06.06.2012

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 25.02.2010

ZÁPIS
Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBEREC,
KONANÉHO DNE 25. 2. 2010 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTNI Č. 11

 

K bodu č. 1

Zahájení a schválení pořadu jednání

Ing. Jiří Kittner, primátor města, zahájil 2. zasedání zastupitelstva města v 15.00 hodin. Přivítal přítomné na zasedání a požádal zastupitele, aby se zaprezentovali. Konstatoval, že je přítomno 27 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, jednání je usnášeníschopné a může začít. Omluvil ze zasedání MUDr. Kolomou, MUDr. Olivovou, Mgr. Harvánka, K. J.Svobodu, J. Veverku a N. Jarošovou.

Ing. Kittner

Na stole a v elektronické podobě máte předloženy dvě mapy k bodu č. 3 – Majetkoprávní operace, jednak k bodu č. II/1 a k bodu č. V/3. Dále máte dvě doplnění bodu č. 20, a to sice odpovědi pana náměstka Červinky a pana náměstka Šíra. Dále jsme vám rozeslali bod č. 11a, jelikož Česká spořitelna, a. s. stále nedodala konečné znění příloh, tak tento bod dnes nebude projednáván. Navrhuji body programu č. 1- 21 tak, jak je máte předloženy bez bodu č. 11a, který vám byl rozeslán. Pokud nikdo nemá nic dalšího k programu, mohu o něm nechat hlasovat tak, jak je navržen.

Hlasování č. 1 – pro 30 , proti 0, zdržel se 0 – program byl schválen

Primátor města jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Za ověřovatele zápisu určil Mgr. Lysákovou a Ing. Piňka. Seznámil občany s procedurou přihlášení se do diskuse.

 

K bodu č. 2
Diskuse

Miloslav Tomeš, občan města

Já bych chtěl diskutovat k problematice nízkoprahového centra pro bezdomovce, které má vzniknout ve Valdštejnské ulici č. p. 259. Můj dotaz zní, jak daleko je rozhodování v tomto záměru.

Ing. Kittner

To takto není možné říct, pokud vím, rada bude schvalovat o výpůjčce. Zatím schválila pouze záměr.

M. Tomeš

Záměr je schválen přímo na objekt č. p. 259?

Ing. Kittner

Ano.

M. Tomeš

Je možná další varianta? Uvažovali jste o ní?

Ing. Kittner

Není možné, abyste nás zkoušel, o čem jsme uvažovali a o čem nikoliv. Musíte přednést nějaký diskusní příspěvek, protože ten, kdo zpracovával materiál, tak o nějakých dalších variantách uvažoval, ale takto to nelze.

M. Tomeš

Mně se nepodařilo zjistit, jaký je konkrétní záměr. Navštívil jsem paní Svatoňovou a ona počítá s tím, že je rozhodnuto. Ale jestli je ve hře nějaká další varianta, to nevím.

Ing. Kittner

Rada schválila záměr ve Valdštejnské č. p. 259, takže v tuto chvíli asi žádná varianta není, pakliže rada schválila tento záměr.

M. Tomeš

Existuje nějaký konkrétní projekt? Mně se nepodařilo zjistit, jestli ano nebo ne.

N. Jozífková

Pane Tomeši, existuje, stačí kdybyste se u mě zastavil. Tento resort patří mně, není třeba zkoušet pana primátora. Domluvíme si schůzku, to není problém.

M. Tomeš

Protože v té oblasti vzniká petice, která s tímto záměrem samozřejmě nesouhlasí. Já v této oblasti podnikám a myslím si, že tento záměr podnikání škodí.

N. Jozífková

To je věc názoru. To je možná váš názor, ale já zastupuji všechny občany Liberce, a starám se tudíž nejen o kvalitu vašeho života, ale občanů celého města Liberce. Ale to je na diskusi, zastavte se za mnou, to není vůbec žádný problém.

M. Tomeš

Zastavím se tedy. Jsem rád, že jsem se alespoň dozvěděl, že se mám zastavit, protože si myslím, že to rozhodnutí je špatné a je potřeba jej revidovat.

Ing. Kittner

To u rozhodnutí bývá, že někteří s ním souhlasí a někteří nikoliv.

M. Tomeš

Já s tím prostě nesouhlasím a nesouhlasí s tím minimálně sto občanů, kteří tam bydlí a podnikají.

Ing. Kittner

Poprosil bych vás, abyste navštívil paní náměstkyni Jozífkovou, abychom to mohli nějak uchopit eventuelně to třeba může jít do rady znovu, ale zde to asi momentálně nevyřešíme.

M. Tomeš

Ani v usnesení rady, ani v usnesení zastupitelstva jsem se nedočetl, že je rozhodnuto. Jenom jsem se dočetl, že byl zrušeno výběrové řízení na pronájem. Myslím si, že pronájem pro Vietnamce by byl pro tuto oblast daleko přínosnější než vznik takového centra přímo ve středu Liberce. Myslím si, že to je nesmysl.

Ing. Kittner

Já si to nemyslím.

M. Tomeš

Tomu pochopitelně věřím, že si to nemyslíte, ale nesmysl to je.

Ing. Kittner

Já bych se to takto kategoricky neodvážil říci. Budeme to dále řešit.

M. Tomeš

Já se zastavím za paní náměstkyní.

Ing. Kittner

Dobře. Pakliže se nikdo další nehlásí do diskuse, můžeme přejít k bodu č. 3.

K bodu č. 3
Majetkoprávní operace

I. Prodej obsazené bytové jednotky nájemníkovi

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 2 – pro 31, proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen


II. Prodej pozemků

Ing. Kittner

Pozemky tam jsou čtyři. Pan Ščerbák chce vystoupit k bodu č. II/3.

