18.01.2023
Jana Kodymová DiS.

Druhé jednání liberecké městské rady

Druhá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 17. ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 40: Vyhodnocení veřejné zakázky na bourací práce k projektu Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově

Na Žižkově se dokončuje projekt sociálního bydlení. Nyní jsou na řadě bourací práce. Jedná se o demolici budovy bývalé školy Hergesell č. p. 15/1201. Liberecká městská rada na základě doporučení hodnotící komise vybrala ekonomicky nejvýhodnější nabídku, kterou podal uchazeč MORKUS Morava, s. r. o., s nabídkovou cenou 3 891 614 včetně DPH.

 „Zbouráním této nevzhledné budovy s ekologickou zátěží azbestu si vyčistíme území pro další jeho úpravy a rozvoj, vyřešeno bude parkování pro současnou výstavbu s úpravami terénu a zároveň se vytvoří prostor  pro  možnost druhé etapy bytové výstavby,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Předání staveniště firmě MORKUS proběhne po podepsání smlouvy v únoru. V květnu by měly být bourací práce podle předpokladu ukončeny. Stavební práce na nové výstavbě pak v první etapě začaly v prosinci roku 2021 a letos v únoru bude dokončen první dům.  Výstavba druhého a třetího bytového domu skončí v červnu letošního roku, aby se nejpozději v září téhož roku mohli nastěhovat nájemníci.

 

Bod č. 43: Podání žádosti o podporu projektu "Komunální energetika Liberec I."

Město Liberec pokračuje na přípravě projektu „Komunitní energetika SML“. Podá proto žádost o podporu projektu na vybudování fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách objektů, které má ve svém vlastnictví a správě, a to v rámci výzvy  vyhlašované  v rámci Modernizačního fondu a administrované Státním fondem Ministerstva životního prostředí.

V květnu loňského roku už město vytipovalo objekty,  které  by  bylo  možné  využít  k výstavbě fotovoltaické elektrárny na střechách. V prosinci byl seznam doplněn o bytové domy Na Žižkově a seznam objektů byl aktualizován tak, aby splňoval podmínku dotačního programu NPO (Národní plán obnovy) pro sdílení vyrobené elektřiny v rámci  energetické komunity. 

Co je komunitní energetika

Komunitní energetika představuje příležitost aktivního zapojení občanů, bytových družstev, měst a obcí  a  malých  a  středních  podniků  na  energetickém  trhu. Město  Liberec  je  vhodným kandidátem. Přínosy komunitní energetiky jsou pro členy komunity v omezení růstu nákladů na energie díky využití lokálně vyrobené energie z obnovitelných zdrojů (OZE), posílení energetické nezávislosti a sociální koheze. Pro celou společnost pak v podobě posílení rozvoje bezemisních zdrojů energie a energetické soběstačnosti.

 „Jsou to postupné kroky pro řešení energetické soběstačnosti města. V roce 2023 se očekává ukotvení komunitní energetiky v rámci české legislativy, budou připraveny další dotační programy a na tuto příležitost je vhodné se začít připravovat již nyní,“  komentuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 6: Vyhlášení programu 6.1 dílčího Sportovního Dotačního fondu statutárního města Liberec pro rok 2023

Liberec vyhlašuje a je připraven přijímat žádosti o dotace na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže, s předpokládaným objemem finančních prostředků na rozdělení v tomto programu ve výši 19 000 000 Kč. Dotační program bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém jednání ve čtvrtek 26. ledna 2023.

 „Pro letošní rok jsme připravili zvýšení dotační částky na jednoho sportovce, a to z 1000 Kč na 2000 Kč, což je myslím skvělá zpráva pro všechny sportovní kluby v Liberci. Jsem rád, že bude možné touto cestou klubům alespoň částečně sanovat jejich zvýšené náklady. Pravidla budou ještě předmětem jednání Sportovního výboru a následně budou schvalována v Zastupitelstvu měst Liberce. Zároveň připravuji se svými spolupracovníky vyhlášení podmínek dalšího, nového fondu, který by měl prioritně pomoci těm klubům, které mají extrémně zvýšené náklady na energie v souvislosti s navýšením cen,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Žádosti bude v případě schválení v zastupitelstvu možné podávat v termínu 8. až 24. března. Podrobnější informace jsou na webu https://1url.cz/@sf_liberec

 

Bod č. 8: Interma BYTY, a. s. - Dohoda o narovnání

Rada města Liberce projednala dohodu o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností Interma BYTY, a.s., týkající se převodu spoluvlastnických podílů ve výši 51/100 na bytových domech č. p. 1201–1206  (Liberec  XXX – Vratislavice  nad  Nisou)  a  kompenzace  za  poskytování  služeb  sociálního bydlení v uvedených bytových domech.

