16.06.2021
Jana Kodymová

Čtrnácté jednání libereckých radních

14. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 15.června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 10:  Návrh  rozpočtového  opatření  č.  6B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Rada města Liberce odsouhlasila a do červnového zastupitelstva předkládá k projednání návrh  rozpočtového  opatření,  jehož  předmětem  je  zejména vypořádání a rozdělení zůstatku roku 2020 v rámci závěrečného účtu města za rok 2020 a různé přesuny v rámci výdajů podle požadavků jednotlivých odborů.

Celkové  příjmy  se  navyšují  o  9 634  430  Kč,  celkové  výdaje  se  navyšují  o  232 674  254 Kč a financování se navyšuje o 223 039 824 Kč. Rezerva města na odboru ekonomiky je na základě rozdělení  zůstatku  roku  2020  posílena  bude  činit 45 434 548 Kč.

Rada města svým souhlasem s návrhem rozpočtového opatření navýšila rozpočet o 11 milionů korun za náklady na zimní údržbu, 5 milionů jsme přidali na komplexní  opravy silnic, čímž bude celková suma na celoplošné opravy dohromady 15 milionů korun. A 10 miliony doplníme také rozpočet dopravního podniku na opravy vozového parku,“ komentuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstkyně Radla Loučková Kotasová 

Bod č. 46: Vyhodnocení VŘ na dodavatele stavby v projektu "Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní"

Statutární město Liberec stavebně upraví budovu Mateřské školy Klášterní, odloučeného  pracoviště  v Husově ulici. Školku zrekonstruuje firma Pozemní stavitelství, s. r. o.,  za  cenu 4 608 081 Kč,  včetně DPH. Práce začnou v červenci.

Rekonstrukcí budovy dojde k odstranění statických a funkčních poruch, ke zlepšení tepelně-technických vlastností výplní otvorů, obvodových konstrukcí, střešního pláště a estetického vzhledu budovy.

Délka trvání stavebních prací je stanovena na 17 týdnů. Město získalo podporu z  Operačního programu Životního prostředí. Celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu jsou ve výši 5 548 052 Kč, z toho dotace činí 2 219 220 Kč.

 

Bod č. 46/1: Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově

Město Liberec vypisuje výběrové řízení na zhotovitele výstavby bytových domů v ulici Na Žižkově v Liberci.

Podél této ulice vznikne objekt se čtyřmi samostatnými vchody, s celkem 49 novými sociálními bytyVeřejná  zakázka  bude zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 120 000 000 Kč bez DPH, uvedená cena je maximální a nejvýše přípustná,“ říká náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Projekt  bude realizován  v  rámci  I.  etapy  dostupného  městského  bydlení,  které  má  vzniknout  na  místě  bývalého školního areálu v městské části Rochlice. K předání staveniště by pak, po výběru zhotovitele, mělo dojít letos v září. Předpoklad dokončení celého projektu je v červnu 2023.

 

Bod č. 50: Výjimka ze směrnice RM na vytvoření datového skladu v rámci V092

Rada města Liberce na svém úterním jednání rozhodla o udělení výjimky pro výběr dodavatele na vytvoření Datového skladu  Liberec, a to  přímým  oslovením společnosti Liberecká  IS,  a.s.

Smyslem vybudování datového skladu je vytvoření prostředí pro ukládání všech dat, která na úřadu vznikají mimo agendové systémy, a dále pro sběr vybraných dat z agendových systémů včetně jejich  uložení  v technologii,  která  umožní  otevřené  a  okamžité  nakládání  s daty  v otevřených  formátech,“ popisuje Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru vnitřních věcí libereckého magistrátu.

Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací subjektů veřejného sektoru. Občané už  nebudou  muset  žádat  o  poskytnutí  informací  podle  zákona  o  svobodném  přístupu  k informacím,  ale  budou  moci  zdarma,  kdykoli  a  odkudkoli,  jakákoli  data  vyhledávat,  používat  či stahovat. Přínosem poskytování otevřených dat (prostřednictvím datového skladu) je zvýšení efektivity, zdroj inovací, transparentnost a zefektivnění.

