací povinnosti dle článku 2 obdrží poplatník pro psa evidenční známku. Na známce je vyznačen název Město Liberec a  evidenční číslo psa.
 2. Při ztrátě známky je poplatník povinen vyzvednout si u správce poplatku bez zbytečného odkladu známku novou.
 3. Evidenční známka je nepřenosná.

Čl. 6
Kontrola a sankce

 1. Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci Statutárního města Liberec, pověření zaměstnanci Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou a Městská policie Liberec.
 2. Nebudou-li poplatky zaplaceny  (odvedeny) včas nebo ve správné výši,  vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené  (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)  část může obec zvýšit až na trojnásobek.
 3. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného zákona.


Čl. 7
Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeni:
  • držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná2/ a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu3/ a osoba   provádějící  výcvik  psů  určených k doprovodu těchto osob
  • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené  nebo opuštěné  psy
  • osoba, které  stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
  • Statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené
  • po dobu jednoho roku držitelé, kteří prokazatelně převzali psa z útulku nebo azylu pro opuštěná zvířata
  • psi se speciálním výcvikem záchranářských prací pokud mají příslušné osvědčení. 
 2. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
 3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 15. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození či úlevy trvá.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 5/2002 o místním poplatku ze psů.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Ing. Jiří Kittner  v. r.
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 1. § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 2. § 2  vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
 3. § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění     pozdějších předpisů.

 

Nastavení cookies