„Po dlouhých téměř pěti letech a mnoha a mnoha hodinách velmi složitých jednání se nám podařilo dojít k dohodě se společností Interma Byty, a.s. V rámci pracovní skupiny, která byla sestavena ze zástupců všech politických klubů, vzešly připomínky, které byly vypořádány a dnes máme na stole ke schválení smlouvu. Její znění odsouhlasili právní zástupci města, tak i Intermy. Podle dohody by mělo město Liberec převézt svůj podíl  na bytových domech na společnost Interma Byty, a.s., a výměnou za to bude mít město Liberec právo prioritně obsazovat všech 256 bytů po dobu 18 let, a to za snížené sociální nájemné, odpovídající 65 % ceny běžného nájemného. Včera rada města schválila předložený materiál všemi hlas. Nyní putuje materiál k projednání na lednové jednání zastupitelstva města. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě materiálu podíleli,“ komentuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 25: Vize 2030+ (koncepční materiál stanovující směr rozvoje sportovního areálu Sport Park Liberec)

Liberecká městská rada se také zabývala rozvojovou koncepcí sportovního areálu Sport Park Liberec. Koncepce reaguje na potřebu některá sportoviště v areálu Sport Parku Liberec rozvíjet, modernizovat či rekonstruovat a zároveň navazuje na rozvojový výhled pro doposud nevyužité pozemky a části Sport Parku Liberec.

Rada města Liberce schválila koncepční materiál, který stanovuje směr rozvoje Sportovního areálu Liberec v další dekádě. Smyslem materiálu je poskytnutí možnosti plánovat a připravovat projekty. Ve spolupráci s městskou společností SAL, s.r.o., která má areál na starosti, tak budeme mít možnost pružně reagovat i na případné dotační výzvy směřované na rozvoj či rekonstrukce sportovních areálů a objektů,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Vize 2030+ reaguje na vývoj v jednotlivých sportovních odvětvích, které jsou primárně ve Sport Parku Liberec zastoupené. Reaguje na moderní trendy v tréninkových programech libereckých klubů, například požadované workoutové hřiště nebo Tripple hřiště, které bude využíváno průřezově všemi sportovními kluby.

Vize 2030+ představuje nejen 21 nových či zrekonstruovaných venkovních a krytých sportovišť, ale také veškeré zázemí potřebné při konání sportovních soutěží  v podobě hotelu s restaurací, prádelny a zdravotnického  centra.  Blízkost  základní  školy  a  gymnázia  dává  možnost  vzniku  kampusu  pro nejtalentovanější  sportovce  průřezově  z různých  sportovních  klubů  Liberce  a Libereckého   kraje. Umožní vznik nových sportovních družstev, zvýší možnosti sportovního využití pro občany Liberce a zkvalitní podmínky pro liberecké sportovní oddíly.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 54/1 : Schválení  vypsání  zadávacího  řízení  na  projektovou  přípravu  Kulturní  a  kreativní  centrum Linserka

Město Liberec vypíše veřejnou zakázku na komplexní zajištění projekčních  prací  v  přípravné  a  realizační  etapě  projektu, který bude realizován v  rámci iniciativy Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center jako nástroje rozvoje kreativní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou na lokální úrovni. Jde o využití bývalé továrny Linserka v dolním centru města.

Postupná transformace „bývalé továrny Linser“ na kulturní a kreativní centrum by měla být podle předpokladu finálně dokončena, tedy stavebně zhotovena i vnitřně vybavena, do září roku 2025. Liberečtí radní v úterý na svém druhém letošním jednání schválili návrh zadávací dokumentace a vypsání podlimitního zadávacího řízení a také radní jmenovali komisi, která je v rámci zadávacího řízení pověřena k posouzení nabídek z hlediska splnění kvalifikačních předpokladů.