Datový sklad Liberec je nutné realizovat jako integrální součást informačního systému města Liberce, který pro město provozuje Liberecká IS, a.s. Datový sklad bude zařazen do informačního systému města především z důvodu dosažitelnosti systému z úřadu i od občanů, sdílení dat v databázích a aplikacích informačního systému města, automatického přenosu dat z dalších aplikací informačního systému města do  datového  skladu,  provozu  systému  na  sdílených  hardwarových  systémech,  zajištění  jednotné bezpečnosti  ve  vztahu  k ukládaným  datům  i  k vlastnímu  provozu  databáze. 

Vlastní  vytvoření  a nastavení  datového  skladu,  jeho  implementace  a  zprovoznění  je nutné  realizovat  v návaznosti  na informační  systém  města. Není  tedy  možné,  aby  dodavatelem  datového  skladu  Liberec  byl  jiný dodavatel než Liberecká IS, a.s., jelikož je nezbytně nutná integrace aplikace datového skladu s dalšími aplikacemi a databázemi informačního systému města, které zajišťuje jmenovaná společnost,“ popisuje dále Zbyněk Vavřina.

Náklady na zajištění provozu Datového skladu, ve výši 40 656 Kč ročně, které budou hrazeny (počínaje rokem 2022) z rozpočtu města, budou zahrnuty v rámci sestavování rozpočtu odboru vnitřních věcí vždy na daný rok.

 

Bod č. 51: Výjimka ze směrnice RM na rozšíření funkcionalit služby Liberec v mobilu v rámci V092

Liberečtí radní rozhodli o zadání zakázky na rozšíření funkcionalit služby „Liberec v mobilu“ (v rámci projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně), a to přímým oslovením vybraného dodavatele, kterým je Liberecká IS, a.s. Služba na rozšíření funkcionalit  bude město stát 603 912 Kč, včetně DPH.

Součástí projektu je realizace 4 klíčových aktivit. „Těmi jsou aktualizace strategického plánu rozvoje  statutárního města, dále posílení a rozvoj komunikace magistrátu směrem k občanům a zefektivnění řízení magistrátu a v neposlední řadě také organizační, administrativní a finanční řízení projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 7 485 791 Kč. Dotace je poskytnuta ve výši 95 %,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Město Liberec  poskytuje veřejnosti bezplatně službu mobilní aplikace „Liberec v mobilu“. V rámci této služby jsou občanům poskytovány ucelené informace o dění v Liberci, například informace vztahující se k různým životním situacím, informace o pořádaných kulturních, sportovních a společenských akcích, novinky z Liberce, nejdůležitější aktuality z Magistrátu města Liberce, jeho organizací a dalších subjektů, jízdní řády MHD a příměstských spojů, přehled parkovišť včetně jejich aktuální obsazenosti, „SOS“ kontakty apod.

Tato služba se stala efektivním nástrojem komunikace města s veřejností. Existující službu lze rozšířit o další funkcionality, které by využitelnost služby ´Liberec v mobilu´ pro občany dále významně zvýšily, čímž by došlo k posílení komunikace s občany,“ říká Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru vnitřních věcí Magistrátu města Liberce.

Nové funkcionality budou i nadále k dispozici veřejnosti bezplatně. Služba „Liberec v mobilu“ bude rozšířena o níže uvedené nové funkcionality:

*modul Aktuality umožní přechod z detailu zprávy přímo na další zprávu

*modul Aktuality přímo zobrazí plný výpis aktualit

*fulltextové vyhledávání napříč celou službou v nadpisech a podnadpisech

*v rámci celé služby nastavení nabídky filtrace "Liberec“ a rozšíření možností filtrování

*zavedení přímého placení parkovného na městských parkovištích prostřednictvím mobilního zařízení

*modul Kalendář akcí umožní nastavení filtru vyhledávání podle data

*možnost  převrácení  obrazovky  pro  mapy  (obsazenost  parkovacích  míst,  aktuální  dopravní situace)

*nová funkcionalita "Ztráty a nálezy" s datovým napojením na „server“ ztracených a nalezených věcí.