Jan Ščerbák, občan města

Dobrý den, jmenuji se Jan Ščerbák a zastupuji tady svou ženu Moniku Ščerbákovou, která je majitelkou pozemku č. 83 a č. 84, sousedící s pozemkem č. 85, o kterém je momentálně jednáno. Já bych chtěl vznést námitku k prodeji. Letos na jaře jsme kupovali pozemky i s nemovitostí na pozemcích č. 83 a č. 84. Od majitelů jsme se nedozvěděli, že jim byl nabídnut k odprodeji tento pozemek č. 85. Proto žádám zastupitelstvo, aby zvážilo prodej tohoto pozemku, protože bychom o něj měli zájem. Je evidován jako zahrada a myslím si, že k rodinnému domu by nějaká zahrada měla patřit, aby si naše děti měly kde hrát a byl zachován nějaký půdní fond. Nabízel bych stejnou prodejní částku, za kterou to chce město prodat a k tomu bych ještě mohl nabídnout pozemky č. 1400/37, které máme ve vlastnictví. Je to silnice, kterou nemůžeme nikterak používat a nabídnul bych ji městu jenom k převodu, pokud by bylo možné vyhovět naší žádosti.

Ing. Kittner

Já se jen zeptám, proti čemu vlastně protestujete?

J. Ščerbák

Proti prodeji pozemku, který by měl být nyní prodán. To znamená, prodej pozemku č. 85.

Ing. Kittner

Ale co namítáte? Město se rozhodlo prodat svůj pozemek, to je jeho právo.

J. Ščerbák

Jsem proti tomu, aby byl pozemek prodán tomuto kupci. Rád bych, aby bylo zahájeno nové prodejní řízení a mohl jsem se ho zúčastnit, protože prodej tohoto pozemku probíhal v dubnu a jako majitelé jsme se ho nemohli zúčastnit.

Ing. Kittner

Proti tomu ale zase bude ten, kdo ho vyhrál.

J. Ščerbák

Ano, jsem si toho vědom.

Ing. Kittner

Dobře, takže jsme si toho vědomi.

MUDr. Absolonová

Mám dva dotazy. Jeden technický, to jsem se ptala i v pondělí na klubech. Proč u tohoto bodu není vyjádření odboru životního prostředí? Zajímá mě, jestli to je náhoda. Hlavně, když je tam ještě popsáno, že je to liniová zeleň. Pak jsem se chtěla zeptat pana Ščerbáka, jestli má pozemek v bezprostředním sousedství. Jste majiteli?

J. Ščerbák

Ano, jsme majiteli pozemku v bezprostředním sousedství. Jedná se o parcely č. 83 a č. 84.

Ing. Kittner

Proč to tam není, nevím, asi je to nějaká chyba, ale stanovisko odboru životního prostředí z 21. 8. 2008 je, že souhlasí.

J. Šolc

Já jsem se celou záležitostí zabýval trochu hlouběji. Za prvé bych poprosil, jestli bychom o tomto prodeji mohli hlasovat zvlášť. Potom bych vás, vážení zastupitelé, požádal o to, abychom tento prodej neschválili a umožnili v této lokalitě narovnání vlastnických vztahů. Protože jestli nám zde pan Ščerbák nabízí, že městu věnuje pozemek, na kterém prokazatelně vede městská komunikace a zároveň je ochoten za zahradu, která přiléhá k jeho domu, zaplatit stejnou částku, kterou chce zaplatit vítěz výběrového řízení, tak je tato operace pro město výhodná. Nenavrhuji žádné protiusnesení, jenom vás, vážení zastupitelé, žádám, abychom tento prodej nepodpořili a umožnili tím legalizaci stavu a všech pozemků, které v lokalitě jsou.

Ing. Kittner

Já k tomu jenom dodávám, že jsme vyhlásili výběrové řízení, to někdo vyhrál, zcela v souladu s našimi pravidly, a my se teď rozhodneme, že podle těchto pravidel postupovat nebudeme.

Ing. Mrklas

Proč jste se nezúčastnil výběrového řízení?

J. Ščerbák

Nemohl jsem se ho zúčastnit, protože jsme v té době jsme nevěděli, že tento pozemek budeme k domu chtít připojit, protože když jsme uvažovali o koupi této nemovitosti, tak to bylo už po výběrovém řízení, popř. po prodeji toho pozemku.

Ing. Mrklas

Pardon, to jsem asi nepostřehl.

Ing. Kittner

Ten problém tak, jak ho chápu, byl samozřejmě v tom, že majitel byl vyzván, ale nesdělil to kupci, což je sice asi špatně, ale to těžko můžeme řešit.

Ing. Mrklas

Ještě bych se rád zeptal, proč majetkoprávní odbor, když viděl, že tam je určitá část pozemku, která zasahuje do silnice, nějakým koordinovaných způsobem nepostupoval. Je totiž celkem evidentní, že pozemek pod silnicí, který nepatří městu, by se asi měl nějak řešit.

Ing. Kittner

Tam probíhalo standardní jednání o výkupu, samozřejmě teď se tam změnil majitel, takže to jednání bude muset být nějak ukončeno. Nemůžeme takto reagovat úplně na všechno. Celý problém je v tom, že se tam vyměnil majitel a samozřejmě zde přítomný majitel chce tuto operaci spojit, protože je to v jeho zájmu a používá to jako argument pro to, abychom to neprodali vítězi výběrového řízení, což je pochopitelné, ale problém je v tom, co jsem již říkal. Nechám o tomto bodě č. II/3 hlasovat zvlášť.

Hlasování č. 3 – pro 14, proti 13, zdržel se 3 – návrh nebyl schválen

Hlasování o ostatních třech operacích.

Hlasování č. 4 – pro 29, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

III. Nabytí nemovitosti

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 5 – pro 31, proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

IV. Výkup pozemku

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č.6 – pro 31 , proti 0 , zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

V. Směna pozemků

MUDr. Absolonová

Já mám dotaz. Od pondělka jsem se pátrala po tom, na čem se usnesla rada města v lednu 2007. Mělo to být následně, pokud se nemýlím, v listopadu 2009 zase zrušeno. Bylo to v době, kdy se projednával prodej hřiště a sousedního pozemku na Králově Háji. Bohužel v archivu rady města jsem se toho nedobrala, ale předpokládám, že Ing. Mazáč mi již nese to, co bylo podkladem usnesení.

Ing. Kittner

Dobře. O tom jsem nevěděl, takže na to nemohu nyní reagovat.

MUDr. Absolonová

Já jsem si to mezitím vykorespondovala.

