04.06.2012

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 24.06.2010

USNESENÍ
Z 6.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 24.6.2010

USNESENÍ Č. 133/10 - Refinancování stávajících závazků - splátka úvěrů PPF banky
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1) jednorázovou splátku
a) zůstatku úvěru poskytnutého v lednu roku 2006 konsorciem bank (PPF Banka, Commerzbank AG pobočka Praha a Dexia Kommunalkredit AG) obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s.r.o.
b) zůstatku úvěru poskytnutého v srpnu roku 2006 konsorciem bank (PPF Banka a Dexia Kommunalkredit AG) obchodní společnosti města Sportovní areál Liberec, s.r.o. z výnosu směnky odkoupené v souladu se Smlouvou o směnečném rámci Českou spořitelnou a.s.
2) uzavření smlouvy o úplatném převodu cenných papírů s Českou spořitelnou a.s.
3) vystavení směnky na řad České spořitelny, a.s., IČ 452 44 782 se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 000 na částku 592,819.512,- Kč se splatností 30. 7. 2010

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
učinit veškeré právní kroky nutné pro jednorázovou splátku úvěrů poskytnutých konsorcii bank okolo PPF Banky.
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 134/10 - Refinancování stávajících závazků - Zástavní smlouva k hypotečnímu úvěru Komerční banky a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

a) uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o hypotečním úvěru registrační číslo 7070105230005 uzavřené s Komerční bankou a.s. v únoru roku 2005
b) uzavření Smlouvy o zástavě pohledávky s Komerční bankou a.s., přičemž zastavenou pohledávkou bude termínovaný účet s minimálním vkladem 114,865.037,61 Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
učinit veškeré nutné právní kroky k uzavření Dodatku č.4 a Smlouvy o zástavě pohledávky
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 135/10 - Refinancování stávajících závazků - Emisní podmínky
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec
Emisní podmínky Zastupitelných komunálních dluhopisů vydávaných Statutárním městem Liberec v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 2.000.000.000 (slovy: dvěmiliardy Korun českých), s pohyblivým úrokovým výnosem, splatných v roce 2025.

USNESENÍ Č. 136/10 - Refinancování stávajících závazků - Smlouva o upsání a koupi dluhopisů
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec
znění „Smlouvy o upsání a koupi dluhopisů“ mezi Statutárním městem Liberec jako emitentem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako vedoucím manažerem

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít s Českou spořitelnou „Smlouvu o upsání a koupi dluhopisů“.
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 137/10 - Refinancování stávajících závazků - Smlouvy o převzetí dluhu
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec
znění dvou „Smluv o převzetí dluhu“ mezi Statutárním městem Liberec jako emitentem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako administrátorem. Výše převzatého dluhu činí
a) 1,580.000,- Kč u smlouvy související s vedením a evidencí vlastníků na sběrném dluhopisu
b) 900,- Kč u smlouvy související s vypořádáním primární emise sběrného dluhopisu

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít s Českou spořitelnou „Smlouvy o převzetí dluhu“.
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 138/10 - Refinancování stávajících závazků - zástavní smlouva
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

v souvislosti s dluhopisovým programem Statutárního města Liberec znění „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem“ mezi Statutárním městem Liberec jako zástavcem a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62 Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 117, jako zástavním věřitelem

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. „Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem“.
T: 30. 6. 2010

USNESENÍ Č. 139/10 - Smlouvy o půjčce s obchodními společnostmi města
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření smluv o půjčce s obchodními společnostmi Statutárního města Liberec
a) se společností Sportovní areál Liberec s.r.o. se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ: 27075397, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 19906 na částku 592,819.512,- Kč s dobou splatnosti 15 roků
b) se společností Sportovní areál Ještěd a.s. se sídlem Jablonecká 41, 460 01 Liberec 5, IČ: 25437941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložce 1390 na částku 228.558.514,80 Kč s dobou splatnosti 15 roků

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města,
učinit veškeré právní kroky potřebné k podpisu obou smluvních dokumentů.
Termín: 31. 7. 2010

