21.04.2021
Jana Kodymová

Deváté jednání libereckých radních

9.schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 20.dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo radu: Papírové náměstí je uklizeno, nyní město zhotoví provizorní parkovací plochu pro 40 aut a bude jednat s majiteli pozemků a nemovitostí v sousedství.

Technické služby začaly s postupnou rekultivací pozemků, které město Liberec získalo do svého vlastnictví. Místo vyčistí, odstraní nálety, upraví zeleň. Nejpozději do léta tady vytvoří přibližně 40 nových dočasných parkovacích míst. Do budoucna počítáme s výstavbou bytů a celkovou proměnou místa, aby se stalo důstojnou a oblíbenou částí dolního centra Liberce,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

Bod č. 45/2 : Majetkoprávní  operace – záměr  platného  převodu  podílů  města  v  bytových  domech spolufinancovaných z SFRB

Jsem rád, že si družstevníci osobně vydupali na MF ČR příslib změny zákona o dani z příjmů a v Liberci tak bude ušetřeno cca 150 milionů Kč za 1150 bytů. V celé republice se možná jedná i o několik miliard, které zůstanou u jednotlivých družstevníků,“ říká k tématu primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Bod č. 32/2: Architektonicko-dispoziční řešení na akci "Projekční práce na rekonstrukci a stavební úpravy MPB v Liberci"

Kancelář architektury města (KAM) předložila radě města informaci o architektonicko-dispozičním řešení v rámci projekčních prací na rekonstrukci městského plaveckého bazénu. Studii projednají zastupitelé na svém dubnovém zasedání, příští čtvrtek 29. dubna.

Plavecký bazén je pro naše město nepochybně jednou z priorit. I proto přípravě náročné rekonstrukce věnujeme velikou pozornost. Všichni víme, že jde o mimořádnou stavbu a věřím, že stejně bude vnímána i po náročné opravě, kterou chystáme. To, co právě dnes představujeme veřejnosti, je taková první malá ochutnávka z toho, co město v rámci této významné investice chystá. Jsem přesvědčený, že budoucí podoba bazénu se stane pýchou města,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Bohužel  ani  vyhlášení  stavby  kulturní  památkou  by  při  současných  nárocích  legislativy  na bezbariérovost,  požární ochranu, hygienické a prostorové nároky na počty návštěvníků, nevedlo k pietnímu zachování dispozic. Nutné komplexní přepláštění objektu, navázané na kompletní výměnu  technologií,  posouvá  projekt  do  jediné  možné  cesty  formou  generální  rekonstrukce v jednom okamžiku,“ říká Marie Procházková z Kanceláře architektury města.

Cílem týmu spolupracujícího na projektu bylo zachování maximální možné míry architektonické kvality, spočívající ve spojení původní myšlenky atmosféry lázní s čistě sportovním účelem a použití typické červené mozaiky i bílých keramických obkladů, které sochařsky dotvářejí vložené půlválce. „Očištění od pozdějších nevhodných zásahů a důraz na logiku nového provozu, který respektuje statiku, všechny prostupy a schodiště,“ doplňuje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Pracovali jsme se  zadaným funkčním  schématem,  kde  byla  požadavkem  bezbariérově  přístupná centrální  šatna  pro  veřejnost,  která  umí  lépe  provozně  vykrývat  špičky  návštěvníků  a samostatných šaten pro sportovní oddíly,   dělených podle pohlaví.  Dále požadavkem na vytvoření společného wellness světa, umožňujícího větší nabídku saun. Další ověřené a oblíbené služby bazénu, které prostor umožňuje, jsou rovněž zapracovány,“ popisuje dále Marie Procházková.

Na projektu, který je v současnosti nejvýznamnější investicí města, spolupracuje rozsáhlý tým.  Atelier A 11 z Hradce Králové, který bazén projektuje, spolupracuje na interiérech s libereckým atelierem Union arch. původního tvůrce bazénu Pavla Švancera a součinnost mu v rámci průběhu poskytuje i Kancelář architektury města. V průběhu celého procesu projektu působí rovněž tzv. malý výrobní výbor, složený z odborníků i externistů odboru správy majetku, odboru KAM, gesčních politiků a od července roku 2020 také se supervizorem zakázky, firmou IBR. consulting s.r.o.

