15.10.2020
Jana Kodymová

Dvacáté jednání libereckých radních

Dvacátá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 13. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 23:  Investice společnosti TMR Ještěd, a. s.

Rada města na svém posledním jednání vzala na vědomí zprávu společnosti TMR Ještěd, a.s. Ta je od prosince 2017 provozovatelem městského Sportovního areálu Ještěd. Obsahem zprávy je přehled investic za rok 2019 a stav plánovaných investic do areálu v roce 2020.

„Z přehledu položek, které nám společnost TMR předložila, vyplývá, že jen do konce roku 2019 investovala do areálu a jeho provozu přes 35 milionů korun. A to především do zlepšení infrastruktury a zázemí pro návštěvníky areálu. Věřím, že i navzdory ekonomickým problémům, které současná pandemie mnoha privátním subjektům způsobuje, bude TMR minimálně stejně aktivně investovat i do budoucna,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Největší investicí do areálu se má v budoucnu stát výstavba sjezdové trati Nová Skalka s odhadovanou investicí přes 4,6 milionu EUR.

 

Bod č. 32: Návrh úprav veřejného prostranství v lokalitě Dubový vrch

Město Liberec se na základě požadavku občanů rozhodlo pro úpravy veřejného prostranství a změnu dopravních opatření v lokalitě Dubový vrch. Cílem je především zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě.

„Jde o sérii několika změn především v dopravním značení, které napomůže zprůjezdnění. Klíčovým opatřením je zjednosměrnění některých úseků silnic tak, aby se v rizikových místech snížila či zcela odklonila tranzitní doprava. Ta je v tomto místě nežádoucí, “ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Opatření se rada města rozhodla podpořit na základě diskuse s tamními občany a také po konzultaci s dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy magistrátu. Výsledkem bude zklidnění dopravní situace v dané části města a posílení bezpečí pro všechny účastníky silničního provozu.

S tímto typem opatření město do budoucna počítá i za účelem získání desítek nových parkovacích míst v některých dalších lokalitách. Zjednosměrnění je v plánu například v ulicích Vrchlického nebo Na Pískovně v Ruprechticích.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 3:  Návrh rozpočtového opatření č. 9B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2020  v  kompetenci zastupitelstva města

V tomto rozpočtovém opatření se příjmy z větší části upravují podle očekávané skutečnosti, což v konečném důsledku znamená jejich pokles o 22 562 513 Kč.

Ve výdajích se odehrávají víceméně samé přesuny, a to jak v rámci odboru, tak i mezi odbory a mezi odbory a fondy. Mezi tyto přesuny patří i rozdělení položky participativního rozpočtu mezi jednotlivé projekty. Z rezervy města se hradí jediné dva nové výdaje, a to 50 000 Kč na konzultační, poradenské a právní služby odboru cestovního ruchu, kultury a sportu a 231 460 Kč na pořízení nové ústředny elektronického zabezpečovacího systému na Liebiegově vile,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Celkové navýšení ve výši 281 460 Kč je kryto z rezervy odboru ekonomiky.

 

Bod č. 19 : Předložení a schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě  na  veřejnou  zakázku  s  názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"

Město o 60 dní prodlužuje termín zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci městského plaveckého bazénu. Dokumentaci zhotovuje společnost ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ,  s.r.o. Důvodem prodlevy je rozhodnutí o zachování či nezachování 25 metrového bazénu v provozu během rekonstrukce a další nové požadavky ze strany zadavatele.

„Než došlo k dohodě o zachování provozu pětadvacítky, vzniklo prodlení 47 dnů, na naší straně,“ popisuje ekonomická náměstek Zbyněk Karban.

V polovině září rozhodla Kancelář architektury města o finální koncepční podobě vzhledu objektu, konkrétně o materiálech a konstrukcích, které budou použity na fasádu. „Tyto nové požadavky je nutné zapracovat do dokumentace pro stavební povolení, konkrétně do stavebních půdorysů, řezů a pohledů. A tím dochází k celkovému prodloužení doby provádění díla  o  60  dní,“ vysvětluje dále Zbyněk Karban. Rada města Liberce dodatek ke smlouvě schválila.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 34: Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberec pro zimní období 2020/2021

Rada města na svém jednání schválila Operační plán zimní údržby komunikací v Liberci období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021. Smluvním partnerem pro zimní údržbu je městu jeho příspěvková organizace Technické služby města Liberec.