J. Šolc

Já jsem se od pondělka také celou situací zabýval. S panem Maryškem jsem si vyměnil mnoho informací prostřednictvím elektronické pošty. Byl bych rád, kdyby celá geneze zde na zastupitelstvu zazněla, protože problém je trochu složitější, než jak nám je ve strohé důvodové zprávě předkládán. Taky bych rád, aby zazněla především ta část původních záměrů, kudy měly koleje vést a jak byli vlastníci dotčené nemovitosti, tj. manželé Maryškovi, vyzýváni průběžně k vyklizení nebo naopak nevyklizení nemovitosti, protože to je v celé záležitosti poměrně důležité.

Ing. Kittner

Dobře, ale to je třeba mi říci.

J. Šolc

Omlouvám se, pane primátore, ale já jsem to v pondělí zmiňoval. Nevadí, každopádně podle informací, které tady mám, měla původní trasa tramvaje vést více přes dům pana Maryšky a jako město jsme je vyzvali k tomu, aby vyklidil dům. Následně se ta trasa opět měnila, tak si myslím, že práva pana Maryšky jsou přeci jen větší, než jak to vyplývá z důvodové zprávy, ale protože vidím, že se chystá k diskusi, tak to asi zmíní.

Ing. Kittner

Nejprve k tomu něco řekne Ing. Mazáč. Víte, že tramvajová trať se měnila, co já pamatuji, již mnohokrát. Situace tam zdaleka není jednoduchá, musíme reagovat na spoustu změn, mimo jiné změn vlastníků v Textilaně, kteří každou chvíli mění své plány a my bohužel skrz Textilanu projít musíme, jinými slovy nějak se s nimi musíme vždycky dohodnout. Samozřejmě tím pádem se trať měnila mnohokrát, a je pravdou, že to trochu odnáší pan Maryško, který je bohužel na začátku trati. Je v tom nejužším hrdle, kde ta trať musí někudy projít a toho místa a možností mezi jeho domy a silnicí je minimum.

Ing. Mazáč

Na stole jste obdrželi doplnění materiálu, resp. upřesnění materiálu k vedení a trasy tratě. Požadoval to pan Šolc. Je to teď trochu přehlednější, je to obrázek, ve kterém je šrafovaná tramvajová trať, napříč je šrafován chodník, a pak je tam zvýrazněn pozemek, který je předmětem směny, bez něhož bychom nemohli tramvajovou trať stavět, kolaudovat atd. Co se týká minulosti, nechci jít do toho moc hluboko, nicméně je pravdou, že původní trasování bylo úplně jiné. Pokud si najdete úplně první mapu k materiálu Směna pozemků, jak je tam kroužek a jsou tam pozemky dobře čitelné, tak původní verze tramvaje se týkala pozemku a budovy č. 1245/1, to je zelený domek vedle brány a ten měl být zbourán. Následně, možná se to týkalo i budovy na pozemku č. 1244/1, měla být celá oblast nějakým způsobem upravena, podřízena trase tramvaje a jednalo se o směně za úplně jiné nemovitosti, které by nahradily manželům Maryškovým tuto ztrátu. Po změně vlastníků Textilany došlo k tomu, že se trasa tramvaje změnila. Došlo k tomu, že zůstává víceméně v původním koridoru, ovšem rozšiřuje se na čtyřkolejnou a tím pádem její ochranné pásmo, včetně chodníků atd., zasáhlo do pozemků z druhé strany. V materiálu, který je rozdán na stůl jako dodatek, vidíte, že tam je část pozemků ve vlastnictví manželů Maryškových, které původně měly být směněny za pozemek s č. 1243, který přiléhá k jejich budově, kde podnikají. Při rekonstrukci trati došlo k tomu, že tento pozemek byl zrekultivován, osázen a zmenšen, to znamená, že původní záměr, že by byl použit jako parkoviště, víceméně zmizel a manželé Maryškovi se rozhodli, že pozemek, který původně chtěli, by mohli jen udržovat, a tím by pro ně z podnikatelského hlediska neměl žádný význam. Takže požádali o směnu. Mimochodem směna už byla schválena, proto v materiálu je i rušení usnesení rady i zastupitelstva. Manželé Maryškovi požádali o změnu předmětu směny. To, co po nich chce investor tramvajové trati zůstává, a to, co bylo na minulém zastupitelstvu neschváleno jako prodej, to je druhá strana směny s tím, že v dalším materiálu, který byl rozdán na stůl, je stejná mapa, jako už máte v materiálu, ale je doplněna o vlastníky. Pokud se podíváte na pozemky přiléhající, tzn. hlavně pozemek č. 1842 na Králově Háji. Tento pozemek je ve vlastnictví manželů Maryškových. Přes ulici je další budova a pozemek, kde Maryškovi bydlí. To je pozemek č. 3476/2, tzn. že z tohoto kontextu je patrné, že to není jenom nějaký zájem o pozemek, ale jsou to v podstatě pozemky, které souvisí s jejich vlastnictvím. To jsou asi všechny informace, které jsem k tomu posbíral.

