06.06.2012

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 28.01.2010

Zápis z 1. zasedání
Zastupitelstva města Liberec,
konaného dne 28. 1. 2010 v zasedací místnosti č. 11

 

K bodu č. 1

Zahájení a schválení pořadu jednání

Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil 1. zasedání zastupitelstva města v 15.03 hodin. Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se zaprezentovali. Konstatoval, že je přítomno 33 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, jednání je usnášeníschopné a může začít. Omluvil ze zasedání RNDr. Jana Macha a Kamila Jana Svobodu, který dorazí později.

Ing. Kittner

Na stole a v elektronické podobě máte předloženo několik materiálů nebo jejich doplnění. Nejprve k bodu č. 4 máme jednoslovné doplnění, ve smlouvě je chyba. Je v úvodní stránce, nyní je to správně, jinak se na materiálu nic nemění. Zrovna tak v bodu č. 8 jste obdrželi doplnění předkládaného materiálu. Já ho asi vysvětlím při projednávání bodu, je to zase víceméně formální záležitost. K bodu č. 8 jste obdrželi přílohu „Smlouva o směnečném rámci“, dále byste měli mít bod, který předkládá klub zastupitelů KSČM týkající se České pošty, budu ho navrhovat jako bod č. 8b. Dále u bodu č. 9 byste měli mít doplnění, v podstatě změnu usnesení v jednom podstatném slově, opět bych se k tomu vrátil při projednávání bodu. Bod je jinak celý. Dále byste měli k bodu č. 26 mít moje odpovědi na dotaz Mgr. Korytáře, odpověď Ing. Svobody na dotaz Mgr. Morávkové a odpověď Ing. Fuchse na dotaz Mgr. Lysákové. Co se týká informací, měli byste mít Informaci č. VII – Plán činnosti finančního výboru, Informaci č. VIII- stížnost na hluk z akce pořádané v LVT, Informaci č. IX – pro členy Zastupitelstva města Liberec o dalším postupu ve věci petice „Průchod golfem“ a Informaci č. X – šetření vodoprávního úřadu k podnětu občanů – vypouštění odpadních vod z léčebny v Riegrově ulici. V programu byste měli mít zařazeny v zásadě body, které jsou i v elektronické podobě, č. 24a – formální volba zástupce na mimořádnou valnou hromadu společnosti A. S. A. Liberec, s. r. o., nový bod č. 24b - Odvolání člena kontrolního výboru na jeho žádost a jmenování nového člena kontrolního výboru., bod č. 24c, poměrně úsměvný, ale vrátím se k němu, je to jmenování zástupce obce pro přístup k datům na Portálu farmáře. Bod č. 24d, který navrhuji já, poskytnutí finančního daru ve prospěch humanitární organizace Hand for Help – Haiti. To jsou body, které byste měli mít. Z hlediska programu to tedy znamená zařadit č. 8b, týkající se pošty a zařadit body č. 24a, 24b, 24c, 24d, všechny ostatní body už tam máte a pouze došlo k úpravám materiálů. Poprosím o vaše připomínky k programu. Pokud nikdo žádné nemá, navrhuji hlasovat o zařazení bodu č. 8b, 24a, 24b, 24c, 24d najednou, a potom, pokud bude schváleno doplnění bodů, bych hlasoval o programu jako celku i s těmito zařazenými body. Přeje si někdo jiný postup? Pokud ne, nechám nejprve hlasovat o zařazení bodů č. 8b, 24a, 24b, 24c, 24d.

Hlasování o zařazení nových bodů do programu.

Hlasování č. 1 – pro 32, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Hlasování o programu jako celku, který nyní bude mít celkem 27 bodů.

Hlasování č. 2 – pro 33, proti 0, zdržel se 0 – program byl schválen

Primátor města jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Za ověřovatele zápisu určil Mgr. Pavla Harvánka a MUDr. Jiřího Janatu. Seznámil občany s procedurou přihlášení se do diskuse.

 

K bodu č. 2
Diskuse

Ing. Kittner

Do diskuse se přihlásil pan Oldřich Jeníček, který je však zdravotně indisponován, proto se za něj ujal slova p. Šolc, který přednese jeho příspěvek.

J. Šolc

 1. Já se omlouvám za drobné zdržení, očekával jsem, že diskutujících bude víc a s panem Jeníčkem jsme byli domluveni, že vystoupí až na závěr. Nicméně jsem jím byl osloven, abych zde přečetl dopis, který adresuje všem zastupitelům, také tajemníkovi magistrátu a řediteli městské policie. Předpokládám, že jim byl doručen. Nebudu jej číst celý, ale pokusím se shrnout základní věci, které jsou v něm obsažené. Protože pan Jeníček, jako předseda osadního výboru Rochlice, nás v tomto dopise upozorňuje na komplikovanou a neustále se zhoršující bezpečnostní situaci, která na sídlišti Rochlice existuje. Jedná se především o obtížně řešitelnou, ale přesto velmi nepříjemnou, drobnou kriminalitu, vandalismus, krádeže, rušení nočního klidu. Pan Jeníček tady správně v dopise připomíná mnoho dobrých věcí, které osadní výbor v minulosti byl schopen prosadit, mnoho kvalitních staveb, které se pílí členů osadního výboru podařilo dotáhnout a vlastně v tomto dopise zmiňuje frustraci z toho, že tyto hodnoty se dnes stávají terčem vandalismu a jsou ničeny. V závěru si dovolím dopis přímo citovat: „Chtěl bych požádat zastupitele města, kraje, ředitele Městské policie Liberec a pana tajemníka magistrátu, JUDr. Řeháčka, zástupce Základní školy Dobiášova i republikové policie, o užší spolupráci s odborníky při odstraňování těchto negativních jevů. Zavedení alternativních viditelných trestů. Pokud to bude možné, tlačit z pozice zákonodárců k nápravě zpackaných zákonů, které spíše ochraňují jedince, kteří jen ničí majetek a tímto do společnosti ničím nepřispívají. Musí poznat, že se tyto činnosti nevyplácejí. Současný stav výše hranice trestní odpovědnosti jen nahrává lidem, kteří tyto zákony porušují, a slušné lidi poškozují ve všech směrech.“ Pan Jeníček v dopise také upozorňuje, že dochází ke snižování tržní hodnoty nemovitostí na tomto sídlišti, právě vlivem této činnosti. Vážení zastupitelé, pokusil jsem se shrnout obsah dopisu, který nám pan Jeníček adresuje a nyní bych mu předal slovo, aby nám sám, byť zdravotně indisponován, k tomu něco řekl.

  Oldřich Jeníček, předseda osadního výboru Rochlice

  Tato situace kulminovala minulý rok. Říkal jsem si, že už to je neúnosné, protože mladí lidé, kteří tam jsou, - nemyslím jenom romské děti, oni na ně navazují i děti z ostatních rodin, které nemají zrovna zázemí - se dávají dohromady. Chtěl jsem to říci jen proto, že pan ředitel městské policie mi tam dal strážníka, ale ten tam slouží jenom přes den. Negativní činnost se však projevuje spíše ve večerních hodinách, od 22.00 až 23.00 hodin. Nejhorší to je právě v domě, který jsem zmiňoval ve zprávě, č. p. 862, 863. Bližší informace vám může říct MUDr. Janata, který v objektu bydlel. Situace je tam taková, že se lidé vyloženě bojí. Za prvé, jaké se udělaly zákony, aby náhodou nikoho nenapomenuli, protože se to hned bere jako rasový útok, takže ti lidé jsou v pasti. Staří lidé se radši zavírají, ti si vůbec nedovolí něco říci. Další věc je, že spousta slušných lidí se ze sídliště stěhuje pryč. Mě to mrzí, protože jsme tam udělali po revoluci v občanské iniciativě hodně práce, vlastně zadarmo, aby se to sídliště rozjelo a byly tam dobré služby. Mimo jiné to byla i ta televize, kterou jsme tam rozjeli přes firmu Alza. Dnes je to televize Keli. Mělo by to fungovat, byla tam udělaná telekomunikační stanice. Spolupracovali jsme s Ing. Koptou, ze Stavoprojektu. Udělalo se hodně práce a mě teď mrzí, že lidé ztratili veškerou iniciativu, protože už nemají, co by je hnalo, aby to tam zlepšovali, a každý tam chodí už ne asi domů, ale jen se tam vyspat. To mě velmi mrzí, když to teď dáváme jako družstevníci dohromady, a ono to stojí dost peněz. Pouze okna stojí 1,700.000,- Kč a když se udělají vchodové dveře, které stojí 80.000,-Kč, oni vám tam přijdou a postříkají je sprejem. Dveře mají umělohmotné ošetření, když je umyjete ředidlem apod., tak máte zničené dveře za 80.000,- Kč. Nehledě na to, že když máte třeba pomalované stěny, tak hodnota bytu v domě vám klesá. Když jsme s Mgr. Pilným dali dohromady peníze na regeneraci sídliště, tak jsem právě chtěl, abychom teď na začátku roku začali řešit tuto otázku, než se budou investovat peníze. Aby se vyřešila jedna věc, a potom jsme mohli dát dohromady a investovat peníze, aby nebyly vyhozeny oknem. Toto je dost vážné, lidé mají starosti, ztrácejí půdu pod nohama, nemají peníze, a když potom přijdete ráno k autu a máte ho poškrábané, vykradené, rozbitá okna nebo máte auto bez kol atd., tak to opravdu není příjemné. Děje se to dnes a denně. Myslím si, že když se zeptáte Policie Vesec, tak zjistíte, že těch zápisů, akcí a výjezdů je tam opravdu hodně. Abychom se nebavili jen o tomto, rád bych jestli by zastupitelé nemohli více spolupracovat se zákonodárci, aby udělali nějaké rozumné zákony. Hranice 5.000,- Kč, která byla udělána jako trestní odpovědnost, je opravdu špatná, protože děti a mládež to přesně vědí a když udělají trestnou činnost, tak to udělají do těch 5.000,- Kč a mají to jako přestupek. Jenže pro normálního občana je to dost velká finanční ztráta, když si to má uhradit ze svého. A ještě jedna věc, o níž bych vás chtěl poprosit. Zrovna včera odpoledne jsme měli konflikt s mladým mužem, asi dvacetiletým. Přijel tam autem. Bydlíme v Ježkově ulici, je do tvaru „T“, na konci ulice je parkoviště a on tam projel strašnou rychlostí. Tato ulice je rozšířený chodník, jiný chodník tam nemáme, chodí tam maminky s dětmi, malé děti a on tam jel jako blázen. Máme na hlídání dvě malé děti, jedno z nich málem srazil, tak ho manželka upozornila: „Člověče, co to tady děláte? Vždyť jste málem zajel toho kluka“ a on odpověděl: „Já si tady mohu jezdit, jak chci“. A manželka mu říká:“ To tedy ne, to je rozšířený chodník a všude na sídlišti je značka obytná zóna, tak byste tady měl jet maximálně 30 km/h“ a mladík odpověděl: „Já si budu jezdit, kde chci, toto je pro mě ulice, a já si budu jezdit jakou rychlostí budu chtít.“ Takže toto je odpověď. Protože jsem tam už nezastihl zástupce městské policie, tak jsem nakonec volal státní policii. Ti večer přijeli, nahlásil jsem jim číslo vozu, bude se to tedy řešit, a mladého muže upozornili, jak se má chovat jako řidič. Takže vidíte sami, že se asi děje něco negativního v naší zemi, co není dvakrát nejlepší a mělo by se to řešit. Chtěl bych tímto poprosit Ing. Rychetského, jestli by bylo možné dát ceduli „obytná zóna“ k Penny Marketu, kde je hlavní vjezd do sídliště, a v Ježkově ulici dát alespoň ceduli „povolená rychlost 30 km/h“. Aby to bylo srozumitelné úplně pro všechny, i cizí, kteří tam přijedou. Mě to hodně mrzí, protože spolupracuji s městských úřadem, s ředitelem i s vedoucími odboru. Ještě mám jednu prosbu, jestli je tady přítomen Ing. Fuchs. My jsme tam projednávali neosvětlenou zónu u bývalého hřbitova. Vzhledem k úpravám, které se tam dělaly, stojí automobily až k Penny Marketu a chtěl jsem tam udělat osvětlení. Když jsme udělali z Evropské unie projekty na to, abychom dostali peníze na obnovu a regeneraci sídliště a nevyšlo to na byty, protože ministerstvo udělalo taková opatření, že peníze už na byty nepůjdou, tak jsem chtěl poprosit, jestli by bylo možné, aby peníze, které byly určeny na opravu bytu a už by se musely vracet zpátky, nešly převést alespoň na začátek Ježkovy ulice, protože se začalo stavět až od ulice Burianova, a začátek není dokončený a nejsou tam finance, jak jsem se dozvěděl od Ing. Fuchse. Nebylo by nebylo možné z dotace EU převést alespoň nějaké peníze a upravit začátek Ježkovy ulice v ulici Burianova? Tam by šla udělat parkovací místa, místo by se tam určitě našlo, a tím by možná byly vyřešeny i finance na tuto akci. To jsou nejdůležitější body, kdyby jste se náhodou rozhodli, tak spojení na sebe máme. Toto je důležitá věc, takže nevím, jestli oslovíte vy nás, nebo mám oslovit já vás. Byl bych rád, kdyby se to vyřešilo, a kdyby spolupracovala městská policie se státní. Negativismus dětí se projevuje již ve škole a bylo by možná dobré, oslovit i učitele, aby se vědělo, které děti mají takovéto sklony a nemají doma to správné zázemí, aby nepokračovaly v této trestné činnosti. Děkuji vám.