USNESENÍ Č. 140/10 - Zástavní smlouvy - bytové objekty v lokalitě U Sila
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

změnu zástavního věřitele u zástavních smluv ke čtyřem bytovým objektům č.p. 1201 až 1204 Katastrální území Vratislavice nad Nisou, a to v tom smyslu, že zástavní věřitel, Česká republika, je zastoupena Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ: 69797111

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města
učinit veškeré právní kroky potřebné ke vzniku zástavního práva ve prospěch České republiky zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ke čtyřem bytovým objektům v lokalitě U Sila.
T: 31. 7. 2010

USNESENÍ Č. 141/10 - Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

majetkoprávní operace pod body:
I. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1425/1, k.ú. Liberec kupujícím:
manželé Pavel Prade,
bytem Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou
a Lenka Pradová,
bytem V. Nezvala 9, 466 02 Jablonec nad Nisou
za kupní cenu 561.000,-Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemky p.č. 4174/5, 4174/9, 4174/11 k.ú. Liberec kupujícím:
Česká inspekce životního prostředí, IČ: 416 93 205
sídlem Praha 9, Na Břehu 267/1a, PSČ: 190 00
za kupní cenu: 106.240,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu KS do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 5433/2, k.ú. Liberec kupujícím:
1. manželé Eva Löfflerová a Herbert Löffler,
oba bytem Na Hradbách 959/16, 460 01 Liberec 1 1/3
2. manželé Anna Löfflerová,
a Petr Löffler,
oba bytem Valdštejnská 382/41, 460 01 Liberec 2 1/3
3. Jindřich Löffler,
bytem Raisova 866/9, 460 01 Liberec 1 1/3
za kupní cenu 45.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 894/1, k. ú. Rochlice u Liberce kupujícím:
Jiří Ječný,
Maria Ječná,
oba bytem Žitná 445, Liberec 6
za kupní cenu 388.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 1909/1, k.ú. Ruprechtice kupujícímu:
Společenství vlastníků jednotek Horská tř. 598/12, Liberec 14, IČ: 25429981
sídlem Liberec 14, Horská tř. 598/12, 460 14
za kupní cenu 151.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 142/103, k.ú. Starý Harcov kupujícímu:
Naděžda Skopková, bytem Březový vrch 738, 460 15 Liberec 15
za kupní cenu 15.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti kupujícím:
pozemek p.č. 309/2, k.ú. Rudolfov kupujícím:
manželé Martin Špička a Hana Špičková, oba bytem K Černé Nise 24E, 460 14 Liberec 21
za kupní cenu 55.500,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 274/1, k. ú. Doubí u Liberce kupujícím v pořadí:
1. Česká pozemková s. r. o. , IČ: 27290557 se sídlem Stromovka 223/10, Liberec 10
za kupní cenu 401.200, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Lukáš Plechatý,
bytem Na Pískovně 667/44, Liberec 14
za kupní cenu 401.100,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.
Usnesení, přijaté k této majetkoprávní operaci, bylo zastupitelstvem města na zasedání dne 24. 6. 2010 zrušeno usnesením č. 142/10

9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 940/3, k.ú. Krásná Studánka kupujícím:
1. manželé Václav Sochor,
bytem Rumjancevova 1182/16, 460 01 Liberec 1
a Hana Sochorová,
bytem Rumjancevova 1182/16, 460 01 Liberec 1
za kupní cenu 57.000,-Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

10. Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2010 po opakovaném projednání schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p. č. 2924/5, k. ú. Liberec kupující:
PROPERTY REAL, s.r.o., IČ: 277 09 922
sídlem Preslova 700/76, 602 00 Brno
za kupní cenu 545.000,- Kč,
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.

