07.06.2023
Jana Kodymová DiS.

Jedenácté jednání liberecké městské rady

Jedenáctá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 6. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 50: Schválení dokumentu GEP – Plán rovnosti žen a mužů

Plán rovnosti žen a mužů pro Magistrát města Liberce je jednou z povinných náležitosti projektových žádostí v programu Horizont Evropa. Tento plán vypracovalo oddělení rozvojové koncepce v součinnosti s personálním oddělením libereckého magistrátu. Tento dokument bude veřejný a volně dostupný na webových stránkách města a aktivně komunikovaný napříč organizací.

„Děkuji všem, kdo se na tvorbě tohoto dokumentu podíleli. Ve spolupráci s personálním oddělením vznikl dokument, který není založen jen na teoretické bázi, ale reflektuje skutečné prostředí magistrátu,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Liberecký magistrát bude provádět sběr dat a monitoring a realizovat vzdělávací aktivity v oblasti genderové rovnosti. V rámci libereckého magistrátu je vhodné vytvořit diverzifikované, spravedlivé, bezpečné a vstřícné pracovní prostředí a to především díky sladění rodinného a pracovního života, organizační kultuře, genderové vyváženosti ve vedení a rozhodování, genderové rovnosti při přijímání zaměstnanců a při kariérním postupu. Smyslem  těchto  opatření  je  budovat  inkluzivní,  bezpečné  a  důstojné  pracovní  prostředí,  ve  kterém nevzniká prostor pro šikanu či diskriminaci.

Systematický  monitoring  a  vyhodnocování  tohoto  dokumentu  ověří  jeho  naplňování  a  efektivitu,  a současně posiluje odpovědnost organizace v této oblasti. Průběžná kontrola podporuje řízení celého procesu a bude realizována personálním oddělením magistrátu. Monitoring poskytuje zpětnou vazbu pro případnou aktualizaci, stejně jako je tomu u jiných interních dokumentů města.

První monitoring bude realizován za rok 2024. Samotný plán bude revidován jednou za tři roky.

 

rozdělení podle pozice/typu smlouvy

počet úředníků (bez vedoucích úředníků)

236

počet vedoucích úředníků

42

- z toho žen

24

- z toho mužů

18

počet vedoucích úředníků ve věku do 30 let

1

počet vedoucích úředníků ve věku 31 - 50 let

22

počet vedoucích úředníků ve věku 51 - 60 let

16

počet vedoucích úředníků ve věku 61 let a výše

6

počet vedoucích úředníků s vyšším odborným vzděláním

0

počet vedoucích úředníků s vysokoškolským vzděláním

39

počet ostatních zaměstnanců (neúředníků)

179

Na magistrátu pracuje 351 žen a 106 mužů. Údaje z listopadu 2022.

 

Bod č. 51: Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu Rekonstrukce objektu URAN

Liberecká městská rada rozhodla o zhotoviteli stavebních prací v rámci projektu Rekonstrukce objektu  URAN.

Součástí  zakázky  je  rekonstrukce  části  1.NP  pro  potřeby  odbavovací  haly  a zázemí autobusového nádraží. Zhotovitelem stavebních úprav se stal účastník s nabídkovou cenou 136 455 774 Kč s DPH. Tím je Společnost CMS pro rekonstrukci objektu URAN. Délka trvání stavebních prací je stanovena na 43 týdnů. Stavební práce budou realizovány za částečného provozu objektu. Začnou v září.

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace byla vyhlášena a zveřejněna  16. ledna 2023 s tím, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 1. 3. 2023 a následně prodloužena do 18. 4. 2023. Do konce uvedené lhůty pro podání nabídek byly doručeny tři nabídky.

Výběrové řízení se o něco protáhlo, jelikož jsme požadovali doplnění k předložené nabídce. Vše bylo doloženo podle podmínek zadání, můžeme podepsat smlouvu, předat stavbu a pustit se do realizace. Budova URANU pak bude důstojně sloužit svému účelu administrativní budovy a nově i  zázemí autobusového nádraží,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

Předmětem plnění  veřejné  zakázky  je  revitalizace  objektu,  tj.  provedení  sanace  a  částečné  výměny  stávajícího lehkého obvodového pláště, od 2.NP až 7.NP, zateplení zděných/ betonových obvodových konstrukcí kontaktním  zateplovacím  systémem,  nové  souvrství  ploché  střechy.  Bude  provedena  výměna  všech fasádních výplní otvorů, otopných těles a zřízena klimatizace v kancelářských prostorách. Dále bude realizováno  odkanalizování  nové  vzduchotechniky  a  provedena  dílčí  rekonstrukce  silnoproudých  a slaboproudých elektrorozvodů a vnější ochrany před bleskem.

