01.01.2008
Main Administrator

Číslo: 2007/02, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Počátek účinnosti: 1.1.2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na  svém zasedání dne 25.10.2007 vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
Základní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů dle § 1 písmeno h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Statutárního města Liberec (dále jen „města“).

Čl.  2
Správce poplatku

Správcem poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  je Magistrát města Liberec, odbor právní a veřejných zakázek (dále jen „správce poplatku“). V řízení ve věcech poplatků postupuje správce poplatku podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Poplatník

1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem (dále jen „plátcem“). Plátci jsou povinni správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 
2. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území města, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba (dále jen „stavba“); má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. Změna osoby, která zajišťuje odvod poplatku je možná pouze k prvnímu dni kalendářního měsíce.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen do 30 dnů ohlásit vznik své poplatkové povinnosti. Tuto povinnost splní tím, že správci poplatku doručí řádně vyplněný formulář, který je k dispozici u správce poplatku. Na formuláři uvede své jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo (datum narození, pokud nemá přiděleno RČ), způsob úhrady, případně doplňující údaje – kontaktní telefon, e-mail, číslo účtu. Poplatník stanovený v Čl. 3 odst. 2  dále uvede evidenční nebo popisné číslo stavby, popř. parcelní číslo pozemku a katastrální území, na němž je stavba umístěna. V případě, že vlastní  na území města více staveb podléhajících poplatku, je povinen tyto údaje poskytnout za každou z nich.
2. Plátci mohou splnit ohlašovací povinnost za více osob na jednom formuláři. Do 30 dnů jsou povinni ohlásit změny v počtu osob, za které poplatek odvádějí, včetně jména a data narození osob, kterých se změna týká.
3. Poplatník je povinen stejným způsobem a ve stejné lhůtě jako v odst. 1 tohoto článku ohlásit zánik své poplatkové povinnosti a další skutečnosti rozhodné pro výpočet poplatkové povinnosti.

Čl. 5 Poplatková povinnost


1. Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu na území města nebo kdy byl proveden vklad vlastnického práva ke stavbě ve prospěch poplatníka do katastru nemovitostí.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byl poplatník odhlášen z  trvalého pobytu na území města nebo dnem, kdy byla do katastru nemovitostí zapsána změna vlastníka stavby.

Čl. 6
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 492,- Kč za každého poplatníka a kalendářní rok, tj. 41,- Kč za měsíc.
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby v  průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v  příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
3. Výpočet sazby a rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 7
Splatnost poplatku

Poplatek se platí bez vyměření a je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku.
V případě vzniku poplatkové povinnosti v období od 1.3. do 31.12. příslušného kalendářního roku je poměrná část poplatku splatná do  posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek se platí:
a) hotově správci poplatku
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku
c) bezhotovostním převodem z účtu. Náležitosti převodu (účet příjemce, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

Čl. 8
Osvobození

1. Od poplatku je osvobozen poplatník dle Čl. 3 odst. 1 této vyhlášky:
a) dlouhodobě umístěný v Léčebně dlouhodobě nemocných nebo v  Domově důchodců, činí-li pobyt nejméně 1 kalendářní měsíc
b) umístěný ve věznici
c) trvalým pobytem v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec.
2. Od poplatku je osvobozen poplatník stanovený v Čl. 3 odst. 2 této vyhlášky.
3. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
4. Poplatník dle Čl. 3 odst. 1 vyhlášky je povinen správci poplatku vždy do 31. ledna na příslušný kalendářní rok prokázat, že důvod osvobození trvá.

Čl. 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji povinnost nepeněžité povahy vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou mu rozhodnutím podle zákona o správě daní a poplatků, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu ve smyslu § 37 tohoto zákona.
2. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci.
Poplatková povinnost vzniklá před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzuje podle  obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberci.
                                        
Čl. 10
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2008.

 


Ing. Jiří Kittner  v. r.
Primátor města Liberce   

Ing. Ivo Palouš  v. r.
Náměstek primátora města Liberce

Nastavení cookies