Kulturní a kreativní centrum Linserka

Kreativní centra jsou nástrojem rozvoje kreativní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou na lokální úrovni. „Linserka bude důležitým startovacím projektem pro obnovu městského brownfieldu spodního centra města, tzv. Papírového náměstí.  Předkládaný krok je výsledkem meziodborové spolupráce statutárního města, externích spolupracovníků Evropského hlavního města kultury (EHMK), Technické univerzity v Liberci a Libereckého kraje. Kromě významu aktivace kulturně kreativní obytné čtvrti, bude Linserka i jedním z budoucích pilířů organismu kulturně kreativních center různého zaměření se spádovou oblastí celého Libereckého kraje,“ říká architektka a urbanistka Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce (KAM).

Koncepce projektu Kulturního a kreativního centra Linserka byla odsouhlasena Zastupitelstvem města Liberce v rámci zadání k soutěžnímu dialogu „Papírák2030“, podle kterého byl zpracován i vítězný návrh nadlimitní zakázky architektonicko-urbanistické studie. Koncepce Kulturního a kreativního centra Linserka byla též pilotním projektem EHMK a navazuje na závazný dokument Strategie kultury. Využití budovy pro soudobý kreativní průmysl navazuje i na mimořádný odkaz Christiana Linsera, který se zde od roku 1858 z rodinné slévárny propracoval přes výrobu motocyklů Zeus až k prvnímu automobilu značky RAF v tehdejším Rakousku-Uhersku.

Dnešní budova „Linserky“ je už jen torzem původního továrního areálu a její uspořádání umožňuje fungování jednotlivých pater nezávisle na sobě. „Třípodlažní objekt je propojen tříramenným schodištěm a výtahem. Koncepce obnovy, budoucí provoz a následná architektonická studie byla navržena Kanceláří architektury města Liberce na základě meziodborového dialogu SML a spolupracovníky EHMK a slouží jako podklad pro veřejnou zakázku na projektovou přípravu ´Kulturní a kreativní centrum Linserka´. Koncepce centra cílí na kreativní čistý průmysl, to je kreativní podnikání, ke kterému je zapotřebí pouze notebook,“  popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Jde o první etapu iniciace vzniku kreativní čtvrti Papírák 2030 jako místa setkávání kreativců, obyvatel a turistů. Po rekonstrukci Kulturně kreativního centra Linserka je udržitelnost 5 let,“ doplňuje Zuzana Koňasová z KAM.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na projektovou dokumentaci je zadavatelem stanovena ve výši 3 743 820 Kč včetně DPH. Předpokládané náklady na realizaci projektu činí 38 mil. Kč včetně DPH, projektová dokumentace bude na tuto investici cílit. Požadovaná výše dotace byla stanovena na 31 mil. Kč. Plně hotovo by podle předpokladu mělo být v září 2025,“ dodává náměstek Jiří Janďourek.

 

Bod č. 56 : Schválení smlouvy na zajištění sběru jedlých tuků a olejů

Radní města Liberce vybrali firmu, která zajistí zavedení nádobového systému pro sběr jedlých tuků a olejů. Město poptalo sedm firem, které se sběrem a výkupem jedlých tuků a olejů zabývají. Tuto službu bude v Liberci prostřednictvím 200 kusů přistavených nádob v ulicích města provádět FCC Liberec, s.r.o. Prvních 50 ks nádob bude na stanoviště rozmístěno ve druhé polovině měsíce února. Ostatní se budou rozmisťovat v dalších měsících. Do nádob patří pouze jedlé oleje a tuky využívané v domácnostech při zpracování pokrmů.

Sběr jedlých tuků a olejů je v Liberci zajištěn pouze na sběrném dvoře nebo při jarním a podzimním svozu. Mezi obyvateli je o něj poslední dobou zvýšený zájem. Nádobový sběr použitých jedlých tuků a olejů, který se nyní zavádí, pomůže snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovaných odpadů. Zároveň pomůže snížit znečištění kanalizačních řadů. Do města bude rozmístěno 200 kusů nádob. Nádoby o objemu 240 litrů  budou přistaveny ke stávajícím nádobám se separovaným sběrem ve vybraných lokalitách města.

Každý občan si bude moci najít nejbližší nádobu na sběr jedlých olejů a tuků v mapovém portálu Marushka. Nádoba je černá, s červeným víkem. Na nádobě bude polep s instrukcemi, co do nádoby patří. Výsyp bude prováděn prozatím s měsíčním intervalem a dále podle výtěžnosti nádob,“ popisuje Jiří Janďourek, náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby.

