01.01.2011
Main Administrator

Číslo: 8/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Počátek účinnosti: 1.1.2011

 

8/2010

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,

o místním poplatku za  užívání veřejného prostranství
 na území města Liberce

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne  16. 12. 2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Statutární město Liberec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území města Liberce (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1 Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného   prostranství2, kterým se rozumí:

 • provádění výkopových prací
 • umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
 • umístění  stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
 • umístění skládek
 • vyhrazení trvalého parkovacího místa
 • užívání prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.3
 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i  právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným ve Čl. 2 odst. 1. 4

 

Čl. 3

Veřejná prostranství

Poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec podléhají:
a) silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace5 uvedené v příloze č. 1 vyhlášky,
b) pozemky v katastrálním území:

Liberec p.č. 47/1, 94/1, 1092/2, 1499/4, 1499/8, 1900, 2103/1, 2447/1, 2447/13, 2447/27, 2491, 2943, 4071/1, 4324/1

Ruprechtice p.č. 47/1, 359/12, 1487/1

Nové Pavlovice p.č. 528/1

Staré Pavlovice p.č. 382, 814/3, 825/44, 825/81

Rochlice u Liberce p.č. 712/73, 712/74, 1171/2, 1429/146, 1436, 1583/215, 1583/208, 1583/216, 1586/404

Františkov u Liberce p.č. 167/2, 217/51, 217/52

Horní Růžodol p.č. 323/28, 323/29, 560/1

Doubí u Liberce p.č. 67/36

Dolní Hanychov p.č. 131, 357/1, 357/2

Vesec u Liberce p.č. 3/1, 3/11.

 

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

 

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději do 8 dní od ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. V ohlášení poplatník uvede6
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s  podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s  podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména den vzniku a zániku poplatkové povinnosti,  není-li veřejné prostranství  užíváno každý den v povoleném období předložit rozpis dní užívání veřejného prostranství,  místo užívaného prostranství,  rozsah užívání (plochu), číslo jednací rozhodnutí, kterým Silniční správní úřad povolil zvláštní užívání komunikace7,včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
  1. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v  odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.8
  2. V případě užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1 rok je poplatník povinen:
 3. a) nahlásit vznik poplatkové povinnosti do 8 dnů od záboru veřejného prostranství

  b) ročně odevzdat ohlášení s údaji v rozsahu Čl. 5 odst. 2, 3 do patnácti dnů po skončení příslušného kalendářního roku.  

   

  Čl. 6

  Zóny

  Pro stanovení výše sazeb je území města rozděleno na 3 zóny. Zóny jsou ohraničeny ulicemi města. Není-li uvedeno jinak za hranici se považuje vnější hrana hraniční ulice.  V případě, že se hranice zón dotýkají, náleží hraniční ulice do zóny s vyšší sazbou.

  Zóna A
  Na Pláni, Poutnická, Fialková, Dr. M. Horákové, Košická, Nákladní, Žitavská, chodník do Vaňurovy ulice (p.p.č.4237/4, 4233/3, 4228/2, 5864/2), Vaňurova, Františkovská, Orlí, Resslova, Široká, U Lomu, Malé náměstí (celé), schody do Heliovy ulice, Heliova, Tovaryšský vrch, Frýdlantská, Sokolská, Pastýřská (prodloužení do Ruské), Tržní náměstí (celé), Šamánkova,  Masarykova,  Klostermannova,  Klášterní,  Jablonecká,  Na  Bídě,  Na Pláni.     

  Zóna B

  1. Dobiášova, Vratislavická, Dr. M. Horákové, Hradební, Dělnická, U Močálu, Na  Žižkově, Dobiášova.
  2. Broumovská, Plátenická, náměstí Pod Branou, Klicperova, Mlýnská, Na Bídě,  Jablonecká, Dvorská, Březinova, Na Výšinách, Aloisina výšina, Hrubínova, Vlčí vrch, Nezvalova, Aloisina výšina, Sněhurčina, Kunratická,  Jablonecká, Broumovská.
  3. Květnové revoluce, Vrchlického, Gen. Svobody, Polní, Letná, Balbínova, Malátova, Hlávkova, Věkova, nám. Míru, Ruprechtická, Baltská, Javorová, Údolní, Na Okruhu, Gen. Píky, Holého, bezejmenná spojka do  Svojsíkovy (p.p.č.6072), Svojsíkova, Květnové revoluce.
  4. Švermova, Jáchymovská, Mánesova, Nová, Švermova.
  5. Hejnická, Studánecká, bezejmenná spojka do Hejnické ulice (p.p.č.1216/1), Hejnická.
  6. Londýnská, Hokešova, Žitavská, Ostašovská, Mírová, Zelná, Rolnická, Růžodolská, Jánošíkova, Norská, Zahradní, U Mlékárny, Norská, Londýnská.
  7. Gagarinova, Pačesova, Příční, Langrova, Ještědská, Rovná, Kubelíkova, Strakonická,    Táborská, Ještědská, Kubelíkova, Gagarinova.
  8. Slovanská, Kašparova, Dlouhá, Šumná, Česká, Dlouhá, Slovanská.

