18.11.2021
Jana Kodymová DiS.

23. jednání libereckých radních

23. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v pondělí 15. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM: Nové noční spoje už od ledna. Liberec zavede od začátku příštího roku dvě nové okružní linky, které budou sloužit cestujícím po půlnoci

Město Liberec od ledna zahájí provoz dvou okružních nočních linek MHD, které budou k dispozici cestujícím 7 dní v týdnu vždy po půlnoci. Jezdit budou pravidelně v čase 0.20 hodin. Radnice tím chce vyhovět občanům, kteří vyhledávají dostupnou dopravu na území města při cestě ze zaměstnání, ale také z kulturních a společenských akcí. Provoz obou linek vyjde ročně zhruba na milion korun.

„Nevracíme se ke spojům před Covidem, které by v současné době na základě naší interní analýzy o počtu cestujících byly silně neekonomické. Nicméně zavedeme dvě zcela nové linky, které vyjedou vždy v čase 0.20 hod. každý den, tedy včetně víkendu. Uvidíme, jaký o ně lidé projeví zájem. Po  nějaké době, zhruba za půl roku, pak vyhodnotíme, jak jsou oba spoje efektivní,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 46: Záměr  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  služby,  zadávané  v  řízení  se  soutěžním  dialogem –"Papírové náměstí v Liberci"

Rada schválila záměr prostřednictvím soutěžního dialogu získat návrh urbanistického a funkčního řešení oblasti tzv. Papírového náměstí. Tato oblast je v současnosti vnitřní periferií statutárního města Liberce. Výstupem by měla být celková představa rozvoje v podobě „masterplanu“, který vedle urbanisticko-architektonických principů představí i principy vedoucí k zajištění plánovaného užívání a regulaci městské i soukromé výstavby. Na jeho základě pak vznikne podrobná Územní studie řešeného území (sloužící i jako podklad pro změnu územního plánu) a architektonicko-krajinářský návrh městských teras.

„Na úrovni rady jsme odsouhlasili vypsání otevřené architektonické soutěže, kterou posoudí kvalitní odborná porota složená z nezávislých expertů. Zároveň budeme postupovat podle regulí České komory architektů. Papírák je důležitým územím a věřím, že na tom, jak jednou bude vypadat, budou chtít spolupracovat nejen kolegové z koalice, ale také zástupci opozice. Proto jsem připraven je vyzvat ke spolupráci a hledat společné řešení tak, abychom našli shodu napříč celým politickým spektrem. Věřím, že u tohoto tématu najdeme prostor ke společné a férové diskusi,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle harmonogramu, který na nejbližším jednání předloží zastupitelům, chce město v lednu 2022 zveřejnit zadávací dokumentaci. V srpnu pak očekává návrhy řešení Papíráku a v září počítá s jejich vyhodnocením. S vítězem soutěže město plánuje uzavřít smlouvu v říjnu 2022. Na základě ní pak vítězná kancelář vytvoří územní studii a současně architektonicko-krajinářský návrh městských teras. Ten bude následně rozpracován až do podoby kompletní projektové dokumentace.

 

Bod č. 48 : Moskevská ulice – krajinářské úpravy

Radní města odsouhlasili záměr, jak by měla do budoucna vypadat dolní část Moskevské ulice v centru Liberce. Kancelář architektury města (KAM) nyní dokončuje projektovou dokumentaci. Zhruba na jaře 2022 má na základě soutěže dojít v této části města ke změnám a úpravám prostranství.

„Jde o další ze zásahů, kterými chceme lidem nabídnout kvalitnější veřejný prostor. Tentokrát v historickém centru města. Počítáme tam s výsadbou nových stromů a zřízením odpočinkových zón, které v tomto případě můžou i skvěle propojit zájmy města a tamních živnostníků. Například provozovatelů kaváren či podobných služeb. V místě totiž vzniknout dřevěná mola, která lidem poslouží právě třeba k posezení a konzumaci nápojů či potravin,“ vysvětluje liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 6: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  10B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Rada města projednala a do zastupitelstva předkládá ke schválení návrh rozpočtového opatření.

