06.05.2020
Jana Kodymová

Desáté jednání libereckých radních

Desátá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 5. května. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 16/1: Návrh dalšího postupu ve věci vypořádání spoluvlastnických vztahů se společností Interma BYTY

Rada města také projednávala vypořádání spoluvlastnických vztahů statutárního města Liberce a společnosti Interma BYTY k šesti bytovým domům v ulici U Sila s 256 byty, které jsou ve spoluvlastnictví Statutárního města Liberec a společnosti Interma BYTY tak, že město je vlastníkem 51 % podílu a společnost Interma BYTY vlastníkem 49 % podílu na bytových domech.

Město přistoupilo k projednání návrhu dalšího postupu v návaznosti na dosavadní kroky, kdy rada města dne 4.2.2020 odmítla návrh na vypořádání předložený ze strany společnosti Interma BYTY z důvodu právní i ekonomické neakceptovatelnosti a zároveň byl společnosti Interma BYTY dne 26.3.2020 předložen protinávrh na vypořádání ze strany města. Na tento návrh však společnost Interma BYTY nijak nereagovala a bude tedy nutné přistoupit k dalším právním krokům. Rada města se proto usnesla, že dojde k podání žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví města a společnosti Interma BYTY, a to formou rozdělení bytových domů na jednotky, přičemž každému spoluvlastníkovi by měl připadnout počet bytů odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu.

Vedle toho se rada města usnesla na podání žaloby vůči společnosti Interma BYTY na vydání bezdůvodného obohacení spočívajícího ve výnosech z nájemného z bytů a nebytových prostor v bytových domech. Příjmy z nájemného si totiž na základě smluv o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města ponechává společnost Interma BYTY.

Město, byť je většinovým spoluvlastníkem bytových domů, tedy nemá z pronájmu bytů žádný příjem. Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích. Město se tak podáním žaloby na vydání bezdůvodného obohacení bude domáhat vyplacení části výnosů z nájemného připadající na jeho spoluvlastnický podíl,“ uvádí primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Mimo RM: 

Dopad mimořádných opatření na ekonomickou situaci příspěvkových organizací SML, městského plaveckého bazénu (MPB) a sportovního areálu Liberec (SAL)

Finanční podporu v souvislosti se současnou krizí již město schválilo poskytnout provozovateli plaveckého bazénu necelé tři miliony korun a je rozhodnuto také o podpoře malým a středním kulturním zařízením v Liberci. Omezení provozu v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády (COVID-19) přineslo složitou ekonomickou situaci také příspěvkovým organizacím města. Město Liberec vzalo na vědomí dopady pandemie na svoje příspěvkové organizace, tedy na Zoologickou zahradu, Naivní divadlo, Divadlo F.X. Šaldy a Botanickou zahradu. Na 16,1 mil. Kč je vyčíslen zákonný nárůst mezd a 21,6 mil. Kč činí výpadek ze vstupného po dobu nuceného uzavření. Celkem tedy 37 milionů korun. O skutečné výši příspěvku budou zastupitelé rozhodovat v červnu na základě aktuálních dat a možností získat jiné zdroje.

„Ve čtvrtek 30. dubna schválilo Zastupitelstvo města Liberce záměr poskytnutí pomoci do výše 10 milionů korun pro sportovní areál Liberec s tím, že ve čtvrtek 7. května bude předložen zastupitelům k projednání Dodatek koncesionářské smlouvy, obsahující veškeré detaily a podmínky budoucího vyúčtování pomoci,“ popisuje primátor Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 2: Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec  č.  2/2016  o  místním  poplatku  za užívání veřejného prostranství na území města Liberec

Rada města souhlasila návrhem novelizace Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce.

Pro rok 2020 se stanovuje nulová sazba poplatku za předzahrádky, zařízení a dočasné stavby pro poskytování prodeje a služeb a za vystavené zboží před obchody,“ uvádí ekonomický náměstek Zbyněk Karban. Důvodem je snaha zmírnit dopad nařízení vlády, vydaného z důvodu epidemie COVID-19, na podnikání v oblasti obchodu, stravování a cestovního ruchu. Cílem je podpořit rychlejší restart této oblasti služeb na území města Liberce. Vyhláška začne platit 15. června 2020.

 

Bod č. 7: Prominutí plateb nájemného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu  výskytu koronaviru (SARS CoV-2)

Rada města Liberce souhlasila se záměrem poskytnout úlevu, v návaznosti na připravované opatření vlády České republiky, na nájemném na rok 2020 ve výši nad 20 000 Kč a zároveň schválila záměr prominutí nájemného do 20 000 Kč u jednotlivých vybraných podnikajících fyzických a právnických osob. To vše za účelem podpory podnikatelů v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu pandemie.

