01.01.2006
Main Administrator

Číslo: 2005/06, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Počátek účinnosti: 1.1.2006

6/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 24. 11. 2005 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písmeno h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci.

Čl.  2
Správce poplatku 


Správcem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  je Magistrát města Liberec.

Čl. 3
Poplatník

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města Liberec, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost


1. Poplatník dle čl. 3 bodu 1. má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení poplatníka poplatku”, které je přílohou č. 1 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení poplatníka poplatku”.
2. Poplatník dle čl. 3 bodu 2. a osoba odvádějící poplatek má ohlašovací povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku doručí vyplněné “prohlášení osoby odvádějící poplatek”, které je přílohou č. 2 vyhlášky do 30 dnů ode dne, kdy došlo ke vzniku nebo zániku povinnosti odvádět poplatek nebo kdy nastala změna skutečností uvedených v “prohlášení osoby odvádějící poplatek”.

Čl. 5
Sazba poplatku


1.  Poplatek činí 492,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 41,- Kč za měsíc.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na  konci tohoto měsíce.
3. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze č. 3 vyhlášky.


Čl. 6
Splatnost poplatku


1. a) Pro poplatníky dle čl. 3 odst.1. je poplatek splatný do 25. dne po skončení kalendářního      pololetí.
b) Pro poplatníky dle čl. 3 odst. 2. je poplatek splatný dopředu do 25. dne kalendářního pololetí.
2.  Poplatek se platí:
a) hotově správci poplatku
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
c) bezhotovostním převodem z účtu. Náležitosti převodu (účet příjemce, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

Čl. 7
Osvobození


1. Od poplatku jsou osvobozeni:
a) osoby dlouhodobě umístěné (po dobu minimálně 1 kalendářního měsíce) v Léčebně dlouhodobě nemocných nebo v  Domově důchodců.
b) osoby umístěné ve věznici
c) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec.
2. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
3. Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

Čl. 8
Závěrečná a zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje:
vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci 
vyhláška č. 8/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci 
                                         
Čl. 9
Účinnost

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2006.

 

 


Ing. Jiří Kittner  v. r. 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková  v. r.
Náměstkyně primátora města Liberce

Nastavení cookies