Služba  „Liberec  v mobilu“  je  integrována  a  datově  napojena  na  řadu  aplikací  a  datových  zdrojů informačního systému města Liberce, který pro město provozuje Liberecká IS, a.s. Uvedená společnost také  vlastní  licence  k této  aplikaci  včetně  databází  obsahující  datové  zdroje.

Rozšíření  funkcionalit služby ´Liberec v mobilu´ je nutné  realizovat v návaznosti na datové zdroje informačního systému města. Není tedy možné, aby dodavatelem služby byl jiný dodavatel než Liberecká IS, a.s., jelikož se bude jednat o rozšíření stávající služby,“ dodává Zbyněk Vavřina.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 53:  Protipovodňová opatření na Lužické Nise – Memorandum

Statutární město Liberec, Chrastava, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou a Kryštofovo údolí se na svém společném jednání dohodly spolu s Libereckým krajem a Povodím Labe, s. p., uzavřít Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě opatření na Lužické Nise. Memorandum bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce.

Obce a města, která by chtěla toto Memorandum uzavřít, jsou dlouhodobě ohrožena povodněmi při zvýšených průtocích na Lužické Nise. Jedná se o úsek Lužické Nisy od Liberce ke státním hranicím se SRN. Stávající míra protipovodňové ochrany obcí je v současné době nedostatečná.

„Je jasné, že protipovodňová opatření jsou komplexní práce přes několik katastrálních území. Města a obce na Lužické Nise jsou v různé fázi realizace protipovodňových opatření (dále jen PPO). Jablonec nad Nisou má PPO již realizováno. Město Liberec má od roku 2019 zpracovanou ´Studii proveditelnosti  protipovodňových  opatření  města  Liberec´,  dále  ´Návrh  etapizace  výstavby protipovodňových  opatření  na  Lužické  Nise  k ochraně  města  Liberec´  a  v současné  době  bude zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí na I. etapu PPO. V roce  2020  nechal  Liberecký  kraj  zpracovat  ´Posouzení  ekonomické  efektivity  velkých protipovodňových opatření v sídlech Hrádek nad Nisou, Chotyně a Bílý Kostel nad Nisou´. Nově je domluveno, že Liberecký kraj bude městu financovat polovinu nákladů na projektové práce. Realizace zůstane beze změny na Povodí Labe, s.p,. za dotační peníze Ministerstva Zemědělství,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 55: Plánovací smlouva – Viladomy, Doubská

Rada města souhlasila s uzavřením plánovací smlouvy na stavbu devíti nových domů v Doubské ulici  ve Vesci.  Budou to  menší bytové domy (viladomy) pro trvalé rodinné bydlení.  Díky této výstavbě dojde k rozšíření stávající komunikace pro obousměrný provoz, k vybudování nového povrchu včetně krajnic, nového chodníku po jižní straně komunikace, odvodnění a vsakování, osazení nového dopravního značení i příčného prahu při vjezdu do lokality.

Statutární město Liberec se nepodílí finančně ani jiným způsobem na úpravě stávající veřejné infrastruktury. „Přestože ještě nejsou schválená pravidla pro investory, tak tato plánovací smlouva  zahrnuje  i  finanční  dary  od investora ve  prospěch  města,  kdy  první  finanční  dar  ve  výši 1 milion korun bude  využit  na  rekonstrukci  kanalizace  v ulici  Vyhlídková.  Další finanční příspěvek ve výši 285 000 Kč bude použit na revitalizaci hřiště Vesec,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Plánovací smlouvu projedná červnové zastupitelstvo.

 

Bod č. 56:  Plánovací smlouva – Obytná zóna u Slunečních lázní

Další plánovací smlouvou mezi městem a soukromým investorem je výstavba obytné zóny U Slunečních lázní v Liberci. V rámci této stavby dojde k vybudování nové, 392 metrů dlouhé, komunikace, vybudování odvodnění, veřejného osvětlení, nových stání pro odpadní kontejnery a k realizaci sadových úprav. V lokalitě pro výstavbu rodinných domů  bude podél komunikace instalováno nové veřejné osvětlení.

