01.01.2004
Main Administrator

Číslo: 2003/05, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Počátek účinnosti: 1.1.2004

5/2003
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,o místním poplatku za  lázeňský nebo rekreační  pobyt

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na  svém zasedání dne 25. 11. 2003 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
 Poplatník, plátce a správce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně  a za úplatu pobývají  v  lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
 2. Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická   osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.
 3. Ubytovatel  je povinen  vést v písemné podobě evidenční knihu, do  které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které  ubytování  poskytl. Zápisy  do  evidenční  knihy  musí  být  vedeny  přehledně  a  srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z  časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od  provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem1/ .
 4. Správcem  poplatku je Magistrát  města  Liberec. Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.
       

Čl.  2
Ohlašovací povinnost

 1. Plátce je povinen písemně do 15 dnů od zahájení činnosti oznámit správci poplatku:
  • jméno, příjmení, adresu, rodné číslo - fyzická osoba
  • název, sídlo, identifikační číslo - právnická osoba
  • datum zahájení provozu ubytovacího zařízení
  • adresu ubytovacího zařízení
  • počet lůžek
  • bankovní, telefonické a e-mailové spojení
   Společně s ohlášením výše uvedených skutečností, předloží plátce kolaudační rozhodnutí (rozhodnutí o změně užívání) týkající se objektu, ve kterém je poskytováno přechodné ubytování a živnostenský list opravňující provozovat ubytovací činnost.
 2. Plátce je povinen písemně do 15 dnů po skončení poplatkového období oznámit správci poplatku:
  • jméno, příjmení, adresu, rodné číslo - fyzická osoba
  • název, sídlo, identifikační číslo - právnická osoba
  • přidělený variabilní symbol
  • poplatkové období
  • celkový počet dnů pobytu (počet dnů pobytu vynásobený počtem ubytovaných osob)
  • poplatek (celkový počet dnů pobytu krát 15,- Kč) 
 3.  Plátce je povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku každou změnu údajů nahlášených dle odst. 1.

Čl. 3
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Čl. 4
Poplatkové období

 1. Poplatkové období pro plátce s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek je  kalendářní měsíc.
 2. Poplatkové období pro plátce s ubytovací kapacitou 20 lůžek a méně je kalendářní pololetí.

Čl. 5
Splatnost a odvod poplatku

 1. Poplatek je splatný do 15 dnů po skončení poplatkového období. 
 2. Poplatek se platí:
  • hotově správci poplatku
  • poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
  • jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

 

Čl. 6
Sankce

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny  (odvedeny) včas nebo ve správné výši,  vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené  (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou)  část může obec zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) citovaného zákona.

Čl. 7
 Osvobození

Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:

 1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu2/ a jejich průvodci,
 2. osoby  mladší  18 let a starší 70 let nebo osoby, na které  náleží přídavky na děti (výchovné)3/ a nebo vojáci v základní službě a  osoby, které vykonávají civilní službu.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 1/94 o místním poplatku za rekreační pobyt na území města Liberec.                                            

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.


Ing. Jiří Kittner  v. r.
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková  v. r. 
Náměstkyně primátora města Liberce

 1. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  pozdějších předpisů.
 2. § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 3. § 18  zákona č. 88/1968 Sb., o  nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  § 71 zákona č. 100/1988  Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

Nastavení cookies