25.07.2023
Jana Kodymová DiS.

Čtrnácté jednání liberecké městské rady

Čtrnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 18. července. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Jaroslav Zámečník - primátor města Liberce

Bod 29: Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na zpracování "Studie proveditelnosti lanové dráhy Horní Hanychov – Ještěd"

Prověřovací a koncepční studie má za cíl posoudit a ověřit technickoekonomickou reálnost variant návrhu a poskytnout zadavateli podklad pro další rozhodování o této investici. Studie doporučí další postup s ohledem na vyhodnocení nejvhodnějšího technického řešení, na nejvhodnější vedení trasy dráhy lanovky a na investiční a provozní náklady. Nyní předkládáme radě města ke schválení nabídku od společnosti SIAL architekti a inženýři, spol. s r. o., Liberec, zastoupený jednatelem Ing. Zdeňkem Dřevěným a jednatelem Ing. Jiřím Taušem.

„Rada schválila zadání studie zhruba za 900 tisíc s DPH. Pokud vše dobře půjde, budeme mít začátkem příštího roku jasno v tom, jaké varianty budou možné a za kolik peněz. Pro zajímavost. Z podobné studie, kterou si zhruba před rokem nechaly zpracovat České dráhy, lze zjistit, že oběžná varianta lanovky by v krátké verzi stála asi 180 milionů, a v dlouhé asi o 30 milionů více, tedy cca 210 milionů. Kyvadlová by při obnovení původní dráhy stála asi 200 milionů, ale v prodloužené variantě až k zastávce tramvaje by se cena dostala přes 300 milionů. Od studie proveditelnosti očekáváme ale i odhad budoucích provozních nákladů. I to je pro nás velmi důležité, protože zkrátka musíme vědět, kolik bude muset budoucí provozovatel za fungování lanovky platit,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Aktualita mimo RM:  

Kontrola Transparency International u zadávací dokumentace na rekonstrukci městského bazénu

S ohledem na finanční nákladnost a stavební složitost rekonstrukce městského bazénu, požádal náměstek primátora Petr Židek o spolupráci společnost Transparency International ve věci kontroly zadávací dokumentace.

„Kromě několika drobných upozornění, na která bychom v průběhu zadávacího řízení neměli zapomenout, jako například kvalitní prezentace ve veřejném prostoru, aby se o probíhající zakázce skutečně dozvědělo co nejvíce potencionálních uchazečů, nebo délka lhůty pro účast ve veřejné zakázce, kterou jsme stanovili dvakrát delší, než požaduje zákon, tedy 60 dní, apod., byl závěr “Zhodnocení korupčních rizik zadávacích podmínek veřejné zakázky“ - Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci ze strany Transparency International jednoznačný. A sice, že: Z hlediska nastavení zadávacích podmínek nebyla ze strany Transparency International – Česká republika, o.p.s. identifikována zásadní nesrovnalost či konkrétní nastavení dílčích podmínek, která by zvyšovala míru korupčních rizik nad rámec běžný u podobně významných (finančně objemných) veřejných zakázek,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Pro město Liberec je to jen potvrzení správnosti nastavených parametrů v rámci zadávacího řízení na tuto největší stavbu za poslední roky, která bude v Liberci zanedlouho zahájena.

 

Z jednání RM

Bod č. 6: Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec

Na základě schválené koncesní smlouvy, v rámci projektu Provozování Městského stadionu Liberec ze dne 26. 11. 2009, je předkládán návrh na poskytnutí hodin veřejné služby sportovním jednotám, klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na II. pololetí roku 2023.