II.Prodej budov
1. Zastupitelstvo dne 24. 6. 2010 města schvaluje:
a) vyjmutí budovy čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14 ze seznamu nemovitostí vyřazených
z privatizace,
b) prodej nemovitostí: budova čp. 584, ul. Sovova, Liberec 14 včetně pozemků p.č. 1681, 1682/1, 1682/2, 1682/3, k.ú. Ruprechtice kupujícím v pořadí:

1. Ing. Tomáš Absolon,
bytem Vrbova 1367/5, 460 01 Liberec 1
za kupní cenu 8,111.111,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Pavel Křelina,
bytem Hostivítova 1071, 460 14 Liberec 14
za kupní cenu 7,500.222,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

2. Zastupitelstvo dne 24. 6. 2010 města schvaluje:
a) vyjmutí budovy čp. 622, ul. Česká, Liberec 25,
ze seznamu nemovitostí vyřazených z privatizace,
b) prodej nemovitostí: budova čp. 622, ul. Česká, Liberec 25 včetně pozemků p.č. 1361/7, 1361/1, 1362/1, k.ú.Vesec u Liberce kupujícím v pořadí:
1. Josef Líman, bytem Bezděčín 34, 293 01 Mladá Boleslav 50% nemovitostí
Daniel Salomon,
bytem Radčická 295, 460 14 Liberec 14 50% nemovitostí
za kupní cenu 7,000.077,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města

2. Švandrlík a.s., IČ: 25497855
se sídlem Stromovka 223/10, 460 10 Liberec 10
za kupní cenu 6,505.001,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

3. Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2010 schvaluje prodej nemovitostí:
objekt skladovací haly, ul. Dlouhá, Liberec 25 včetně pozemku p.č. 326/3 a pozemku p.č. 326/1, k.ú. Vesec u Liberce kupujícímu:
MAPH, s.r.o., IČ: 40231844,
se sídlem Irkutská 97, 460 10 Liberec XVIII
za kupní cenu 2,400.000,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 30.6.2011.
III. Směna pozemků
Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2010 schvaluje směnu pozemků p.č. 276/4 a 276/5 odděl. z pozemku p.č. 276/1, k.ú. Růžodol I
ve vlastnictví:
Jezdecký klub LIBEREC, IČ: 46744533,
V Zátočině 28/15, Liberec 11
za pozemky p.č. 98/1, 98/2, 99, 100/3, 145/4, 145/7 a p.č. 146/2 odděl. z pozemku p.č. 146/2, k.ú. Růžodol I ve vlastnictví:
Statutární město Liberec, nám Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ 00262978
s doplatkem městu ve výši 604.795,- Kč.
IV. Budoucí prodej pozemku
Zastupitelstvo města dne 24. 6. 2010 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitosti:
části pozemku p.č. 420, k.ú. Doubí u Liberce
v souvislosti s plánovanou výstavbou nové trafostanice
budoucí kupující:
ČEZ Distribuce a.s., IČ: 27232425
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem v době realizace kupní smlouvy a úhradou nákladů spojených s realizací prodeje.
V. MO Lbc Vratislavice n/N.
1. Prodej pozemků
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/8 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4. 3. 2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Jiřině Pelcové, bytem Zásada 121, 468 25 Zásada, za kupní cenu 1,291.600,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/9 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4. 3. 2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Kurtovi a Šárce Malinovým, bytem Olbrachtova 620, 460 15 Liberec 15, za kupní cenu 1,293.200,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/10 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4. 3. 2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Františkovi a Daně Černým, bytem Pod Skalkou 1245, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,343.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/16 a 2098/4 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4. 3. 2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, paní Drahomíře Eichlerové, bytem Na Žižkově 129/4, 463 43 Český Dub IV, za kupní cenu 1,217.500,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 2113/17 (oddělené z p.p.č. 2113/1 dle GP č. 2965-39/2010 ze dne 4. 3. 2010) při ul. Tanvaldská a Šikmá v k.ú. Vratislavice nad Nisou, panu Martinu Lebedovi, bytem Lipová 595/5, 460 01 Liberec 4, za kupní cenu 1,277.700,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 456/2 a 457/1 při ul. Za Drogerií v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Vítězslavovi a Haně Vackovým, bytem Za Drogerií 661, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 1,250.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 1851/55 (oddělené z p.p.č. 1851/17 dle GP č. 2917-210/2009 ze dne 10. 11. 2009) při ul. U Cihelny v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům Miroslavovi a Petře Lhotákovým, bytem U Cihelny 1434, 463 11 Liberec 30, za kupní cenu 20.370,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
2. Prodej nebytových objektů
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej objektu č.p. 1126, ul. Májová, Liberec XXX na p.p.č. 1541/2 s příslušenstvím a pozemky p.p.č. 1541/2, 1541/3 (oddělené z p.p.č. 1541/1 dle GP č. 2911-348/2009 ze dne 30. 10. 2009) v k.ú. Vratislavice nad Nisou firmě ADDAT s.r.o., IČ: 60277645, sídlem U Krematoria 24/551, 460 01 Liberec IV, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Lajtkepem, za kupní cenu 3,841.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.
2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej bývalého areálu Technického střediska ve Vratislavicích nad Nisou, č.p. 1109 na p.p.č. 1131 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 1131, 1132, 1134/1, 1134/2, 1134/3 (garáž bez čp/če), 1134/4, 1134/5, při ul. Lovecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Rostislavu Prevužňákovi, bytem Střevelná 32, 468 22 Železný Brod, za kupní cenu 5,520.000,- Kč, se splatností 3,000.000,- Kč před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec a doplatkem kupní ceny formou měsíčních splátek ve výši 70.000,- Kč do 3 let od podpisu smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání:
schvaluje
odstoupení od kupní smlouvy č. 6100/2008/8490 ze dne 7.4.2008 v souladu s čl. VI. Smlouvy,
schvaluje způsob vzájemného vyrovnání formou:
souhlasného prohlášení o zániku vlastnického práva spol. PROCTUS 4 s.r.o.
dohody o vrácení kupní ceny.
USNESENÍ Č. 142/10 - Zrušení části usnesení č. 141/10 – Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání

