20.10.2011
Main Administrator

Číslo: 3/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním popl. za provoz syst. shrom., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunálních odpadů

Počátek účinnosti: 20.10.2011

č. 3/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 11/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění takto:

 

1. Čl. 7 odst. 1 písm. c) zní:

„který příslušný kalendářní rok prokáže, že za tento kalendářní rok zaplatil platbu za odvoz komunálního odpadu v jiné obci v České republice“.

2. Čl. 7 odst. 4 zní:

Vznik a zánik důvodu osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit v souladu s ustanovením Čl. 3 odst. 1 písm. c) a odst. 5 vyhlášky.

3. Čl. 8 odst. 1 se doplňuje na konci textu o slova „nebo hromadným předpisným seznamem.“

                                         
Čl. 2

Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. října 2011.

 

 

 

  Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

Nastavení cookies