01.04.2004
Main Administrator

Číslo: 2004/02, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec

Počátek účinnosti: 1.4.2004

2/2004
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 24.2.2004  usnesením č. 28/04 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 4. změnu územního plánu města Liberec a  vyhlášení jeho závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec se mění takto:

V článku 1, odst. 1. se na konec první věty vkládá text: „ upraveného 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004“.


Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004.

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

Nastavení cookies