V části 1.NP bude vybudováno zázemí pro provoz autobusového nádraží zahrnující čekací prostory  pro veřejnost, sociální zařízení, prodej jízdenek, kancelář a zázemí pro řidiče. Jedná se o stavební úpravy vnitřních dispozic a vnitřní rozvody elektro, vody, kanalizace, úpravy povrchů a osazení okenních výplní a dveří.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 5: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu projektu "Letní mistrovství České republiky juniorů 2023 v plavání"

Město Liberec poskytne dotaci v celkové výši 150 000 Kč z městského rozpočtu Sportovnímu plaveckému klubu Slavia Liberec, z.s. na pořádání Letního mistrovství České republiky juniorů 2023 v plavání.

Soutěž se uskutečnila v libereckém městském  plaveckém bazénu ve dnech 26. až 28. května 2023. Jde o nejvyšší soutěž v České republice pro věkové kategorie starších juniorů a juniorek ročníků narození 2005 – 2006 a mladších juniorů a juniorek ročníků narození 2007 – 2008. Akce se konala pod záštitou Petra Židka, náměstka primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu.

„Tento typ soutěže je příležitostí, jak zviditelnit Liberec a zároveň je ukázkou toho, že liberecký plavecký klub Slavia patří k elitě mezi českými plaveckými kluby. Ostatně zisk jedné zlaté, jedné stříbrné a dvou bronzových medailí to jen potvrzují. Klubu Slávie a vedení libereckého bazénu patří dík za perfektní přípravu akce,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.


Bod č. 18: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – uzavření smlouvy na opravu opěrné zdi a vybudování kontejnerového stání ZŠ a MŠ Ostašov

Město Liberec opraví opěrnou zeď, která je  umístěna  na  západní  straně  pozemku  Základní  školy Křižanská liberecké ZŠ a MŠ Ostašov. Po zimě se ze zdi vyvalila část zdiva. Z důvodu deštivého počasí se stav zdi zhoršil natolik, že už není možná lokální oprava. Je nutné opěrnou zeď rozebrat, zhotovit nový betonový základ, umístit drenáž a žulové kvádry zpětně vyskládat do žádaného stavu.

V těsné blízkosti opěrné zdi se nachází kontejnerové stání pro 8 nádob na tříděný odpad. Toto stání je umístěno na nezpevněné ploše a není nijak vymezen jeho prostor, proto dochází k nechtěnému pohybu kontejnerů. Vybudování zpevněné plochy a opravu opěrné zdi je vhodné sloučit do jedné zakázky, což ušetří finanční prostředky při realizaci prací a administrativu pro město. Za obě stavební práce město zaplatí 1 413 924  Kč  s DPH.

Jde o stavební úpravu veřejného prostoru, kdy se snažíme ve spolupráci s místními obyvateli docílit zlepšení podmínek pro život v dané lokalitě. Opěrná zeď je nutností a vybudování ´hnízda´ na kontejnery je logický doplněk v daném místě, po kterém ostašovští volali. V Ostašově velmi dobře funguje komunikace s místním spolkem a chystáme se na úpravy dalších prostor, kde jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 22: Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – uzavření SOD na dodávku vybavení výdejny jídel ZŠ Orlí

Liberecká městská rada schválila dodávku vybavení výdejny jídel  v základní škole v Orlí ulici. To zajistí společnost ARDA, spol. s r. o., z Růžodolu za cenu 192 825 Kč s DPH.

V základní  škole  dojde  ke  zřízení  výdejny  jídel.  Stavební část bude realizovat společnost BARNATHERM s.r.o. Stavební  práce  budou  spočívat v dispozičních a stavebních úpravách dotčených prostor, výměně elektroinstalace a vnitřních rozvodů kanalizace, úpravách rozvodů ústředního vytápění a montáži vzduchotechnických zařízení. Společnost Arda,  s. r. o., bude do nově vybudovaných prostor dodávat vybavení gastro nábytkem.

