20.01.2021
Jana Kodymová DiS.

Druhé jednání libereckých radních

2.schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 19.ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Aktuality mimo jednání RM:

 

Technická závada v libereckém krematoriu

Dnes dopoledne (20.1.) došlo k technické závadě na komínovém tělese libereckého městského krematoria. Jednalo se o lokální zahoření v krovu.

„Naštěstí nešlo o nic vážného. Zaměstnancům se povedlo včas zasáhnout a uhasit místo ručními hasicími přístroji. Současně byli k události přivoláni hasiči. Během dvou dnů zasažený krov prohlédne a posoudí statik. Současně necháme udělat revizi spalinových cest tak, abychom krematorium mohli bezproblémově dál užívat,“ říká náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Protipovodňová opatření a zahrádkářská kolonie ve Wintrově ulici v Liberci

Město Liberec si na svém území nechalo zpracovat analýzu povodňových rizik a protipovodňových opatření, jejíž součástí je i návrh na možné vytvoření protipovodňového parku ve Wintrově ulici, kde je řadu let zahrádkářská kolonie.

 „Řeka Nisa byla historicky svázána do žulového koryta a to je bohužel při možných povodních nebezpečné. Nechali jsme si zpracovat analýzu povodňových rizik a následně protipovodňových opatření. A na základě ní jsme nechali zpracovat i studii proveditelnosti s jednotlivými etapami, jak se s takovými riziky vypořádat. Ano, její součástí je i možnost vytvoření protipovodňového parku ve Wintrově ulici. S těmito opatřeními se v této části ale historicky vždycky počítalo,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Podle primátora Liberce Jaroslava Zámečníka ale není pravda, že město chce kvůli tomu nyní vyhnat tamní zahrádkáře. „Tak tomu skutečně není. Pracujeme s řadou návrhů, jak tuto problematiku řešit. Pokud by skutečně mělo dojít k nějakému záboru toho území, zahrádkáře o tom budeme určitě včas informovat. Nyní to ale určitě není aktuální téma. V žádném případě je nikdo nevyhání,“ upozorňuje primátor Jaroslav Zámečník.

 

Osvětlení areálu ve Vesci

Část veřejnosti se v posledních dnech obrátila na statutární město Liberec s dotazem, proč se svítí v nočních hodinách v rekreačním a sportovním areálu ve Vesci. Zvlášť nyní, kdy stále platí nouzový stav, a tedy i zákaz vycházení pro většinu obyvatel po 21. hodině večer.

„V areálu se svítí na trať pouze kvůli lyžování. A to v čase od 17.00 do 21.00 hodin večer. To, co tam svítí později a i přes noc, je standardní veřejné osvětlení, protože areálem vede běžná veřejná komunikace. Ano, z logiky věci by bylo ideální i tohle osvětlení v noci zhasnout a nesvítit zbytečně. Nicméně je to v zájmu ochrany majetku města a bezpečnosti. V poslední době se i přes zákazy a zákroky hlídek městské policie v areálu opakovaně stávalo, že tam právě v noci jezdili driftovat motorkáři. Proto musíme prostor monitorovat pomocí kamer a ty potřebují světlo,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

 

 

Témata z jednání RM:

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 40/1: Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci "Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku Klášterní ul. – Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací"

Bod č. 41/1: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM na vypracování PD "Rekonstrukce ulice Sokolská –etapa 1"

 

Doprava v centru se zklidní

Město Liberec a Liberecký kraj se chystají schválit memorandum o vzájemné spolupráci. Zatím připravili společně text memoranda. Jeho tématem je vlastnictví komunikací v oblasti ulic Klášterní a Zhořelecké a dalších úseků pozemních komunikací.

Silnici v délce 1 200 metrů vlastní ŘSD a přebírat ji v roce 2021 bude Liberecký kraj. Ten ji ve spolupráci s městem zrekonstruuje, dojde k výměně sítí a v roce 2026 si celý úsek převezme do majetku město. Například vodovod v úseku Šaldova náměstí - Textilana je z roku 1902 a kanalizace pod Šaldovým náměstím je z roku 1940. Ostatní pochází  z 50. let minulého století. Nejstarší kanalizace je ze Šaldova náměstí k Pastýřské, a to z  roku 1900,“ vyjmenovává primátor města Jaroslav Zámečník. 

Optimalizace a rekonstrukce povedou k celkovému zklidnění dopravy v samotném centru, a po dobudování vnitřního městského okruhu také k dopravně- organizačním úpravám v jeho širším okolí. „To  spočívá v optimalizaci šířkového uspořádání v celé délce komunikace, a to zejména zmenšením naddimenzovaných ploch křižovatek a průběžných jízdních pásů, rekonstrukcí přilehlých chodníků, realizováním vegetačních a sadových úprav a vybudováním podélných parkovacích stání,“ popisuje Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města Liberec (KAM).

