01.02.2006
Main Administrator

Číslo: 2005/10, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozd. před.

Počátek účinnosti: 1.2.2006

10/2005
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 15.12.2005 usnesením č. 240/05 podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 14a. změnu územního plánu města Liberec a vyhlášení jeho závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

1 ) Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005 a dále upraveného 7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.11.2005 a dále upraveného 14a. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 15.12.2005. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“


2 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, budou z tabulky     č. 3.4/2 - SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY v kapitole 3.4.2. PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY vypuštěny „seníky“, uvedené jako doposud přípustné stavby v plochách „travní  porosty a ostatní plochy v krajině“ a „orná půda“.

Kapitola  3.4.2 PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY , vč. tabulky č. 3.4/2 po úpravě zní:

3.4.2 PLOCHY PŘÍRODY A KRAJINY
1. Plochy přírody a krajiny zahrnují plochy přírodních i  umělých kultur a úprav s funkcemi hospodářskou, rekreační a  ekologicko-stabilizační.
2. Za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a  krajiny, ekologická funkce a nebude narušen krajinný ráz, jsou v  plochách krajinné zeleně přípustné stavby  jednotlivě uvedené v tabulce 3.4.2.

TABULKA Č. 3.4/2 – SPECIFIKACE PŘÍPUSTNOSTI STAVEB PRO PLOCHY PŘÍRODY  A KRAJINY
Plocha  Stavby přípustné Podmínka, limita
Lesní porosty lesní porosty s hospodářským, rekreačním a ekologicko-stabilizačním určením. 
 stezky zdraví (běžecké stezky se sportovními prvky) 
 rozhledny a vyhlídkové věže 
Travní porosty a ostatní plochy v krajině extenzivně pěstované louky a pastviny s převážně krajinně ekologickou funkcí 
 přirozené nebo přírodě blízké porosty (remízky, břehové porosty, liniové krajinné prvky) s ekostabilizační funkcí 
 kostely, kaple nenaruší krajinný ráz
 nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) nenaruší krajinný ráz
Orná půda orná půda, travní porosty a trvalé a speciální kultury s hospodářským využitím 
 samostatné skleníky 
 hnojiště a silážní jámy  
 rozhledny a vyhlídkové věže  nenaruší krajinný ráz
 nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení samostatné (stožáry, tubusy) 

3. Stavby a úpravy neuvedené v tabulce 3.4/2 a v čl. 3.4.1 jsou v plochách krajinné zeleně nepřípustné.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února  2006.

 

 


Ing. Jiří Kittner    v. r.                 
Primátor města Liberce  

Ing. Eva Kočárková   v.r.
Náměstkyně primátora města Liberce

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.