zrušuje

část usnesení č. 141/10, které přijalo na svém zasedání dne 24. 6. 2010, ve znění:
I. Prodej pozemků
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti:
pozemek p.č. 274/1, k. ú. Doubí u Liberce kupujícím v pořadí:

1. Česká pozemková s. r. o. , IČ: 27290557 se sídlem Stromovka 223/10, Liberec 10
za kupní cenu 401.200, - Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města.
2. Lukáš Plechatý,
bytem Na Pískovně 667/44, Liberec 14
za kupní cenu 401.100,- Kč
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro kupujícího č. 1.

USNESENÍ Č. 143/10 - Změna formy prodeje bytových jednotek obsazených nájemníky
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

záměr prodeje obsazených bytových jednotek dle Přílohy č.1 formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb. za uvedená nejnižší podání.

USNESENÍ Č. 144/10 - Prodej volných bytů formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

prodej volných bytů za minimální nejnižší podání dle Přílohy č.1 formou veřejných dražeb dobrovolných dle zákona č. 26/2000 Sb.

USNESENÍ Č. 145/10 - Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje


majetkoprávní operace pod body:
I. Bezúplatný převod pozemku
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1583/13 v k.ú. Rochlice u Liberce z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ : 69797111 do vlastnictví Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČ : 262 978.
II. Výkup
Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemku p.č. 484/7 o výměře 934 m2, oddělen dle GP č. 1877-58/2009, z původní p.p.č. 484/7 v k.ú. Rochlice u Liberce, od společnosti Nisa OC s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1984/16, 120 00 Praha 2, IČ 289 50 941 za kupní cenu 10.000,- Kč.

USNESENÍ Č. 146/10 - Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice – přijetí dotace
Zastupitelstvo města po projednání 

schvaluje

přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 661.000,- Kč na akci „Revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice“.