Částku 20 000 Kč je nutné vztahovat ke konkrétnímu nájmu, nikoli ke konkrétní promíjené částce. To znamená, že o celkovém prominutí dluhu z jedné nájemní smlouvy do 20 000 Kč může rozhodnout rada, jakmile by však prominutí dluhu ve svém úhrnu přesáhlo 20 000 Kč, musí od překročení této výše rozhodovat zastupitelstvo, na úterní radě jsme schválili záměry a na další květnové radě projednáme aktuální postup,“ vysvětluje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 202: Informace III. o změně zadávací dokumentace k VZ "Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života –stavba"

Jedním z klíčových dotačních projektů, které město Liberec chce realizovat v rámci Integrovaného plánu rozvoje území Liberec – Jablonec je tolik očekávaná revitalizace a rekonstrukce Liebiegova paláce, bývalé Oblastní galerie. Po náročných přípravách se podařilo konečně vypsat veřejnou zakázku na stavitele, a to v listopadu 2019. Jedná se o složitou, náročnou stavbu, navíc historicky cennou a památkově chráněnou. Zadavatel, kterým je město Liberec, obdržel velké množství dotazů v průběhu lhůty pro podávání nabídek.  Navzdory kvalitní projektové kanceláři, která zadávací dokumentaci zpracovávala, se dotazy týkaly například chybějících položek ve výkazu výměr v elektroinstalaci a také nesouladu výkazu výměr s projektovou dokumentací (rozdílné skladby podlah a jiné názvosloví).

Do výkazu výměr byly chybějící položky doplněny a byl sladěn s projektovou dokumentací. Výkaz výměr byl také na základě požadavků poskytovatele dotace sjednocen do jednoho uceleného souboru,“ uvádí náměstkyně primátora pro dotace a strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová. Předpokládaná a maximální  hodnota  veřejné  zakázky  se  na  základě  těchto dotazů neměnila. Předpokládaná hodnota je stanovena ve výši 154 478 000 Kč bez DPH. Maximální a nejvýše přípustná hodnota je stanovena ve výši 169 925 800 Kč bez DPH.

Z důvodu poskytnutí nového výkazu výměr a doplnění projektové dokumentace byla prodloužena lhůta pro podání nabídky do 10. června. Nyní neevidujeme žádné další dotazy od účastníků veřejné zakázky. Pevně věřím, že se podaří do konce léta vysoutěžit a pustit se do práce,“ doplňuje náměstkyně Loučková Kotasová.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 21/1: Další postup – Lesní koupaliště

Na začátku letošního roku projednávala Rada města Liberce záměr svěření areálu Lesního koupaliště nově založenému spolku Lesní koupaliště, z.s. Za tímto spolkem stojí v Liberci architekti ze skupiny Mjolk. V současné době celý prostor spravuje příspěvková organizace města Městské lesy Liberec. „Na dubnové radě města byl předložen návrh Dohody se spolkem o užívání areálu Lesního koupaliště, radní k návrhu měli celou řadu pozitivních připomínek, a proto byl materiál stažen a dopracován,“ říká náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc. Dopracovanou Dohodu o užívání pozemků Lesního koupaliště včera schválili liberečtí radní.

Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace, která pečuje o svěřený majetek, a tím je Lesní koupaliště, souhlasí s poskytnutím výpůjčky areálu na dobu pěti + pěti let právě pro spolek Lesní koupaliště,“ komentuje náměstek Jiří Šolc.

Technicky se dohoda uzavře na 5 let, a to bezúplatně, a v případě bezproblémového plnění práv a povinností účastníků může být po vzájemné dohodě prodloužena o dalších 5 let, a to za stejných podmínek. Veškeré projekty v areálu budou předem schváleny městem a po dokončení převedeny do vlastnictví města. Spolek v areálu nabídne provoz občerstvovacího stánku, zázemí pro převlékání, vybudování toalet, městského mobiliáře, zázemí pro venkovní cvičení anebo veřejnou saunu. Finanční prostředky na celkové zvelebení areálu, na provoz a investice bude spolek získávat ze sponzorských darů, grantů anebo participativního rozpočtu města. 

Intenzivně se teď soustředíme na kůrovcovou kalamitu a veškeré finanční prostředky vkládáme na řešení této kalamitní situace, proto svěření provozu Lesního koupaliště jinému provozovateli hodnotím jako přínosné,“ uvádí ředitel Městských lesů Liberec, p.o. , Jiří Bliml.

 

Bod č. 24: Schválení varianty na  rozsah  předmětu  plnění  k  chystanému  výběrovému  řízení  na  odtahy motorových vozidel

Radní schválili přípravu veřejné zakázky na zajištění služeb odtahů motorových vozidel bez pohotovosti, tedy  pouze  v pracovních dnech od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na 5 let ve výši 250 000 Kč bez DPH.

