03.11.2021
Jana Kodymová

21. jednání libereckých radních

21. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 2. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 3: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na pořízení mobilních kamer

Tři mobilní kamery nakoupí od dodavatele, kterým je  Blahoslav Slavík, CAMsystemBrno,  Městská policie Liberec.  Rada města Liberce s jejich pořízením souhlasí.

Městská policie Liberec v současné době provozuje tři mobilní kamery, které jsou v rámci programu prevence kriminality a ve spolupráci s Policií ČR využívány v prevenci bezpečnostních problémů. Nově vznikla potřeba zvýšit dohled na veřejný pořádek a nakládání s odpady na území města.

Za tímto účelem Městská policie Liberec plánuje pořízení tří nových mobilních kamer od dodavatele, jehož zařízení jsou městskou policií nyní provozována. Důvody přímého zadání jsou zachování kompatibility akumulátorů současných a pořizovaných kamer, dále zachování kompatibility pro nabíjení současných a pořizovaných kamer a také integrace všech kamer do jednotného dohledového systému. Náklady na pořízení budou hrazeny z rozpočtu městské policie. Celkem na bezpečnost a pořádek ve městě dohlíží zhruba 50 stacionárních kamer.

„Rozšířením počtu mobilních kamer chceme bojovat proti lidem, kteří zneužívají veřejné kontejnerová stání a odkládají u nich haldu nežádoucího odpadu. Běžně se tam objevují stavební materiály po rekonstrukci, nedávno nám na jednom stanovišti někdo odložil i motor od auta. V dalším případě tam dokonce neznámý pachatel odložil nádoby s vyjetým olejem. Něco takového je zcela nepřijatelné. Proto budeme místa pomocí kamer monitorovat a případné viníky začneme přísněji pokutovat. Pro ilustraci, fyzickou osobu, tenhle prohřešek může stát až 200 tisíc korun, v případě právnických je to až do výše půl milionu korun,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Mezi nejčastěji poškozená stanoviště patří například to u otočky autobusu U Slunečních lázní.

Občané Liberce navíc mají možnost odvážet odpad na tři sběrná místa. Prvních 500 kg mají každý rok zdarma. Každý další kilogram je za přijatelnou cenu 2,50 Kč.  Přesto se každoročně najdou desítky pachatelů, kteří se odpadů snaží zbavit na úkor ostatních.

„Likvidace nekontrolovaného odpadu nás přitom ročně stojí přes 6 milionů. Ty bychom přitom mohli použít na jiné důležité investice,“ dodává primátor Jaroslav Zámečník. 

 

Bod č. 43: Záměr  umístění  a  zhotovení  projektové  dokumentace  na  veřejnou  bezbariérovou  toaletu  ve spodním a horním centru města

Město Liberec zajistí občanům  dvoje  bezbariérové  veřejné  toalety.  Jedny budou do poloviny roku 2022 umístěny na Soukenném náměstí v místě, kde je nevyužívaný vstup do podzemí a další pak do konce příštího roku v průchodu k obchodnímu centru Plaza, tedy v blízké návaznosti na náměstí Dr. E. Beneše.  Záměr umístění a přípravu realizaci veřejných toalet na svém úterním jednání schválila liberecká městská rada.

Službu  veřejných  toalet  suplují  za  město  do velké  míry  veřejné  instituce  nebo  soukromé  subjekty obchodních center. V době jejich uzavření,  mezi 20. večerní a 8. hodinou ranní, není možné jejich využití. Na základě dlouhodobých  podnětů  občanů k tématu absence veřejných  bezbariérových  toalet,  předložila Kancelář architektury města Liberce záměr provedení pohotovostních toalet v provedení antivandal. Chceme, aby fungovaly nonstop 24/7 a bylo možné za ně platit jak mincemi, tak platební kartou," popisuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Tento záměr přispěje k větší čistotě lokalit a zvýší komfort návštěvníků při kulturních akcích, v dolním i horním centru města. Toalety na Soukenném náměstí budou na pozemku statutárního města a mají veškerou připravenost z hlediska inženýrských sítí.

U toalet vedle nám. Dr. E. Beneše se jedná o záměr. „Tady je nutné projednat přeložky sítí i vztahy s vlastníky sousedních pozemků. Toaleta by měla být umístěna v průchodu k obchodnému centru Plaza,“  dodává primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Předpokládaný rozpočet na toaletu na Soukenném náměstí, včetně inženýrských  sítí, je 1,6 milionu korun, bez DPH. Toaleta v blízkosti náměstí Dr. E. Beneše pak město vyjde na 1,8 milionu korun, bez DPH.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Bod č. 25:  Rozšíření akce Vodojem Horská a zásobní řady – vodovod Nezamyslova

Rada města po projednání schválila prodloužení vodovodního řadu do části ulice Nezamyslova, která dosud nebyla zahrnuta do řešené oblasti projektu, resp. do projektové dokumentace, ze které rozsah projektu vycházel.

Od července 2021 je stavba předána zhotoviteli, kterým je společnost VDJ Horská Liberec (sdružení společností ŠEBESTA VHS, v.o.s. a ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.). Hotovo má být do prosince 2022. Celkové  náklady  na realizaci záměru jsou odhadovány na 1 150 000 Kč.

 

Bod č. 26: Vyhodnocení ZŘ na stavební práce "Sociální bydlení města Liberce –Na Žižkově"

Tři městské bytové domy se 49 (25 +12 +12) sociálními byty v ulici Na Žižkově postaví První podještědská stavební spol. s r.o., za cenu 121 993 000 Kč bez DPH (140 291 950 Kč včetně DPH). Rada města tento výběr schválila na svém úterním zasedání.