 

Bod č. 45/1: Investiční plán pro roky 2021 a 2022 s výhledem do roku 2030

Radní Liberce projednali plán investic, který je v souladu s rozpočtem schváleným pro rok 2021 a připravovaným výhledem. Tento plán  vyjadřuje priority a potřeby města. Zastupitelé ho projednají na dubnovém zasedání.

V roce 2019 byla zahájena práce na přípravě investičního plánu, který byl na začátku roku 2020 sestaven na základě podkladů a potřeb jednotlivých odborů i politických závazků vedení města. Předkládaný plán investic byl postaven na vývoji financí města, bez předpokladu vlivu ekonomických dopadů koronavirové pandemie.

V březnu roku 2020 byla příprava investičního plánu přerušena. V souvislosti s předpokládaným výpadkem příjmů ve výši 0,5 mld. Kč byl investiční plán výrazně přepracován a byly zahrnuty skutečně nezbytné potřeby města. Předpoklad investičních prostředků nutných pro pokrytí nákladů je více než 0,6 mld. Kč, část těchto prostředků bude kryto dotacemi. Byl vytvořen i zásobník projektů, které jsou významné pro potřeby. Tento zásobník projektů není kryt příjmy a rozpočtem. Investiční plán výrazně zjednoduší operativní plánování ve vztahu k aktuálnímu vývoji příjmu.

Projekty plánované k realizaci v roce 2022 vycházejí z nutnosti dokončení rozpracovaných projektů, nutnosti projekční přípravy pro projekty na další programovací období a prostředků alokovaných v rámci ITI. Dokument dává jasnou představu politické reprezentaci i občanům města o připravovaných investicích města a zejména jejich neodkladnosti. K jednotlivým tematickým oblastem investičního plánu je věnována samostatná tisková konference v pondělí 26. dubna od 11 hodin.

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č.5/1: Refinancování směnečného programu – schválení úvěrové dokumentace

Liberecká městská rada souhlasila s ukončením Směnečného programu a k přechodu na financování formou dlouhodobého úvěru a k úpravě úrokového zajištění v jeho výši a době splatnosti.

Převedení směnečného programu na dlouhodobý úvěr přinese:

*zjednodušení administrace a zrušení poplatku za zpracování směnky ve výši 1 mil. Kč ročně

*snížení úrokové sazby z 6M Pribor + marže 1,40 resp. 1,60 % p.a. na 6M Pribor + marže 0,55 resp. 0,65 % p.a.

*úvěr je poskytován bez zajištění (tj. ruší se zástavní smlouva na nemovitosti v celkové výši 1,494 mld. Kč)

*nerealizace 1 splátky směnky v roce 2021 (tj. celková výše splátek jistiny 50 mil Kč, v dalších letech 100 mil Kč), z důvodu předpokládaného výpadku daňových příjmů v souvislosti s pandemií COVID -19

*splatnost úvěru s pevnou sazbou s úrokovým zajištěním na dobu 15 let. Zachování splácení jistiny úvěru ve výši 100 mil Kč s nulovou hodnotou jistiny na  konci splatnosti úvěru (původní splatnost směnečného programu v roce 2025 obsahovala jednorázovou splátku ve výši 1 mld. Kč).