USNESENÍ Č. 147/10 - IPRM Rochlice – revitalizace území
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

- obsahový a finanční rámec projektu „Revitalizace Rochlice“ obsahujícím revitalizaci III. etapy (Rondel 02, 03) a V. etapy, za respektování podmínek Integrovaného operačního programu,
- zajištění vlastních zdrojů žadatele pro realizaci projektu „Revitalizace Rochlice“.

USNESENÍ Č. 148/10 - Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec pro rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

rozpočtové opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy.

USNESENÍ Č. 149/10 - Souhrnná výroční zpráva organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

předloženou souhrnnou výroční zprávu organizací a obchodních společností s účastí Statutárního města Liberec za rok 2009.

USNESENÍ Č. 150/10 - Odpis pohledávky
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

odpis pohledávky, včetně příslušenství nad 20 tis. Kč v celkové částce 36.637,-Kč z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
zajistit odpis pohledávky, včetně příslušenství nad 20 tis. Kč v celkové částce 36.637,-Kč z důvodu úmrtí dlužníka specifikovaného v důvodové zprávě.

USNESENÍ Č. 151/10 - Žádost o prodloužení splátkového kalendáře - pana Martina Sloupa
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

žádost o prodloužení splátkového kalendáře pana Martina Sloupa, na 2 roky

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb,
uzavřít splátkový kalendář na 2 roky s panem Martinem Sloupem.

USNESENÍ Č. 152/10 - Návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce Liberec, o. p. s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 společnosti Komunitní práce, o.p.s.

a ukládá

Petře Svatoňové, vedoucí odboru sociálních a zdravotních služeb
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2011 se společností Komunitní práce Liberec, o.p.s. ve schváleném znění
T: leden 2011

USNESENÍ Č. 153/10 - Návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady Fondu prevence Statutárního města Liberec o přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2010 v celkové výši 37.500,- Kč

a ukládá

Naděždě Jozífkové, náměstkyni primátora,
1. zajistit písemné seznámení všech žadatelů s usnesením Zastupitelstva města Liberec
T: neprodleně

2. zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu prevence Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi Statutárním městem Liberec a žadateli.
T: 07/10

USNESENÍ Č. 154/10 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akce:
č.; Příspěvková organizace; Akce; Náklady (odhad) Kč; Poznámka
1. MŠ Klubíčko,Jugoslávská; navýšení kapacity; 970.000,-; realizace 7 - 8/2010
2. MŠ Sluníčko, Bezová; navýšení kapacity; 520.000,-; realizace 7 - 8/2010
3. MŠ U Bertíka, Purkyňova; navýšení kapacity odloučené prac. Údolní; 520.000,-; realizace 7 - 8/2010
CELKEM 2,010.000,-
a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zahájit přípravné práce na výše uvedené akce, včetně jejich realizace.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 155/10 - Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací na akci „Úprava chovatelských zařízení horských kopytníků a pochůzné lávky pro návštěvníky – projektová dokumentace pro stavební řízení“, ve výši 1,500.000,- Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 156/10 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010 v celkové výši 2,245.004,- Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
a) seznámit žadatele o dotace na pravidelnou sportovní činnost s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
T: neprodleně

b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací na pravidelnou sportovní činnost v roce 2010 včetně proplacení schválených dotací.
T: 31. 8. 2010

USNESENÍ Č. 157/10 - Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2010 na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce v celkové výši 1,143.200,-Kč (jmenovitě uvedené v příloze č. 1)

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
a) seznámit žadatele o dotace ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
T: neprodleně
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec na veřejné jednorázové, náborové a propagační akce včetně proplacení schválených dotací.
T: 11/2010

USNESENÍ Č. 158/10 - Návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec pro 3. a 4. kolo roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

návrh Správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací poskytnutých ve 3. a 4. kole roku 2010 z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec v celkové výši 95.000,- Kč, jmenovitě uvedené v příloze č. 1,

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města Liberec,
a) zajistit seznámení všech žadatelů 3. a 4. vyhlášeného kola dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec s usnesením Zastupitelstva města Liberec,
b) zajistit uzavření smluv o poskytnutí dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci Statutárního města Liberec včetně proplacení schválených dotací na základě uzavřených smluv mezi SML a žadateli.
T: 15. 9. 2010