  Ing. Kittner

  Víme, že to nemá jednoduché řešení. Cosi se snažíme dělat i ve spolupráci s městskou policií. Samozřejmě je tam i ta druhá strana - strážníci, které tam přesouváme, pak chybí jinde. Připravujeme s panem ředitelem i návrh na rozšíření počtu strážníků. Je to samozřejmě také otázka finančního zabezpečení, protože každé rozšíření znamená nároky, ale jsme připraveni tuto věc řešit a regenerace sídliště Rochlice probíhá. Podmínky neurčujeme my, pánové prozkoumají, co je možné z těchto návrhů realizovat, ale je třeba si otevřeně si říci, že podmínky dotací nejsme schopni změnit, musíme se jim přizpůsobit. Já bych jenom poprosil všechny diskutující, hrozně nerad zasahuji a samozřejmě lze tolerovat nějaké překročení limitu, ale přece jenom třikrát už je trochu moc, buďme trochu kolegiální, nenuťte mě k tomu, abych musel odebírat slovo apod., já to dělám strašně nerad. Pokud již nikdo není přihlášen do diskuse, můžeme přejít k dalšímu bodu.

  K bodu č. 3
  Majetkoprávní operace

  Ing. Kittner

  Z bodu III. – Prodej pozemků na základě podnětu p. Rutkovského stahuji bod č. 20.

I. Prodej budovy

 1. Hlasování č. 3 – pro 31, proti 1, zdržel se 5 – návrh byl schválen

II. Nabytí nemovitosti

 1. Ing. Kittner

  Diskutovali jsme to na klubech, jsou to jednotlivé pozemky, respektive jejich kousky, které zbyly v majetku Investorsko inženýrské, a. s. po vybudování průmyslové zóny. Ona nám je nabízí, abychom je převzali darem. Myslíme si, že je pro nás docela dobré je vlastnit. Některé z pozemků je po určitých úpravách možné i využít, některé v zásadě využitelné nejsou, protože jsou to různé kousky podél cest apod. Připadá nám dobré je vlastnit, cokoli tam budeme chtít dělat, bude to naše vlastnictví a nebudeme se muset dohadovat s jiným vlastníkem.

  Ing. Šourek

  Já bych prosil kolegy a kolegyně, u bodu č. 8 – Prodej pozemků SBD Sever, jako člen statutárního orgánu, o hlasování o mé možnosti hlasování u tohoto bodu.

  Ing. Kittner

  Zatím jsme u bodu č. II.

  Ing. Šourek

  Omlouvám se.

 2. J. Šolc
  Chtěl bych opakovat svou připomínku z pondělí. V darovací smlouvě v bodu č. III/3 je napsáno, že obdarovaný svým podpisem smlouvy potvrzuje, že je mu stav pozemku znám. Chtěl bych slyšet ujištění, že se skutečně nějaký úředník či úřednice se stavem pozemku seznámili, abychom se, až sleze sníh a pozemky už budou naše, nedočkali nějakého překvapení, že je tam třeba někde nějaký nebezpečný odpad apod.

Ing. Kittner

Všechny pozemky při přípravě kontrolujeme. Samozřejmě žádné sondy jsme tam nedělali, ale neměla by tam žádná překvapení být. On to ani charakter pozemků, mimo asi třech pozemků p. č. 10/57, 58, 59, moc neumožňuje, jsou to převážně pozemky kolem komunikací.

J. Šolc

Děkuji, takto mi to stačí.

Hlasování č. 4 – pro 35, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

III. Prodej pozemků

Ing. Kittner

Ing. Šourek chtěl rozhodnout o tom, může-li hlasovat o bodu č. 8. Takže než začneme, tak bych nechal hlasovat o tomto bodu. Protože Ing. Šourek jako člen orgánu družstva by mohl být ve střetu zájmů, musíme rozhodnout, jestli může hlasovat nebo nikoliv. Takže hlasujme o tom, kdo je pro to, aby se Ing. Šourek mohl zúčastnit hlasování o tomto bodu.

Hlasování č. 5 – pro 35, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

Bodů je tam 21, bod č. 20 jsem stáhl, takže zbývá 20 bodů.

M. Šír

Obrátili se na mě zástupci Společenství vlastníků Horská 605/14, Liberec, je to k bodu č. 9. Zaspali dobu, kdy byl pozemek okolo jejich domu nabízen a podali si žádost o odkoupení tohoto pozemku. Za sebe bych se přikláněl k tomu, abychom jim to odpustili, a pokud vyrovnají cenu, kterou nabídl přihlášený účastník řízení, abychom jim umožnili prodej.

Ing. Kittner

Rozumím, zástupci jsou přihlášeni, ale musím opět zopakovat, že „přiklánět se, myslet si, domnívat se“, není postoj. Musíte podat nějaký návrh.

J. Šolc

Mám připomínku k bodu č. 4, potom bych rád projednal bod č. 5 a č. 9. Byl bych rád, kdybychom o těchto bodech č. 4, 5 a 9 hlasovali zvlášť. Naváži na pana náměstka Šíra. Myslím si, že v tomto bodě by bylo dobré podpořit Společenství vlastníků Horská 605/14, Liberec, ale myslím si, že nejčistší cesta, která k tomu vede, je prodej nepodpořit, pozemek neprodat a počkat na nové výběrové řízení, kam se jistě Společenství vlastníků Horská 605/14, Liberec neopomene přihlásit.

Ing. Kittner

Poznamenám, že byste chtěl o bodech č. 4, 5, a 9 hlasovat zvlášť.

Ing. Morávek

Také jsem chtěl aby byl projednáván zvlášť bod č. 9.

Ing. Kittner

Pokud nikdo již nemá nic dalšího, nechám hlasovat o bodech č. 1-3, 6-8, 10-19 a č. 21 najednou, protože to jsou body, u kterých nikdo nechce diskutovat, ani nežádá o změnu usnesení. Takže tam bych nechal hlasovat tak, jak jsou usnesení navržena.

Hlasování č. 6 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

Nyní bych přistoupil k bodu č. 4 a otevřel k němu diskusi.

J. Šolc

Informace, kterou máte ve svých materiálech, je víceméně vyvolána mojí otázkou na pondělním jednání klubů. Tam jde o to, že objekt bývalého léčebného zařízení, koupila firma, která se uchází o koupi pozemku, který tam leží. Jim patří i rodinný domek na pozemku. Samozřejmě pro někoho jiného než pro ně pozemek valný smysl nemá. Já chci pouze upozornit na jednu důležitou věc. V lokalitě byly zaznamenány stížnosti občanů, kteří tam bydlí, na to, jakým způsobem je nabytá nemovitost využívána. Je tam ubytovna, dochází tam také k rušení nočního klidu, jsou tam pořád nějaké potíže, které vyvrcholily i jakýmsi upozorněním, které nevyústilo ve správní řízení, jak Ing. Mgr. Řimnáčová píše, ale i přesto si myslím, že i na zastupitelstvu je ta pravomoc a odpovědnost, zabývat se tím, komu ten pozemek prodáváme. Proto zde jen upozorňuji, že tato společnost, která chce pozemek koupit, se vůči svému okolí nechová nijak korektně.

Ing. Kittner

Otázkou je, jestli neprodání pozemku něco řeší, protože jak jste správně řekl, asi pro nikoho jiného pozemek žádný jiný význam nemá. Ale samozřejmě rozhodneme hlasováním. Pokud již nikdo nic nemá, nechám hlasovat o bodu č. 4 zvlášť.

Hlasování č. 7 – pro 19, proti 0, zdržel se 18 – návrh nebyl schválen

Ing. Kittner

Dále je bod č. 5. Je to tam popsáno. Chtěl bych k tomu jen dodat, že tam máte i dopis pana Tomana. Tomu se asi dost dobře nedá zabránit, protože proces přípravy a schvalování poměrně dlouho trvá, a když byl tento pozemek dáván do privatizace do výběrového řízení, tak tam žádná garáž nestála. Pan Toman během té doby zcela v souladu se všemi povoleními postavil garáž. Kdyby požádal o právo přednosti, tak by mu ho samozřejmě rada udělila. On se zúčastnil i výběrového řízení, bohužel ani tam na tento problém neupozornil a udělal to až následně. Navrhujeme chovat se tak, jako kdyby to právo přednosti měl, protože by ho bez jakýkoliv problémů, zcela v souladu, dostal. A samozřejmě problém je, že my jsme to nezjistili ani potom, protože garáž je teprve před kolaudací, takže není v katastru. Jinými slovy byla smůla, že již v tomto období k tomuto došlo. Takže tam rada navrhuje chovat se tak, jako kdyby to právo měl, a jestliže je ochoten dorovnat cenu, tak takto by to řízení proběhlo stejně.

J. Šolc

Děkuji za vysvětlení, protože takto mi to stačí, a mohu ho v tomto podpořit.

Ing. Kittner

Nechám hlasovat o návrhu, který máte předložený, kde schvalujeme prodej panu Pavlovi Tomanovi, za kupní cenu 150.000,- Kč. To je dorovnání ceny, kterou nabídla paní Máslová. Ona bude tím pádem na druhém místě, standardně tak, jak by výběrové řízení probíhalo.

Hlasování č. 8 – pro 35, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

U bodu č. 9 je situace popsána, ale bohužel je trochu odlišná. Společenství vlastníků Horská 605/14, Liberec, se z důvodů, které tam máte popsány, do výběrového řízení nepřihlásilo. Dám slovo panu Marholdovi a paní Foukalové.

Ivo Marhold, předseda Společenství vlastníků Horská 605/14, Liberec

Dobrý den, nejsem profesionální řečník, stojím zde před zastupiteli poprvé, a proto raději budu svůj příspěvek číst. Ze všech odpovědí na moje e-maily vyplynulo, že se zejména ptáte na to, proč jsme se nepřihlásili do výběrového řízení. Oznámení o výběrovém řízení nám bylo doručeno asi tři týdny před samým řízením, ale tak, že poštovní doručovatelka dala někomu ze sousedů obálku, a ten nám oznámení o několik dní později hodil do schránky. Tím jsme promeškali časový limit 14 dnů na svolání shromáždění a následné podání přihlášky. Poštovní doručovatelce jsem důrazně domluvil, jak má doručovat našemu společenství a od té doby nebyl problém s jediným doručením. Měl bych první připomínku k celkovému systém. Doručuje-li majetkový odbor společenství vlastníků, měl by tak učinit alespoň 5 týdnů před výběrovým řízením, aby bylo 14 dní na vyzvednutí, 14 dní na svolání shromáždění a týden na podání žádosti. Dále je tu další problém. Když se zeptám investora, tak mi řekne, že máme právo přednosti. Za společenství vlastníků to tak nevidím. Máme jediné právo, dorovnat nejvyšší nabídku. Ale jak ji mohu dorovnat? Uvedu konkrétní příklad. Pozemek má cenu 157.000 Kč a já mám mandát od společenství 250.000,- Kč, nejvyšší nabídka na místě je 300.000,-Kč, tu nemohu na místě dorovnat, byl bych popotahován ostatními vlastníky, že jsem překročil své pravomoci. Od ostatních spoluvlastníků není možné dostat neomezený mandát, kdyby se prodávaly pozemky kolem radnice, také neodsouhlasíte neomezenou cenu. Tak ať je stanoven cenový strop na pozemky okolo bytových domů, v Praze je to například 320,-Kč/m2 a žádnému ministerstvu to nevadí. Nebo druhá možnost. Možnost pro společenství vlastníků, dorovnat nejvyšší nabídku do 15 dnů. Protože společenství nemůže pružně reagovat na konkrétní výběrové řízení na místě. Doufám, že pochopíte naši situaci, ke které došlo souhrou několika okolností a pevně věříme, že dáte přednost nám, řadovým občanům, před individuálními investory. Děkuji za pozornost.

Ing. Kittner

My nemáme komu dát přednost, dát přednost můžeme jen těm, co jsou ve výběrovém řízení přihlášeni. Musíme to řešit jinak, buď jak navrhoval p. Šolc, nebo musí zaznít jiný návrh. Bohužel na rozdíl od minulého případu tady prosté přehození není možné.

Olga Foukalová, zástupkyně Společenství vlastníků Horská 605/14, Liberec

Dobrý den, bydlím v lokalitě Horská, kde se jedná o inkriminované parcely či prodej. Můj příspěvek se týká tohoto. Jsem jedna z těch, kteří v letech 1967 -1969 svépomocnou formou stavěli se Stavebním bytovým družstvem SEVER panelový dům na Horské ulici s 22 bytovými jednotkami. Prováděli jsme též svépomocně i veškeré terénní úpravy. V prodeji jsou tyto parcely, které bezprostředně přiléhají k našemu domu. Máme zájem o koupi pozemků, který jsme projevili tím, že naše nabídka bude vyšší, než nejvyšší nabízená částka. Parcela 1904/4 je komunikací, kterou používají i obyvatelé dalších dvou panelových domů a ostatní veřejnost. O její zimní údržbu, opravy a pořádek, a to i kolem domu, jsme se po celých 40 let starali bezplatně sami. Zrovna tak do roku 1989 o údržbu zeleně a sekání trávy. Některé stromy a keře jsme si tam sami za vlastní prostředky vysadili. Na parcele č. 1904/5 je i další malá občanská vybavenost. Pokud budou parcely prodány někomu jinému než našemu společenství vlastníků bytových jednotek je jisté, že děti těch, co budou v budoucnu v domě bydlet, si budou muset chodit hrát na přilehlé silnice. Také by se velmi zkomplikovat náš přístup ke stavbě lešení na nutnou údržbu domu. Na nás, jako majitele tohoto domu, má také nemalý dopad snížení hodnoty bytů v domě tím, že by dům byl obklopen cizími pozemky. Nevím, co by nový majitel s pozemky podnikal, ale pokud budou pozemky naše, zůstane zachována veškerá zeleň i nutná údržba. Chápeme, že město potřebuje peníze, ale prosím zastupitele, aby také oni, pokud to půjde, pochopili nás. V případě, že nebude rozhodnuto v náš prospěch, žádáme, aby byl v kupní smlouvě uveden závazek nebo břemeno volného přístupu k našemu domu. Dále možnost instalovat na nezbytně nutnou dobu na dotyčném pozemku lešení k opravě domu, kterou chceme v následujících dvou letech provádět. Děkuji vám za pozornost.

