01.08.2008
Main Administrator

Číslo: 2008/01, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele (zkoušky z místopisu)

Počátek účinnosti: 1.8.2008

č. 1/2008

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,

o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Liberec, a o způsobu provádění této zkoušky (dále jen „zkoušky z místopisu“)

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 26.6.2008 usneslo vydat na základě § 21a odst. 1 zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Podmínkou k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Liberce je mimo jiné povinnosti stanovené právními předpisy i povinnost  prokázat znalost místopisu,právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru.
 2. Znalosti podle odstavce 1 se ověřují zkouškou řidiče taxislužby (dále „zkouška“), kterou provádí  odbor dopravy Magistrátu města Liberec (dále „odbor dopravy“).

 

Čl. 2

Přihlášky ke zkoušce

Ke zkoušce se uchazeč přihlašuje písemně nebo elektronicky nejpozději jeden den před termínem zkoušek prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Statutárního města Liberec a na odboru dopravy.  K prokázání totožnosti předloží k nahlédnutí průkaz totožnosti s údajem o trvalém pobytu.

 

Čl. 3

Termíny zkoušek

 1. Zkoušky se konají v prostorách stanovených odborem dopravy nejméně jednou za dva kalendářní měsíce, zpravidla od 9.00 hodin. V případě potřeby může odbor dopravy stanovit mimořádné termíny zkoušek.

 

 

 1. Rozpis   termínů  zkoušek   je zveřejněn na internetových stránkách Statutárního města Liberec a na odboru dopravy.

 

 

Čl. 4

Zkušební komise

 1. Předsedou zkušební komise je vedoucí odboru dopravy nebo jím pověřený člen komise.
 2. Zkušební komise je složena z pracovníků odboru dopravy, které jmenuje vedoucí odboru dopravy.
 3. Za dalšího člena  komise  může  být jmenován také zástupce České  obchodní inspekce a odborník na problematiku taxametrů.
 4. Členové  zkušební  komise jsou vázáni mlčenlivostí v záležitostech týkajících se zkoušek  a jejich hodnocení.
 5. Zkušební komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky (čl. 5 odst. 2 OZV) nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.

 

Čl. 5

Provádění zkoušek

 1. Zkoušku může vykonat uchazeč, který si podal žádost dle čl.2 OZV, k jejímu vykonání se dostavil a prokázal svoji totožnost .
 2. Zkouška se skládá před zkušební komisí v českém jazyce a je neveřejná. U zkoušky mohou být přítomni pouze uchazeči a členové zkušební komise. V průběhu zkoušky není uchazečům dovoleno používat žádné pomůcky (texty zákonů a vyhlášek, učebnice, mapy, vlastní poznámky, mobilní telefony, zařízení GPS apod.).
 3. Zkouška se skládá písemně formou elektronického testu. V případě technických problémů bude uchazeči předložen test v papírové podobě.
 4. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí
 1. z místopisu území města Liberec - 20 otázek
 1. z ustanovení právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu  spotřebitele a obsluhy taxametru 1) - 20 otázek (dále „právních předpisů“)
 2. V obou částech uvedených pod bodem 4 uchazeč odpovídá celkem na 40  otázek. Každá otázka obsahuje čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná.
 3. Hodnocení  písemného  testu se provádí bodovým hodnocením zkušebních otázek. Za každou správnou odpověď obdrží uchazeč jeden bod; za špatnou odpověď uchazeč neobdrží bod žádný. Uchazeč prospěl, jestliže dosáhl nejméně 70% dosažitelného bodového hodnocení z místopisu a nejméně 70% dosažitelného bodového ohodnocení z právních předpisů (tedy v prvním předmětu nejméně 14 bodů, v druhém předmětu nejméně 14 bodů)
 4. Časový limit pro každou část zkoušky je 60 minut, tj. celkem 120 minut.
 5. Zkušební otázky k části b) – k ustanovení právních předpisů jsou k dispozici na internetových  stránkách Ministerstva dopravy.

 

 

 

Čl. 6

Osvědčení o vykonané zkoušce

 1. Uchazeči, který zkoušku úspěšně vykonal, vydá odbor dopravy osvědčení řidiče o  úspěšném vykonání zkoušky řidiče taxislužby na území města Liberec (dále jen „osvědčení“).
 2. Osvědčení obsahuje jméno, příjmení, datum narození uchazeče, evidenční číslo osvědčení, datum úspěšného vykonání zkoušky. Dále se v osvědčení vyznačí časový a územní rozsah jeho platnosti.
 3. Osvědčení k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Liberec se vydává s platností deseti let.
 4. Před uplynutím doby platnosti osvědčení je řidič povinen přihlásit se ke složení nové zkoušky.
 5. Osvědčení podepisuje vedoucí odboru nebo jím zmocněný člen komise; odbor dopravy vede evidenci o vydaných osvědčeních.
 6. O průběhu zkoušky se vyhotoví protokol, který podepíší všichni přítomní členové zkušební komise.
 7. Z každého termínu  zkoušek  zpracuje  komise  dokumentaci, která obsahuje seznam uchazečů, protokoly jednotlivých uchazečů o průběhu zkoušky, bodového vyhodnocení testů, doklady potvrzující převzetí osvědčení.
 8. Námitky proti výsledku zkoušky může uchazeč uplatnit v den zkoušky. Podáním námitky bude uchazeč seznámen s protokolem.
 9. O námitkách rozhoduje vedoucí odboru dopravy nebo jím pověřený pracovník odboru dopravy.

 

Čl. 7

Opravné zkoušky

 1. Opravná zkouška se provádí v plném rozsahu řádné zkoušky dle článku 5 této vyhlášky.
 2. V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může se přihlásit k opravné zkoušce v kterémkoliv následném termínu.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Platnost osvědčení vydaných před účinností této vyhlášky končí 31.12.2018.

 

Čl. 9

Účinnost

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.srpna 2008.
 2. Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o povinnosti prokázat zkouškou znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, znalosti obsluhy taxametru, jako podmínky k výkonu práce řidiče taxislužby na  území města Liberec a o způsobu provádění této zkoušky.

 

 

 

Ing. Jiří Kittner  v. r.

Ing. Ivo Palouš  v. r.

Primátor města Liberce

Náměstek primátora města Liberce

 

 

1) Např. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (§§ 8, 19, 20, 31, 119, 124, 128,133, 137, 141,399, 427, 428 a 760, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (§§ 1-12, 27.56.62.) v platném znění, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii v platném znění, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon §§ 1 a 6), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.111/1994 Sb. o silniční dopravě (§§ 2-9, 21, 21a, 34-37), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 478/2000 Sb. kterou se provádí zákon o silniční dopravě (§§ 2, 11, 13, 21), ve znění pozdějších předpisů, zákon 634/1992 Sb. na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších  předpisů, zákon 361/2000 Sb., o  provozu na  pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění.

Nastavení cookies