USNESENÍ Č. 159/10 - Změna usnesení ZM č. 61/10 a č. 94/10 - návrh na změny čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

a) změnu – snížení čerpání schválených akcí Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací o 850.000,- Kč takto:
č.; Příspěvková organizace; Akce – původní návrh; Náklady (odhad) Kč
1. ZŠ Jabloňová; instalace termoventilů; usnesení ZM č. 61/10; 400.000,-
2. ZŠ Dobiášova; rekonstrukce sociálního zařízení; usnesení ZM č. 94/10; 450.000,-
CELKEM - 850.000,-
b) rozdělení finančních prostředků ve výši 4,100.000,-Kč pro již schválenou akci „MŠ Gagarinova“ do jednotlivých položek rozpočtu:
- projektová dokumentace 1,557.682,- Kč
- inženýrská činnost, výběrové řízení na dodavatele stavby,
plán BOZP 714.000,- Kč
- realizace (stavba), vlastní prostředky 1,828.318,- Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
realizovat výše uvedené změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 160/10 - Změna usnesení ZM č. 60/10 - návrh na změnu čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

změnu – zvýšení čerpání finančních prostředků na schválenou akci Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací o 103.000,- Kč, a to na podíl Statutárního města Liberec na obnovu kulturních památek z důvodů snížení předpokládané výše dotace z Ministerstva kultury České republiky

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 161/10 - Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. návrh na změnu Statutu Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací:
a) Čl. I. Zřízení Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec, bod 6) se mění takto

Doplňkovými zdroji Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací jsou
- vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
- jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města
b) Čl. III. Čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací se doplňuje o bod 3)
Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města.
2. návrh na změnu Základní pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací:
a) Čl. I. Zdroje Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací (dále jen ŠKPO), bod 2) se mění takto
Doplňkovými zdroji jsou:
- vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
- jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města
Čl. II. Využití finančních prostředků fondu se doplňuje o bod 4)
Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
realizovat navrhované změny Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 162/10 - Návrh na změnu Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. návrh na změnu Statutu Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací:
a) Čl. I. Zřízení Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec, bod 6) se mění takto

Doplňkovými zdroji Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací jsou
- vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
- jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města
b) Čl. III. Čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací se doplňuje o bod 3)
Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města.
2. návrh na změnu Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací:
Čl. I. Zdroje Fondu pro financování rozvoje příspěvkových organizací kulturního zaměření (dále jen KPO), bod 2) se mění takto
Doplňkovými zdroji jsou :
- vrácené vydané a nespotřebované finanční prostředky fondu
- jiné zdroje distribuované prostřednictvím rozpočtu města
Čl. II. Využití finančních prostředků fondu se doplňuje o bod 4)
Finanční prostředky fondu lze mimořádně převádět do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Tento převod musí být odsouhlasen radou města a následně schválen zastupitelstvem města

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
realizovat navrhované změny Statutu a Základních pravidel Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 163/10 - Návrh na přesun finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací a jejich čerpání
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

a) návrh na přesun finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
b) návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací na akci „MŠ Kamarád – navýšení kapacity“ ve výši 1,5 mil. Kč

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstkovi primátora,
- zahájit přípravné práce na výše uvedenou akci, včetně její realizace
T: neprodleně
- zajistit zařazení přesunu částky 1,5 mil. Kč z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací v rámci návrhu rozpočtového opatření
T: červen 2011

USNESENÍ Č. 164/10 - Změna Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

změnu Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
postupovat v souladu se schváleným materiálem.
T: neprodleně

USNESENÍ Č. 165/10 - Přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci prevence kriminality pro rok 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra ČR na projekt „Kurz sebeobrany pro ženy“ v celkové výši 43.000,-Kč

a ukládá

1. Mgr. Ladislavu Krajčíkovi, řediteli Městské policie Liberec,
zajistit realizaci výše uvedených projektů,
T: průběžně
2. Ing. Čeňku Svobodovi, vedoucímu odboru ekonomiky,
zařadit příslušnou poskytovanou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 43.000,-Kč do nejbližšího rozpočtového opatření pro Městskou policii Liberec.
T: průběžně

USNESENÍ Č. 166/10 - Schválení přijetí dotace na projekt
Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí dotace na projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 7,220.794,20,- Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,
zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Liberec a Ministerstvem vnitra České republiky.

