01.01.2010
Main Administrator

Číslo: 3/2009, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC o veřejném pořádku

Počátek účinnosti: 1.1.2010

č.  3/2009

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec

o veřejném pořádku

 

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 10. 2009 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), b) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. I

Cíl  a předmět obecně závazné vyhlášky

1. Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je vytvoření opatření směřujících k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i  návštěvníků města,  vytváření příznivých podmínek pro život ve městě a  zlepšování estetického vzhledu města.

2. Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek
ve městě nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku,   jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném statutárním městem Liberec jako územním samosprávným celkem.

 

 

                                             Čl. II                                                
Základní pojmy

                                                                                         

1. Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a  zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví, právo na příznivé životní prostředí a  právo na kulturní podmínky pro život. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachovávání je dle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití a  veřejného zájmu.

 

2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[1]

 

3. Veřejnou hudební produkcí se rozumí hudba živá či reprodukovaná provozovaná na místech přístupných veřejnosti.

 

4. Veřejnosti přístupnou akcí se pro účely této vyhlášky rozumí sportovní akce, kulturní akce a akce spojené s veřejnou hudební produkcí, konající se na veřejném prostranství.  

 

5. Veřejnou zelení jsou parky, uliční a sídlištní zeleň a jiné plochy funkční a rekreační zeleně na veřejném prostranství.

 

6. Držitelem zvířete je vlastník zvířete nebo ten, komu bylo zvíře svěřeno.

 

7. Za pochůzkový prodej se pokládá nabízení a prodej zboží nebo služeb, provozovaný formou pochůzky (obchůzky), při níž je potenciální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejném prostranství. Uskutečňuje se s použitím neseného zařízení (závěsného pultu, ze zavazadel) nebo přímo z ruky. Není rozhodující, zda ten, kdo zboží prodává, se přemísťuje nebo postává na místě.

 

 

                                 Čl. III                                              

Ochrana veřejného pořádku proti hluku

 

1. Každý je povinen dbát toho, aby svým chováním neobtěžoval ostatní hlukem.

2. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hodin do 06:00 hodin následujícího dne. V pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje státní či ostatní svátek[2], je noční klid stanoven na dobu od 24:00 hodin do 08:00 hodin následujícího dne. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a  omezit hlučné projevy, zejména:

a) zamezit vzniku a šíření hluku při používání zařízení, strojů, přístrojů apod. (hluk z provozoven služeb je řešen zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ke kontrole hluku je příslušná krajská hygienická stanice),  

b) zamezit hluku z tzv. náhodných zdrojů, kterými jsou zejména veřejné hudební produkce a hlasové projevy lidí (živé i reprodukované),         

c) omezit živou a reprodukovanou hudbu, či verbální projevy tak, aby nebyly rušeny nezúčastněné osoby postupujícím a nebo přímým hlukem.

3. Každý je povinen zdržet se o nedělích a o státních a ostatních svátcích v době do 15:00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

4. Omezení uvedené v odst. 2 neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna.

5. Jednorázové výjimky ze zákazu hluku může na základě písemné žádosti povolit primátor města Liberce a na území Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou starosta městského obvodu, zejména za účelem pořádání obecně prospěšných kulturních, společenských a  sportovních akcí.

 

Čl. IV

Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí

 

1. Konání veřejnosti přístupné akce je povinen jejich pořadatel oznámit Magistrátu města Liberec, Kanceláři tajemníka nejpozději 10 dnů před jejím konáním.

 

2. V oznámení musí být uvedeno:

 

  1. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a  adresa bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firma, sídlo a  označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,
  2. označení druhu akce, doba a místo jejího konání včetně údaje o jejím počátku a ukončení,
  3. předpokládaný počet účastníků akce,
  4. počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,
  5. údaje o osobě pověřené pořadatelem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel akce tuto osobu určí,
  6. údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat,

 

g)    lhůta, ve které zajistí úklid místa konání akce, a způsob tohoto úklidu,

 

h)  způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce, [3]

 

i)   způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany.[4]

 

Čl. V

Čistota veřejných prostranství 

 

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění veřejných prostranství.

 

2. Na veřejných prostranstvích je zakázáno v městské památkové zóně[5] umísťovat sběrné nádoby na komunální odpad – popelnice a kontejnery - mimo dny, kdy je prováděn svoz odpadu.

 

3. Držitel zvířete je povinen neprodleně na veřejných prostranstvích odstranit výkaly po drženém zvířeti.

 

 

Čl. VI

Ochrana veřejné zeleně

 

1. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění či poškození veřejné zeleně. Vlastník nebo správce je povinen plochu veřejné zeleně nejméně dvakrát za rok posekat a posekanou hmotu z pozemku neprodleně odstranit, a to v termínech nejpozději do 31. května a podruhé nejpozději do 31. srpna.

 

2. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno zejména:

 

      a)   trhat květiny a plody okrasných dřevin,

b)   lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně,

c)   vyvěšovat plakáty, letáky a jiné reklamní nebo propagační materiály na dřeviny,

d)   provádět jakékoliv úpravy veřejné zeleně (včetně změny povrchových vrstev) nebo vlastní výsadbu  bez souhlasu vlastníka,

e)   vstupovat do ohrazených ploch nebo prostorů označených příslušnou značkou,

f)    přemísťovat nádoby s mobilní zelení (květináče) a jiná zařízení umístěná v prostoru veřejné zeleně (např. lavičky, nádoby na odpad) a  jakkoliv jinak s nimi manipulovat,

g)   zajíždět, jezdit vozidly nebo je parkovat na plochách veřejné zeleně nebo na pozemcích pro veřejnou zeleň určených (dle katastru nemovitostí),

h)    umísťovat na plochy veřejné zeleně materiál nebo zařízení nesloužící údržbě veřejné     zeleně,

i)   rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň.

3. Uvedené zákazy se netýkají zásahů do veřejné zeleně prováděných při její údržbě k tomu oprávněným subjektem.

 

 

Čl. VII

Obtěžování nabízením výrobků a služeb

 

V zájmu zachování veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti občanů a návštěvníků města Liberec je v městské památkové zóně5 na veřejném prostranství zakázáno formou pochůzkového prodeje nabízet a prodávat výrobky a nabízet a poskytovat služby. 

Ustanovení Čl. VII "Obtěžování nabízením výrobků a služeb" zrušeno Ústavním soudem České republiky dne 31.1.2012.

 

 

 

 

 

Čl. VIII

Kontrola a sankce

 

1. Kontrolu plnění povinností uvedených v této vyhlášce vykonávají pověření zaměstnanci Statutárního města Liberec, pověření zaměstnanci Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou a strážníci Městské policie Liberec.

 

2. Za nedodržení povinností uvedených v této vyhlášce je možno uložit sankce dle zvláštních právních předpisů.[6]

 

 

Čl. IX

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Hruša v.r.

Ing. Jiří Kittner v.r.   

náměstek primátora města Liberec

primátor města Liberec

 

  

 

 

 

 

 [1] § 34 zákona o obcích

[2] § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

[3] § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

[4] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[5] Vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o  prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny, ve znění pozdějších předpisů 

[6] § 58 odst. 4 zákona o obcích

   § 46 odst. 2 a § 47 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Nastavení cookies