Ta bude zajišťovat zimní údržbu 408 368 metrů komunikací, 170 504 metrů chodníků, 465 metrů schodišť a 3 532 stupňových schodů, 65 427 m2 veřejného prostranství, parkovacích ploch a placených parkovacích zón, 331 přechodů pro chodce a 346 autobusových  a  tramvajových  zastávek  MHD. Údržbu budou TSML, p.o. , vykonávat v počtu 71 řidičů a 26 provozních pracovníků.

Za statutární město Liberec je plán zimní údržby v kompetenci Odboru správy veřejného majetku a Odboru dopravy. Město Liberec pro vádí operační plán v koordinaci s dopravním inspektorátem Policie ČR, Městskou policií Liberec, společností DPMLJ, a.s., a FCC Liberec. Loňská zimní údržba (listopad 2019 až březen 2020) stála město 25 006 288 Kč, včetně DPH.

 „Zimní údržba je asi nejviditelnější a taková tradiční práce našich technických služeb. Přestože děti doufají, že sněhu bude dost, my v rámci starosti o sjízdnost komunikací spíše doufáme, že sněhu bude málo a nebudou se tvořit žádná zrádná náledí a kalamity všeho druhu. V letošní zimě máme navíc vrásky na tváři z čínské chřipky, která by mohla ohrozit naše personální kapacity. Pokud bychom měli mít řidiče pluhů v nějaké karanténě či nedejbůh na nemocenské, reakční doby úklidu sněhu by to výrazně prodloužilo,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Pro veřejnost bude modul zimní údržby přístupný na webových stránkách města. Zimní údržba se nevztahuje na plochy, které nejsou majetkem statutárního města Liberce nebo jsou v pronájmu či v soukromém vlastnictví. Přijímání telefonických podnětů od občanů funguje v pracovní den od 7 do 20 hodin na čísle 482 410 111.  V případě potřeb je k dispozici e-mail: dispecer@tsml.cz.

 

Bod č. 36: Schválení výsledku VŘ na zakázku "Odtah a úschova vozidel a likvidace autovraků"

Odtahovou službu pro město Liberec bude zajišťovat liberecká firma Odtahová služba Říha, s.r.o. Vyhrála výběrové řízení s nabídkovou cenou 1 318 750 Kč, bez DPH. Ve výběrovém řízení byly předloženy celkem 3 nabídky.

Město Liberec potřebuje pro udržení pořádku ve městě a pro vynucení dodržování dopravních předpisů čas od času odtáhnout automobil. Odtažený automobil buď tvoří překážku v silničním provozu, toto rozhodne Policie ČR či městská policie anebo je to auto nezpůsobilé, laicky řečeno vrak, a nemá na komunikaci co pohledávat, o tom rozhodne silniční správní úřad,“ uvádí náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Rada města schválila vypsání výběrového řízení na zajišťování odtahu a úschovy vozidel a likvidaci autovraků na příštích pět let. Původní provozovatel odtahové služby jednostranně ukončil smlouvu z ekonomických důvodů letos v létě. Nově bude odtah vozidel prováděn od pondělí do pátku od 7 do 19 hodin. Po konzultaci s Městskou policií Liberec byl navržen i takzvaný mimořádný odtah (mimo uvedenou dobu). Týkat se bude pouze vozidel, které tvoří překážku na pozemních komunikacích. Cena za mimořádný odtah by měla být max. o 1,5 násobek vyšší než za běžný odtah.

Nutně potřebujeme také odstavnou plochu pro odtažená auta v dosahu městské hromadné dopravy, což není jednoduše řešitelný požadavek. Pan František Říha disponuje vhodnou parcelou v katastru Horního Růžodolu, nedaleko koupaliště Vápenka. Tato plocha je v docházkové vzdálenosti k MHD Liberec asi 350 m od zastávky autobusu Husitská a 550 metrů od zastávky tramvaje Janův Důl,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc. Správní úkony k likvidaci nezpůsobilých vozidel a autovraků už město koná a nově vysoutěžený „odtahovač“ zahájí činnost od listopadu.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.