Předmětem rozpočtového opatření je úprava – navýšení některých příjmů podle skutečnosti (zejména daň z příjmu právnických osob o 70 000 000 Kč), příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí ve výši 5 268 340 Kč, čerpání kontokorentního úvěru ve výši 25 milionů Kč na předfinancování v rámci projektu Centrum aktivního života, dále navýšení energií MŠ a ZŠ podle skutečnosti ve výši 1 435 000 Kč a příspěvku na provoz Městských lesů Liberec, p. o., ve výši 1 milion korun z rezervy města, a značnou část tohoto rozpočtového opatření tvoří různé přesuny ve výdajích.

Celkové  příjmy  se  navyšují  o  95 651  180  Kč,  celkové  výdaje  se  navyšují  o  118 612  967 Kč a financování  se  navyšuje  o  22 961  787  Kč. 

Rezerva  města  na  odboru  ekonomiky  bude  po rozpočtových opatřeních č. 10A) a 10B) činit 28 390 143 Kč.

 

Bod č. 7: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Liberecká městská rada odsouhlasila a předkládá k projednání do listopadového zastupitelstva návrh  Obecně  závazné  vyhlášky  statutárního  města  Liberec o  místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška začne platit dnem 1. ledna 2022.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je ekvivalent současného místního poplatku. Poplatníkem je osoba přihlášená v obci nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Od 1. ledna 2022 tedy vzniká nově povinnost registrace

  •         vlastníkům stavby pro rodinnou rekreaci, pokud nemají trvalý pobyt na území Liberce
  •      právnickým osobám, vlastnícím nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci (původně byli povinnými pouze vlastníci/fyzické osoby)
  •       vlastníkům nemovité věci, i když je pouze jejím podílem byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci (původně musela být takto zkolaudovaná celá nemovitá věc).

„Konkrétně to pro občany města znamená, že občanům přihlášeným k původnímu poplatku do 31. 12. 2021 nevzniká povinnost nové registrace a sazba 720 korun na osobu ročně zůstává neměnná. Osvobození od poplatku z titulu vlastnictví nemovité věci se týká vlastníků stavby pro rodinnou rekreaci, avšak s trvalým pobytem v Liberci,vysvětluje ekonomický náměstek  Zbyněk Karban.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Bod č. 42: Vyhodnocení zadávacího řízení na služby na vypracování projektové dokumentace pro projekt "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu

Významnou stavební úpravou projde základní škola U soudu. Rada města Liberce o tom rozhodla na pondělním jednání. Smlouva s dodavatelem projektové dokumentace bude uzavřena v nejbližších dnech. Cena za projektovou dokumentaci byla vysoutěžena ve výši 5 275 600 včetně DPH a pro město ji zpracuje firma TECHNICO Opava, s. r. o.

Dokumentace bude hotova v červnu 2023. Rozpočtová cena stavby by neměla překročit částku 100 000 000 korun, bez DPH. Pro získání většího dotačního podílu bude projekt podán do dvou dotačních programů, a to „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Soudu“ (ITI)  a „Energetické úspory ZŠ U Soudu“ (OPŽP).

 „Stavební práce jsou ve výhledu rozpočtu na rok 2023/2024, jedná se o 2 dotační akce, proto dva názvy. Půdní vestavba na jedné budově školy, ta bude z dotačního programu  ITI. Projekt  zateplení na druhé budově školy bude z jiného dotačního programu, tedy z OPŽP,“ uvádí konkrétněji náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

ZŠ U Soudu se nachází v klidné lokalitě v centru města Liberec ve staré zástavbě. Stáří hlavní budovy školy je zhruba 130 let a druhá budova, která se nachází v blízkosti hlavní budovy přes ulici, je stará 28 let. Stáří obou budov se projevuje nejen na stavu elektrických rozvodů, staré kanalizaci a zvýšené energetické náročnosti budov, ale také zejména hlavní budova se potýká v přízemí se zemní vlhkostí. Střecha hlavní budovy má sice zdravé krovy, avšak krytina střechy, bonský lisovaný šindel, je dožilý a je třeba jej vyměnit. Stávající budova základní školy má pod valbovou půdorysně obdélníkovou střechou nevyužitý půdní prostor,  jehož  úpravou  dojde  k  vybudování  nových  odborných  učeben. 