Součástí prostoru, vymezeném pro stavbu komunikace, jsou vjezdy na přilehlé pozemky, parkovací pruhy pro stání, plocha pro domovní odpad a přilehlá zeleň. „Tyto zpomalovací prvky budou sloužit ke zpomalení rychlosti  na  komunikaci.  V ulici U Slunečních lázní je navržena v polovině délky ulice vyvýšená křižovatka z drobné kamenné kostky. Tato oblast bude řešena jako Zóna 30,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Plánovací smlouvu projedná červnové zastupitelstvo.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 64: Poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  SML  na  pokrytí  provozu  městského  bazénu  společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r. o.

Bod č. 79: Jmenování jednatele společnosti BAZÉN LIBEREC, s.r.o.

Rada města Liberce schválila poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  statutárního  města  Liberce  na  pokrytí  nákladů vzniklých provozem městského bazénu společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ, spol. s r.o.,  z důvodu neúnosné ekonomické situace spojené s důsledky pandemie COVID19, a to do 30. 9. 2021.

Dotace ve výši 3 miliony korun pokryje daňově uznatelné náklady, kterými jsou například náklady na provozní energie, na zabezpečení hygieny a bezpečnosti areálu, na tepelné a elektrické energie, mzdy, apod. O poskytnutí dotace bude jednat zastupitelstvo města ve čtvrtek 24. června.

Městský plavecký bazén je od 7. června opět otevřen, nicméně s opatřeními omezujícími celkovou návštěvnost, například kapacitní omezení či nutnost předložit výsledek negativního testu. To se samozřejmě musí promítat na návštěvnosti a výnosech na vstupném, které se běžně podílejí na krytí nákladů s provozem. Dotaci ve výši 3,2 miliónů pošleme JSS ve třech měsíčních splátkách v regresivním režimu: 1,4 mil. – 1 mil.  – 800 tisíc a uvidíme, jak se vyvine situace na podzim. Z pohledu veřejné podpory ještě máme určitou rezervu na další případnou výpomoc. Prioritou je pro nás udržení sportovního, kondičního a školního plavání až do plánované rekonstrukce v roce 2022,“  uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Rada města v působnosti valné hromady po projednání jmenuje PhDr. Mgr. Ivana Langra, Ph.D. do funkce jednatele nově zakládané společnosti BAZÉN LIBEREC, s.r.o., za předpokladu, že Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání dne 24. 6. 2021 schválí založení této společnosti.

Mé jmenování je ryze pragmatické a časově ohraničené na dobu prvních měsíců, protože jako náměstek a jednatel v jednom takto budu moci využívat plného servisu magistrátu – právního, technického i ekonomického, což je klíčové,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o., bude fungovat jako supervizor města, který je oprávněn  po  dobu  3  měsíců  před  skončením  nájmu  být  bez  jakéhokoli  omezení  přítomen v každodenním  provozu  městského  plaveckého  bazénu.  Pokud  dojde  k dodržení  výpovědní  lhůty  a ukončení Smlouvy (šestiměsíční výpovědní lhůta běží od 1.4.2021), bude společnost od 1. října 2021 i provozovatelem bazénu.

 

Bod č. 65: Schválení výsledku výběrového řízení na kompletní zajištění akce "Liberecký Advent a Liberecké Velikonoce“

Kompletní zajištění akce „Liberecký Advent a Velikonoce“ (Velikonoce od roku 2022) a jejich doprovodného kulturního programu v letech 2021 až 2024 bude pro město Liberec realizovat společnost Elset, s.r.o., za nabídkovou cenu 1 225 000 Kč bez DPH.

Ze dvou nabídek, které město ve veřejné zakázce obdrželo, vybrala hodnotící komise  podle předem daných kritérií společnost Elset, s.r.o. Rada města Liberce nyní tento výsledek schválila.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.