Ing. Morávek

Domnívám se, že zastupitelstvo by mělo reagovat i na to, co je napsáno v materiálu. Protože tam z hlediska souhlasu nebo nesouhlasu jednotlivých odborů je nesouhlas Technických služeb města Liberec, a, s. Pokud chceme prodej, tak pouze celého pozemku a navazujícího pozemku č. 1904/4, včetně stavby chodníků a č. 1904/3 pouze majitelům objektu č. p. 605/14. Takže myslím, že jsme už při výběrovém řízení měli na tuto záležitost také reagovat a vyhnuli bychom se dnešnímu jednání. Pokud to jinak nepůjde, navrhuji přesunout naše jednání tak, aby mohli skutečně dát svůj požadavek majitelé ze společenství vlastníků a toto celé jim prodat. Navrhuji posun na společenství vlastníků.

Ing. Kittner

Omlouvám se, ale opět to musím zopakovat. Posun na společenství vlastníků není žádný návrh. Co se týká této věci, to jsou pouze stanoviska, se kterými můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, nicméně není to tak, že rada města se jimi musí řídit, rada města a všichni zastupitelé musí hlasovat podle svého názoru, není pro vás závazný názor někoho jiného, musíte hlasovat podle svého přesvědčení. Nechám proběhnout diskusi a stále jsou pouze dvě možnosti, jak tuto věc řešit.

J. Šolc

Chtěl bych se zeptat předsedy společenství vlastníků, jestli jim navržené řešení vyhovuje, že bychom to dnes neprodali, pokud se to povede, a že by šli do dalšího kola. A potom bych chtěl tedy v tomto případě na něj apelovat, jako na zástupce společenství vlastníků, aby v případě, že se do příštího výběrového řízení ten pán už nepřihlásí, tak aby cena byla minimálně v takové výši, jako dnes, abychom si mohli říci, že jsme udělali dobře a jsme dobrými hospodáři.

Ing. Kittner

Zase musím, možná trochu otravně, upozornit, v případě neschválení musí být vypsáno nové řádné výběrové řízení a celá procedura musí proběhnout znovu. Což je řešení, protože samozřejmě vlastníci, budou mít právo přednosti. Měli by ho i teď, kdyby se přihlásili.

Ing. Kočárková

Já bych v této souvislosti chtěla upozornit na naprosto rozdílné materiály, které jsme obdrželi k tomuto bodu. Tady máme návrh prodeje panu Havlínovi, s tím, že už v podstatě 9. prosince komise pro výběrová řízení rozhodla a rada města rozhodla 19. 1. Když se podívám do informací, které jsme obdrželi, do Informace č. II., tak ta naprosto nekoresponduje s touto skutečností. Takže bych prosila aby Informace č. II byla nějakým způsobem upravena, protože tam se navrhuje odpověď panu Marholdovi naprosto v nesouladu s tím, co máme předloženo ke schválení.

Ing. Kittner

Tam se to týká jiného pozemku. To je jiná záležitost.

Mgr. Korytář

Já jsem jenom chtěl doplnit vaši informaci, vy jste říkal, že v případě, že to dnes neschválíme, musí být vypsáno nové výběrové řízení. Ale zároveň v zásadách privatizace městských pozemků je věta o tom, že rada města může zvolit i jiný postup než který jí ukládají tyto zásady. Takže si myslím, že tu existuje i jiná cesta a zrovna v tomto případě by byla možná uskutečnitelná. Bylo by vhodné tuto část zásad využít.

Ing. Kittner

Opět musím zopakovat, pane kolego, „bylo by vhodné“ není žádný návrh. Každý, kdo podá nějaký návrh, za něj má taky určitou odpovědnost, a víme, co pak ty návrhy mají za sebou. Musím říci, že rada města bude postupovat v případě, že to nebude schváleno, standardně. Vypíše výběrové řízení znovu, s právem přednosti tohoto společenství vlastníků. Samozřejmě tak trochu tady hovořím za členy rady, mám tam jeden hlas jako každý, ale myslím si, že není důvod, aby radní postupovali jinak. Takže se to dá s velkou pravděpodobností očekávat.

Ing. Mrklas

Já bych se rád zástupce společenství vlastníků rád zeptal, zda by pro ně byla přijatelná varianta, že by koupili pouze pozemek nebo tu část pozemku, která souvisí s jejich nemovitostí. Protože jeden z obyvatel domu se na mě obrátil s tím, že nákup pozemků je pro jejich společenství a pro některou část těchto obyvatel značnou finančních zátěží a toto řešení by eventuálně mohlo vyjít vstříc jak Ing. Havlínovi, tak vám.

Ing. Marhold

Tentýž dotaz jsem měl na odbor majetku města a bylo mi řečeno, že se to prostě prodává jako balíček tří pozemků a že to jinak není možné. Nám by taky stačil pozemek kolem domu a ne až k silnici. A podle mých informací má investor stejně zájem především o pozemek, který je u silnice.

Ing. Mrklas

Rád bych se zeptal Ing. Mazáče, co vedlo odbor majetku k tomuto postupu?

Ing. Kittner

Já vám odpovím. Máme přeci v zájmu prodávat pozemky, které k těm nemovitostem přináleží, jako celek, a nikoliv je parcelovat. Vy tady vždy řešíte až konec. Dnes to vypadá, že by to byla cesta. Když vypisujete výběrové řízení, tak to také může dopadnout tak, že si každý vybere jen to, co se mu hodí a nám zbude to, co nikdo nechce. Mimochodem před tímto způsobem osobně varuji, i kdybychom ho nakrásně zrealizovali, tak si řekněme rovnou, je to určitý střet zájmů, nedělalo by to tam příliš dobrotu. Rozhodněme se, jestli ho prodáme. Pokud ano, tak jako celek, nikoliv tam takto instalovat dva vlastníky, kteří si pak budou řešit své problémy. Nemyslím si, že je to dobře, ale je to můj názor.

J. Šolc

Já bych apeloval na to, aby se když tak pozemky prodávaly dohromady, protože v případě, že by se pozemek č.1904/5 prodal spekulantovi, tak ten tam dá nějaký billboard a kvalitu bydlení to radikálně zhorší. Takže pokud vám mohu poradit, tak si to kupte, dokud to město prodává takto levně.

Ing. Marhold

Nám to nevadí koupit pozemek jako celek. Nevím, jestli to opravdu dospěje k novému výběrovému řízení, ale potom bych opravdu rád, abyste vzali v potaz moje připomínky, já pak opravdu nemám mandát, když se cena může vyšplhat někam výše. Kdybych věděl, že bude cena 200,-Kč/m2, což zrovna tady koresponduje, je to asi tisíc metrů, tak není problém, ale já opravdu nevím, kam se to na výběrovém řízení může vyšplhat. A já nemohu brát 80letou babičku z domu s sebou na výběrové řízení, aby mi odsouhlasila, že to mohu koupit za 300.000,- Kč, to je jediný problém, který zde vidím.

Ing. Kittner

Jsme ve známé situaci, kdy všichni víme, co by se mělo, co by bylo dobré, co byste chtěli. Nikdo z vás ovšem není ochoten převzít odpovědnost za ten nestandardní návrh. Takže to nakonec zbude na mně. Navrhuji usnesení: „Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti - pozemky p. č. 1904/3, 1904/4, 1904/5 v k. ú. Ruprechtice, kupujícímu Společenství vlastníků Horská 605/14, zastoupených Ing. Ivo Marholdem, Horská atd. za kupní cenu 200.000,-Kč.“ Pojďme tuto diskusi ukončit, hlasovat o tomto usnesení, a poté hlasovat o původním usnesení. Samozřejmě víme, že návrh tohoto usnesení je poněkud nestandardní, může být napadán, a za to se vám odpovědnost nést nechce. Tak ji převezmu já. Jinak tady budeme ještě hodinu chodit kolem horké kaše.

Ing. Morávek

Ruším svůj návrh po tomto návrhu.

M. Šír

Já rovněž ruším svůj návrh.

Hlasování č. 9 – pro 36, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

Poprosil bych Ing. Marholda, aby pak Ing. Mazáčovi, jestli je nemá, dal údaje jako je IČ, apod., abychom usnesení měli úplně v pořádku.

IV. Změna usnesení ZM

Ing. Kittner

Je to bod, který už jsme jednou měli, a jelikož byl oddělen chodník, o kterém tu byla diskuse, tak se samozřejmě změní metry a cena, takže změna usnesení, která by byla schválena, jenom upřesňuje, že jsou metry a cena bez chodníku.

Hlasování č. 10 – pro 36, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

MO Lbc Vratislavice n/N – 1. Výkup pozemků

Hlasování č. 11 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 4

Veřejně přístupný školní areál Perštýn

Mgr. Jiří Paclt, ředitel Základní školy Na Perštýně

Dobrý den, jsem ředitelem, řeknu perštýnské školy, protože jsem tam ředitel už šestým rokem, pracuji tam již 15 let. Zažil jsem předchozí příspěvkovou organizaci, řídil jsem ji a teď jsem ředitelem soukromé Základní školy DOCTRINA, s. r. o. Protože se okolo školy vyskytují lecjaké dohady, chtěl bych na úvod uvést na pravou míru to, že od nás děti neutíkají, naplněnost školy je 95%, ale dnes jsme tady především kvůli pozemkům, které se nachází v těsné blízkosti školních budov. Rád bych se vymezil proti pojmenování perštýnský park nebo funkční park, jak se také objevilo. Před půl rokem tady Mgr. Korytář promítal fotografie té hezčí části pozemků mezi nimi i pozemek, který patří k adventistickému kostelu, to byl hned první snímek. Rád bych upozornil, že kromě udržovaných ploch, které jsou nakloněné směrem ke škole, tam je bývalé hřiště, dnes by to do něj nikdo neřekl. Je to plácek zarostlý deseticentimetrovými drny. Tam kdyby si šel někdo zahrát fotbal, tak ho odnesou na nosítkách se zlomeným kotníkem. Potom jsou tam pozemky, což jsou takové zpustlé zahrádky. Je tam i načerno postavená zahrádka. Volali jsme tam opakovaně, buď já nebo pan školník, městskou policii, protože tam hořelo. Do parku to má skutečně daleko. Když se řekne park, tak si představím lavičku, pískoviště, rodinu s dětmi, nic takového jsem tam za 15 let ještě skutečně neviděl. Ještě bych chtěl upozornit, že sportoviště, která by byla těžištěm areálu, jsou v lokalitě skutečně potřebná, protože klasické venkovní hřiště, které se nachází poblíž Plátenické ulice, není v úplně ideálním stavu a hlavně slouží pro Základní školu Broumovská, pro naší školu, pro Základní školu v Gollově ulici, chodí tam děti ze Základní školy Oblačná a chodí tam i některé střední školy. V součtu je to určitě více než tisíc uživatelů a k dispozici mají jedno travnaté hřiště a okolo něj v ne úplně ideálním stavu antukový ovál se třemi dráhami a doskočiště pro skok do dálky, to je všechno. Prosím o prezentaci snímků. Toto je to hřiště. Ještě před 10 lety jsme tam chodili dělat sportovní den, ale opravdu to nejde, protože to je o zdraví dětí. Takže do funkčnosti mají plochy daleko.

Jan Skalický, občan města

Dobrý den, přihlásil jsem se do diskuse jako vlastník pozemků a nemovitostí na parcelách č. 1386/5, 1388, 1389/1, 1389/2 a 1391/4, v souvislosti s privatizací okolních pozemků na Perštýně, resp. v bývalém sportovním areálu. Tyto nemovitosti a související pozemky trvale užíváme a v našem domě, který tam máme, bydlí 82letá matka manželky, kterou je nutné vozit k lékaři, zajistit potraviny, ale i další služby, související s údržbou domácnosti, domu, ale i volný přístup ostatním příbuzným, záchranné službě, hasičům a policii, celých 24 hodin, bez jakéhokoliv omezení, po komunikaci, která bude udržovaná a sjízdná. S tímto souvisí i inženýrské sítě, které budou na cizích soukromých pozemcích. V této souvislosti nám nestačí ujištění o bezúplatném užívání, ale žádáme o překvalifikování na věcné břemeno, které je do budoucna nezpochybnitelné. Teď bych chtěl i za ostatní majitele garáží v této lokalitě říci, že i oni v podstatě žádají to samé, tzn. věcné břemeno na příjezdové komunikace. Dále upozorňuji, že umístění těchto nemovitostí do jakési oplocené rezervace bude mít výrazný vliv na snížení kupní ceny nemovitostí v této lokalitě. V této souvislosti upozorňuji, že pro parkování našich vozů, myslím tím automobily naší rodiny, budu nucen využívat nádvoří u stavební parcely č. 1389/1, a tím znemožním příjezd ke garážím na pozemku č. 1391, 1392 a 1393, a těmto vlastníkům je rovněž nutné zajistit věcným břemenem vybudování příjezdové komunikace na pozemku č. 1391/1. Omlouvám se, že žádostí o změny smlouvy zdržuji jednání zastupitelstva jen proto, že odbor majetku města při přípravě smlouvy nejedná s dotčenými stranami nebo jejich připomínky ignoruje. Z občanského hlediska chci říci, že tuto lokalitu známe, a jsme svědky, kolik lidí tyto prostory užívá, neboť je to ostrůvek zeleně, téměř ve středu města. Obklopený starou, ale i novou zástavbou. Toto území je využíváno dětmi ze Základní školy v Gollově ulici, diagnostickým ústavem, adventisty z místního kostela, seniory, majiteli psů a dětmi z okolí, využívajících toto místo v současné době třeba k sáňkování. Věřím, že odpovědně zvážíte připomínky občanů k efektivnímu využití této lokality, jakož i požadavky jednotlivých vlastníků, jichž se prodej dotýká. Děkuji za pozornost.