Statutární město zajistí vyhotovení projektové dokumentace a všech stavebních povolení na jednotlivé etapy rekonstrukce. Rozdělení nákladů na projektovou a inženýrskou činnost budou mezi SML a LK v poměru 50%/50%.

 

Výstavba Nové Pastýřské začne první etapou v ulici Sokolské

V roce 2022 město Liberec zahájí rekonstrukci ulice Sokolská, v rozsahu od křižovatky se Zhořeleckou ulicí po nově navrženou křižovatku s ulicí Nová Pastýřská.

V letošním roce proběhne realizace rekonstrukcí sítí technické infrastruktury (plynovod, vodovod, kanalizace) v úseku od křižovatky ze Zhořeleckou ulicí po křižovatku  s Frýdlantskou ulicí, posléze město Liberec zajistí provizorní zásyp a kryt komunikace a v následujícím roce 2022 dojde k realizaci rekonstrukce sítí ve zbylém úseku až k Nové Pastýřské. V tomto roce také bude realizována stavba rekonstrukce komunikace, chodníků, zastávek MHD a sadových úprav.

V rámci rekonstrukcí postupně přebíraných komunikací Sokolská, Šaldovo náměstí a Jablonecká z majetku České republiky na Liberecký kraj a posléze na město Liberec je nutné zahájit zadání a postupné vypracování projektových dokumentací těchto staveb,“ říká dopravní specialista Vojtěch Janků z KAM.

V rámci realizačních nákladů se bude Liberecký kraj podílet na nákladech rekonstrukce samotné komunikace a její konstrukce vozovky. Statutární město Liberec se bude podílet na nákladech rekonstrukce přilehlých chodníků, vegetačních a sadových úprav, veřejného osvětlení a mobiliáře.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 3: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  1A)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Rada města schválila a předkládá k projednání zastupitelům rozpočtové  opatření, které zahrnuje  snížení  sdílených  daní  v  důsledku  schváleného daňového balíčku, kryté zůstatkem roku 2020, dále zapojení nedočerpaných prostředků několika dotačních projektů z rozpočtu 2020 do rozpočtu 2021, směnu pozemků mezi městem a společností SYNER Group a převedení rozpočtu personálního oddělení pod tajemníka magistrátu v důsledku organizační změny.

Celkové  příjmy  se  snižují  o  64 951 000  Kč,  celkové  výdaje  se  navyšují  o  51 318  943 Kč  a financování se navyšuje o 116 269 943 Kč. Rezerva města na odboru ekonomiky se snižuje na 7 898 650 Kč. „Krytí snížení sdílených daní v tomto rozpočtovém opatření ve výši 109 600 000 Kč ze zůstatku loňského  roku  je  umožněno  tím,  že  město  v rámci  loňských  úsporných  opatření  ve  výdajích, vyplývajících z koronavirové krize snížilo výnosy ze sdílených daní více, než nakonec činilo jejich skutečné plnění,“ popisuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Zapojení nedočerpaných prostředků roku 2020 do rozpočtu roku 2021 se týká projektů Via Sacra, OP Zaměstnanost -Strategické dokumenty města Liberec, Liberec plánuje chytře a zodpovědně, Asistenti prevence kriminality I a II, Férové školy v Liberci, Centrum bydlení Liberec a Kontaktní sociální práce Liberec.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 33: Přijetí dotace na projekt Vodojem Horská a zásobní řady

Bod č. 34: Vypsání zadávacího řízení na stavební práce pro projekt Vodojem Horská a zásobní řady

 

Město zajistí zásobování pitnou vodou pro Ruprechtice, Kateřinky, Radčice a Krásnou Studánku

Ze Státního fondu životního prostředí ČR přijalo město Liberec finanční dotaci ve výši 46 389 368 Kč. O schválení žádosti na dotaci se rozhodlo v prosinci 2020. Nyní už může začít výstavba vodojemu včetně přivaděče, vodovodu a kanalizace za  účelem  zajištění  stabilního  zásobování  pitnou  vodou  pro  obyvatele  Ruprechtic. 

Díky této dotaci bude možné zajistit zásobování pitnou vodou pro celou tuto lokalitu a vybudovat rovněž splaškovou kanalizaci a vodovodní řád pro několik domů a pro stovky bytů. Doposud byli místní odkázáni na zásobování vodou z individuálních studní. Nový vodovod tak zajistí dostatečné množství pitné vody.

