15.01.2007
Main Administrator

Číslo: 2006/05, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozd. před.

Počátek účinnosti: 15.1.2007

5/2006
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec,
ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo města Liberec schválilo na svém zasedání dne 30.11.2006 usnesením č. 215/06, podle § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 26. změnu územního plánu města Liberec a vyhlášení jejich závazné části touto obecně závaznou vyhláškou:

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2002 o vyhlášení závazné části územního plánu města Liberec, ve znění pozdějších předpisů se mění takto:

Článek 1 odst. 1 zní:

„1. Obecně závazná vyhláška vyhlašuje závaznou část územního plánu města Liberec schváleného Zastupitelstvem města Liberec dne 25.6.2002, upraveného 3. a 4. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.2.2004 a dále upraveného 5., 6., 7a. a 10. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 26.5.2005 a dále upraveného 2. a 15. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.6.2005 a 7c. a 17. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.9.2005 a dále upraveného 7b. a 13. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 24.11.2005 a dále upraveného 14a. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 15.12.2005 a dále upraveného 23. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.3.2006 a dále upraveného 16. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 27.4.2006 a dále upraveného 11. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 25.5.2006 a dále upraveného 19. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 29.6.2006,  a dále upraveného 26. změnou územního plánu města Liberec, schválenou Zastupitelstvem města Liberec dne 30.11.2006. Ostatní části schváleného územního plánu města Liberec jsou směrné a o jejich úpravě rozhoduje obec (zde Statutární město Liberec) podle ustanovení § 31, odst. 3 stavebního zákona.“


2 ) V příloze D - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území, bude v kapitole 8.2. PRVKY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ, doplněn odst. 6 písm. b) takto:

„ b)  pěších cest a objektů drobné sadovnické architektury (lavičky, altány, fontány) a zařízení mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše a podobné doplňky), nadzemních lanových drah v území, kde jsou plochy ÚSES součástí zastavěného území nebo jsou zastavěným územím obklopeny nebo jsou součástí ploch parků či rekreačních parků uvedených v kapitole 3.4.3.“


Předmětná kapitola 8.2. odst. 6. po úpravě textu zní:

6. V plochách ÚSES není přípustné umisťovat nadzemní ani podzemní stavby s výjimkou:
a) podzemních zařízení (vedení) technické infrastruktury pokud bude zásah do ploch ÚSES omezen na nejmenší nutnou mírou a nebude možné realizovat jiné řešení,
b) pěších cest a objektů drobné sadovnické architektury (lavičky, altány, fontány) a zařízení mobiliáře (orientační systém, odpadkové koše a podobné doplňky), nadzemních lanových drah v území, kde jsou plochy ÚSES součástí zastavěného území nebo jsou zastavěným územím obklopeny nebo jsou součástí ploch parků či rekreačních parků uvedených v kapitole 3.4.3.

 


Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. ledna 2007.

 

 

 

Ing. Jiří Kittner      v.r.                  
Primátor města Liberce  

Ing. Ivo Palouš     v.r.
Náměstek primátora města Liberce

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.