Škola Orlí se dočká stavebních úprav, které zlepší technický stav výdejny jídel. Napravíme tím dlouhodobě špatný stav prostor, a tím se zvýší uživatelský komfort školy,“ komentuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 26: Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci šaten a sociálního zařízení v ZŠ Lesní

Šatny a sociální zařízení v tělovýchovném pavilonu základní školy v Lesní ulici zmodernizuje firma Pozemní stavitelství  s.r.o.,  z Liberce za cenu 14 962 058 Kč s DPH. Stavební úpravy spočívají především v montáži absentujících vzduchotechnických zařízení, dále ve změně dispozičního  řešení  a  celkové  modernizaci dožilého  sociálního  zázemí tělovýchovného pavilonu. Stavební úpravy proběhnou od června do října letošního roku.

„Vyžadovaná změna dispozičního řešení zlepší současný stav a výrazně modernizuje prostory školy. Zároveň budou v dané části školy kompletně rekonstruována i sociální zařízení, která jsou po letech používání ve stavu, který neodpovídá dnešním podmínkám. Současně s touto rekonstrukcí vypisujeme zadávací řízení na modernizaci plynové kotelny. Výměna starého kotle povede k vyšší efektivitě topného hospodářství,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Bod č. 27: Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci a modernizaci sociálních zařízení v ZŠ Dobiášova

Rekonstrukci  a  modernizaci  sociálních  zařízení ve  stravovacím pavilonu školy a u ordinace lékaře v budově základní školy v Dobiášově ulici provede firma OTISTAV s. r. o., z Prahy. Firma zrekonstruuje sociální zařízení pro chlapce a dívky v prvním podzemním podlaží pavilonu se školní jídelnou a také v prostoru prvního nadzemního podlaží u ordinace lékaře. Město za tyto práce zaplatí 3 323 870 Kč s DPH a potrvají od června do září letošního roku.

„V rámci postupné renovace sociálních zařízení na ZŠ Dobiášova, která je největší základní školou v Liberci, proběhne renovace dalších prostor. Jsem rád, že se nám podařilo vybrat dodavatele a rekonstrukce proběhne v době prázdnin tak, aby byl co nejméně narušen chod školy,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 52/1: Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS dodatek č. 1 ke smlouvě

Rada města Liberce schválila dodatek ke smlouvě s projekční kanceláří na provedení projektových prací, a to z důvodu změny územního řízení, vyvolané navýšením počtu parkovacích stání a výměnou veřejného osvětlení. Zpracování projektové dokumentace Regenerace sídliště Ruprechtice II. a III. etapa navazuje na již realizovanou I. etapu.

Dodatek ke smlouvě  vznikl, mimo jiné, na základě změn vzešlých z participace s veřejností v březnu letošního roku. Na setkání s občany vyplynul zásadní požadavek na zvýšení parkovacích míst v původním projektu. Tento požadavek občanů potvrdil rovněž  výpočet  zpracovatele  dalších  stupňů  dokumentace,  který  upozornil  na  nevyhovující  počty parkovacích míst v navrhované lokalitě. V rámci zpracování dále vyplynul požadavek správy veřejného osvětlení,  na  výměnu  dožilých  stožárů  a  svítidel  v řešeném  území.  Osvětlení  je  zde  staré  50  let  a vykazuje havarijní stav.

Přibyde 110 nových parkovacích míst v Třešňové ulici, zároveň jsme rozšířili kapacitu stávajícího parkoviště v této lokalitě. Vybudujeme nové schody se zábradlím, bezpečnostní prvky a nové veřejné osvětlení.  A nezapomeneme ani na nové herní prvky pro děti,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 36: Jmenování ředitelky Základní školy, Liberec, Švermova 403/40, příspěvkové organizace

Rada města po projednání jmenuje do funkce ředitelky Základní školy Švermova Mgr. Lenku Řebíčkovou, a to  k  1. září 2023, na šestileté období, se sjednanou zkušební dobou v délce šesti měsíců.

Lenka Řebíčková v konkurzu zvítězila velmi jasně, pevně věřím, že školu povede v moderním duchu a otevřeně směrem k žákům i rodičům, což projevila i při samotném pohovoru před komisí. Čeká na ni mj. i nelehká investice na navýšení kapacity školy, kterou sice realizuje město, ale která si vyžádá i řadu organizačních opatření. Jako každému řediteli budu i paní Řebíčkové držet palce,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

 

Bod č. 40: Žádost  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  statutárního  města  Liberec  na  projekt  Tematické vzdělávací moduly

Liberecká městská rada souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 500 000 Kč liberecké společnosti IQLANDIA, o. p. s. , na projekt  Tematické vzdělávací moduly. Návrh na dotaci bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém zasedání ve čtvrtek 29. června.