PhDr. Václavík, Ph.D.

Já nebudu dlouho mluvit, protože předpokládám, že kolega Korytář má připravenou poměrně podrobnou prezentaci, nicméně rád bych vás upozornil na dvě věci, z níž jedna tady zazněla. Smlouva vůbec neřeší věcná břemena, přístupy k dalším nemovitostem, což skutečně může být poměrně velký problém. Pak je tu jedna věc, která je součástí smlouvy. Novému nabyvateli pozemků, a teď to berte jen jako hypotézu, která se ale může naplnit, je výslovně dovoleno žádat peníze z rozvojových projektů. Jinými slovy řečeno, dovedu si představit situaci, kdy si nabyvatel projektu požádá v rámci připravovaného IPRM na zušlechtění tohoto parku, vybaví ho v podstatě za peníze, které mohlo využít samo město. Z tohoto hlediska za, řekněme, veřejné peníze, zútulní prostor nebo si připraví vlastní projekt. K tomu mám poměrně zásadní výhrady. Samozřejmě jsou i další, ale mně se velmi nelíbí dovolení možnosti, aby z veřejných prostředků byl zkultivován park, který v podstatě bude patřit soukromníkovi.

Ing. Kittner

Nelze nikomu zakázat žádat veřejné peníze. Mnohé organizace to tady dělají. Samozřejmě konkrétně o tomto programu budeme rozhodovat my tady, takže jestli žadateli vyhovíme nebo ne, to bude na nás, ať už požádá nebo nikoliv. To bych to nepředjímal.

Mgr. Korytář

Poprosím o spuštění prezentace a zároveň se chci dopředu omluvit, že asi nebudu schopen dodržet tříminutový limit. Věřím, že vzhledem k závažnosti tohoto bodu mi dovolíte příspěvek dokončit.

Ing. Kittner

Pane kolego, vždyť víte, že já jsem poměrně tolerantní. Jenom upozorňuji, abychom se snažili každý. Rozumím tomu, že toto je poměrně klíčový materiál.

Mgr. Korytář

Jsou to připomínky k návrhu budoucí kupní smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitostí, což je jiný typ právního dokumentu, na rozdíl od toho co jsme schvalovali minule. Prosím o další snímek. Začal bych asi tím, že se nám postupně, jak tento bod projednáváme, vyjasňuje skutečný záměr investora. Dne 2. září 2009, v podkladu pro zastupitelstvo města bylo uvedeno: „požadované prostředky jsou jako veřejná zeleň vyřazovány z privatizačního procesu, projekt veřejně přístupného parku, včetně zhodnocených území je však natolik zajímavý, že odbor majetku města doporučuje dotčené pozemky, z uvedeného seznamu vyřadit, a záměr prodeje výše uvedené firmě schválit.“ Uplynul zhruba půlrok a z původního veřejného prostranství, které mělo původně sloužit škole, jak původně tvrdil zastupitelům města pan Zeronik v září 2009, se stal veřejně přístupný školní areál. Nemluvíme už tedy o veřejném parku či prostranství, ale o školním areálu u soukromé školy, který bude mimo jiné také přístupný veřejnosti. Což si myslím, že je docela znatelný posun. Má to ještě význam potom, až budeme smlouvu posuzovat. Prosím další snímek. Ačkoliv se s některými z námitek v nové smlouvě město i investor vypořádali, tak přesto tady přetrvává několik, podle mého, pro město problematických věcí. Jedno je stanovení ceny platebních podmínek. Tady bych chtěl upozornit, že pozemky, parcelní č. 1402/1, 1403/1, 1404/2 v hodnotě 2,600.000,- Kč nejsou součástí parku, přiléhají k budově Základní školy DOCTRINA, s. r. o. Nemám vůbec žádný problém s tím, aby byly privatizovány. Proběhlo na to standardní výběrové řízení, společnost IBERUS, s. r. o. nabídla částku 2,604.000,- Kč. Znovu opakuji, jako minule, nevidím žádný důvod pro to, proč by tato částka měla být splácena 10 let, když tady proběhlo standardní výběrové řízení. Takže tyto pozemky myslím, že můžeme v pohodě zprivatizovat, můžeme získat částku najednou a myslím, že to v rozpočtu bude znát. Prosím další snímek. Další problematická věc, finanční náklady splátek během 10 let při uvažované úrokové míře 5%, činí rozdíl mezi zaplacením ceny najednou, a mezi splátkami v neprospěch města, téměř 4 miliony Kč. Ve smlouvě stále chybí i tak základní věc, jako je inflační doložka. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v situaci finanční krize, je to více než rizikové chování. Vezměte to prosím například v souvislosti s tím, když jsme schvalovali rozpočet na rok 2010, kde se nedostaly peníze na fond zdraví a na ekofond, chybělo tam zhruba 1 milion Kč. Zde soukromému investorovi přihráváme několik milionů. Ony ty peníze nejsou vidět, ale když si to spočítáte, tak tam ten rozdíl skutečně je. Prosím další snímek. O tom už jsme zde mluvili. Ačkoliv jsem již minule říkal, že pokud by takováto smlouva měla být uzavřena, měla by tam být věcná břemena, která jediná dokáží majitelům nemovitostí v uvedené lokalitě zajistit nějaké právní jistoty. Věcná břemena tam nejsou. Prosím další snímek. Z nové smlouvy zcela vypadlo ustanovení o užívání komunikací. To je tento bod. To si myslím, že není posun správným směrem. Prosím další snímek. Klíčová věc. Celou dobu se mluví o tom, že prostor bude veřejně přístupný. Pan Zeronik v září 2009 prohlásil na zasedání zastupitelstva: „Nemám problém s jakýmkoliv požadavkem města o přístupu veřejnosti.“ Je to v přepisu jednání zastupitelstva města ze dne 2. září 2009. V nové verzi smlouvy, kde je tento rozsah již specifikován, se jedná pouze o 6 hodin denně, po dobu 6 měsíců v roce, od dubna do listopadu. Což znamená, že v prosinci, lednu, únoru, březnu, tento areál může být zcela nedostupný pro veřejnost, znamená to také, že od dubna do listopadu je osm měsíců a během těchto měsíců má být areál přístupný pouze 6 měsíců, tak to také může vést k situaci, že například o prázdninách, kdy škola nebude fungovat, bude celý areál uzavřen. Jak se došlo k 6 hodinám, to už je pro mě úplnou záhadou. V nové smlouvě také nikde není uvedeno, že město může provozní řád parku v budoucnu samo o své vůli změnit. Ono může jen zabránit změně, pokud by ji chtěl udělat investor, ale samo tento provozní řád upravit nemůže. Toto si myslím, že je úplně klíčová věc, a pokud někdo mluví o veřejné přístupnosti, tak je podle mě podstatně omezená. Je to podle mě spíše veřejně nepřístupná plocha. Prosím další snímek. Když jsme projednávali tuto smlouvu minule, tak si pamatuji, jak nám tady bylo předhazováno, že je smlouva dobře zajištěna pokutou 20 milionů Kč, která byla vázána na tzv. projekt, který ale přiložen nebyl, takže byla víceméně virtuální. Jestli jsem dobře četl novou smlouvu, tak tam již žádná pokuta není, zmizela jako když se rozplyne pára nad hrncem. Odstoupení od smlouvy se oproti minulé smlouvě mírně zlepšilo, ovšem není tady to, co říkal kolega Václavík. Ve smlouvě není nikde uvedeno, co se stane s případně vybudovanými hřišti a sportovišti na této ploše. Podle mě by mělo být zřejmé, že budou bezúplatně převedena na město, a to i vzhledem k tomu, že mohou být vybudována z veřejných dotací. Nevím, pokud bychom tyto plochy z různých důvodů v budoucnosti odkupovali, proč bychom měli z rozpočtu vynakládat peníze na to, abychom si kupovali hřiště, která budou vybudována třeba z evropských peněz. Smlouva tak, jak je postavena, toto umožňuje. Prosím další snímek. Předkupní právo, problém se opakuje z minula, ale je zde ještě zhoršení situace. Ve smlouvě je uvedeno, že nový majitel může nabídnout v rámci předkupního práva pozemky městu, město je může koupit ve výši zaplacené části kupní ceny odpovídající jejímu stavu ke dni uzavření kupní smlouvy. To si myslím, že je ještě v pořádku. Ale objevila se tam věta: „Ovšem tato cena nezahrnuje případné změny.“, a to je právě ono, o čem jsem zde mluvil. Případné změny se týkají, podle mého názoru, zcela jednoznačně nově vybudovaných hřišť. Uvažuje se o nějaké částce 10 milionů. Částka, kterou bychom museli zaplatit navíc, kdybychom to chtěli odkupovat. Stejně tak není ošetřena situace ve chvíli, kdy bude na IBERUS, s. r. o. vyhlášen konkurz. Tak nás může v předkupním právu předběhnout správce konkurzní podstaty. Prosím další snímek. Zde to budu opakovat a doplním k tomu další informace. Chystáme se prodat, doufám, že to dnes neprojde, ale je tady návrh na to, abychom prodali park v centru města firmě, u které vůbec neznáme majitele. Pokud sledujete návrhy vlády v souvislosti s bojem proti korupci, tak jedna z věcí, která se tam objevuje a je často zmiňovaná, je to, že velký problém je s firmami, které jsou právě jako akcie na majitele, kdy není zřejmý vlastník. Takže vlastně vůbec nevíme, komu to prodáváme. Možná tu firmu vlastní někdo z nás, ze zastupitelů, možná ji vlastní úplně někdo jiný, to nevíme. To si myslím, že je podstatná a problematická věc, která už by sama o sobě měla stačit k tomu, abychom tu smlouvu neschválili. Prosím další snímek. Z veřejně přístupných zdrojů se můžeme dozvědět několik informací o těchto firmách. Jediný akcionář firmy IBERUS EURO, SE je firma EUROPEA CAPITAL, SE, evropská společnost, kde je právě těch 12 kusů anonymních akcií. Má jednočlenné představenstvo, pana Tomáše Uhlíka z Ostravy, jeho osoba figuruje ve 212 firmách. Jednočlennou dozorčí radu pražského Jana Koťátka, který figuruje v 95 firmách. Zajímavá je také další skutečnost. Možná ještě probíhá soud ohledně nemovitosti na Perštýně, kterou získala níže uvedená firma. Ve firmě Iberus, s. r. o. fungovala jako společník s obchodník podílem 100% JUDr. Kamila Steinbachová, která vystupuje jako společník firmy EURIDIKA Bohemiae, s. r. o. Zde má nyní 10%, v minulosti měla rovněž 100%. Prosím další snímek. Dnes mě jeden z občanů přeposlal komunikaci s panem náměstkem Červinkou. Pan náměstek Červinka mluví o tom, proč bude nejspíše hlasovat pro tuto smlouvu a pro prodej. Já to odcituji. Ten první důvod, který v komunikaci uvádí je: „Investor, který hodlá park koupit je vlastníkem školy, bezprostředně sousedící s tímto parkem a domnívám se tedy, že je v jeho výsostném zájmu park zvelebit, udržovat a zásadně ho dovybavit mobiliářem a herními prvky a sportovním nářadím tak, jak deklaruje ve svém záměru.“ To říká náměstek primátora pro vzdělávání, sport, kulturu a cestovní ruch. Máte pravdu, pane náměstku, že je to ve výsostném zájmu toho investora, ale my zastupitelé jsme tady proto, abychom obhajovali zájmy města a jeho občanů. Proto mě překvapuje, že toto je pro vás důvodem pro to, abyste uvažoval o tom, že tento záměr podpoříte. Vy se teď usmíváte, ale možná, až vám promítnu další informace, tak zjistíte, proč jsem toto vaše vyjádření citoval. Prosím další snímek. My jsme tady v tom nadšení pro privatizaci jaksi úplně zapomněli, že nedaleko těchto ploch je městská škola Gollova. Je zcela nedaleko, ob jednu ulici. Mě to došlo také nedávno. Já jsem se zeptal e-mailem paní ředitelky této školy, Mgr. Jany Hajdukové, co si o celém záměru myslí. Nevím, jestli Ing. Červinka, jako náměstek pro vzdělávání také s touto školou komunikoval, předpokládám, že ne. Otázka zněla: „Disponuje vaše škola nějakými hřišti pro tělocvik a tělocvičnou? Využíváte, ať už jako třídy nebo jako družina, pozemky navržené do privatizace?“ a odpověď zní: „Naše škola nemá vlastní hřiště ani tělocvičnu. (městská škola – pozn. Mgr. Korytáře) Tělocvičnu si pronajímáme od Základní školy Doctrina, s. r. o., týdně cca na 10 hodin na 160,-Kč. (Od městské školy na Perštýně jsme si ji předtím účtovali za 110,-Kč na hodinu - pozn. Mgr. Korytáře). Dále využíváme k hodinám tělesné výchovy okolí školy, tj. hřiště vedle Červeného kostela na Perštýně. Méně často hřiště v Plátenické ulici od školy o něco dál. Na hřiště u Červeného kostela si odpoledne chodí hrát i děti se školní družinou.“ Tato slova poněkud korigují vyjádření pana ředitele Paclta, který říkal, že tento prostor je nevyužívaný, nevyužitelný, že tam je tráva. Slova paní ředitelky ze Základní školy Gollova hovoří úplně o něčem jiném. Další otázka zněla, zda se paní ředitelka domnívá, že privatizace těchto pozemků je dobrým záměrem. Odpověď: „Hřiště u kostela, byť v současné době neudržované, je jeden z mála volných a bezpečných prostorů, kde se děti mohou opravdu volně rozběhnout. Liberec si říká město sportu a nabízí svým občanům, dětem i dospělým lecjaké možnosti sportovního vyžití. Ve své profesi se však denně setkávám s dětmi, které pro svůj handicap či slabší rodinné zázemí nejsou schopny vyhovět nárokům sportovních oddílů. Přestože jsou málokde vítány, potřebují samozřejmě odpovídající sportovní vyžití také. Je jasné, že areál pod městskou správou by byl snáze využitelný pro běžné občany. Byl by to velmi dobrý vklad do mladé generace.“ Věřím, že tento argument zváží minimálně zastupitelé za Českou stranu sociálně demokratickou, protože to, co tady paní ředitelka říká, je v zásadě to, že můžete tuto plochu oplotit, zprivatizovat a zajistit tak velice dobré zázemí pro děti rodičů, kteří si to budou moci finančně dovolit, ale pro děti, které jsou ze sociálně slabých rodin, a které chodí zrovna do Základní školy Gollova, tak podstatně zhoršíte jejich možnosti pobytu venku, vyžití a dalších věcí. Prosím další snímek. Stejně tak jsem se dnes zeptal hlavního vychovatele v Dětském diagnostickém ústavu Liberec, který leží nedaleko této plochy, pod krematoriem, jak využívají tuto plochu. Odpověď zněla, že využívají. „Využíváte ji obvykle spíše výjimečně nebo často?“ odpověď: „ Vzhledem k velkému počtu dětí v našem zařízení, je mnohdy zahrada Dětského diagnostického ústavu plně využita. Pak je tato plocha využívána. Nedá se tedy jednoznačně určit, že pravidelně, např. dvakrát týdně, nicméně poměrně často. Není to tedy žádná výjimečná záležitost.“ Odpověď na otázku, zda je výhodnější, aby pozemky zůstaly městu a byly nadále veřejně přístupné bez omezení, nebo by stačilo pokud by byly přístupné po dobu 6 měsíců, 6 hodin denně, hlavní vychovatel ústavu odpovídá naprosto jednoznačně: „Pokud budou pozemky města a budou přístupny bez omezení, je to pro naše využití to nejlepší.“Ještě je jedna otázka tam byla, jestli je plocha využitelná i ve stavu, v jakém je v současné době. Odpověď je tato: „Vzhledem k tomu, že disponujeme dobře vybavenou zahradou, je to alespoň kousek přírody v samotném centru města poté, co bylo zlikvidováno okolí rušičky zastavením, tak jsme dříve také často chodili.“ Prosím další snímek. Pokusím se ještě celkově shrnout navrženou smlouvu. Hlavní výhrady jsou tyto: smlouva nezajišťuje městu jistotu zachování veřejné přístupnosti pozemku v dostatečném rozsahu; v případě zpětného odkupu je tady hrozba výdaje dalších milionů za vybudovaná zařízení; nejsou ošetřena práva vlastníků dalších nemovitostí; zmizela smluvní pokuta; zcela byl opomenut fakt, že v lokalitě leží městská škola Gollova a nyní, když jsem slyšel pana ředitele Paclta, tak tuto plochu pravděpodobně využívá i městská Základní škola Oblačná; existuje velmi reálná možnost vybudování areálu z prostředků IPRM 3, a to si myslím, že i dříve, než v roce 2013. Prosím další snímek. Návrh řešení: ukončit privatizaci tohoto pozemku formou jeho zařazení na seznam pozemků vyjmutých z privatizace a hřiště vybudovat dříve než do roku 2013, z prostředků IPRM 3; zajistit městské Základní škole Gollova kvalitní areál s hřišti, a ten pronajímat i Základní škole DOCTRINA, s. r. o. a naopak těm zajistit pronájem tělocvičny. Toto je důležitá věc. Myslím, že pokud uděláme ten areál jako městský a bude ho moci využívat město a Základní škola Gollova, tak pak máme mnohem lepší vyjednávací podmínky pro jednání se Základní školou DOCTRINA, s. r. o., protože budeme potřebovat využívat asi i tu jejich tělocvičnu. Myslím, že bude lepší, když bude mít naše škola hřiště, Základní škola DOCTRINA, s. r. o. tělocvičnu, že se pak lépe dohodneme na tom celkovém fungování, než kdybychom teď všechno prodali, a potom tahali za kratší konec. Navrhuji dále pro město zachovat možnost upravovat rozsah veřejné přístupnosti bez omezení a vyloučit riziko ztráty pozemku v případě konkurzu na Iberus, s. r. o. Následují dva návrhy na usnesení. První: „Zastupitelstvo města ruší záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn (veřejně přístupný školní areál) a vzhledem k dlouhodobému významu při zachování těchto ploch veřejně přístupné zeleně a zachování prevence vzniku rizika zániku tohoto významu v budoucnosti, doporučuje radě města, řešit jejich obnovu a rozvoj jiným způsobem.“Druhé usnesení se týká samotného vyjmutí pozemků z privatizace a zařazení na seznam nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu. Děkuji vám za pozornost, pokud budete mít další otázky, jsem připraven na ně odpovědět a panu primátorovi donesu návrh usnesení v písemné podobě.