Petr Maryško, občan města

Doplnil bych to, co zde řekl Ing. Mazáč a pár dat, o kterých mluvil J. Šolc. Tato kauza se v podstatě táhne už od roku 2005, kdy chtěl investor v areálu bývalé Textilany budovat zábavně obchodní centrum Promenáda. Dokonce bylo na tento objekt vydáno územní rozhodnutí v roce 2007. V roce 2005 s námi byla zahájena jednání, o kterých mluvil J. Šolc. Město a investor, v tomto případě skutečně město, protože část trati je na pozemcích města, kde stojí zelený dům, s námi jednalo o výkupu, resp. o směně toho zeleného domu, který je v našem vlastnictví. Přestali jsme nemovitost opravovat, dali jsme výpovědi nájemcům, co tam byli, a začali jsme připravovat nemovitost k předání. V roce 2007, po územním rozhodnutí, veškerá jednání ze strany tehdejšího investora přestala a téměř dva roky se nic nedělo, ani jsme nebyli příliš informováni o tom, zda záměr trvá. Na začátku roku 2009 se věc vyjasnila, investor odstoupil od záměru vybudovat obchodní centrum Promenáda a město s námi začalo intenzivně jednat prostřednictvím pana náměstka Hruši o tom, že tramvaj povede ve stávající trase a místo toho nás bude v letošním roce oslovovat Liberec Real Estate, s. r. o., který tam chce vybudovat obytný komplex. To byla zásadní změna situace, kdy na začátku roku 2009 bylo jasné, že zelený dům dolů nepůjde, naopak na nás vyvstal požadavek, abychom umožnili výstavbu zdvoukolejnění tramvajové trati. Druhá kolej vede na našem pozemku. Všechno bylo velmi rychlé a ve spěchu, protože Dopravní podnik města Liberce, a. s. měl přislíbeny dotace. Spustil první trať a současně spustil i druhou etapu, která už zahrnuje světelnou křižovatku i nás. Jednání a rozhodnutí proběhla v květnu a červnu loňského roku. Zahájení stavby bylo v září. Dokončení bylo letos 25. ledna. Dopravní podnik města Liberce, a. s. získal stavební souhlas. Byli bychom mnohem raději, kdyby majetkové vypořádání bylo provedeno dříve, před zahájením stavby tak, jak je to běžné. Nicméně v tomto případě k tomu nedošlo. Chápeme to. Bylo málo času. Zájmy investora se skutečně rychle změnily. V průběhu výstavby jsme přistoupili na další zábor, zřejmě z jednání zde, vzešel i požadavek na rozšíření záboru o cyklostezku, takže je tam další pruh, 1 metr, podél trati na našem pozemku, jako možnost vybudování budoucí cyklostezky. To je geneze. Musím říci, že jsme si s tratí užili své, stejně jako stavbyvedoucí, který ji stavěl. Myslíme si, že jsme vyhověli zájmům města, neblokovali stavbu, podepsali smlouvu o souhlasu s provedením stavby a váš zájem teď navazuje na náš zájem, kdy na mapě vidíte trojúhelník před restaurací Krakonoš. Je to pozemek, který jsme restituovali zhruba před deseti lety, od pozemkového fondu, vypořádáním restitučních nároků. Máme zájem sloučit tento pozemek. Naše zájmy se v tomto shodují, a proto jsme městu navrhli směnnou smlouvu za standardních transparentních podmínek s tím, že jsou tam i odhady nemovitostí. Takže i když nás cena trochu překvapila, počítáme s majetkovým vypořádáním a finanční úhradou za část pozemku. Záměr s pozemkem máme takový, že bychom byli rádi kdyby to zůstalo tak, jak to je, protože je tam zeleň a vzadu les. Současně se na pozemku nachází načerno vystavěná montážní rampa, kterou garážníci používají bez jakéhokoli odkanalizování ropných látek. Dnes je zde ve vašem orgánu ke schválení směna těchto pozemků, kdy říkáme, že naše zájmy se v tomto případě shodují a žádáme vás, abyste směnu schválili.

Ing. Kittner

Myslím, že to pan Maryško popsal ještě velmi milosrdně, protože problém je tam velký a skutečně se to několikrát měnilo. Nejdříve výkup, pak nevýkup, různé směny, ale i naším zájmem je, alespoň tuto etapu dotáhnout i majetkově do konce.

Mgr. Morávková

Chtěla jsem se zeptat pana Maryška, kdo vlastně navrhl směnu za tento konkrétní pozemek. Jestli jste to navrhoval vy nebo jestli s tím přišlo město.

P. Maryško

Hledali jsme společnou řeč. Tyto konkrétní pozemky jsme navrhli my, zhruba před dvěma měsíci.

Mgr. Morávková

Mně se jedná o to, že jsme, tuším v listopadu, na zastupitelstvu řešili případný prodej, myslím, že to bylo formou výběrového řízení. Nevím, jestli jste byli zájemci, uchazeči a možná i výherci, ale my jsme tady právě 25 hlasy prohlasovali, že se tato plocha neprodá. Takže s tím mám opravdu docela problém, protože je to plocha zelená. Větší zelené plochy se snažíme zachovat v majetku města, aby město mohlo ovlivňovat to, že se opravdu investovat nebude. Když se pozemek prodává, tak tady kdekdo slíbí cokoliv. To, že se s tím opravdu nestane nic z hlediska zastavění území, se potom dá obtížně ovlivnit. Rozdíl velikosti i ceny, kterou musíte doplatit, se mi zdá značný. Neodpovídá to běžným poměrům, za co se běžně pozemky směňují. Tak se chci zeptat, jestli neexistuje jiná varianta, jiný pozemek, který by mohl vyřešit tento problém. Protože my Zelení se domníváme, že by se tento pozemek neměl prodávat ani směňovat, zejména proto, že jsme to už jednou odhlasovali, že se to prodávat nebude.

P. Maryško

Náš zájem je o tento pozemek, čili žádnou jinou variantu jsme neprojednávali a byli bychom rádi, kdyby byla schválena tato varianta. Pokud jde o využití pozemku z hlediska rozvoje města nebo čehokoliv jiného, já jsem se tam i s některými zastupiteli sešel, oni uznali, že ten náš trojúhelník, který máme před restaurací Krakonoš, je zcela zásadní pro další užívání toho pozemku. Údajné volejbalové hřiště tam skutečně není, co já pamatuji, 30 let nikým využíváno, to byla také jedna z námitek. Děti a mládež si hrají na cca 200 metrů vzdáleném hřišti, které se slangově jmenuje „Čapkáč“, které jste vybudovali. Je tam malé fotbalové hřiště a je tam zařízení s herními prvky. Takže z tohoto pohledu pro využití občanů Králova Háje, toto hřiště skutečně není využíváno, a je využíván tzv. „ Čapkáč“. Dále jsme tam zkoušeli vyměřit hranice hřiště, bohužel tím, jak byla umožněna výstavba garáží, které jsou naproti, a výjezdy z nich, tak hranice hřiště navazuje přímo na výjezd z garáží. I z tohoto pohledu není hřiště možné využívat, není tam žádná možnost jeho dostavby pro nějaké zázemí a v současné době na údajném hřišti parkují každý den návštěvníci přilehlé restaurace Krakonoš a případně tam nechávají auta přes noc. Takže jiná varianta na stole zatím není. K této variantě jsme dospěli po více než pětileté diskusi a nám tato varianta vyhovuje stejně, jako městu vyhovuje dvoukolejná trať.