Oleje a tuky musí být do nádoby vkládány pouze v pevně uzavřených plastových nádobách typu PET lahev. „V žádném případě nelze používat skleněné nádoby, igelitové sáčky nebo do nádoby oleje přímo vylévat! Do nádob nepatří motorové, mazací či jiné technické oleje a kapaliny, neboť se jedná o nebezpečný odpad, který je nutné odevzdávat ve sběrném dvoře,kde je zabezpečena jejich řádná likvidace,“ uzavírá náměstek Jiří Janďourek.

 

 

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 30: Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky základní školy

Město Liberec jako zřizovatel základních škol, příspěvkových organizací, vyhlašuje konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Základní školy Vrchlického v Liberci. Důvodem je rezignace  současného ředitele školy s datací k poslednímu srpnu letošního roku.

Pan ředitel se rozhodl odejít do důchodu ještě před uplynutím šestiletého funkčního období. Konkurz se uskuteční na konci března, nebo v první polovině dubna,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

Bod č. 36: Vyhlášení programu 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2023

V souladu se zřízením Dotačního fondu statutárního města Liberec od roku 2016 a jeho dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu (označeným číslem 5, pořadí dílčího fondu) a alokací finančních prostředků pro rok 2023 tohoto fondu, souhlasila Rada města Liberce s vyhlášením programů k předkládání žádostí o dotace z dílčího fondu Dotačního fondu SML-Fondu kultury a cestovního ruchu pro rok 2023.

„Vůbec poprvé se letos dotační fond pro kulturu a cestovní ruch cíleně zaměří i na podporu kulturních start-upů a kulturních inovací. Až dosud se přitom podpora většinově týkala spíše zavedených a opakujících se projektů, které získávaly i bodové zvýhodnění,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch. Podpora inovací vychází nejen z cílů schválené Strategie rozvoje kultury města Liberec 2022 – 2029, ale také z projektu Liberec2028, který shromáždil více než 100 nejrůznějších aktivit a nápadů.

Podpoře start-upů a inovací bude vyhrazen celý jeden dotační program s předpokládanou vstupní alokací 0,5 miliónu korun. „Programem chceme například podpořit tzv. kulturní a kreativní odvětví, zapojování mladých aktérů, např. univerzitních studentů, jako nositelů kultury, ale i společné projekty a události v kultuře a sportu, abychom tyto dvě oblasti v Liberci významně zastoupené vzájemně propojovali. Strategie rozvoje kultury rovněž počítá s rozvojem otevřených komunit a akcí sousedského charakteru v jednotlivých lokalitách města,“ dodává náměstek Ivan Langr.

Specificky se město Liberec chce zaměřit i na demokratizaci kultury, tedy její zpřístupnění nejširším vrstvám obyvatel včetně znevýhodněných skupin, tj. klientů s širokou škálou hendikepů, které zvyšují prahy v přístupu ke kultuře. „A stavět mj. samozřejmě chceme na akcích, které se prostřednictvím tzv. Open callu 2028 přihlásily k projektu Liberec2028 a byly součástí přihlášky do 1. kola o Evropské hlavní město kultury,“ doplňuje dále Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

 

Bod č. 37: Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML

Rada města po projednání souhlasila s novelizací Obecně závazné vyhlášky (OZV) o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města a tuto novelizaci předkládá k projednání do lednového zastupitelstva.

Po čtyřech letech účinnosti OZV o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberce (SML)  přistoupily  politické  kluby  vzešlé  z komunálních  voleb  v září  2022  k návrhu  na  její novelizaci, aby text vyhlášky lépe odpovídal aktuálnímu stavu herního průmyslu i situaci ve městě samotném. Politické kluby také reagují na šetření podnětu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (od listopadu 2021) ve věci možného porušení hospodářské soutěže. „Nová vyhláška navrhuje tři vzájemně platná a objektivně vyhodnotitelná kritéria a připouští provozování hazardních her pouze v kasinech. Zakazuje ale jejich umístění v okruhu nejméně 150 metrů kolem základních a středních škol, včetně DDM Větrník, dále v okruhu nejméně 200 metrů kolem úředních budov MML, MO, KÚLK a ÚP. A souběžně je povoluje pouze na následujících plochách podle využití v platném územním plánu, tedy smíšené centrální plochy (SC) nebo plochy občanské vybavenosti komerční (OK),“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

