01.01.2011
Jan Král

Číslo: 9/2010, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Počátek účinnosti: 1.1.2011

9/2010

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec,

o místním poplatku z ubytovací kapacity  

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne  16. 12. 2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1. Statutární město Liberec touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).

2. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Liberec (dále jen „správce poplatku“).1 Správcem poplatku pro Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou je Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou.

 

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.2
 2. Poplatek  platí ubytovatel, kterým  je fyzická  nebo  právnická  osoba, která  přechodné ubytování poskytla.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede3
 3. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 4. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s  podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s  podnikatelskou činností poplatníka,
 5. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti: datum zahájení provozu ubytovacího zařízení, adresu ubytovacího zařízení, počet lůžek, kolaudační rozhodnutí (rozhodnutí o změně užívání) týkající se objektu, ve kterém je poskytováno přechodné ubytování, živnostenské oprávnění k provozování ubytovací činnosti; včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 6. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v  odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.4
 7. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.5
 8. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do  které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a  musí být uspořádány postupně z časového hlediska.6

 

Čl. 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Ubytovatel s ubytovací kapacitou nad 20 lůžek zaplatí správci poplatku poplatek měsíčně, vždy do 15. dne následujícího měsíce.
 2. Ubytovatel s ubytovací kapacitou 20 a méně lůžek zaplatí správci poplatku poplatek pololetně, vždy do 15. dne prvního měsíce následujícího pololetí.
 3. Ubytovatel ve lhůtě splatnosti poplatku podá písemně správci poplatku ohlášení s údaji rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti4:
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování
 • přidělený variabilní symbol
 • poplatkové období
 • celkový počet využitých lůžek (počet lůžek vynásobený počtem dnů, po které byly využity)
 • poplatek (celkový počet využitých lůžek vynásobený sazbou poplatku)

 

 

 

 

Čl. 6

Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:

 1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné  ubytování studentů a žáků,
 2. ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud  nejsou  užívána jako hotelová zařízení,
 3. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a  charitativním účelům.7

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9

 

Čl. 8

Zrušovací a přechodná ustanovení

 1. Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2009.
 2.  Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadní obecně závazné vyhlášky.

 

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

 

 

Martina Rosenbergová v.r.

Mgr. Jan Korytář v.r.

náměstkyně primátora

primátor města

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2  § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3   § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

5  § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6 § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

7  § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

8  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích  

9  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Nastavení cookies