Vzdělávací moduly  jsou  určeny  pro MŠ  a  ZŠ  zřizované  statutárním  městem  Liberec.  Celý  projekt vzdělávání  byl  zahájen  v  roce  2018  a  záměrem  společnosti  je,  aby  pokračoval  i  v  dalších  letech. Pedagogy MŠ a ZŠ je hodnocen velmi kladně. Místo realizace projektu je science centrum IQLANDIA a science centrum IQPARK. Cílem modulů je zprostředkovat žákům nejnovější poznatky vědy, techniky a přírodních věd, umožnit bezplatně využití moderní infrastruktury (laboratoře, přístroje, planetárium, chytrou dílnu) pro účely výuky.  Využití  infrastruktury  science  centra  umožní  školám zařadit  do  výuky  dynamicky  se měnící části kurikula (nejnovější poznatky měnící se v čase a reflektující potřeby společnosti.

„Díky dotaci IQ Landii budou moci naše základní školy tradičně využít bezplatné vzdělávací programy na podporu vzdělávání v přírodních vědách v moderním a inspirativním prostředí. Rád bych do budoucna tyto finance navyšoval po 100 tisících, aby školám rostl i kredit, který mohou ve science centru čerpat. Bylo by to jen ku prospěchu našich dětí,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

Cena jednoho modulu je v rozmezí 4 000 - 8 000 Kč a pro rok 2023 plánuje společnost uskutečnit  75  modulů.  Účast  žáků  MŠ  a  ZŠ  je  zdarma. 

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Aktualita mimo program rady: Dražba odtažených vozů bude 12. července 2023

Bod č. 66: Záměr na optimalizaci vybraných linek MHD

Rada města Liberce projednala záměr na změnu tras autobusových linek městské hromadné dopravy č. 14, č. 34 a č. 25 v rámci optimalizace MHD, která bude znamenat změnu rozsahu obsluhovaného území městskou dopravou a zároveň odlehčení vytížených linek č. 13, č.24, č. 26. Navrhovaná změna vyvolává nutnost stavebních úprav pro zřízení nových zastávek.

Vycházíme vstříc požadavkům občanů. Zejména senioři budou mít lépe přístupnou pobočku pošty, jednu z mála, která zůstává, a s nákupy to budou mít jednodušší. Děti a studenti budou mít školu a gymnázium na trase autobusu. V neposlední řadě tímto  také vyřešíme zastávku konečné autobusu č. 25, která nově už nebude na Broumovské, ale posune se za libereckou Hokejku, popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Bod č. 67: Záměr na zavedení nové linky MHD pro obsluhu zdravotnických zařízení kolem KNL

Rada města po projednání schválila  záměr na zavedení nové autobusové linky MHD. Takzvaná zdravotnická linka je navrhována s výchozí a konečnou stanicí na terminálu MHD s tím, že zastávkami jsou Šaldovo nám., v ulici Husova u dnešní vrátnice, klášter, stávající zastávka Poliklinika, Šaldovo nám., s konečnou zastávkou opět Fügnerova. Finanční rámec je odhadnut na 1,5 mil Kč ročně.

„O tomto jsme již mluvili, nyní Rada města Liberce schválila záměr a trasování nemocniční linky. Po všech stavebních úpravách bychom měli jezdit od 1. ledna 2024,“ upřesňuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Přínosem této nově zavedené linky je kratší docházková vzdálenost do areálu nemocnice, a zejména do EUC Kliniky v Klášterní ulici. Nyní jsou tyto budovy pro pacienty se zdravotními komplikacemi  pěšky těžce  dostupné,  resp.  ve  velkých  odchozích  vzdálenostech,  než  jsou  občané  mnohdy schopni sami zvládnout.

 

Bod č. 68: Vyhodnocení zimní údržby komunikací statutárního města Liberec za zimní období 2022/2023

Liberecká městská rada se seznámila s vyhodnocením zimní  údržby  komunikací  statutárního  města  Liberec  za  zimní  období 2022/2023. Předchozí zimní období stálo na údržbě 38 milionů korun. Zima 2022/2023 vyšla město o dva miliony korun více, přesně tedy 40 357 872 korun s DPH.