Ing. Kittner

Co se týká návrhu usnesení, tak o nich samozřejmě budeme hlasovat, i když si myslím, že usnesení č. 1 je v zásadě nadbytečné, protože neschválí-li se navržené usnesení, tak bude naplněno, a potom by asi bylo dobré hlasovat o usnesení č. 2, aby bylo vyřazeno z privatizace. To si myslím, že je správně, ale můžeme hlasovat o obou, to není žádný problém.

MUDr. Kolomá

Chtěla bych jen upozornit na nevýhodnost smlouvy pro město, protože jak jsem to tam počítala, tak je smluvně ošetřeno 60% celkové plochy a 40% celkové plochy je smluvně neošetřeno. Takže na 40% plochy, o které se dnes bavíme, je pro město smluvně neošetřeno.

Ing. Červinka

Pane magistře, já bych vás jen rád požádal, budete-li mě ještě někdy v budoucnu citovat z dopisu, který nebyl určen vám, prosím, citujte ten dopis celý, ono pak možná nebude tak snadné ho vytrhnout z kontextu a podsouvat mi něco, co jsem tak rozhodně nemyslel a neřekl. Děkuji.

Ing. Morávek

V pondělí jsem upozornil, že smlouva je výhodná pouze pro Iberus, s. r. o. Na tom nemám co měnit. Souhlasil bych i s návrhem, abychom prodali pozemky, které jsou přímo kolem stávající školy, to by pro nás také nebyl problém, ale s tím návrhem, jak je dnes předán pro usnesení zastupitelstva, náš klub souhlasit nebude.

J. Šolc

Já už jsem se k této problematice vyjadřoval několikrát. Chtěl bych uvést několik okolností. Chtěl bych, aby tady bylo všem dobře známo, že jsem v malém střetu zájmů, který sice není ohraničen zákonem, nicméně na tu školu chodí moje dcera. Z tohoto titulu vám také otevřeně říkám, že jsem velmi dobře seznámen se situací, která tam je a byl bych rád, aby tady také zaznělo, že společnosti Iberus, s. r. o., dnes z toho kopce, o kterém se zde bavíme, velká část pozemků patří. Máme tady model, na kterém je to poměrně dobře vidět. Já bych zde také položil otázku, která v této diskusi úplně zapadá. Kdo se zde bije za práva ostatních rodičů, kteří v té lokalitě bydlí, popř. rodičů, kteří bydlí se svými dětmi na sídlišti Broumovská? Celé to naše snažení a sochání smlouvy, kterou jsme po dobu půl roku tady dělali, také vede k tomu, aby zde existoval veřejně přístupný park nebo školní areál, je to v zásadě jedno, jak tomu budeme říkat, kam rodiče své děti mohou dovést, aniž by měli strach a riskovali, že se děti píchnou o nějaké střepy, popř. injekční stříkačky v křoví. Já bych zde také rád položil otázku, nevím, zda mi zde na ni bude odpovězeno, nicméně oháníme se tady stále nějakými imaginárními prostředky, které mají přijít z fondu IPRM, ale já se obávám jedné věci. Liberec má mnoho dalších ploch, které na tyto prostředky čekají a já bych zde chtěl slyšet nějakou jasnou odpověď, nebo alespoň předpověď, jestli by bylo dost prostředků na to, abychom z toho postavili zrovna konkrétně na tomto místě takto kvalitní hřiště, aby jej lidé mohli využívat. Myslím si, že ta debata tady dneska trochu ztrácí smysl, protože potom, co se odehrálo v posledních dnech, právě ze strany kolegy Korytáře, kterého si nebetyčně vážím pro jeho pracovitost, ale to, že se kolem školy objevily letáky, které jsou opravdu demagogické, a to že tady předkládá pouze některá fakta, která jsou jaksi napůl mě prostě vede k tomu, že je zde hlavním záměrem to za jakoukoli cenu neschválit a zabránit, aby už se na tomto místě ta škola nemohla rozvíjet. Myslím si, že bez ohledu na to, komu škola patří, si zaslouží to, aby se mohla rozvíjet, aby svým žákům mohla poskytnout adekvátní zázemí. Navíc to bylo i v usnesení zastupitelstva, kdy jsme si vymínili, že všechny děti, které už na tu školu chodí, nebudou platit školné po dobu celé své školní docházky, a myslím si, že i pro tyto děti by tento areál měl svůj význam.

Mgr. Korytář

Budu reagovat na kolegu Šolce. My se tady navzájem obviňujeme z demagogie. Pane kolego, když říkáte a znovu opakujete, že se jedná o veřejně přístupný park, tak já vám říkám, že v té smlouvě je něco jiného. Tam se jedná o školní areál, který bude veřejnosti přístupný po dobu 6 měsíců v roce a 6 hodin denně. Tak to dopovídejme celé. Pokud se bavíme o tom, jestli na to město bude nebo nebude mít peníze, pokud se dobře pamatuji, a je to v zápise, pan Zeronik říkal, že jedním z důvodů, proč potřebuje tyto pozemky koupit, je právě to, že na ně bude získávat dotace z Evropských fondů. To je ten důvod, proč pozemky chtěl koupit. My, jako město, máme stejně velkou šanci, dokonce bych řekl ještě větší, vzhledem k tomu, že nejsme privátní firma, máme tady oddělení, které umí tyto projekty dělat, IPRM není jediným ze zdrojů, ze kterého je to možné zrealizovat, a vaše argumentace mi přijde trochu pochybná. Pokud říkáte, že mým záměrem je to neschválit, tak tam vám musím dát za pravdu. Mým záměrem je opravdu to, aby tato smlouva nebyla schválena, plocha zůstala městu. Shodneme se v tom, že záměr, který tam je, je zajímavý, byl bych rád, kdyby se realizoval, ale na městských pozemcích.

J. Šolc

Zazněla tady otázka veřejného přístupu. Protože sem se o toto od začátku bil, tak vysvětlím jednu zásadní věc. Omezení veřejného přístupu je dáno ne z důvodu, že by provozovatel nechtěl, ale je to otázka bezpečnosti. 6 hodin denně, je přesně doba, kdy skončí školní výuka, a je asi každému jasné, že není možné kombinovat prostor školní výuky s normálním provozem, takže skončí školní výuka, dám příklad, třeba ve 13.00 hodin odpoledne, potom tam máme těch 6 hodin a na noc se park bude zavírat. 6 měsíců v roce není naschvál, to zase vychází z otázek legislativních. Myslím si, že pokud budou dobré povětrnostní podmínky, tak asi škola nebude mít problém ještě v půlce listopadu mít park otevřený. Ale ve chvíli, kdy tam bude námraza nebo mokro, tak tam nebude nechávat hrát si děti, protože potom by škola nesla za všechny úrazy, které se tam stanou, odpovědnost. Tato odpovědnost je mimo jiné i další z důvodů, proč město obtížně může budovat laciné parky na sídlištích, protože ve chvíli, kdy by je postavilo nějakým způsobem svépomocí a nemělo to bezpečnostní certifikáty a z nějakého takového důvodu si tam někdo něco udělal, tak za to město samozřejmě ponese odpovědnost. Takže já se nedivím tomu, že areál bude na zimu zavřený.

Ing. Kittner

Chtěl bych upozornit kolegy, že máme ještě přihlášeného pana Zeronika a Mgr. Paclta. Než dám slovo panu Seppovi k technické poznámce, chtěl bych vás požádat, protože většina argumentů všech přihlášených, odpůrců i zastánců, zde už zazněla, abyste vážili svá vystoupení, abychom zde neopakovali pořád ty samé argumenty, ať už pro nebo proti a spěli k nějakému rozhodnutí.

M. Sepp

Pane primátore, já bych poprosil o 15 minut pauzy na poradu klubu ČSSD.

Ing. Kittner

Já bych počkal až skončí diskuse, abychom pak zase nezačínali znovu.

Mgr. Morávková

Já jen krátce. Ráda bych trochu připomněla historii. Domnívám se, že naším původním záměrem, a bylo to tedy nějakým způsobem připraveno, bylo opravdu prodat zhruba ty tři nebo čtyři pozemky přes ulici, okolo školy, ale opravdu se domnívám, že pokud by bylo možné se shodnout na této variantě minimálního prodeje a všechny pozemky vpravo okolo kostela, ty které jsou vykousané, bez věcného břemene apod. by se vrátily do neprivatizovatelných ploch, tak by to bylo nejmenší riziko i pro všechny vlastníky dotčených nemovitostí i pro jakékoliv úpravy, dovybavení, případně ve využívání Evropských fondů na zvelebení této lokality.