„Stejně jako každý rok, i letos využíváme v rámci podmínek koncesní smlouvy možnost přerozdělení kapacity volných hodin pro sportovní oddíly a školy. Na druhé pololetí letošního roku rozdělujeme celkem 1 400 volných hodin, z toho 423 hodin využijí základní školy a zbytek budou čerpat sportovní oddíly,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 13: Vypsání zadávacího řízení na montáž elektronické požární signalizace do DPS Burianova

Rada města Liberec dostala ke schválení zadávací podmínky na veřejnou zakázku s názvem „Domy s pečovatelskou službou Burianova 969, 1070, 1071, Liberec – instalace EPS s dodávkou a montáží dveří". Veřejná zakázka na stavební práce bude vypsána dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Dnešní legislativa a bezpečnostní předpisy mají daleko přísnější požadavky, než tomu bylo v minulosti. Abychom dostáli jejich požadavkům, musíme dělat poměrně náročnou modernizaci. S ohledem na to, že se opatření týká bezpečnosti, vnímáme taková opatření jako prioritu. Předmětem plnění této zakázky je instalace požárního elektronického systému pro varování před požárem a montáž automatických vchodových dveří do 3 objektů s pečovatelskou službou v ulici Burianova č. p. 969, č.p. 1070, č.p. 1071 v Liberci-Rochlici,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby
 

Z jednání RM:


Bod č. 30:Uzavření smlouvy se společností Lidl Česká republika, v. o. s., o určení místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu

Společnost Lidl Česká republika, v. o. s., oslovila statutární město Liberec se žádostí o zařazení jejích prodejen na území statutárního města Liberce do obecního systému odpadového hospodářství a navázání spolupráce při pilotním projektu sběru nápojových PET lahví a plechovek.

„Rada žádost odmítla, protože detailnějším posouzením jsme došli k závěru, že tato služba by byla pro město Liberec a jeho občany ekonomicky nevýhodná. Neznamená to, že bychom byli proti ještě lepší recyklaci a zálohování PET lahví v obecné rovině. Nicméně tento model je pro Liberec skutečně nevýhodný a narušil by stávající systém recyklace, která podle nás velmi dobře funguje,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.
 

Bod č. 34:Masarykova alej

Odbor ekologie a veřejného prostoru předkládá radě města ke schválení další etapu tahových zkoušek na lipovém stromořadí v ulici Masarykova.

„Jedná se o jednu z nejkrásnějších alejí ve městě, která má kolem 100 stromů. Navzdory usilovné péči je třeba postupně počítat s tím, že celé to stromořadí  jednou budeme muset nahradit. Reálný odhad je, že k tomu dojde postupně tak za 10 let, ale může to být i dříve.  V dnešních cenách se přitom bavíme o investici přibližně za 20 milionů. A to nejen za stromy, ale také za výměnu zeminy, která je v této lokalitě velmi nekvalitní. Pokud by tahové zkoušky ukázaly, že u některých stromů hrozí poškození nalomením, budeme muset přistoupit k redukci jednotlivých stromů dříve. Nicméně doufám, že se tak nestane,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie
 

Z jednání RM:


Bod č. 35: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM a schválení uzavření smlouvy o dílo na akci Instalace závor – parkoviště ul. K Sportovnímu Areálu v RASAV

Předmětem tohoto materiálu je schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec a schválení uzavření smlouvy o dílo na akci "Instalace závor – parkoviště ul. K Sportovnímu Areálu v RASAV".

Je to naprosto neudržitelný stav, kdy v areálu Vesec vandalové a neukáznění řidiči – driftaři v noci páchají přestupky a ničí vybavení. Rozhodli jsme se proto instalovat na horní asfaltové parkoviště zábrany a parkoviště přes noc  uzavřít, abychom tomuto jednání bránili. Nikdo nemusí mít strach, že by uvízl za závorou, ven budeme občany  pouštět po kontrole kamerovým systémem, dovnitř už to nepůjde,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 41/1:Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022 – vyhodnocení VŘ

Radě města Liberec schvalovala vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení". Veřejná zakázka byla vypsána v režimu zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako otevřené nadlimitní řízení. Účelem zakázky je zajistit výměnu světelných prvků veřejného osvětlení (VO) a tím snížit energetickou náročnost celé soustavy VO.

„Jsem rád, že jsme vybrali vítěze této důležité zakázky. Při hodnocení nabídek jsme spolupracovali s nezávislou zkušebnou svítidel, která nám zároveň ověří vybraný vzorek svítidel v průběhu zakázky. Chceme mít jistotu, že deklarované parametry svítivosti a úspory elektrické energie budou dodrženy,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.


 

Nastavení cookies