Vybudováním  vodojemu  a  navazujících  sítí  bude  zajištěna dostatečná dodávku pitné vody nejen k posílení kolísajících dodávek v oblasti kolem ulic U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské, ale i pro připojení domů v oblasti ulic Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí, které bez této investice není možné,“ popisuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

V rámci projektu dojde tedy k výstavbě  vodojemu, přivaděče, vodovodních řadů, splaškové kanalizace a přeložce  sdělovacích  kabelů,  vyvolané výstavbou  vodovodu  a kanalizace.  Součástí  díla  bude  také oprava komunikací dotčených výkopy. Vodojem Horská bude sloužit primárně k akumulaci pitné vody před spotřebištěm v místní části Ruprechtice. Stavba přivaděče bude sloužit ke gravitačnímu zásobení vodou z vodojemu Orion do nově vybudovaného vodojemu Horská. Vodovodní přivaděč je navržen s rezervou pro budoucí zásobení vodou lokalit Kateřinky, Radčice a Krásná Studánka.

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 79 139 318 Kč, z čehož celkové  způsobilé  výdaje  činí 72  767  636  Kč  (do  neuznatelných  výdajů  spadá  splašková kanalizace, jejíž realizace je však nezbytná pro splnění podmínek přijatelnosti projektu). Podpora ze strany SFŽP ČR byla přiznána ve výši 46 389 368 Kč, tj. 63,75 % celkových způsobilých výdajů.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 45: Dohoda vlastníků VHI – kanalizace ul. Volgogradská

Město Liberec, Severočeská vodárenská společnost, a.s., (dále jen "SVS") a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se dohodly na provozu kanalizace ve Volgogradské ulici.

„Kanalizace ve Volgogradské je dlouhý příběh nepochopitelně udělané investice. Dlouho se to lidem pouze slibovalo a za minulého vedení se ulice rozkopala a něco se vybudovalo. Zděšením pro mne bylo, že se vykopala a položila pouze trubka a dál nic, dokonce to dodnes není zkolaudováno. Lidé doteď nemají přípojky, splašky jdou kdovíkam, ale asfalt je položený. Takže my to rozplétáme, nyní jsme schválili dohodu s SVS a.s., které majetek převedeme jako vlastníku a SČVK, kteří to budou provozovat. Stavbu zkolaudujeme a ještě letos začneme připojovat první zájemce ze strany ulice, kde se nepůjde přes potok. Bohužel se to zase celé rozkope, škoda že to minulé vedení města neudělalo rovnou,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Kanalizaci nechalo vybudovat město na své náklady, ale jelikož vlastníkem splaškové kanalizace v Liberci je SVS, a.s. ,a provoz zajišťuje SčVK, byla již před zahájením realizace stavby podána žádost o spolufinancování a budoucím převzetí do majetku s těmito subjekty. Převzetí kanalizace do majetku SVS a.s. se uskuteční až po kolaudaci stavby, a tehdy bude uzavřena konečná dohoda o převodu, která nahradí tuto nyní podepsanou. SVS má stanoven tento postup u všech nových staveb (kanalizace, vodovody), které vybuduje jiný investor (město či jiní stavebníci, developeři atd.) s tím, že následně převezme tyto inženýrské sítě do svého majetku a bude je následně provozovat, spravovat, udržovat atd.

Konkrétně v ulici Volgogradské byla vybudována hlavní kanalizační stoka, která je napojena do poslední šachty stávající kanalizace ve spodní části ulice (u č.p. 6) a ukončena je zatím v šachtě před křižovatkou s ulicí Kubelíkova. Celková délka položeného úseku je 786 m, na této hlavní stoce jsou vysazeny odbočky pro budoucí napojení stávajících cca 58 objektů v dotčené části ulice. Toto je nyní předmětem dohody vlastníků VHI a také předmětem kolaudace.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 30: Výpůjčka nemovitostí v Zeyerově ulici v Liberci

Liberecký kraj má v úmyslu v menší budově v Zeyerově ulici zřídit odloučené pracoviště ZŠ speciální v Lužické ulici pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), které jsou jen obtížně vzdělavatelné v hlavním vzdělávacím proudu. „Tento záměr kraje statutární město podporuje. Výpůjčku na budovu má kraj dlouhodobě (byl tam do 2018 internát), nyní se jen mění předmět výpůjčky na školu,“ uvádí náměstek primátora pro kultury, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. 

Kraj plánuje do budovy investovat několik desítek miliónů korun a vložené peníze si bude v objektu postupně odbydlovat.

 

Mimo program RM:

Rada města jednohlasně schválila návrh náměstka Ivana Langra použít 1 milion korun, alokovaný ve fondu vzdělávání na rok 2021, jako účelový příspěvek základním školám zřizovaným SML na zajištění odborných exkurzí, souvisejících s problematikou holokaustu. A to pro žáky sedmých a osmých ročníků ve školním roce 2020/2021.

 

 

Nastavení cookies