Mgr. Morávková

Nejde jen o hřiště. Před listopadovým zastupitelstvem jsme reagovali na iniciativu občanů, kteří se na nás obrátili, že je plocha extenzivně využívána a zachování stávajícího stavu je v zájmu občanů. Pět let nejednáte o tomto pozemku. Souhlasím s vypořádáním vašeho pozemku. Nesouhlasím s vypořádáním za tento pozemek. Vyzývám zastupitele ke vzpomínce na jejich hlasování v listopadu a myslím si, že bychom se měli držet toho, co jsme chtěli prodat a neprodat.

P. Maryško

Pět let se nejedná o tomto pozemku. Dá se říci, že pět let žijeme v nejistotě. První vize byla o demolici obou domů. V jednom z nich máme sídlo.

Mgr. Morávková

To nebylo vinou města. Původně tam byl jiný projekt, jiný investor. Město Liberec také řešilo problémy.

Ing. Kittner

Apeluji na to, abychom tuto kauzu ukončili, jinak především městu způsobíme veliký problém. S panem Maryškem se musíme dohodnout. Sebelepším hlasováním mu nic nenařídíme.

Mgr. Morávková

Ptám se vás, pane primátore, je varianta, že by se vykoupily pozemky? Je to 45 metrů a myslím si, že je snazší sehnat 100.000,- Kč na výkup.

Ing. Kittner

Na to musí být dva. V tomto případě dokonce tři.

Mgr. Morávková

Navrhl někdy někdo od města tuto variantu?

Ing. Kittner

Samozřejmě.

Mgr. Morávková

Pan Maryško?

Ing. Kittner

Pan Maryško má zájem tyto pozemky směnit. My se musíme dohodnout.

Mgr. Morávková

Nechápu, že chce někdo směnit pozemek 45 metrů za mnohem větší plochu s doplatkem. Tomu se říká v podstatě prodej.

Ing. Kittner

Vy to možná nechápete, ale on je vlastník a má právo něco chtít. My zase máme právo něco nechtít, to máte pravdu. Proto o tom hlasujeme. Předkládáme to, na čem jsme schopni se s druhou stranou dohodnout. Dohody samozřejmě mnohdy jednoduché nejsou. Pokud dohodu neschválíme, budeme se muset dohadovat dále.

Mgr. Morávková

Já to chápu, ale my prodáváme dvě mnohem větší parcely za jeden malý kousek. Domnívám se, že na straně pana Maryška by mohla být větší vůle.

Ing. Kittner

Nehodnotil bych, co by mohlo být na straně pana Maryšky. Myslím si, že pan Maryško přistupuje k našim problémům se svatou trpělivostí.

Ing. Mrklas

Je možné hodnotit postup pana Maryška vůči městu jako vstřícný?

Ing. Kittner

Já už jsem to řekl. Nechci hrát na city, ale představte si, že by se jednalo o náš dům. Pět let jednáme o jeho domě. Nejprve jsme ho chtěli zbourat, pak jsme ani nevěděli, co s ním chceme dělat, několikrát, i když ne naší vinou, jsme to měnili. On je stále vlastníkem domu, ve kterém podniká. Myslím si, že postupuje velmi seriózně.

Ing. Mrklas

Kolik byla vysoutěžená cena za ten pozemek, který jsme neschválili?

Ing. Kittner

Výrazně nižší. Nevzpomínám si přesně. My jsme ji tenkrát neschválili. Směna musí být za odhady, výběrové řízení za to, co kdo nabídne. Pan Maryško souhlasil, že to bude za odhady. Směna jinak být nemůže.

Ing. Kočárková

Hovoří mimo mikrofon.

Ing. Jiří Rutkovský, občan města

Pozemek dole Na Bídě je pro cyklisty klíčový. Děkuji panu Maryškovi za vstřícnost.

Ing. Kittner

Toto potvrzuje to, co jsem říkal. Všichni to tam známe. Je tam dům, zeď, silnice, koryto Harcovského potoka. My se musíme vejít do daného prostoru, bohužel, se dvěma kolejemi.

Ing. Morávek

Když jsem byl informován panem Maryškou o směně, tak jsem neměl materiály u sebe a říkal jsem si, že směna nebude problém. Po obdržení materiálů jsem měl pochyby o směně tak malého místa za tak veliký pozemek. Pro mě je to úplně něco jiného, než při setkání. Chápu problémy města, jak do toho investovat, i problémy s tramvají, ale přesto si myslím, že ustupujeme příliš. Zdržím se hlasování.

Ing. Kittner

Takže budete proti. Zdržet se hlasování znamená být proti.

Hlasování č. 7 – pro 26, proti 3, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

VI. MO Lbc Vratislavice n/N – 1.1 Prodej pozemků

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

 

K bodu č. 4

Převod nemovitosti – legalizace stavu

Ing. Kittner

Tato věc se řeší velmi dlouho a v podstatě naplňujeme závěry soudu, tzn., že to administrativně uvedeme do souladu se skutečným stavem.

Hlasování č. 9 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 5

Finanční vypořádání – byt č. 367/03, ul. U Soudu, Liberec 2

Ing. Kittner

Má to dlouhou historii. Je vlastně započtení pohledávek.

Hlasování č. 10 – pro 29, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 6

Nerudovo náměstí

Oprava povrchů náměstí: výběr varianty řešení + prezentace

Ing. Kittner

Poprosím zástupce zpracovatele o prezentaci variant.

Ing. Jan Hejral, zástupce firmy VALBEK, spol. s r. o.

