19.07.2012
Karel Horník

Číslo: 3/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry

Počátek účinnosti: 1.7.2012

 


č. 3/2012
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry


Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 28.6.2012 vydat na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Základní ustanovení
Činností, jež by mohla narušit veřejný pořádek, je provozování loterie nebo jiné podobné hry pomocí technických zařízení, které bylo povoleno na základě zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZL“).

Čl. 2
Účel vyhlášky
Účelem vyhlášky je zajištění veřejného pořádku a ochrana bezpečnosti, zdraví a majetku v zájmu obce a občanů.

Čl. 3
Určení míst
Provozování sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) a loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 ZL je možné pouze na veřejně přístupných místech uvedených v příloze k této obecně závazné vyhlášce.


Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje, ve znění zahrnujícím změny provedené obecně závaznými vyhláškami č. 2/2010, č. 4/2010, č. 6/2011, č. 9/2011 a č. 1/2012.

Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní sázkových her, loterií a jiných podobných her, nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.

 

Bc. Jiří Šolc, v. r.

Bc. Martina Rosenbergová, v. r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

 

Nastavení cookies