Vzhledem k potřebám vybudování nových, nejen učebních, prostor je nutná rekonstrukce podlahy v podkroví, která v danou chvíli není nosná.  Je zde tedy předpoklad, že bude nutné posílit vodorovné konstrukce v úrovni podlah nových učeben. Stav krovů by podle nedávného posudku měl být v pořádku a je potřeba vyměnit pouze minimum trámů.

Na druhé budově školy projekty řeší zejména špatný stav oken a nulové zateplení, což se   projevuje   nejen   v zimě,  ale  zejména  v letních  měsících  jsou  teploty  v učebnách  nad  míru hygienických  norem.  V rámci  projektu  by  tedy  mělo  dojít  k výměně  oken  a  celkovému  zateplení budovy.

Škola podporuje vzdělávání žáků běžných tříd a zároveň žáků se specifickými poruchami učení, jako je SPU-dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dyspraxie nebo jejich kombinace. Celkem je otevřeno 19 tříd. Z toho běžné  třídy  jsou  v prvním  až  devátém  ročníku  a  třídy  speciální  od  druhého  ročníku.  Škola  získala certifikaci značky "Rodiče vítáni" a zároveň je zapojena v síti škol "Škola pro demokracii", působí jako centrum podpory pedagogů Libereckého kraje v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti.

„V rámci projektu bude zkvalitněna odborná výuka díky vzniku nových odborných učeben fyziky, chemie, jazyků, výtvarné výchovy, dojde k zajištění bezbariérovosti objektu, budou vybudována nová sociální zázemí, výtah. Dále kompletní rekonstrukce rozvodů v celé budově školy a návrh topného systému, kdy je budova napojena na centrální vytápění.  Součástí  bude  i  kompletní  výmalba  a  vyčištění  povrchů  v celém  objektu,“ vyjmenovává náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Raka Loučková Kotasová.

Další částí projektové dokumentace budou venkovní úpravy zahrnující nakládání s vodami. Pro projekt „Energetické  úspory  ZŠ  U  Soudu“  (OPŽP) bude  zpracována  dokumentace  pro modernizaci kuchyně včetně vzduchotechniky, osvětlení, zdravotechniky, dále zateplení budovy a výměna oken včetně venkovních žaluzií.

„V rámci nového dotačního období nejsou ještě pevně stanoveny podmínky, výši dotace bychom v této chvíli pouze odhadovali, i vzhledem k růstu stavebních prací,“ doplňuje Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 53: Obnova čekárny na zastávce Letná

Na žádost obyvatel Pavlovic město obnoví čekárnu na zastávce Letná směrem do  centra. Podnět adresovaný Radě města Liberce vzešel od občanů při konání Dne otevřených dveří 19. října letošního roku

Zastávka se nachází v ulici Gen.  Svobody.  Původní  čekárna  se  nacházela  na  pozemku, který  není  v majetku  statutárního  města  Liberce.  V letošním  roce  byla  původní  čekárna  odstraněna z důvodu dožilého stavu. Na začátku listopadu už město umístilo na zastávku novou čekárnu.

 „Jsem rád, že se tato pozitivní věc pro obyvatele Pavlovic podařila uskutečnit v takto krátkém čase. Nyní si mohou cestující zpříjemnit čekání na svůj spoj a nebudou vystaveni rozmarům počasí,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 V příštím roce bude zastávka opatřena čekárnou větší, aby pojala více cestujících. „Jsem si vědom, že stávající situace není zcela ideální, je to pouze provizorní čekárna a věřím a doufám, že i s napjatým rozpočtem budeme mít možnost poskytnout obyvatelům ještě větší komfort,“ doplňuje náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 63: Záměr zveřejnění pronájmu AN -autobusového nádraží Liberec

Liberecká městská rada schválila zveřejnění záměru pronajímat pozemky a nebytové prostory, které má ve svém majetku a které jsou nyní využívány pro autobusové nádraží v Liberci. V současné době tyto pozemky užívá společnost Autocentrum Nord, a.s., (ACN)  podle Smlouvy o výpůjčce, uzavřené se statutárním městem Liberec 25. 11. 2019. Na základě této smlouvy je společnost ACN oprávněna tyto pozemky bezplatně užívat do konce roku 2021.

