01.01.2006
Main Administrator

Číslo: 2005/06, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Počátek účinnosti: 1.1.2006

6/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 24. 11. 2005 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písmeno h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci.

Čl.  2
Správce poplatku 


Správcem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  je Magistrát města Liberec.

Čl. 3
Poplatník

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Liberec, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost


1. Poplatník dle čl. 3 bodu 1. má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení poplatníka poplatku”, které je přílohou č. 1 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení poplatníka poplatku”.
2. Poplatník dle čl. 3 bodu 2. a osoba odvádějící poplatek má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení osoby odvádějící poplatek”, které je přílohou č. 2 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku povinnosti odvádět poplatek nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení osoby odvádějící poplatek”.

Čl. 5
Sazba poplatku


1.  Poplatek činí 492,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 41,- Kč za měsíc.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na  konci tohoto měsíce.
3. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky.


Čl. 6
Splatnost poplatku


1. a) Pro poplatníky dle čl. 3 odst.1. je poplatek splatný do 25. dne po skončení kalendářního      pololetí.
b) Pro poplatníky dle čl. 3 odst. 2. je poplatek splatný dopředu do 25. dne kalendářního pololetí.
2.  Poplatek se platí:
a) hotově správci poplatku
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
c) bezhotovostním převodem z účtu. Náležitosti převodu (účet příjemce, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

Čl. 7
Osvobození


1. Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby dlouhodobě umístěné (po dobu minimálně 1 kalendářního měsíce) v Léčebně dlouhodobě nemocných nebo v  Domově důchodců.
b) osoby umístěné ve věznici
c) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec.
2. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

Čl. 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje:
vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci 
vyhláška č. 8/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci 
                                         
Čl. 9
Účinnost

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

 

 


Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.