Podél této ulice vznikne objekt se čtyřmi samostatnými vchody, s celkem 49 novými sociálními byty.  Veřejná  zakázka  byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 120 000 000 Kč bez DPH, uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná,“ říká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V průběhu veřejné zakázky byla hodnota navýšena o 2 500 000 Kč bez DPH z důvodu chybějících položek ve výkazu výměr na hodnotu 122 500 000 Kč bez DPH. Lhůta výstavby činí 390 dní pro 1 bytový dům, pro druhý bytový dům 480 dní a 510 pro třetí bytový dům.

Projekt bude realizován v rámci I. etapy dostupného městského bydlení, které má vzniknout na místě bývalého školního areálu v městské části Rochlice. Předání staveniště je předpokládáno v listopadu letošního roku. Dokončení celého projektu pak v létě 2023.

První bytový dům a druhý bytový dům budou předloženy do IPRÚ a třetí bytový dům do ITI. Předpokládaná výše dotace činí u prvního bytového domu se dvěma vchody 36 378 530 Kč. U  druhého bytového domu je předpokládaná dotace ve výši 18 149 668 Kč. Žádost o podporu pro třetí bytový dům bude podána do Integrované teritoriální investice (ITI) v novém operačním období. Žádosti o podporu budou podávány pro každý bytový dům zvlášť.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 28: Revitalizace lesoparku Fibichova – arboristika

Rada města Liberce uzavřela Dodatek k projektu Revitalizace lesoparku ve Fibichově ulici.  Na základě  kontrolní  prohlídky za přítomnosti zhotovitele,  objednatele  a  autorského  dozoru,  bylo zjištěno, že některé dřeviny vykazují pokles biomechanické vitality, a je tedy nutné jejich arboristické ošetření.  

U tří stromů kontrola prokázala, že jejich biomechanická vitalita je snížena natolik, že musí být pokáceny. Dále byl v zahuštěném keřovém podrostu zjištěn invazní druh střemchy pozdní, to je druh keře, který není na stanovišti původní a bude odstraněn,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Arboristické a asanační práce, tedy postupné rizikové kácení, řezy a vazby provádí v rámci projektu revitalizace lesoparku ve Fibichově ulici v Lidových sadech společnost ARBO-Linné z Hradce Králové. Aktuálně vzniklé vícepráce vyjdou město na 85 910 Kč, včetně DPH.

Záměr statutárního města Liberce je z lesíku, který je zároveň významným krajinným prvkem, vytvořit průchodný lesopark a odpočinkovou zónu, která bude pomyslně navazovat na Lidové sady, zoologickou a botanickou zahradu a další v okolí přírodně cenná místa.

Město zrevitalizuje lesopark ve Fibichově ulici pomocí dotace. Předpokládané celkové náklady jsou 3 100 000 Kč a předpokládaná maximální výše dotace je 1 600 000 Kč. Plocha veřejné zeleně ve Fibichově ulici v Lidových sadech se po revitalizaci stane další plnohodnotnou funkční plochou městské sídelní zeleně. Úprava zeleně, včetně vybudování 6 tůní, umožní bezpečný průchod lesoparkem z jedné části města do druhé.

 

Bod č. 31: Stavebně-technický stav mostních konstrukcí po provedených běžných mostních prohlídkách v roce 2021

Liberečtí radní se na svém 21. jednání v letošním roce seznámili s celkovým  shrnutím  výsledků  hlavních mostních prohlídek za rok 2021, které provádí jejich vlastník nebo správce podle §8 vyhlášky Ministerstva dopravy  a spojů č.104/1997Sb.

 „Je nezbytné stanovit rozpočtový výdajový rámec na provádění oprav mostů a propustů, aby bylo možné  bezodkladně  plánovat  a projekčně  připravovat  opravy  mostních  konstrukcí  nikoli  až  v  době jejich nevyhovujícího stavebně-technického stavu, ale dopředu tak, aby majetek města nezastaral do nezpůsobilosti k řádnému technickému a pojízdnému stavu. V rozpočtovém výhledu je třeba stanovit finanční částku na opravu mostních konstrukcí, a to v minimální roční opakující se výši 10 milionů korun,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Seznam stavebních úprav čítá 14 mostů, včetně  lávek, předpokládaná cena oprav je 89, 8 mil. Kč, bez DPH. Jde například o most v Londýnské ulici, Lukášovské, Vojanově, Strakonické, Topolové, v ulici Na Bohdalci, Kašparově, a dále propustek v  Karlovské, lávku u Vendelína anebo lávku v Kubelíkově ulici. V příštím roce město opraví minimálně 6 propustů v nedobrém technickém stavu, dohromady za cenu 5 milionů korun. Úterní rada města schválila každoroční pravidelnou alokaci 10 milionů korun na tyto plánované stavební úpravy.

Odbor správy  veřejného  majetku  města Liberce zajistil  v roce 2020  provedení  běžných  prohlídek  u celkem 35 mostních konstrukcí z celkového počtu 308 kusů. Součástí mostních prohlídek je také opatření na zkvalitnění správy objektů a návrh na odstranění vad.

 

Vizualizace záměru veřejné toalety v průchodu k OC Plaza.

 

Vizualizace veřejné toalety na Soukenném náměstí.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.