Celková výše úrokové sazby podle navrhovaného úrokového rozpětí je 3,55 - 4,65%p.a., celková cena podle  modelu se  pohybuje  od  417,8 mil. do 547 mil. Kč. „Pokud bychom chtěli ponechat stávající formu financování (směnečný program), pak bychom museli být schopni v roce 2025 zajistit financování nesplacené výše jistiny ve výši 1 mld. Kč za celkovou úrokovou sazbu, včetně úrokového  zajištění  v rozmezí 0,99% -3,42 % p.a. (podle aktuální výše uzavřeného IRS). Celková úspora vč. IRS a poplatků za období 7/2021-2025 se pohybuje od 94,9 mil. Kč do 159,9 mil. Kč, tedy podle navrhovaného úrokového rozpětí, v jehož mezích bude konečná úroková sazba – IRS zafixována,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban jeden z důvodů, proč refinancovat směnečný program.

Z 6 oslovených  tuzemských  bank (ČS, KB, ČSOB, Unicredit Bank, Raiffeisenbank, Equa)  předložily městu nabídky Česká spořitelna a  Unicredit Bank. Nejvýhodněji vycházela varianta České spořitelny, a.s., na 15 let, a to za předpokladu celkové úrokové sazby 4,07 % p.a. (vč. IRS3,52 % p.a.), celková nabídková cena 479 milionů korun.

Z důvodu volatility tržních úrokových sazeb nemůže banka garantovat ani předvídat, kde sazba bude v den jednání Rady, v den jednání Zastupitelstva a hlavně v den samotného uzavření derivátové transakce. Vzhledem k délce prodlevy mezi zadáním materiálů pro Radu a Zastupitelstvo a potenciálním datem obchodu jsme se s bankou dohodli stanovit relativně široké pásmo možné sazby ke schválení. Horní pásmo je o cca 0,30%ního bodu nad aktuální sazbu, tedy o pohyb za poslední 2 měsíce. Spodní strana pásma je asymetricky níže, aby SML nebylo v případě snížení úrokové sazby limitováno schválením vyšší sazby a nebylo nutno znovu schvalovat. Maximální rozpětí sazeb bylo stanoveno na 3,00%-4,10%.,“ uzavírá náměstek Zbyněk Karban.

Návrh na refinancování směnečného programu projednají ještě zastupitelé Liberce příští čtvrtek.

 

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 25: Vypsání výběrového řízení na bourací práce k projektu Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově 

Další bytové domy se 49 byty postaví město v městské části Rochlice v ulici Na Žižkově.

Nyní zde stojí budova bývalé základní školy. Pro novou výstavbu je nutno tuto budovu zbourat. Město vypisuje výběrové řízení na demolici objektu,“ vysvětluje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Výběrové řízení je plánováno v maximální předpokládané hodnotě 6 mil. Kč bez DPH (6,9 mil Kč vč. DPH). Předpokládaná doba realizace bouracích prací je maximálně 2 kalendářní měsíce, a to v období květen až září 2021.

Žádost o podporu (dotaci) město podá do konce roku 2021. Bourací práce lze částečně zahrnout do vedlejších uznatelných výdajů projektu.  

 

Bod č. 31: Vyhodnocení zadávacího řízení na zhotovitele stavby v projektu "Vodojem Horská a zásobní řady"

Dodavatelem stavebních prací pro projekt Vodojem Horská a zásobní řady, spolufinancovaného z Národního programu Životní prostředí, bude Společnost VDJ Horská Liberec, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 52 862 417 Kč bez DPH. Sdružení dodavatelů je tvořeno společníky ŠEBESTA VHS, v.o.s. a ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Zahájení stavebních prací je plánováno na druhou polovinu května letošního roku. Délka trvání stavebních  prací  by neměla přesáhnout 17  měsíců, včetně  případného  přerušení  prací  z  důvodu klimatických podmínek v zimním období.

Po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem podá statutární město Liberec žádost o spolufinancování stavby ve výši 13 milionů Kč k projednání představenstvu Severočeské vodárenské společnosti a.s.,“ doplňuje náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Mimo radu: Za nezdravé stromy na hřbitovech město vysází nové. Na všech hřbitovech to bude 69 stromů a 45 tújí.