Definice kasina

Kasino je podle § 68 Zákona o hazardních hrách č. 186/2016, v platném znění, definováno jako herní prostor, ve kterém musí být umožněna hra nejméně u 3 hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina. Živou hrou se rozumí zejména ruleta, karetní hra a hra v kostky. Kasina mohou zároveň provozovat nejméně 30 pozic technické hry (hracích automatů). Ve srovnání s alternativním herním prostorem, hernou (§ 67 Zákona o hazardních hrách), je tedy v kasinu nižší poměr technické hry. Ta je přitom  prokazatelně  nejvíce  problémovou  složkou  hazardních  her  (viz  závěry  Výročních  zpráv Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti).

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 60: Zpráva o využitelnosti a provozu RASAV za rok 2022

Radní města se seznámili se zprávou, která popisuje využitelnost, provoz a údržbu  veseckého areálu a rozhodli  pokračovat v zajišťování úkonů schvalování krátkodobých pronájmů za účelem pořádání akcí v Rekreačním a sportovním areálu Vesec. Za rok 2022 bylo na nájemném z konaných akcí vybráno 488 961 vč. DPH. A za nájem z reklamních ploch 62 970 Kč vč. DPH. Získané finance jdou do příjmu města.

Celkově jsme s areálem Vesec (RASAV) velmi spokojeni. Jednak po věcné stránce, akcí je dost a jsou kvalitní, podařilo se nám opravit a doplnit mobiliář a ošetřit přestárlou zeleň. Velmi oblíbené je také veřejné ohniště. V neposlední řadě jsme ve spolupráci s Libereckým krajem opravili asfaltové povrchy i podle přání Dukly. Nyní rada města dostala souhrnnou zprávu o tom, že nejen náplní je vše OK, ale také, že areál vychází ekonomicky dobře a sám na sebe vydělá,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 65: Vyhodnocení provozování krematoria, pohřební služby a hřbitovů

Bod č. 66: Ceník pohřebních služeb od 1. 2. 2023

Liberecká městská rada na svém druhém letošním jednání vyhodnotila loňský provoz krematoria a agendu pohřebních služeb. To vše provozuje město Liberec od července 2018 ve své správě. Vzhledem k současnému 15% inflačnímu nárůstu vstupních cen materiálů a energetických komodit dochází od února také k úpravě ceníku za agendu pohřebnictví.

 „Naše krematorium je vedeno dobře, má dobré výsledky a výnos z krematoria pokrývá péči o všechny hřbitovy ve městě. Samozřejmě nemůžeme zavírat oči před realitou zdražení energií, nicméně daří se nám tento nárůst promítnout do nového ceníku ještě únosným způsobem,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Od doby převzetí zpět budovy krematoria do správy města, v červenci 2018, bylo v prvních letech výrazně investováno zejména do budovy krematoria, konkrétně do rekonstrukce střechy, komínů, interiéru budovy a zejména navrácení původní architektonické podoby malé obřadní síně do doby vzniku v polovině sedmdesátých let.  V nezbytném rozsahu i do technologií jako jsou chladící a mrazící zařízení a opravy kremačních pecí, které byly, po převzetí zpět pod město, ve velmi špatném stavu po dlouhodobě zanedbané údržbě.

Kromě zlepšení stavu budovy krematoria se rovněž podařilo pohřební službě města Liberce zajistit si stabilní pozici v regionu. V  roce  2020  bylo  v  krematoriu  provedeno 1830 zpopelnění a 577  obřadů. V roce 2021 bylo v krematoriu provedeno 2220 zpopelnění a 553 obřadů. Za rok 2022 bylo 514 obřadů a 1848 zpopelnění.

V roce 2022 město pořídilo nové pohřební vozidlo za 1,4 mil. Kč .Na hřbitovech se pokračovalo v opravách centrálních křížů v Horním Růžodole a v Ruprechticích za 180 000 Kč. Dále se prováděly prořezy korun vzrostlých stromů na hřbitovech ve Vesci a v Ruprechticích a další nové výsadby celkem za 400 00 Kč. Opravy hřbitovní zdi v Ruprechticích stály 120 000 Kč. Opravy kremačního zařízení 400 000 Kč.