Ing. Kittner

Obávám se, že má slova nepadla úplně na úrodnou půdu. Na tomto by nebylo možné se shodnout z jednoduchého důvodu, protože jsme si svým hlasováním na program jednání dali něco úplně jiného a musíme tedy ukončit jednu věc, a pak se můžeme pokoušet shodnout na věcech jiných. Jinak to opravdu udělat nejde. Jinými slovy, spějme k rozhodnutí v této věci, v případě, že bude negativní, tak potom řešme, co bude dál. To je samozřejmě jasné. Ale nepokoušejme se tento problém rozebírat z mnoha úhlů, protože pak nedojdeme nikam.

Ing. Mrklas

Nebudu rozebírat věci ohledně názoru pro nebo proti, ale Mgr. Korytář mě upozornil na velice důležitou věc. Týká se to toho hřiště a Základní školy Gollova, protože severní strana hřiště je zakončena 15 metrovým srázem. A pokud paní ředitelka školy uvede toto místo, kde je nezabezpečená 15 metrová skála jako bezpečné místo, kam posílá děti, aby si hrály, tak bych požádal vedení města, aby toto prověřilo, protože podle mého mínění, je to velice vážné porušení bezpečnostních pravidel.

Ing. Kočárková

Já bych jen chtěla říci, že to, co tady říkal kolega Šolc, nevyjadřuje názor našeho klubu, aby to bylo chápáno jako vyjádření jeho osoby, protože naše stanoviska jsou jiná a od minula výhrady, které jsme tu vyjadřovali, naprosto nevymizely.

Ing. Kittner

Myslím, že bychom tady neměli vyjadřovat plamenná stanoviska klubů, nakonec hlasování je prostě veřejné a je jasné, a bude jasné, jak kdo hlasoval.

Mgr. Korytář

Nebudu se vracet k tomu, co jsem říkal. Pan kolega Šolc tady uvedl dvě nové informace. Dostupnost je myšlena tak, že zhruba do 13.00 hodin to bude pro Základní školu DOCTRINA, s. r. o., a pak to bude přístupné pro veřejnost. Problém je ale v tom, že Základní škola Gollova funguje také dopoledne, stejně jako Základní škola Oblačná, a pro ty by tento areál přístupný nebyl. Dále kolega uvedl, že to nemůže být, a to je tedy čirá demagogie, dostupné pro veřejnost, protože by škola nesla odpovědnost za to, když se tam něco stane. Škola ale žádnou odpovědnost neponese, protože majitelem těchto pozemků bude firma Iberus, s. r. o. a ne Základní škola DOCTRINA, s. r. o. Tak to je trochu jinak. Potom ještě ke kolegovi Mrklasovi. Když jsem získal tu informaci od paní ředitelky a hovořil jsem s ní telefonicky, tak vás mohu ujistit, že ona tam ty děti neposílá, neskákají tam ze svahu, ani tam nefetují, ani si tam nic nepíchají, pokud tam chodí, tak tam chodí s učiteli nebo s dozorem z družiny. Takže s nemusíte bát toho, že by je paní ředitelka vydávala v ohrožení života.

Ing. Mrklas

Já bych vás požádal, abyste znovu promítnul vyjádření paní ředitelky.

J. Šolc

Já se omlouvám, jestli jsem to možná vyjádřil nesprávně, ale je přeci jisté, že za úrazy na pozemku nese odpovědnost vlastník. A jestliže ten vlastník je stejný jako vlastník školy, tak jsem tím myslel, že ponese tento vlastník odpovědnost. Jestli jsem tím pana kolegu Korytáře zmýlil, tak se mu omlouvám. Přesný provozní řád o tom, od kdy do kdy to bude otevřeno, samozřejmě vydá škola. Ne nějaký pan Šolc.

Ing. Kittner

Máme zde vyjádření ředitelky, asi si ho každý může přečíst. Já mezitím, než dám slovo Mgr. Pacltovi a panu Zeronikovi, ač jsem původně nechtěl, tak musím jenom upozornit, že chápu, že nic nebrání dohodám škol, na druhou stranu také chápejte, alespoň já to chápu, že druhá strana tam něco minimálního chtěla mít, protože nedodržení tohoto je důvodem k vypovězení smlouvy, a chce také být chráněna, pro to, aby nebyla tendence vypovědět smlouvu kvůli některým věcem z nedodržení této věci. A jinak jako ekonom se přeci jenom musím ještě zmínit o inflační doložce. Chápu, že inflační doložka má někdy svůj význam, někdy ne. My jsme se nedohodli na jejím zařazení. Ale musím, jako ekonom, důrazně protestovat, že v souvislosti s finanční krizí, bychom měli řešit inflační doložku. V souvislosti se současnou krizí se inflace limitně blíží nule.

Ing. Mrklas

Takže ještě připomínám formulaci: „Hřiště u kostela, byť v současné době neudržované, je jeden z mála volných a bezpečných prostorů, kde se děti mohou opravdu volně rozběhnout.“ Myslím, že to nepotřebuje další komentář.

Jiří Zeronik, zástupce firmy Iberus, s. r. o.

Dobrý večer, chtěl bych, než si dovolím odpovědět na některé komentáře, které tady zazněly, upozornit zastupitele, že jsem si dovolil namnožit a dát jim na stůl pro informaci leták, kterým byl oblepen celý Perštýn. Musím konstatovat, že v této kauze, a mě to mrzí, protože zastupuji firmu Iberus, s. r. o., nejde o to, jestli je tady předkládán dobrý záměr, jestli je to v pořádku, jestli je to dobře ošetřeno, ale je to osobní vendeta Mgr. Korytáře vůči mě. A ten leták, který to celé roznáší to jen dokládá.

Mgr. Paclt

Mgr. Korytář odkazoval na moje slova, chtěl bych se trochu ohradit. První věc se týká využití ze strany Základní školy Gollovy. V citaci od paní Hejdukové je napsáno „hřiště vedle kostela“, ona jsou tam hřiště dvě. Horní velká neudržovaná plocha, tu paní ředitelka skutečně nemyslela, a vedle kostela je ještě písčitá plocha, daleko menší, to je bývalé, nejspíše volejbalové, hřiště, a tam ty děti opravdu chodí. Horní plocha byla bezpečná tak před 10 lety, teď to opravdu bezpečné není. A druhý odkaz, když mě citoval, že tam chodí z Oblačné, já jsem říkal, že Oblačná chodí na Plátenickou.

Mgr. Morávková

Já jsem jen chtěla trochu chtěla uvést na pravou míru slova pana Zeronika o té vendetě. Musím se kolegy zastat, protože si opravdu od počátku myslím, že diskusi řešíme právě z hlediska konfliktu toho, aby zůstaly pokud možno ty plochy veřejnosti přístupné. A pokud se v kupní smlouvě objevují pojmy jako „zahrada“ apod., tak opravdu riziko, že to dříve nebo později bude oploceno a znepřístupněno veřejnosti nebo nějakým způsobem velmi omezeno v přístupnosti jsou veliká. Chci zde říci ještě jednu věc. Nechci se pana Zeronika dotknout, ale on je opravdu jmenovaným jednatelem této společnosti, jedinou osobou, která je zodpovědná za Iberus, s. r. o. k plnění eventuelních sankčních ustanovení, on může být kdykoli odvolán a nahrazen, a tím, že není znám vlastník, tak si myslím, že tady hrozí, že město Liberec se bude moci léta soudit s někým, o kom ani neví, kdo je jeho partnerem, s kým smlouvu vlastně podepisuje.

J. Zeronik

Závazky jsou ve smlouvě ošetřené, je tam jasně stanovené předkupní právo. Neodpustím si zde jednu poznámku. Máte pravdu, podle sebe soudím tebe. Já na rozdíl od lesů, které se oplocují, Perštýn opravdu oplocovat nebudu.

Ing. Kittner

Já v souladu se žádostí pana Seppa vyhlašuji 10 minutovou přestávku na poradu klubů, myslím, že tato doba stačí. Poprosím, abychom již potom přistoupili k hlasování a neotvírali další maratón opakovaných argumentů. Děkuji.

 

Přestávka pro jednání klubu ČSSD.

 

Ing. Kittner

Měli bychom hlasovat nejprve o protinávrzích Mgr. Korytáře. Tzn. nejprve o protinávrhu č. 1, že zastupitelstvo ruší záměr prodeje pozemků v lokalitě Perštýn atd.

Hlasování č. 12 – pro 13, proti 19, zdržel se 6 – návrh nebyl schválen

Ing. Kittner

O protinávrhu číslo dvě bychom měli hlasovat až nakonec, protože jestliže jsme nezrušili záměr, tak jsme záměr schválili a nedovedu si představit, co se bude dít, když nebude schválen. Budeme mít kontradikci usnesení. Protože uvědomte si, záměr je zastupitelstvem schválen.

Mgr. Korytář

Nevím, jestli jsem to špatně naformuloval, ale v usnesení je věta, která říká, že schvaluje vyjmutí pozemků z procesu privatizace pozemků.

Ing. Kittner

Ano, my ale máme schválen záměr je privatizovat. Úplně stejný je platným usnesením. Takže se prostě dostaneme do problému, ale klidně nechám hlasovat o vašem usnesení, nechci se tady přít. Jenom varuji, že pak budeme mít, v případě že toto schválíme, schválena dvě protichůdná usnesení. Ale mělo by logiku o tom hlasovat až poté, kdyby záměr nebyl schválen.

Mgr. Korytář

Tak to tak asi udělejme.

Ing. Kittner

Takže nechám hlasovat o původním usnesení, tzn. že schvalujeme uzavření přiložené smlouvy se společností Iberus, s. r. o. a v případě, že tento záměr nebude schválen, nechám hlasovat o usnesení navrženém Mgr. Korytářem, že vyjmeme pozemky z privatizace, abychom tuto záležitost už ukončili. Pokud všichni souhlasí, nechám hlasovat o usnesení, které máte navrženo v materiálech, schvaluje uzavření přiložené smlouvy s ujednáním o nájmu nemovitosti atd.

Hlasování č. 13 – pro 22, proti 11, zdržel se 5 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 5

Majetkoprávní operace – odbor rozvojových projektů

Ing. Kittner

Je tam jedna směna.

Mgr. Korytář

Já bych se ještě vrátil k uplynulému hlasování. Pro mě tato záležitost nekončí. Smlouva má právní vady, beru to jako výsměch občanům města, kteří zde bojovali za svůj zájem. Překvapuje mě, že nikdo ani nenavrhl úpravu smlouvy tak, aby byla zajištěna věcná břemena změnou usnesení. Překvapuje mě to od zastupitelů ČSSD, kteří se snaží ctít soukromé vlastnictví. Velká neznámá společnost má větší práva než občané města, kteří jsou majiteli jen malých nemovitostí. Doufám, že se tato kauza skončí v komunálních volbách, že dopadne jako zdravotnické poplatky. Myslím, že jste udělali věc, která je v rozporu se zájmy občanů tohoto města.

Ing. Kittner

Musím se ohradit. Velmi mě mrzí vaše slova, že si dovolujete považovat jiný názor, který nesouhlasí s vaším, za výsměch někomu.

Mgr. Korytář

Pokud jste sledoval hlasování, někteří zastupitelé čekali, jak se situace vyvine, ačkoli dopředu uvažovali o zdržení se. Když viděli, že to vypadá na většinu, ČSSD se také přidala. Já jsem to takto viděl. Ti, kdo hlasovali pro, nevyvrátili mé argumenty, ale nikdo nenavrhnul zlepšení smlouvy. Asi jste byli dohodnuti dopředu.

Ing. Kittner

Kolego, obávám se, že zacházíte za hranice vkusu. Já jsem hlasoval pro, neboť jsem přesvědčen, že smlouva je pro město dobrá. Každá smlouva má nějaké nedostatky.

M. Šír

Jsem svéprávný a rozhoduji si podle svého vědomí a svědomí. Máme tu dva lékaře a ti by mohli říci, že jsou tu mezi námi ti, kteří trpí tzv. mesiášským komplexem.

Ing. Kittner

I. Směna pozemku

Hlasování č. 14 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

II. Dar

Hlasování č. 15 – pro 36, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

III. Přijetí daru

Hlasování č. 16 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

IV. Nájem a prodej

PhDr. Václavík

Jak samotným záměrem, tak finální smlouvou se výbor podrobně zabýval minulý čtvrtek. Přijal usnesení, se kterým bych vás rád seznámil. Seznámil jsem s usnesením i pana náměstka. Pan náměstek k celé kauze dal další vysvětlující informace. Požádal jsem členy výboru elektronicky, aby k novým informacím zaujali stanovisko. Stanovisko bylo přesně půl na půl. Část členů se ztotožnila s argumenty, které vznesl pan náměstek, a část požadovala původní znění usnesení. Prosil bych o hlasování zvlášť o usnesení výboru jako o protinávrhu, pokud se s jeho částmi předkladatel neztotožní. Týká se to dvou bodů smlouvy. Konkrétně se to týká článku 5.5., který upravuje fakt, že nabyvatel bude provádět stavební úpravy tak, aby mohl provozovat školku. Výbor doporučuje po první větě v odstavci 5.5., aby byla vsunuta další věta „ Veškeré stavební úpravy budou provedeny po předchozím souhlasu vlastníka objektu, což je po dobu pronájmu město.“ Dále je změna v bodu 6.1., kde výbor doporučuje, aby byl bod doplněn o tzv. inflační doložku tak, že odhadnutá cena 6,000.000,- Kč byla navýšená v době odkupu o inflační položku.

Ing. Červinka

S inflační doložkou se ztotožnit nemohu, neboť by to popřelo princip výběrového řízení. Pokud jsme inflační doložku chtěli mít, měli jsme ji dát do podmínek výběrového řízení. Upozorňuji, že nad rámec výběrového řízení uchazeč přistoupil na dosti významné zpřísnění podmínek v rámci smlouvy. Se změnou v bodu 5.5. se s panem Václavíkem ztotožním. Navrhuji, abychom do druhého odstavce v článku 5.5. za větu „O případném uvedení do původního stavu se strany dohodnou“, doplnili následující větu „Veškeré stavební úpravy včetně nákladů, které budou provedeny v době trvání nájmu, musí být schváleny vlastníkem.“ Dále by vše pokračovalo tak, jak bylo vlastníkem navrženo.

