20.10.2011
Main Administrator

Číslo: 3/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním popl. za provoz syst. shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunálních odpadů

Počátek účinnosti: 20.10.2011

č. 3/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

 

1. Čl. 7 odst. 1 písm. c) zní:

„který příslušný kalendářní rok prokáže, že za tento kalendářní rok zaplatil platbu za odvoz komunálního odpadu v jiné obci v České republice“.

2. Čl. 7 odst. 4 zní:

Vznik a zánik důvodu osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit v souladu s ustanovením Čl. 3 odst. 1 písm. c) a odst. 5 vyhlášky.

3. Čl. 8 odst. 1 se doplňuje na konci textu o slova „nebo hromadným předpisným seznamem.“

                                         
Čl. 2

Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 2011.

 

 

 

  Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.