  Zóna C
  Tuto zónu tvoří ostatní území města Liberec nezařazena do zón A a B.

   

  Čl. 7

  Sazba poplatku

  1.  a) Zařízení sloužící pro poskytování prodeje:
  Zóna A                                                               50,- Kč/m2 za každý i započatý den
  Zóna B                                                                20,- Kč/m2 za každý i započatý den
  Zóna C                                                                10,- Kč/m2 za každý i započatý den
       
      b) Dočasné stavby pro poskytování prodeje, dočasné stavby  a  zařízení sloužící pro poskytování služeb jsou zpoplatněny sazbou 10,- Kč/m2 užívané plochy za každý i započatý den na celém území města Liberec.

        c) Vystavené zboží před obchody:  
  Zóna A, B a C                                                     10,- Kč/m2 za každý i započatý den

  2. Předzahrádky a dočasné úpravy terénu terasami pro různé  využití:
  Zóna A                                                                10,- Kč/m2 za každý i započatý den
  Zóna B                                                                  5,- Kč/m2 za každý i započatý den   
  Zóna C                                                                  2,- Kč/m2 za každý i započatý den 

  3.  Umístění reklamních zařízení:
  Zóna A                                                                50,- Kč/m za každý i započatý den
  Zóna B                                                                20,- Kč/m2 za každý i započatý den
  Zóna C                                                                10,- Kč/m2 za každý i započatý den

  4. Výkopové práce a umístění stavebního zařízení, skládky stavebního materiálu (zařízení staveniště) při výstavbě, lokálních opravách a  rekonstrukcích inženýrských sítí a pozemních objektů (lešení, kontejnery) a ostatní skládky:
  Zóna A                                                                10,- Kč/m2 za každý i započatý den  
  Zóna B a C                                                          5,- Kč/m2 za každý i započatý den

  5. Cirkusy, lunaparky a jiné obdobné atrakce:
  Zóna A                                                                5,- Kč/m2 za každý i započatý den   
  Zóna B                                                                2,- Kč/m2 za každý i započatý den
  Zóna C                                                                1,- Kč/m2 za každý i započatý den

  6. Vyhrazení trvalého parkovacího místa:
  Zóna A                                                                25 000,- Kč/rok za jedno stání
  Zóna B                                                                10 000,- Kč/rok za jedno stání
  Zóna C                                                                  5 000,- Kč/rok za jedno stání

  7. Užívání prostranství pro potřeby tvorby filmových  a  televizních  děl  je zpoplatněno sazbou 10,- Kč/m2 užívané plochy a každý i započatý den na celém území města Liberec.

  8. Užívání veřejného prostranství bude zpoplatněno pouze v případě, bude-li stanovený poplatek vyšší než 50,- Kč.

   

  Čl. 8

  Splatnost poplatku

 4. Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne skončení užívání veřejného prostranství.
 5. V případě užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1 rok, je poplatek za uplynulý kalendářní rok splatný do 30 dnů po skončení tohoto kalendářního roku.

 


Čl. 9

Osvobození 

 

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou9,10

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely11.

 1. Od poplatku je osvobozeno Statutární město Liberec a právnické osoby jím zřízené nebo založené.   
 2. Od poplatku je osvobozeno prvních 10 dní užívání veřejného prostranství v důsledku havárie inženýrských sítí, které je dodatečně povoleno dle příslušného zákona12.

 

 

Čl. 10

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.13
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.14

 

 

Čl. 11

Zrušovací a přechodná ustanovení

 

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce.
 2. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

 

 

 

 

Čl. 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Odkaz:

Příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky SML č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec

 

 

Martina Rosenbergová v.r.

Mgr. Jan Korytář v.r.

náměstkyně primátora

primátor města

 

 


______________________________________________________________________________________

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

3 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

4 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

5 § 5 odst. 1, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

6 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

8 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

9 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

10 § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

11 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

12 § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

13 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

14 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Nastavení cookies