Ing. Kittner

Nechám hlasovat nejprve o protinávrhu s inflační doložkou. Pokud nebude schválen, nechám hlasovat o původním návrhu s doplněním věty v článku 5.5., která zde zazněla a akceptuje požadavek výboru jen zčásti.

Mgr. Korytář

Proč jsme něco podobného, jako je inflační doložka, neudělali u předchozí smlouvy? Pokud bychom ji udělali nyní, nechápu, proč jsme ji neudělali v předchozím bodu.

Ing. Kittner

O protinávrhu výboru musím nechat hlasovat. Snažím se, abychom dospěli k efektivnímu rozhodnutí.

Hlasování o protinávrhu školského výboru s inflační doložkou.

Hlasování č. 17 – pro 7, proti 15, zdržel se 16 – návrh nebyl schválen

Původní návrh s doplněním Ing. Červinky.

Hlasování č. 18 – pro 35, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 6

Cyklostezka Nisa: Liberec centrum – přijetí dotace

J. Šolc

Prosím odpověď pana náměstka Hruši na dotaz, který zazněl v pondělí. Cyklostezka povede do ulice Melantrichova nebo jen kolem Krajského úřadu?

Ing. Hruša

Označení cyklostezky je od křižovatky 1. máje k mostu přes Nisu, která navazuje na cyklostezku, která končí v Barvířské ulici až po ulici Melantrichova. Jde pouze o značení, ne o vybudování.

J. Šolc

Značení bude na komunikaci nebo na chodníku?

Ing. Hruša

Na současných površích.

J. Šolc

Komunikacích.

Hlasování č. 19 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 7

Koncept územního plánu – přijetí dotace

Hlasování č. 20 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 8

Přijetí finančního daru na rekonstrukci plochy Soukenného náměstí

Ing. Kittner

Obdrželi jste doplnění usnesení, kde schvalujeme přijetí daru. My jsme však při přípravě materiálu zjistili, že část povolení už multidevelopment vlastní. Bylo by zbytečné zařizovat povolení, která už vlastní. Dohodli jsme se s nimi o postoupení jejich práv a povinností. Schválíme jen uzavření smlouvy.

Hlasování č. 21 – pro 35, proti 0, zdržel se 3 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 8a

Refinancování stávajících závazků

Ing. Kittner

Jde o zahájení přípravy dluhopisu, který jsme schválili. Prosím o změnu termínu uzavření smlouvy v usnesení z 31.01.2010 na 28.02.2010.

Hlasování č. 22 – pro 31, proti 3, zdržel se 4 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 8b

Doporučující usnesení k zachování obslužnosti České pošty Liberec – Králův Háj – Dvorská a Liberec – Horní Hanychov – Ještědská

Ing. Kittner

Souhlasil jsem se zařazením tohoto bodu na dnešní zasedání. Doplním usnesení tak, aby bylo hlasovatelné, neboť dopis někomu není usnesením.

Jaromír Průšek, občan města

Psal jsem dopis našemu panu primátorovi i řediteli pošty, neboť jsem se náhodou jako občan Králova Háje, kde bydlím od roku 1960, dozvěděl o zrušení pošty ke konci února. Sídliště na Králově Háji je nejstarší v našem městě a téměř 75% občanů tohoto sídliště je starších nebo přestárlých. Obracím se na vás s prosbou o pochopení naší situace, že bychom měli dojíždět na jinou poštu. Sice dostupnost autobusu č. 21 je velmi solidní, ale se vstupem do autobusu a výstupem z něj máme problémy. Prosím o rozhodnutí v náš prospěch.

Ing. Kittner

Chápu tento problém. S poštou jednám již rok o změnách. Jde o změny, které jsou kladné, tedy rozšíření pošt, a také záporné. Problém není jednoduchý, abychom ho mohli vytrhnout ze souvislosti. Česká pošta s. p. není námi řízený útvar, a proto je rozhodnutí na ní. Domluvili jsme se s paní ředitelkou na dalším jednání. Obávám se, že nelze dosáhnout toho, že ze záměru zůstanou jen kladné věci a zmizí záporné. Navrhuji, aby znění usnesení bylo „Zastupitelstvo města Liberec nesouhlasí s ukončením provozu poboček České pošty – Králův Háj a Horní Hanychov, a. s. na území Liberce a doporučuje generálnímu řediteli České pošty, s. p. jejich ponechání atd. a ukládá Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátorovi města, odeslat dopis, který je součástí materiálu.“ Takovéto usnesení by mohlo být hlasovatelné. Jde jen o technickou záležitost.

Ing. Morávek

Materiál vznikal na základě stížnosti obyvatel. Úvod jsme zamýšleli jako důvodovou zprávu, jen jsme to špatně titulovali. Toto řešení by bylo dobré. Naším cílem je stávající pobočky zanechat. Vím, že byla zrušena pošta č. 11 a byla nově vybudovaná v prostoru Globusu, kde také byly určité stížnosti obyvatel. Doufám, že město Liberec bude maximálně podporovat nezrušení poboček pošty.

Ing. Kittner

Budeme s poštou dále jednat. Změny znamenají rozšiřování provozních dob některých pošt apod. Pošta má problémy s pracovníky. Jsem připraven vás k jednání pozvat. Připravím vám rozsáhlejší informaci k řešení problému jako celek.

Mgr. Lysáková

Vnímám úpravu usnesení a akceptuji ji. Ze zákona má zastupitelstvo doporučující usnesení. Měli bychom akceptovat názory občanů. Takovýto problém by se měl týkat ještě jedné pavlovické pobočky. Pošta hovoří o problému s pracovníky, ale časové limity na vyřízení jsou na ní dosti nevyhovující pro starší občany.

Ing. Kittner

Nerad bych, abychom zde posuzovali pravidla pošty. Doporučující usnesení je v pořádku, jen materiál má jinou strukturu. Dopis neprodleně odešlu a budeme neprodleně s poštou jednat. Pošta ukončení provozu plánuje, ale není ještě rozhodnuto.

Ing. Mrklas

Dovolil bych říci protinávrh usnesení. „Zastupitelstvo SML si je vědomo významu pošty 6, zejména pro starší občany a žádá státní podnik Česká pošta o prověření možnosti zachování omezeného rozsahu provozu této pošty v dopoledních hodinách, případně v některých dnech v týdnu a ukládá primátorovi města zajistit předání tohoto usnesení odpovědným manažerům. Důvodová zpráva: zastupitelstvo si uvědomuje, že rozhodnutí rušení pošty je plně v kompetenci Česká pošta, s. p. s tím, že existují ekonomické důvody pro takovéto rozhodnutí. Varianta s omezeným provozem se jeví jako jediná a nejvíce sbližuje protichůdné zájmy. Toto řešení vychází z předpokladu, že starší občané mohou své záležitosti na poště 6 vyřizovat dopoledne, kdy v nákupních centrech je minimální provoz.“

Ing. Kittner

Toto je také hlasovatelné. Opravuji číslo pošty, jde o poštu č. 5.

Mgr. Lysáková

Pošty č. 5 a 8.

Hlasování o návrhu Ing. Mrklase

Hlasování č. 23 – pro 25, proti 1, zdržel se 10 – návrh byl schválen

Ing. Kittner

Nyní vystoupí paní Kavanová ještě k bodu č. 8b, kterou jsem přeskočil. Velice se omlouvám.

Marie Kavanová, občanka města

Z denního tisku jsme se dozvěděli od pana Šebelky, že mají být zrušené některé okrajové pošty v Liberci. Dozvěděli jsme se, že i v Jablonci n. Nisou měli tytéž problémy a jejich podpisové akce pomohly k zachování poboček pošty. Prosím o přízeň zastupitelů a pomoc při zachování pošty u nás. Protože jsem předsedkyně tří domů v ulici Kosmonautů, mám zde podpisové listiny, které bych zde zanechala. Má dcera byla zaměstnaná na generálním ředitelství Československé pošty. Vím, že během 15. měsíců je tam třetí generální ředitel, nyní je to žena, byl zveřejněn její plat, který činí pouhých 250.000,- Kč měsíčně, takže šetřit určitě musí. Z medií jsem se dozvěděla, že i poslanci a ministři dostali příspěvek k platu, takže bychom šetřit měli.

Ing. Kittner

Bod č. 8b jsme uzavřeli. S řešením budeme pokračovat.

 

K bodu č. 9

Projednání analytické části IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a popisu opatření a aktivit, textu výzvy (včetně příloh) pro předkládání projektových záměrů

Ing. Kittner

V tomto materiálu jsme změnili slovo „schvalujeme“ na „bereme na vědomí“. Jde o obsáhlý balík, který se těžce čte. Úřední záležitost kolem evropských peněz je prostě taková.

Hlasování č. 24 – pro 37, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 10

Podání dotační žádosti – „ZŠ Lesní – škola pro Evropu“ v IPRM zóna Lidové sady

Ing. Kittner

Bod 10 a 11 jsou první žádosti, které máme zpracovány a připraveny k podání žádosti, týkající se ZŠ Lesní.

Hlasování č. 25 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 11

Podání dotační žádosti – „ZŠ Lesní – úprava parteru“ v IPRM zóna Lidové sady

Hlasování č. 26 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 12

Návrh Správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z Kulturního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo 2010

Ing. Kittner

Rada města žádné změny nedělala.

Mgr. Korytář

Předkládám protinávrh, abychom nejdříve hlasovali o seznamu, ze kterého budou vyjmuty dva projekty předkládané Kalendářem Liberecka, spol. s r. o., neboť je to společnost, která, myslím si, není ve ztrátě a generuje zisk, a proto si myslím, že by ze zisku měla platit tyto aktivity. Ve chvíli, kdy město nemá dostatek peněz k naplnění Ekofondu a Fondu zdraví, myslím si, že je to minimální věc, kterou můžeme udělat a peníze ušetřit. Poprosil bych hlasovat o protinávrhu, který je bez těchto dvou řádků.

Ing. Kittner

Prostě jsme se rozhodli, že budeme mít špatná jména a někdo to odnese.

Ing. Červinka

Je toto pro vás, pane Korytáři, principiální záležitost?

Mgr. Korytář

Co myslíte?

Ing. Červinka

Soukromníkům, kteří mají kladný hospodářský výsledek, se nepřispívá?

Mgr. Korytář

Myslím si, že společnosti s ručením omezeným by neměly být žadateli do fondů města.

Ing. Červinka

Jaký je rozdíl mezi spol. s r. o. a soukromými osobami?

Mgr. Korytář

V právním postavení. Spol. s r. o. je něco trochu jiného.

Ing. Červinka

Na stejném principu já tedy navrhuji, abychom namátkově hlasovali o bodech 2, 3, 11, 12, 23, 44, 56. Možná bych tam našel ještě další.

Mgr. Korytář

Další žadatele neznám. Jiné spol. s r. o. jsem v materiálu nenašel, a proto navrhuji hlasovat bez Kalendáře Liberecka, spol. s r. o. Myslím, že tato firma si může hradit tyto aktivity ze svého.

Ing. Červinka

Asi jste hledat nechtěl.

Mgr. Korytář

Já jsem jiné spol. s r. o. nenašel. Pokud ještě nějaké vidíte, rád svůj návrh rozšířím.

Ing. Kittner

Nechám hlasovat postupně zvlášť o všech bodech.

Ing. Mrklas

Právní forma spol. s r. o. je daleko jasněji definovaná nežli občanské sdružení. Občanské sdružení pořádalo i mistrovství světa.

PhDr. Václavík

Pokud se někomu nelíbí rozdělování fondů, ať navrhne změnu pravidel. Pravidla jasně stanovují, kdo může žádat, a kdo ne. Říkat nyní, že nemůže žádat spol. s r. o., mi přijde poněkud zvláštní. Máme-li výhrady k fungování fondů, navrhněme změnu pravidel.

Ing. Vojtíšek

Prosím o hlasování zvlášť o žádostech Čmeláka – Společnost přátel přírody.

Ing. Kittner

To jsou které, prosím? Obávám se, že tam žádné nejsou. Nechám hlasovat o protinávrhu Mgr. Korytáře. Pokud se dobře pamatuji, jde o návrh s vypuštěním bodů č. 6 a 7.

Mgr. Korytář

Doporučil bych panu kolegovi, aby se s materiály seznámil před zasedáním zastupitelstva, aby věděl o čem hlasuje. Zdůvodnil bych protinávrh. V bodě č. 6 žadatel Kalendář Liberecka, spol. s r. o. žádá dotaci 30.000,- Kč, na akci Ještěd – Průvodce návštěvníka hory (německá verze), a dostává 20.000,- Kč. Není to náhodou komerční projekt, kdy vydavatel vydá normální publikaci, kterou bude normálně prodávat? Nevidím zdůvodnění, proč bychom na komerční projekt komerčního subjektu měli uvolňovat dotaci. Kniha by bez dotace nevyšla? Dokázal by mi na to Ing. Červinka odpovědět?

Ing. Červinka

Správní rada kulturního fondu posoudila, že tato kniha má nějakou kulturní hodnotu a je dobré ji podpořit. Když budete takto k tomu přistupovat, můžete si vybrat z návrhu řadu dalších knih, které budou mít stejný problém. Myslím, že hledáte jméno, ne projekt.

Ing. Vojtíšek

Omlouvám se, nevěděl jsem, že Mgr. Korytář je Čmelák – Společnost přátel přírody. Materiály čtu.

Ing. Kittner

Je faktem, že ve vydávání knihy společností s r. o. nebo fyzickou osobou není žádný rozdíl, je to sejný záměr a měli bychom ke všem přistupovat stejně. Nechám hlasovat nejdříve o protinávrhu Mgr. Korytáře, a pak Ing. Červinky o vypuštění zmiňovaných bodů. Nakonec nechám hlasovat o zbylých bodech.