Společnost ACN má zájem pokračovat  v užívání těchto pozemků i v následujícím období. Město navrhuje poskytnout pronájem stejné společnosti na  dobu neurčitou,  aby  byla  zajištěna  kontinuita poskytovaných služeb vůči cestujícím i vůči dopravcům.

Účelem pronájmu vymezených pozemků je jejich užívání k tomu,  aby  zde  mohli  nastupovat  a vystupovat cestující veřejné i neveřejné autobusové dopravy, parkování autobusů společnosti  Autocentrum Nord, a.s., nebo autobusů smluvních dopravců mimo nákladních vozidel, aby byl usnadněn bezpečný pohyb autobusů na tomto dopravním uzlu, který  je součástí dopravní obslužnosti na území statutárního města.

Spolupráce s Autocentrum Nord je velmi úspěšná a rádi bychom při provozu autobusového nádraží pokračovali i nadále společně. Krajská autobusová doprava by měla být zajišťována tím, kdo má na takové dopravě zájem, a to nejen z pohledu ekonomického, ale i v souvislosti s majetkovými poměry uvnitř své společnosti. Jestliže je Autocentrum Nord prostřednictvím společnosti Autobusy LK vlastněno Libereckým krajem samotným, k tomu ještě za majetkové spoluúčasti města, je zřejmé, že podnikatelský rozměr není v dané věci zcela určující. Kontinuita a odpovědnost vůči orgánům veřejné moci nesoucích břímě zajišťování  veřejné dopravy je tou hlavní motivací, proč jsme schválili záměr na pronájem zmíněné společnosti,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 65/1: Schválení záměru na udělení výjimky ze směrnice č. 3RM na zadávání veřejných zakázek na opravu chodníků v ul. Jablonecká

Chodníky v Jablonecké ulici opraví společnost Eurovia CS, a.s. Liberečtí radní schválili výběr dodavatele přímým oslovením.

Důvodem je skutečnost, že aktuální  opravu komunikace v  lokalitě  provádí  právě tato společnost. Eurovia CS, a.s., městu předložila cenovou nabídku, která je v tuto chvíli indikativní a je vypočtena na částku 3 375 579 Kč bez DPH.

S ohledem na plánovanou úpravu trasy budoucího  vnitřního  městského  okruhu  projektovaného  odborem  Kanceláří  architektury  města Liberce  a  s ohledem na schválený Manuál městských povrchů má na této ulici být umístěna, oproti stávající zámkové betonové dlažbě, žulová kostka po vzoru Klášterní ulice. Druhý chodník, který vede od Památníku obětem komunismu, bude v čedičové mozaikové skladbě.

Jedná se o další část města, která dostane svůj historický ráz. Kamenná dlažba je pro Liberec naprosto typická a návrat k přírodním materiálům je vlastně návrat ke kořenům. Betonovou dlažbu vnímáme jako nějakou etapu a genezi ve stavebnictví, kterou jsme si museli projít. Mnohdy veřejnost chápe kamenné chodníky jako zbytečný luxus. Opravovat památky ale nikoho nenapadne kritizovat. I naše město je ale to, co tu bylo před námi a bude i po nás, proto předejme toto historické dědictví s odpovědností,“ zmiňuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Chodníky budou opravovány ve dvou etapách. Vzhledem k blížící se zimě dojde na opravu chodníku v celé délce a šířce vpravo směrem dolů k bývalé Textilaně a části chodníku od Liebiegovy vily dolů. Vrchní část od Liebiegovy vily dozná úprav až na jaře roku 2022.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 20/1: Aktualizace zakladatelské listiny BAZÉN LIBEREC, s.r.o., a změna na místě jednatele

Rada města na návrh náměstka pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivana Langra aktualizuje zakladatelskou listinu společnosti BAZÉN LIBEREC, s.r.o. a jmenuje dva nové jednatele. Změny jsou součástí plánovaného postupu při přípravě provozu plaveckého bazénu od ledna 2022.