Jmenuji se Jan Hejral a zastupuji projekční kancelář VALBEK, spol. s r. o., která měla za úkol společně s architektonickým ateliérem ARK, spol. s r. o. navrhnout úpravy povrchu Nerudova náměstí v Liberci. Zadáním bylo zpracovat návrh úpravy prostoru se zohledněním stávajícího využití lokality, polohy náměstí vůči městu, se zohledněním možnosti změny dopravního režimu. Výsledkem byl návrh dvou základních variant řešení. Každé řešení má dvě modifikace. Pro všechny varianty je společné. Protože se nacházíme v centru města, vytvoření povrchu bude z kamenné dlažby, pro vozovky ze žulové dlažby velkoformátové, plochy vedlejší – kamenná mozaika. Varianty 1.a i 1.b mají zásadní vlastnost, že plocha toho náměstí je využita pro parkování. Varianty č. 2. a 3. představují úpravu náměstí do zklidněného prostoru, kdy centrální část náměstí je určena pro pěší a dlážděné plochy jsou doplněny o zeleň. Varianta č. 1.a a 1.b jsou velmi podobné a v podstatě legalizují stávající stav, kdy náměstí je využito pouze k parkování vozidel. V obou variantách je téměř shodný počet parkovacích míst – zhruba 50. Přes 10% z toho je věnováno parkování pro invalidy nebo pro osoby se sníženou schopností pohybu. Orientace se stávajícím stavem se liší pouze uspořádáním parkovacích míst. Druhou základní variantou je zklidnění celého prostoru ve variantě č. 2., kde je zklidnění celé zóny, a to buď pěší zóny nebo zóny obytné. Podrobnějším zkoumáním celé varianty, která by umožňovala parkování pouze místním občanům nebo podnikatelům, jsme dospěli k variantě č. 3., což je další modifikace a myslíme si, že je jakýmsi kompromisem, kde prostor zklidnění je v centrální části. Ulice Voroněžská, která je na pravé straně a ulice v prolehlém rohu náměstí, okolo budovy bývalého Telecomu jsou komunikacemi průjezdnými. Prostor mezi nimi tvoří pěší zónu, která je dostupná pro obsluhu. V pěší zóně jsou vyhrazena místa k parkování pro invalidy tak, jak jsou v tuto chvíli vydána platná rozhodnutí. Na okraji pěší zóny vznikla parkovací místa pro návštěvníky provozoven přilehlých nemovitostí. Do technických detailů nebudeme zacházet a předám slovo panu architektu Šonskému, který vám sdělí v krátkosti to, co nás vedlo ke genezi zmiňovaných čtyř variant.

Ing. arch. Boris Šonský, zástupce firmy ARK, spol. s r. o.

Výsledná varianta, kterou jsem řešil, vychází z jasného komunikačního tahu mezi vysokou školou, kde je značné zatížení studenty a návštěvníky vysoké školy, tahem na ulici 5. května k tramvajovým zastávkám, posléze k centru města. Tento hlavní pěší tah byl i historicky zadlážděn jako vyšší tah a byl podnětem ke koncepčnímu řešení tohoto náměstí, kde jsem nechtěl řešit parkování, chtěl jsem naopak zeleň, posezení, odpočinek, relaxační prostor naproti komunikačním rušným partiím ve městě. Základní osnovou je úhlopříčná diagonála, která je doplněna dalším křížením na aktivity na náměstí, kde jsou restaurační zařízení, posléze objekt Telecomu. Dovnitř tohoto prostoru je umístěno 9 vysokokmenných stromů, které jsou doplněny vyvýšenými záhony, které jsou v detailu řešeny cortenovým plechem, který je doplněn dřevěným masivním hranolem pro pohodlné posezení. Na vyvýšených záhonech jsou v partiích, kde je možné parkování, odcloněny tyto pozice parkování vysokými stříhanými ploty. Vnitřní prostor je architektonicky vyřešen systémem koulí stříhaných ze zeleně, která je podsázená pod tím. Materiál a zeleň byly zvolené k nenáročné údržbě, aby nebyly v budoucnu pro město zatěžující. Řešení dokumentují perspektivní záběry, které prezentujeme v celé architektonické studii.

Ing. Morávek

Provedl jsem konzultaci s cca 35 pracovníky bývalých Pozemních staveb v Liberci. Shodli jsme se spíše na variantě č. 2 s tím, že by stromy neměly být příliš vysoké, ale se zachováním oddychového prostoru. Nyní jsem na rozpacích s variantou č. 3. Byl bych spíš pro variantu č. 2. 35 pracovníků se shodlo na vhodnosti oddychového prostoru, ale ne příliš vysokých stromů.

Ing. Kittner

Toto je věc názoru.

Ing. Mrklas

Bylo součástí řešení a zadání posouzení širších souvislostí a vlivů na parkování ve městě?

Ing. Kittner

Nebylo. My tam nechceme auta. Není co posuzovat. Buď auta chceme nebo je nechceme.

Ing. Mrklas

Jsou připravené varianty, mezi kterými se má rozhodovat, a proto se o tom určitým způsobem uvažovalo. Mě by zajímalo, jakým způsobem řešení parku, které vypadá na první pohled celkem přijatelně, ovlivní parkovací situaci v celém městě.

Ing. Kittner

Rozhodně žádným významným. Parkovacích míst v tuto chvíli, po vybudování kapacit, přibylo. My, kteří jsme hlasovali pro variantu č.3, jsme nechtěli zachovat parkoviště na Nerudově náměstí. Vycházíme z vcelku jasné teorie, že představa, že všechna auta, která chtějí vjet do centra města, se tam vejdou, je nereálná. Nevejdou se. Auta by měla parkovat mimo ulice města. Nemůže se podařit, umístit všechna auta do ulic.

Ing. Mrklas

Uvědomte si, že je jsou tam lékařské ordinace a mnoho lidí tam dojíždí.

Ing. Kittner

Ti, kteří mají problém s hybností, mají parkování zajištěno. Zvykejme si, že budeme chodit pěšky. Vlakové nádraží je 15 min. chůze od Šaldova náměstí.

Ing. Mrklas

Toto akceptuji. Jsou posouzeny požadavky lidí bydlících v okolí? Je tam poměrně hustá zástavba.

Ing. Kittner

Neveďme znovu tento spor. Já zastávám názor, že není povinností města, zajišťovat parkování pro občany bydlící ve městě.

Ing. Mrklas

Nevedu spor. Bylo o tom uvažováno?

Ing. Kittner

Ano, bylo a zvítězila varianta s minimálním počtem parkovacích míst.

Mgr. Morávková

V prezentaci jsou obrazově znázorněny varianty č.1.a, 1.b a 2. Redukce parkovacích míst tam znázorněna není.

Ing. Hejral

Nevím, co máte v materiálu.Varianta č. 2 se ukázala po projednání s odborem dopravy a s Policií ČR jako neprůchodná, neboť nebylo možné uzavřít celý prostor náměstí pro dopravu. Varianta č. 3 je kompromis mezi zklidněním prostoru a umožnění parkování pro přilehlou zástavbu.

Ing. Kittner

Na radě jsme upozorňovali na chybu, že tam máte jen dvě varianty.