Protinávrh – Mgr. Korytář – vyjmutí bodu č. 6, 7

Hlasování č. 27 – pro 5, proti 18, zdržel se 15 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 2

Hlasování č. 28 – pro 7, proti 14, zdržel se 17 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 3

Hlasování č. 29 – pro 0, proti 20, zdržel se 18 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 11

Hlasování č. 30 – pro 0, proti 23, zdržel se 15 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 12

Hlasování č. 31 – pro 0, proti 19, zdržel se 17 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 23

Hlasování č. 32 – pro 0, proti 19, zdržel se 16 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 44

Hlasování č. 33 – pro 0, proti 19, zdržel se 14 – návrh nebyl schválen

Protinávrh - vypuštění bodu č. 56

Hlasování č. 34 – pro 0, proti 18, zdržel se 15 – návrh nebyl schválen

Původní návrh

Hlasování č. 35 – pro 26, proti 0, zdržel se 12 – návrh byl schválen

Mgr. Korytář

Požádal bych Ing. Červinku o odpověď, proč návrhy stahoval, když pro ně nehlasoval.

Ing. Červinka

Já mohu navrhnout, co chci. V souladu s jednacím řádem to bylo.

Mgr. Korytář

Já mohu navrhnout také, co chci.

Ing. Kittner

Na adresu pana Korytáře bych chtěl říci, že důsledný nebyl, nebylo to jediné s. r. o. Jsou tam ještě Kulturní služby Liberec s. r. o.

 

K bodu č. 13

Projektová dokumentace k předkládanému projektu s využitím státní účelové dotace na MV ČR na rok 2010

Ing. Kittner

O tyto dotace chce žádat naše policie. Nicméně jde o úspěšný projekt a doporučujeme ho podpořit.

Hlasování č. 36 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 14

Projektová dokumentace k předkládanému projektu s žádostí o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SDFI pro rok 2010

Ing. Kittner

Už nám dožívá monitorovací zařízení pro měření rychlosti a chceme koupit nové z dotace.

Hlasování č. 37 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 15

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 62 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán

Hlasování č. 38 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 16

Návrhy na pořízení změny územního plánu č. 64 (návrhy v k. ú. Vratislavice n. N.) – zahájení procesu pořízení – podklady pro nový územní plán

Hlasování č. 39 – pro 36, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 17

Vydání 29.B změny územního plánu města Liberec

Hlasování č. 40 – pro 34, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 18

Vydání 37. změny územního plánu města Liberec

Mgr. Korytář

Poskytuji informaci o změně č. 37.7., myslím, že se jedná o Klusáčkovi. Jedná se o plochu zeleně v Doubí u Liberce. Tuto plochu prodalo město Liberec 06.12.2005 do vlastnictví Sportovního areálu Ještěd, a. s. zhruba za 200.000,- Kč. V současné době tuto, původně městskou plochu, zhodnotíme na stavební parcely. Chtěl bych poukázat, co děláme.

Hlasování č. 41 – pro 27, proti 1, zdržel se 10 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 19

Zadání 51. změny územního plánu města Liberec

Hlasování č. 42 – pro 34, proti 0, zdržel se 4 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 20

Protokol z provedené kontroly Kontrola účelného, hospodárného a efektivního vynaložení poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Statutárního města Liberec příspěvkové organizaci Divadlo F. X. Šaldy Liberec za rok 2008 v porovnání s minulými roky

Hlasování č. 43 – pro 35, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 21

Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2010

Ing. Mrklas

Dovolil bych si navrhnout rozšíření plánu kontrolní činnosti o kontrolu objektu Švermova ul. 32, která je ve vlastnictví „D“ občanské sdružení dle usnesení č. 208/05. Jde o objekt, který byl převeden v rámci Norimberka.

Ing. Kittner

Je to zařazení bodu Kontrola podmínek smlouvy uzavřené se společností „D“.

J. Šolc

Žádám z pozice předsedy kontrolního výboru o bližší textaci kontroly. Předpokládám, že to pan kolega Mrklas má vymyšlené. Abychom mohli kontrolu dobře provést, potřebuji vědět, co by mělo být cílem kontroly. Přiznám se, že nevím, co znamená „D“.

Ing. Mrklas

Myslím tím takovou kontrolu, jako se prováděla v Klicperově ulici.

Ing. Kittner

Myslím si, že to bude stejná kontrola jako ostatní. Je uzavřena přece nějaká smlouva. Tato kontrola bude identická s kontrolou v bodu 2.

J. Šolc

Jen jsem chtěl mít jasno.

Ing. Mrklas

Jedná se o uzavřenou smlouvu. Jde o kontrolu plnění smlouvy a povinností z ní vyplývající. Číslo smlouvy je 2504/056113.

Ing. Kittner

Nechám hlasovat o doplnění tohoto bodu.

Doplnění bodu 3 - Kontrola podmínek smlouvy uzavřené se společností „D“ občanské sdružení dle usnesení č. 208/05 (10. ZM, konané dne 24.11.2005).

Hlasování č. 44 – pro 36, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

Původně navržené kontroly.

Hlasování č. 45 – pro 37, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 22

Návrh na volbu přísedících do funkce Okresního soudu v Liberci

Ing. Kittner

Dohodli jsme se na předsedech klubů, že je všechny nebudeme zvát na dnešní jednání, neboť všichni tito kandidáti jsou voleni již znovu a zastupitelstvo je už v minulosti schválilo. Většinou se nikdo na nic neptá.

Hlasování č. 46 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 23

Schválení návrhu na poskytnutí jednorázového peněžitého plnění členům výborů Zastupitelstva města Liberec a informace o schválení jednorázových peněžních darů členům komisí a odborných pracovních skupin Rady města Liberec za jejich práci v roce 2009

Ing. Kittner

Pravidla jsme neměnili. Jde o standardní materiál.

Hlasování č. 47 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 24

Převzetí ručitelského závazku ve smyslu ustanovení § č. 85, odst. J) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

Ing. Kittner

Balík bodů č. 24. První je poněkud úsměvný, vyžaduje to T-Mobile Czech Republic, a. s., zaručujeme se zde, že naše společnost vlastnící jeden telefon bude platit účet. Jsou to Městské lesy Liberec, p. o.

Hlasování č. 48 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 24a

Volba zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti .A.S.A. Liberec s. r. o.

Ing. Kittner

Jediným bodem valné hromady bude schválení auditora.

Hlasování č. 49 – pro 38, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 24b

Odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec a jmenování nového člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec

Ing. Kittner

Obdrželi jsme rezignaci pana Ladislava Beckera na členství kontrolního výboru. Novým členem je navrhován Ing. Petr Šourek.

Ing. Mrklas

Protinávrh na tuto funkci, chceme zařadit paní Ivanu Bobkovou, nezařazenou do klubů.

Protinávrh Ing. Mrklase – Ivana Bobková.

Hlasování č. 50 – pro 6, proti 0, zdržel se 30 – návrh nebyl schválen

Původní návrh.

Hlasování č. 51 – pro 31, proti 2, zdržel se 4 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 24c

Jmenování zástupce obce pro přístup k datům na Portálu farmáře

Ing. Kittner

Název bodu je úsměvný, avšak trend, který reprezentuje, úsměvný není. Různé státní instituce chtějí, aby zastupitelstvo rozhodovalo o různých záležitostech. Já nemám nic proti rozhodování zastupitelstva, ale obtěžujeme vás takovými body, kde se trvá na schválení zástupce zastupitelstvem. Navrhujeme Ing. Martina Čecha, který se bude moci dívat do dat. Do chráněných dat má přístup spoustu úředníků a ty nikdo nejmenuje, je to úsměvné.

Hlasování č. 52 – pro 36, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 24d

Poskytnutí finančního daru ve prospěch humanitární organizace Hand for Help

Ing. Kittner

Pan Dolanský a Hand for Help připravují na Haiti obdobnou nemocnici jako tu, co vysílali do Pákistánu a Gruzie. Původně chtěli vyjet dříve, ale situace je tam velmi komplikovaná. Toto je delší projekt, je podporován i Ministerstvem zahraničních věcí. Navrhuji toto řešení.

K. J. Svoboda

Jsem rád za tuto podporu. Z vratislavického obvodu jsme věnovali minulý týden také nějakou částku. Nenašla by se v rezervách, pane primátore, částka o 100.000,- Kč větší? Dávám protinávrh – částka 350.000,- Kč za město Liberec.

Ing. Kittner

Naše rezerva je asi 5,000.000,- Kč. Navrhl jsem tuto částku, neboť koresponduje s částkami v minulosti. Můžeme hlasovat o jakékoli částce. Návrh tedy nakonec předložit nechcete. Budeme hlasovat o původním návrhu.

Hlasování č. 53 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 25

Plnění usnesení ZM za IV. čtvrtletí 2009

Hlasování č. 54 – pro 37, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 26

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17. prosince 2009

Ing. Kittner

Obdrželi jste ještě nějaké další odpovědi.

Mgr. Korytář

Prosím o dostávání odpovědí ve lhůtě 30 dnů od vznesení dotazu. Poslední zasedání zastupitelstva bylo 17.12.2010.

Ing. Kittner

Nebyl v tom záměr. Brali jsme to tak, že odpověď dáváme do dalšího zastupitelstva. Máte však pravdu, vyšlo to až po 30 dnech. Omlouvám se za to. Jiný záměr v tom nebyl.

J. Šolc

Prosím pana Šíra, jakožto předsedu pro parkovací systém, o připravení zprávy o parkovacím systému od 01.01.2010. Byl jsem osloven novinářem asi před 14 dny a nedokázal jsem mu odpovědět, jak je to s finančními toky apod. Pokud by odpověď měla narazit na nějaké obchodní tajemství, bylo by dobré svolat komisi a projednat to tam.

M. Šír

Ona to byla trochu přestřelka s panem Šebelkou. Pan Šebelka se dopustil trochu demagogie a já mu odpověděl žertem. Jednou otázkou jsou finanční toky a druhou je fungování. Bylo by dobré si dát tříměsíční zkušební dobu fungování, a pak to hodnotit. Na dubnovém zasedání ZM vám podám podrobnou zprávu.

Ing. Kittner

K dramatickým změnám tam v zásadě nedošlo. Od 01.01.2010 se manipulační poplatek za botičku nevybírá, a to je pro všechny občany podstatné. Nyní strážníci městské policie dají hříšníkovi pokutu, která je příjmem města. ACTIV s. r. o. už s tím nemá nic společného. Město dostává 2,000.000,- Kč příspěvek od státu, abychom na to měli. Pravidla ve smlouvě jsou navázána na respektovanost systému. Je to ochrana ACTIVU s. r. o., abychom neřekli, že špatné parkování přehlížíme a nepostihujeme. Kdyby to takto fungovalo, systém by se asi zhroutil. Připravíme ohledně toho informaci. Upozorňuji ještě na dopis JUDr. Řeháčka o golfu, závora je dnes otevřená. Pokud máme řešit cestu jedním směrem, potřebujeme pozemky vlastníka, tudíž musí dojít k majetkoprávním operacím, my s ním jednáme, poté budeme moci budovat cestu. V dopise je vše popsáno.

Ing. Mrklas

Dovolil bych si citovat dopis od zastánce neprivatizovatelných ploch, parku na Perštýnu. „Děkuji za odpověď a nové informace. Přiznávám se, že jsem smlouvu neviděla a na základě nových skutečností chápu stanovisko.“ Toto je věc k zamyšlení. Pokud se nad tím zamyslíme, je to na principu vzniku totality.

Ing. Kittner

Já nejdříve dokončím bod č. 26 a nechám o něm hlasovat.

Hlasování č. 55 – pro 31, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 27

Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Mgr. Korytář

Mám dva dotazy. První je na pana náměstka Červinku, který má na starosti sport. Kolik hodin bylo pro veřejnost měsíčně v měsících prosinci 2009 a lednu 2010 vyhrazeno na veřejné bruslení v multifunkční hale? Jsou nějaké hodiny, kdy veřejnost může používat novou halu, která nás stála spoustu peněz? Mně se zdá, že ji veřejnost používat nemůže, ale možná nemám úplné informace. Dále mě zajímá, kolik plánujete hodin v jednotlivých měsících v nové multifunkční hale pro používání k veřejnému bruslení v novém rozpisu, který se připravuje v rámci dopracování koncesního procesu. Odpověď mi stačí na příští zasedání. Zaznamenal jsem problém s kapacitou na starém stadionu, která úplně nestačí, zatímco vedle je nevyužitá hala. Druhá otázka je na pana náměstka Šíra. Pokud bude předkládat pozemky, které se mají vyjmout z privatizace, chtěl bych, aby v důvodové zprávě k pozemkům navrhovaným k vyřazení z privatizace připojil i seznam pozemků, které neprošly vnitřním připomínkovacím řízením s důvodem jejich vyřazení.

Ing. Kittner

Nikdo jiný se do diskuse nepřihlásil, a proto ukončuji dnešní zasedání zastupitelstva města. Příští zasedání bude za měsíc a to 25.02.2010. Nashledanou.

 

Primátor ukončil zasedání v 19.00 hod.

 

Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r.

(přepis: Hana Tomášová)

 

Ověřovatelé: Mgr. Pavel Harvánek, v. r. MUDr. Jiří Janata, v. r.

členka zastupitelstva člen zastupitelstva

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

Ing. František Hruša, v. r.

primátor města

náměstek primátora

 

Přílohy

- Výsledky hlasování

- 1 ks paměťového disku s nahráním 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 1. 2010

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Zápis
z 1. ZM
355456
Soubor PDF

Soubor PDF
Výsledky
hlasování
z 1. ZM
1873411

 

Nastavení cookies