USNESENÍ Č. 167/10 - Schválení přijetí dotace na projekt
Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

přijetí dotace na projekt Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním městě Liberec a jím zřizovaných či založených organizacích z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 8,464.850,27,- Kč

a ukládá

Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města,
zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Liberec a Ministerstvem vnitra České republiky.

USNESENÍ Č. 168/10 - Návrh na zřízení příspěvkové organizace - Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. zřízení Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace, s účinností ke dni 1. listopadu 2010,
2. zřizovací listinu Mateřské školy, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace, s účinností od 1. listopadu 2010,

a ukládá

Ing. Ondřeji Červinkovi, náměstku primátora,
požádat o zápis do rejstříku škol a školských zařízení.
T: prosinec 2010

USNESENÍ Č. 169/10 - Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2010
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2010

a ukládá

Ing. Marii Vozobulové, vedoucí odboru kontroly a interního auditu,
zajistit v součinnosti s kontrolním výborem realizaci schválené kontroly a výsledek zjištění předložit zastupitelstvu města.
Termín: 28. 2. 2011

USNESENÍ Č. 170/10 - Doplnění statutu Kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

doplnění statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec v bodě č. IV – Pravidla kontrolní činnosti, dle přílohy č. 1.

USNESENÍ Č. 171/10 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2001 Statut města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

vydává

obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2001 Statut města Liberce.

USNESENÍ Č. 172/10 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

1. nerozšíření přílohy obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o adresy:
Pražská 385/17, Liberec III-Jeřáb
Tovaryšský Vrch 257/2, Liberec I – Staré Město

2. opravu adresy v příloze obecně závazné vyhlášky č.1/2010 na 5. května 39/30, Liberec I - Staré Město

a vydává

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 4/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o stanovení míst, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje.

USNESENÍ Č. 173/10 - Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
Zastupitelstvo města po projednání

vydává

Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Liberec č. 5/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí.

USNESENÍ Č. 174/10 - Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

dle ustanovení § 84 odst. 2 písmena f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích delegaci Ing. Jiřího Kittnera, primátora SML, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec 1, která se bude konat dne 14. července 2010 ve 14.00 hod. v budově historické radnice, zasedací místnost č. 210.

USNESENÍ Č. 175/10 - Vydání 56C. změny územního plánu města Liberec
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 56C. změna územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí,

vydává

56C. změnu územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu

a ukládá

Ing. Františku Hrušovi, náměstkovi primátora:
- aby zajistil oznámení o vydání 56C. změny územního plánu města Liberec ve smyslu § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,
- aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 176/10 - Zadání 65. změny územního plánu - strategická změna - zoologická zahrada
Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

navržené zadání 65. změny územního plánu města Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí

a ukládá

Ing. Františkovi Hrušovi, náměstkovi primátora,
aby zajistil následné kroky v procesu pořizování 65. změny územního plánu města Liberec.
Termín: neprodleně

USNESENÍ Č. 177/10 - Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27.května 2010
Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

vyřízení podnětů a dotazů z 5. zasedání Zastupitelstva města Liberce, které se konalo dne
27. května 2010.

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.
primátor města

Ing. František H r u š a, v. r.
náměstek primátora

Přílohy:
k usn. č. 142/10
k usn. č. 143/10
k usn. č. 155/10
k usn. č. 156/10
k usn. č. 175/10

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor
PDF
Usneseni 220680
Soubor PDF
Soubor
PDF
Prilohy 812030

Nastavení cookies