Mgr. Morávková

Myslela jsem, že druhý obrázek je k č. 3 a tam právě chybí širší stání. Zajímal by mě cenový a technologický rozdíl mezi variantou č. 2. a 3. Už jste již částečně něco řekl. Předpokládám, že stromy pokud jsou na vizualizaci zobrazeny silnější a větší, takhle budou vypadat za 30 let, ale ze začátku budou úplně stejné, takže tím se varianty neliší. Liší se právě těmi zvednutými záhony a počty parkovacích míst, ale zajímalo by mě právě, jak se liší v té nákladové složce a jestli tam je významný rozdíl.

Ing. Kittner

Obě varianty jsou nákladově stejné. To tam je napsané.

Mgr. Morávková

Tam je napsáno, že vyčíslené náklady se vztahují pouze k ploše Nerudova náměstí, ne, že jsou stejné.

Ing. Kittner

Varianta č. 2 a 3, na str. 3, mezi tabulkami je poznámka, že obě varianty jsou nákladově stejné.

Mgr. Morávková

Jsem na podkladech on-line, a tam žádná poznámka mezi tabulkami není, omlouvám se.

Ing. Kittner

Ing. Hruša kouká na web a já se omlouvám, ale je tam poznámka „obě varianty jsou nákladově stejné“, str. 3. Tak nevím, jestli se nedíváte jinam.

Ing. Mrklas

Bylo udělané nějaké porovnání nákladů na údržbu plochy, jako parkoviště, a nákladů na údržbu zeleně, třeba na intervalu 10 let?

Ing. Ladislav Fuchs, vedoucí odboru technické správy veřejného majetku

Takové porovnání jsme nedělali.

Ing. Mrklas

A umíme zhruba odhadnout o kolik se to bude lišit? Kolik bude varianta? Protože předpokládám, že varianta se stromy bude o něco dražší.

L. Fuchs

Samozřejmě, protože tam bude větší náklad na údržbu zeleně. Uměli bychom to vyčíslit, ale ne teď a tady.

M. Šír

Divím se, o čem tu teď diskutujeme. Slyšel jsem mnohokrát, v jak strašném stavu a jak málo zeleně je v Liberci. A teď, když se rozhodneme, že tu veřejnou zeleň někde zbudujeme, že zde budou stromy a odpočinkové místo, tak začínáme vymýšlet zástupné problémy.

Mgr. Morávková

Mám technickou poznámku. Omlouvám se, ale myslím si, že jsme se pouze ptali na některé detaily a já se omlouvám, opravdu jsem tam tu poznámku neviděla, ale o tom, jestli se zde zpochybňuje zeleň či nikoliv, a o tom, jestli park patří do této lokality, nikdo neřekl ani slovo.

Ing. Kittner

Chci se zeptat Ing. Morávka, jestli chce nechat hlasovat variantu č. 2 jako protinávrh?

Ing. Morávek

Ne, to byl jen okamžitý nápad lidí, kteří byli přítomni. Říkám zhruba 35 lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze staveb.

Ing. Kittner

Nechám hlasovat o usnesení tak, jak je navrženo.

Hlasování č. 11 – pro 28, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 7

Tramvajová trať Fügnerova – Dobiášova – smlouva o partnerství a spolupráci na projektu

Ing. Kittner

Je to plnění podmínek čerpání dotací.

 

K bodu č. 8

Obchodní centrum PLAZA – prodej pozemků

Ing. Kittner

Je to majetkové vyrovnání stavby obchodního centra.

Ing. Mrklas

Vzhledem k tomu, že jsem v určitém obchodním jednání se společností Plaza, oznamuji, že nebudu hlasovat, aby nedošlo k tomu, že by někdo nemohl říkat, že se dostávám do střetu zájmů.

Hlasování č. 13 – pro 26, proti 1, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 9

Podání dotační žádosti – „Parky Lidové sady I“ v IPRM zóna Lidové sady

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 14 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 10

IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“

Ing. Kittner

Je to víceméně technický bod a sice výměna manažera a člena řídícího výboru, v souvislosti s odchodem Mgr. Pilného.

Hlasování č. 15 – pro 29, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 11

Návrh rozpočtového opatření č. 1 statutárního města Liberec na rok 2010

Ing. Morávek

Finanční výbor projednal tento návrh na rozpočtové opatření a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení.

Hlasování č. 16 – pro 27, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 12

Zadání 63. změny územního plánu města Liberec

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 17 – pro 28, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 13

Bezúplatné poskytnutí majetkových hodnot souvisejících s pořízením movitého majetku pro účely MS 2009 v ul. Krejčího 1172 – 1178 konkrétním žadatelům

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 18 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 14

Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu statutárního města Liberec pro 1. kolo roku 2010

Ing. Kittner

Rada města žádné změny nedělala, tak jak to správní rada sportovního fondu předložila, tak to předkládá zastupitelstvu.

Hlasování č. 19 – pro 27, proti 0, zdržel se 2 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 15

Návrh správní rady fondu pro partnerskou spolupráci na přidělení dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci statutárního města Liberec pro 1. a 2. kolo 2010

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 20 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 16

Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání SML – 1. kolo roku 2010

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 21 – pro 29, proti 0, zdržel se 1 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 17

Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 22 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 18

Zpráva o využití finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Liberec za rok 2009

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 23 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 19

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2009

K tomuto bodu nebylo diskutováno.

Hlasování č. 24 – pro 29, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 20

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. ledna 2010

Ing. Mrklas

Rád bych se zeptal pana náměstka Červinky, proč zde píše, že multifunkční aréna není předmětem koncesní smlouvy, ale v koncesní smlouvě, v příloze č. 3 je specifikovaná jako zahrnutá do této smlouvy.

Ing. Červinka

Ona je samozřejmě součástí koncesní smlouvy, ale není předmětem veřejné služby. To znamená, že veřejnou službu nemůžeme čerpat přímo na multifunkční aréně. Takto jsme to schválili.

Ing. Mrklas

O tom probíhala diskuse. Když se na to podívám, přijde mi poněkud zvláštní, že těžiště celého areálu není zahrnuto do smlouvy, abychom tam mohli něco čerpat. Koneckonců proběhlo hlasování takže o tom není třeba dále diskutovat.