Přehled 2018 -2020:

Za rok 2018 bylo vyplaceno 39 688 Kč s DPH. Počet úplných odtahů bylo 42 x 2 057 jednotková cena = 86 394, takže 39 688 + 86 394 celkem 126 082 Kč s DPH. Neúplných odtahů motorových vozidel bylo provedeno 10. Nestandardní odtah nebyl proveden žádný. Počet zlikvidovaných motorových vozidel 6.

Za rok 2019 bylo uhrazeno 48 521 Kč s DPH. Počet úplných odtahů bylo 80 x 2 057 jednotková cena = 164 560, takže 48 521 + 164 560 celkem 213 081 Kč s DPH. Neúplných odtahů motorových vozidel bylo provedeno 15. Nestandardní odtah byl proveden 1. Počet zlikvidovaných motorových vozidel 8.

Za rok 2020 bylo zatím vyplaceno 11 616 Kč s DPH.  Počet úplných odtahů zatím 14  x  2057 jednotková cena = 28 798, takže 11 616 + 28 798 celkem 40 414 Kč s DPH. Počet neúplných odtahů motorových vozidel zatím žádný. Nestandardní odtah zatím žádný. Počet zlikvidovaných motorových vozidel zatím 2.

Tento počet celkových odtahů bude určitě navýšen, a to díky novelizaci zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, kdy lze očekávat, že se průměrný počet odtahů zvýší v souvislosti s odstraňováním tzv. nevraků.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 13 : Zrušení usnesení RM č. 157/2020 z 18. 2. 2020 –zvýšení nájemného v městských bytech

Město Liberec nebude od července zvyšovat nájemné v městských bytech. Včera o tom rozhodli liberečtí radní, když zrušili své únorové usnesení.

Rada města svým usnesením 18. února letošního roku rozhodla o zvýšení nájemného v městských bytech ve vlastnictví statutárního města Liberec (s výjimkou některých sociálních bytů standardního typu). Nájemní smlouvy, které uzavírá statutární město Liberec jako pronajímatel s nájemci městských bytů, umožňují v souladu s § 2248 občanského zákoníku každoroční zvyšování nájemného o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen proti roku předcházejícímu. Inflace za rok 2019 činila podle Českého statistického úřadu 2,8 %, o tuto částku se navrhovalo zvýšení nájemného.

Ke zvýšení nájemného mělo dojít k 1.7.2020. „Informace o zvyšování nájemného byla zatím pouze zveřejněna na webu města. S ohledem na mimořádná opatření vlády k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2, v úterý rada města toto usnesení zrušila a nájemné v městských bytech nebude zvyšovat,“ doplňuje náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch  Ivan Langr.

 

Bod č. 14/1: Tematický akční plán

Rada města schválila tematický akční plán pro oblast bydlení a bezpečnost 2020 - 2022. Tematický  akční  plán  je  dokument,  který  vychází  ze  Strategického  plánu sociálního  začleňování  pro  statutární  město  Liberec   (2016-2019),  schváleného  usnesením Zastupitelstva  města  Liberce  v listopadu 2016.  „Tematický akční plán stanovuje priority  a jednotlivé  kroky  nutné  k  dosažení  cílů  na  území  obce,  slouží  zároveň  jako  opěrný dokument při čerpání dotací z národních a evropských zdrojů pro statutární město Liberec a další instituce a organizace na území města,“ říká náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Tento tematický akční plán (TAP) se zabývá dvěma tematickými oblastmi sociálního začleňování. První oblastí je bydlení, které zahrnuje systém městského bydlení v Liberci, situaci v sociálně vyloučených lokalitách a problém bytové nouze v nejširším měřítku. Zároveň popisuje problémy v daných tématech a navrhuje jejich řešení. Druhou oblastí je bezpečnost a občanské soužití. Bezpečnost je chápána na jedné straně jako problém fyzického bezpečí osob a majetku, na  straně  druhé  je  ovšem  zdůrazněn  problém občanského soužití v lokalitách sociálního vyloučení, v bytových domech města i ve veřejném prostoru.

TAP definuje potřebnost konkrétních aktivit realizovaných pomocí projektů a také možné  směry procesního  nastavení  mezi  subjekty.  Pokud budou navrhovaná opatření dobře implementována,  lze očekávat pozitivní dopady v oblasti bydlení, občanského soužití a bezpečnosti na území města.

„Na tento TAP je navázána alokace na projekty Centrum bydlení Liberec a navazující projekt Asistentů prevence kriminality v celkové výši 23 milionů korun. Celé znění tematického akčního plánu je na webu města Liberce,“ uzavírá náměstek Ivan Langr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.