Nadále budeme pokračovat v opravách a investicích, a to například do zvedacího zařízení katafalku, které je historické a již ve vysokém stupni opotřebení. Jeho úprava proběhne počátkem roku 2023 a připravujeme se postupně také  na výměnu kremačních pecí,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 50: Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_A územního plánu Liberec

Bod č. 51: Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_B územního plánu Liberec

Bod č. 52: Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_D územního plánu Liberec

Bod č. 53: Zařazení návrhů do pořizované změny Z2_D územního plánu Liberec

Statutární město Liberec vyhlásilo sběr návrhů a podnětů na změnu územního plánu  Liberec  s  termínem  do  30.  června 2022.  První část byla projednána na zářijovém zastupitelstvu. Nyní jsou předkládány zbylé žádosti společně se žádostmi, které byly doručeny do listopadu 2022.

Nejčastější požadavky na změnu se týkají  požadavků  na úpravu prostorových regulací,  na vymezení  nových ploch nebo vymezení nových zastavitelných ploch, které v současné době nejsou určeny k zastavění. A také požadavků na změnu vymezení jednotlivých ploch na jiné funkční využití, v rámci vymezených ploch již určených k zastavění.

 „V prvním kole statutární město Liberec obdrželo okolo 200 žádostí o změnu územního plánu, které jsme společně s odborem územního plánování vyhodnotili a předložili zastupitelstvu města ve dvou etapách. Prvních zhruba 120 žádostí bylo předloženo v zářijovém zastupitelstvu a nyní je předkládána zbylá část žádostí. K těmto žádostem byly ještě přidány žádosti, které obdrželo město do konce listopadu loňského roku. Počet podaných žádostí nás nikterak nepřekvapil, je to očekávané číslo vzhledem k historii a délce pořízení územního plánu Liberec a je to rovněž srovnatelné číslo s jinými městy v republice,“ uvádí náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

Návrhy na pořízení změn projednají zastupitelé na svém jednání ve čtvrtek 26. ledna 2023.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21

Bod č. 39: Personální obsazení komise pro místní Agendu 21

Liberečtí radní se seznámili s návrhem na jmenování členů a předsedy Komise pro místní Agendu 21 pro nastávající volební období. Jsou jimi Lukáš Hájek, Ivana Hujerová, Tina Honsejková za veřejný sektor, dále pak za neziskový sektor  Alena Kejzarová a komerční sektor zastupuje František Homolka.

Účelem zřízení komise je projednávat záležitosti týkající se projektu „Statutární město Liberec - Zdravé město“ a místní Agendy 21. To zahrnuje například průběh osvětových kampaní, participaci, zapojení občanů do rozhodování a dalších aktivit. Členové komise se budou scházet podle potřeby, jednací řád bude projednán a odsouhlasen na prvním jednání komise. Ustavení tohoto poradního orgánu Rady města Liberce představuje jedno z povinných kritérií uplatňování místní Agendy 21 stanovených Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při radě vlády pro udržitelný rozvoj. Komise je složena ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru, přičemž každá oblast je zastoupena alespoň jedním členem.

„Nejbližší úkol, který komisi čeká, je příprava pravidel a harmonogramu participativního rozpočtu. Ten chceme pořádat každoročně a zároveň postupně zvyšovat objem financí. Letošní ročník odstartuje na jaře, kdy budou moci Liberečané podávat své návrhy a vyvrcholí podzimním hlasováním,“ komentuje  Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Participativní rozpočet čili my všichni tvoříme Liberec!

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. To znamená, že si sami vyberou místa, objekty nebo nápady pro vylepšení prostředí, kde žijí. Radnice na to vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit.

Liberec se k zapojování obyvatel města rozhodl v roce 2019, kdy vedení města zavedlo participativní rozpočet, při kterém mohli občané přímo rozhodovat o využití části městského rozpočtu. Liberečané tak sami navrhli a svým hlasováním podpořili projekty, které radnice následně zrealizovala.

Do hlasování se tehdy zapojilo 3422 Liberečanů a realizace se podle výsledků hlasování dočkalo 12 projektů v celkové hodnotě 4,8 milionu korun. O druhý ročník byl velký zájem, Liberečané přihlásili celkem 50 návrhů. Pravidla pro postup do hlasování splnilo 40 návrhů, o kterých nakonec v průběhu tří týdnů svými hlasy rozhodlo 3 739 Liberečanů, což je o 317 více než v prvním ročníku. V druhém ročníku participativního rozpočtu uspělo 11 projektů.

 

 

 

 

Nastavení cookies