Ruprechtice – vojenský hřbitov: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 3ks lípa + 2ks borovice + 58m2 zapojeného porostu zeravu; nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 5ks listnatých stromů + 40ks jehličnatých nebo listnatých keřů; vysázeno: 5ks lípa + 2ks bříza + 5ks borovice + 45ks tújí

Ruprechtice: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 4ks javorů + 4ks bříza; výsadba odborem ŽP nenařízena z důvodu velkého zájmu o hrobová místa, v Ruprechticích je dlouhodobě nedostatek volných míst

Ostašov: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 12ks javor; nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 12ks stromů podle výběru žadatele; vysázeno: 12ks višeň křovitá + 2ks okrasná višeň

Machnín: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 2ks javor; nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 2ks stromů podle výběru žadatele; vysázeno: 2ks okrasná višeň

Horní Růžodol: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 21ks lípa +2ks javor; nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 23 stromů podle výběru žadatele; vysázeno: 7ks lípa + 18ks borovice; zbývá vysázet 16 ks lípa, které budou tvořit alej pod centrálním křížem – výsadba proběhne na podzim 2021 tedy v souladu s nařízeným termínem

Ostašov – vojenský hřbitov: do konce dubna 2021 bude výsadba doplněna o 8ks habrů

Rekreační a sportovní areál Vesec – 1. část před lávkou: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 11ks javor + 1ks třešeň ptačí + 1ks dub; nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 20ks javor; vysázeno: výsadba bude probíhat na podzim 2021 tedy v souladu s nařízeným termínem prostřednictvím společnosti Valbek v rámci akce: Sázíme budoucnost.

Rekreační a sportovní areál Vesec – 2. část za lávkou: pokáceno podle rozhodnutí ŽP – 12ks javorů; nařízeno odborem ŽP do listopadu 2021 vysázet: 22 javorů

 

Bod č. 35: Výstavba podzemních kontejnerů

Městu Liberec dodá nové nádoby na odpad firma MEVA-TEC s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 3 939 750 Kč bez DPH. Jde 14 kusů podzemních kontejnerů do ulice Zámečnická, na náměstí Českých bratří a Sukovo náměstí, jejich instalace je předmětem probíhajícího zadávacího řízení. Dále  6 kusů velkoobjemových kontejnerů 20m3, z nichž jeden se sedlovou střechou a dále jeden velkoobjemový kontejner se sedlovou střechou o objemu 12ma  také 95 ks kontejnerů o objemu 1100l na separovaný odpad a deset kontejnerů na kovy se spodním výsypem, tyto kontejnery budou dodány do skladu objednatele.

 

Bod č. 36: Vypsání VŘ "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci III – křižovatka Letná x Stračí"

Město provede stavební práce v hodnotě přes 15 milionů korun za účelem zvýšení bezpečnosti křižovatky Letná – Stračí. Rada města včera schválila vypsání zadávacího řízení na zhotovitele.

Křižovatka mezi prodejnou Lidl a železářstvím Letná si vyžádá opravu páteřní komunikace Letná, včetně křižovatky v délce  308,5 metrů, dále  úpravu v ulici Selská včetně části chodníku, tady jde o  81,2 metrů.  Oprava a úprava komunikací pro pěší bude provedena v úseku ulice Letná v celkové délce 426 metrů a v ulici Selská v délce 6 metrů.

Přibydou semafory, obnovíme povrch chodníků a rozšíříme je, také upravíme povrch autobusových zastávek a systém odvodnění. Také obnovíme povrch vozovky s lokální výměnou konstrukce vozovky.  Součástí stavby bude také provedení ochrany a přeložek dotčených inženýrských sítí,“ vyjmenovává náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Po dokončení stavby podá město Liberec žádost o dotaci ve výši 7 351 967 Kč. „Je to další z řady projektů tzv. zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, kde chceme čerpat prostředky z IPRÚ. Díky tomu bude celá dosud nepřehledná, a někdy i divoká křižovatka pod Lidlem, světelně řízená, a dostane tak jasný dopravní režim,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 42: Oprava veřejného osvětlení ulice Klicperova a okolí

Od května do listopadu dojde k opravě veřejného osvětlení  v lokalitě Klicperovy ulice. Město zaplatí 740 846 Kč.