Změna zakladatelské listiny a rozšíření počtu jednatelů souvisí s chystaným převzetím ostrého provozu plaveckého bazénu od 1. ledna 2022. Společnost bude nakládat s miliónovými finančními částkami, je proto účelné a racionální zajistit rozhodování dvěma jednateli (nutný spolupodpis při operacích nad 100 tisíc), tedy jít cestou snižování rizik i vzájemného sdílení zodpovědnosti. Stejný model už statutární město, jako jediný společník, uplatňuje ve společnosti Sportovní areál Liberec (dále jen SAL),“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Ing. Robert Korselt je součástí pracovního týmu BAZÉN LIBEREC, s.r.o., od samého počátku, Ing. Petr Kořínek je pak souběžně zástupcem největšího plaveckého oddílu SPK Slavia Liberec, z.s., takže v tomto případě jde o pozitivní synergický efekt.

 

Bod č. 20/2: Zajištění provozu městského plaveckého bazénu v Liberci v období po 31. 12. 2021

Rada města Liberce se seznámila s popisem situace a kroky nezbytnými k zajištění provozu městského plaveckého bazénu v Liberci v období po 31.12.2021. Jedná se o souhrn několika smluv a dalších úkonů, které je nutno schválit a podepsat ještě před koncem roku 2021, aby mohlo dojít k bezproblémovému přechodu na nového provozovatele bazénu, společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o.

Rada schválila nájemní smlouvu pro společnost BAZÉN LIBEREC, dále soubor smluv mezi městem a společností Warmnis na pronájem prostor a energetické dodávky do výukového bazénu. Dále budou navazovat smlouva o financování provozu bazénu prostřednictvím pověření k zajištění veřejné služby a veřejná zakázka na dodávky energií do velkého bazénu. Z právního hlediska bychom měli být připraveni, provoz jako takový přebíráme prakticky již od července. Čekají nás ekonomické a marketingové modely, zajištění některých revizí, podpisy pracovněprávních smluv se zaměstnanci, kteří přejdou od JSS, provozní a návštěvní řády pro KHS a mnoho dalších věcí. Ale vše směřujeme k tomu, abychom v lednu skutečně zahájili, pokud nám cestu nezkříží nějaký technický či technologický problém,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Bod č. 37/1: Možnost odkladu splatnosti nájemného o 3 měsíce nebo umožnění jeho postupného splácení pro nájemce městských bytů – bývalé klienty Bohemia Energy

Město Liberec je vlastníkem a pronajímatelem městských bytů. Těm  nájemcům,  kteří  byli  klienty  Bohemia  Energy,  umožní  v  souvislosti  s  krachem  tohoto dodavatele energií odklad splatnosti nájemného o 3 měsíce nebo jeho postupné splácení.

Krach  dodavatele  energií  Bohemia  Energy  (BE),  otřásl  energetickým  trhem  a  zasáhl  téměř  milion zákazníků. Klienti této zkrachovalé společnosti přešli pod tzv. dodavatele poslední instance (DPI), což je dodavatel určený podle distribuční sazby jejich oblasti. Negativem je, že ceny u DPI jsou výrazně vyšší,  než  aktuální  nabídky  jiných  dodavatelů.  Někteří  bývalí  klienti  Bohemia Energy  se  ocitli  v tíživé  finanční situaci.

Přestože v této problematice by měl být činný především stát, chceme v předvánočním čase snížit ten mimořádný výdajový tlak rodin v městských bytech, pokud zkrachoval jejich dodavatel energií. Budou si tedy moci odložit platbu nájemného o 3 měsíce, nebo si jej rozložit do splátek. Dovedu si představit, v jak těžké situaci se momentálně nacházejí,“ říká náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Město bude nyní individuálně vyjednávat s nájemci městských bytů, kteří o to požádají a  prokáží, že byli klienty  dodavatele  energií  Bohemia  Energy,  o odkladu  splatnosti  nájemného  za  měsíce prosinec 2021, leden 2022 a únor 2022 nebo postupné splácení nájemného za tyto tři měsíce na základě splátkových kalendářů.

 

 

 

Nastavení cookies