Ing. Červinka

Přesně tak. Bavíme se přímo o hale jako takové. Investic tam proběhla celá řada. Například krček apod., ten už samozřejmě v koncesní smlouvě zahrnutý je. Ostatní sportoviště samozřejmě také. Respektive ne v koncesní smlouvě, ale ve veřejné službě. Diskuse tady byla především o tom, že pokud bychom chtěli významně vyšší čerpání na tomto areálu, který je přímo na multifunkční aréně, tak by se celá veřejná služba významným způsobem prodražila, proto jsme se nakonec rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Taková argumentace zde padala.

Ing. Mrklas

Dobře. Ale když si uvědomíme veškeré investiční náklady na výstavbu arény, které neslo město Liberec, a my tam nemáme nějakým způsobem nasmlouvanou ani hodinu, tak mi to připadá trochu zvláštní.

Ing. Červinka

Máte pravdu, ale zároveň jsem pro příklad v e-mailu uvedl, že provozovatel tam zdarma pro občany udělal v prosinci veřejné bruslení. To znamená, že i on občas vyjde vstříc sám od sebe.

Ing. Mrklas

Já si myslím, že pro něj to znamená především marketingovou aktivitu.

Ing. Kittner

Já to nechci protahovat, ale tak úplně nevidím, co bychom tam zrovna měli chtít. Jestli máme pocit, že je úplně optimální bruslit před prázdnou arénou, tak bychom asi mohli, ale mně připadá, že nám spíše šlo o využití sportovišť, která využívají oddíly. Oni se opravdu nehrnou k tomu, aby využívaly zrovna arénu.

Ing. Červinka

Navíc si uvědomte, že nákladově za jednu akci pořádanou přímo v aréně se bavíme o nějakých 200.000,- Kč a jenom nákladově. To znamená, že každá hodina, kterou bychom tam chtěli zrealizovat, by nás stála poměrně velké peníze, a ta cena za dostupnost by se významným způsobem navýšila. Takže i proto jsme od začátku celou koncepci stavěli bez multifunkční haly.

Ing. Mrklas

Ano, samozřejmě za předpokladu, že multifunkční arénu bude mít nějaký jiný majitel, tak s tím nelze než souhlasit. Tady je pouze jedna věc, že skutečným majitelem nemovitosti je statutární město Liberec, které to na svůj náklad postavilo a svým způsobem to ve smlouvě není zahrnuté. Město tam může přijít pouze jako jiný zájemce, který tam něco chce mít. To mi připadá trochu nestandardní.

Ing. Kittner

Už bych to uzavřel. Nechci s vámi polemizovat. Asi si tu přeci jen nebudeme vyprávět, že s majitelem haly se jedná stejně jako s každým jiným nájemcem, to tak asi není.

Hlasování č. 25 – pro 30, proti 0, zdržel se 0 – návrh byl schválen

 

K bodu č. 21

Informace, dotazy a podněty zastupitelů

Ing. Kittner

Máte tam dvě informace. Jednak asi to, co jsme všichni očekávali, že společnost EURIDIKA Bohemiae, s. r. o. se odvolala proti rozsudku, takže budeme v soudu pokračovat. Pak tam máte plnění usnesení rady města, pro informaci.

Ing. Mrklas

Máme nějakou informaci o stávce v Dopravním podniku města Liberce, a. s.?

Ing. Kittner

Informaci máme, samozřejmě nemohu hovořit na 100%. Jednali jsme s odboráři a vypadá to tak že, pokud budou platit dohody, by Dopravní podnik města Liberce, a. s. měl jezdit. Odboráři podpoří požadavky formou letáků v autobusech, ale nezastaví práci, doprava bude jezdit.

Ing. Kočárková

Chtěla jsem se zeptat, souvislosti s bodem č. 13, který jsme projednávali, kolik z movitého majetku, který teď bezúplatně převádíme, nám ještě zůstává? V jaké hodnotě?

Ing. Kittner

Prakticky nic. Už jsme v podstatě všechno převedli nebo rozdali.

J. Šolc

Mám dotaz k mistrovství světa. Obdrželi jsme nějakou oficiální žádost o peníze? Jak se celá ta situace vyvíjí?

Ing. Kittner

Úplně poslední aktuální informace nevím. Záležitost se víc řeší v novinách než ve skutečnosti. Nemám zatím výstup. Paní prezidentka se měla sejít s panem premiérem ve Vancouveru, co tam projednali, o tom ještě výsledek nemám. Jinak bych řekl, že to je spíš proto, že bylo první výročí, tak toho jsou zase plné noviny, ale reálně už si nemyslím, že by to mělo nějaký výrazný posun. Alespoň mé poslední jednání bylo o tom, že paní ministryně školství by měla předložit zprávu do vlády, termín odložila už asi dvakrát.

Ing. Mrklas

Máme nějaké průběžné výsledky ohledně hospodaření Sportovního areálu Ještěd, a. s. v tomto roce?

Ing. Kittner

V tomto roce výsledky nemáme. Máme v zásadě tržby.

Ing. Mrklas

To postačí.

Ing. Kittner

Samozřejmě ještě není konec roku, ale očekáváme, že budou kolem 37 milionů Kč. Bohužel to není tak hezké, jak se zdá.

Ing. Mrklas

Máme už ponětí, kolik se nám povede splatit z úvěru?

Ing. Kittner

Zatím asi ještě ne, ale bude to velmi problematické. Až to budeme vědět, tak vám dáme nějakou zprávu.

 

Primátor ukončil zasedání v 16.50 hod.

 

Zapisovatelka: Zuzana Škodová, v. r.

(přepis: Hana Tomášová)

 

 

Ověřovatelé: Mgr. Dana Lysáková, v. r. Ing. Ján Piňko, v. r.

členka zastupitelstva člen zastupitelstva

 

 

Ing. Jiří K i t t n e r, v. r.

Ing. František Hruša, v. r.

primátor města

náměstek primátora

 

Přílohy

- Výsledky hlasování

- 1 ks paměťového disku s nahráním 2. zasedání zastupitelstva

 

Typ souboru Název Velikost
v kB
Soubor PDF
Soubor PDF
Výsledky hlasování
z 2. ZM
848020
Soubor PDF
Soubor PDF
Zápis z 2. ZM 249412

Nastavení cookies