Jedná se o další lokalitu dokládající naši spolupráci či koordinaci stavebních zásahů se společností ČEZ. Ta zde má v této ulici vlastní záměr, kdy zde bude pokládat nové kabelové vedení. V rámci stejného výkopu se jako město přidružíme a na stávajících světelných bodech vyměníme kabelové rozvody našeho veřejného osvětlení,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Navíc dojde k výměně stávajících dožilých sodíkových svítidel za technologicky pokročilá LED svítidla. Tím pak dojde mj. k ujednocení technologie veřejného osvětlení s náměstím Pod Branou, kde město pořídilo nová LED svítidla v minulých letech. „Lze to vnímat jako další etapu modernizace osvětlení v našem městě. Tyto tzv. přílože k výkopovým pracím jiných subjektů jednak šetří náklady na zemní práce, protože bychom stavební zásahy stejně museli provést dříve nebo později vzhledem k zastaralým svítidlům, a navíc nám to dává šanci provést to koordinovaně a v jedné stavební sezóně, takřka v jeden moment,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

 

Náměstek Ivan Langr

Mimo radu: Liberec hledá 12. ambasadora pro projekt Evropské hlavní město kultury

Hledá se 12. a zároveň poslední ambasador kampaně Liberec 2028. Vedle jedenáctky všeobecně známých a uznávaných osobností chceme angažovat i osobu z běžné veřejnosti. Stačí k tomu jediné – napsat motivační dopis na adresu robot@kreativni-liberec.cz. Zajímá nás především, čím může zájemce kandidatuře pomoci, co nabízí, proč by měl být ambasadorem zrovna on/ ona atd. Odpovědi očekáváme do konce dubna, mluvčí kampaně Thespian následně vybere tu nejzajímavější a pozve vítěze na osobní schůzku. „Bude to bezva robotí mejdan, človíčku,“ doplnil robot.

 

Bod č. 21: Ponechání nespotřebované vyrovnávací platby za rok 2020

Ředitelé  neškolských  příspěvkových  organizací města  z oblasti kultury a sociálních  věcí požádali Radu města Liberce o ponechání  nespotřebované vyrovnávací platby za rok 2020 a její příděl do rezervního fondu jednotlivých organizací. Cílem tohoto kroku je  zajištění  kvality  služeb  obecného  hospodářského  zájmu  i  přes  omezení  způsobená  pandemií COVID-19.

Příspěvkové organizace na základě pověření závazkem veřejné služby obdržely v roce 2020 z rozpočtu svého zřizovatele vyrovnávací platbu na poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. Fungování těchto  služeb  bylo  v průběhu  roku  negativně  poznamenáno  opatřeními  souvisejícími  s pandemií COVID-19, díky kterým bylo přerušeno nejen poskytování těchto služeb, ale i možnost dalšího zajištění stávající kvality těchto služeb z ekonomických důvodů. Vyrovnávací platba byla tedy použita též na ztráty způsobené uzavřením divadel, botanické i zoologické zahrady pro veřejnost, omezením aktivit Centra  zdravotní  a  sociální  péče  Liberec  a  Komunitního  střediska  KONTAKT  Liberec.   

„Vzhledem k faktu,  že  opatření  pokračují  i  v roce  2021,  je  a  bude  nutné  na  zajištění  kvality  služeb  obecného hospodářského zájmu alespoň na úrovni předcházejících let pokrýt všechny ztráty způsobené opatřeními souvisejícími s pandemií COVID-19,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Příspěvková organizace SML

Nespotřebovaná vyrovnávací platba za rok 2020 [Kč]

Botanická zahrada Liberec, p. o.

704 999,39

Zoologická zahrada Liberec, p. o.

991 055,38

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p. o.

1 198 350,00

Naivní divadlo Liberec, p. o.

1 069 532,07

Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, p. o.

2 881 007,42

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

1 371 101,64

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.