15.01.2007
Main Administrator

Číslo: 2006/05, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozd. před.

Počátek účinnosti: 15.1.2007

5/2006
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 30.11.2006 usnesením č. 215/06, podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 26. změnu územního plánu města Liberec a vyhlášení jejich závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005 a dále upraveného 7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.11.2005 a dále upraveného 14a. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 15.12.2005 a dále upraveného 23. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.3.2006 a dále upraveného 16. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 27.4.2006 a dále upraveného 11. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 25.5.2006 a dále upraveného 19. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.6.2006,  a dále upraveného 26. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.11.2006. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“


2 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, bude v kapitole 8.2. PRVKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ, doplněn odst. 6 písm. b) takto:

„ b)  pěších cest a objektů drobné sadovnické architektury (lavičky, altány, fontány) a zařízení mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše a podobné doplňky), nadzemních lanových drah v území, kde jsou plochy ÚSES součástí zastavěného území nebo jsou zastavěným územím obklopeny nebo jsou součástí ploch parků či rekreačních parků uvedených v kapitole 3.4.3.“


Předmětná kapitola 8.2. odst. 6. po úpravě textu zní:

6. V plochách ÚSES není přípustné umisťovat nadzemní ani podzemní stavby s výjimkou:
a) podzemních zařízení (vedení) technické infrastruktury pokud bude zásah do ploch ÚSES omezen na nejmenší nutnou mírou a nebude možné realizovat jiné řešení,
b) pěších cest a objektů drobné sadovnické architektury (lavičky, altány, fontány) a zařízení mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše a podobné doplňky), nadzemních lanových drah v území, kde jsou plochy ÚSES součástí zastavěného území nebo jsou zastavěným územím obklopeny nebo jsou součástí ploch parků či rekreačních parků uvedených v kapitole 3.4.3.

 


Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2007.

 

 

 

Ing. Jiří Kittner      v.r.                  
Primátor města Liberce  

Ing. Ivo Palouš     v.r.
Náměstek primátora města Liberce

Nastavení cookies