Zimní údržbu provádí pro město jeho městská příspěvková organizace Technické služby města Liberce. Radní statutárního města zároveň pověřili gesční odbor připravit ve spolupráci s technickými službami Operační plán zimní údržby pro nadcházející období 2023/ 2024.

Zima byla letos o něco silnější než v předchozím roce, silnější myslím ve spadu sněhu a v počtu odklidových dní,“ uvádí Jiří Házl, vedoucí střediska čištění města a zimní údržby Technických služeb města Liberce, p.o.

S prací našich technických služeb jsem byl v proběhlé zimě spokojen. Zima je v Liberci tužší a drahá, nicméně věříme, že i příští zimu zvládneme stejně dobře jako tu co proběhla,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 29: Centralizovaný nákup elektřiny a zemního plynu na rok 2024

Statutární město Liberec zrealizuje centralizovaný nákup ELEKTŘINY  (nízké  napětí  a  vysoké  napětí)  a ZEMNÍHO PLYNU (maloodběr a velkoodběr) prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy  Kladno  (ČMKBK)  pro  rok  2024  pro  odběrná  místa  statutárního  města  Liberec,  jeho příspěvkových  organizací  a  akciových  společností  a  dále  pro  města,  obce  a  jejich příspěvkové organizace a akciové společnosti, které o sdružený nákup projevily zájem.

Liberečtí radní včera na svém zasedání schválili variantu  POSTUPNÉ  FIXACE CENY  se  3  fixačními  pásmy,  a  to:  22.6.2023,  27.7.2023  a 13.9.2023. Postup spočívá v tom, že se  na  burze  vysoutěží  marže  a  stanoví  se fixační pásma během roku 2023, z nichž pak průměrem vyjde konečná cena na rok 2024.

V mimořádném případě může být realizována úprava termínu fixačních pásem. Toto mimořádné opatření bude v kompetenci náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adama Lenerta.

„Vzhledem k tomu, že vláda ČR neuvažuje o prodloužení cenového stropu pro ceny energií na rok 2024, přistupuje statutární město k nákupu energií tzv. fixační metodou. Město Liberec pro tvorbu rozpočtu na rok 2024 již potřebuje znát náklady na energie, což se díky zvolené metodě dozvíme v polovině záři letošního roku. Vývoj na trhu se pomalu stabilizuje a ceny energií klesají, a proto doufám, že město nakoupí energie za výhodnou cenu,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

Dohodce za statutární město Liberec na ČMKBK, společnost PROSPEKSA, a.s., již nedoporučuje pokračovat v nákupu formou tzv. SPOTu  (cena  odvozena  od  jejího  vývoje  na  burze  každý  den  obchodování)  ani JEDNORÁZOVÉ FIXACE  (klasický  nákup  z  minulých  let,  který  určí  přesnou  cenu  za obchodovatelnou složku ceny za MWh), neboť tyto varianty jsou v současné době méně výhodné pro odběratele.

 

Martina Teplá - náměstkyně primátora pro sociální záležitosti

Bod č. 42 : Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje, z. s., na rok 2023

Nábytková banka Libereckého kraje, z. s., obdrží od statutárního města Liberec dotaci ve výši 600 000 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů vzniklých v souvislosti s její činností, konkrétně na úhradu osobních nákladů, nákladů provozovny a nákladů spojených s dopravou nábytku od dárců k příjemcům.

Nábytková banka Libereckého kraje (NBLK)  byla založena v lednu 2021 se záměrem zajistit na Liberecku službu plynule navazující na práci původní nábytkové banky (Na-Bank), která svou činnost ukončila k 31. 12. 2020. Základním cílem organizace je snaha omezit plýtvání použitým nábytkem a drobným vybavením pro domácnost, a přispět tak k omezení vzniku směsného komunálního odpadu. V rámci své činnosti se snaží získávat zdarma zdravotně nezávadné a funkční vybavení pro domácnost (nábytek, nádobí, bytový textil, apod.), toto vybavení podle potřeby upravit, opravit, skladovat a distribuovat.

NBLK distribuuje vybavení zásadně prostřednictvím  sítě  místních  organizací  (registrovaných  sociálních  služeb  a  dalších  charitativních organizací), které jsou v kontaktu s potřebnými osobami. Vedle  výše  uvedené  běžné  činnosti  nadále  podporuje  ukrajinské  uprchlíky.  Na  NBLK  se  obracejí organizace i jednotlivci s požadavky na poskytnutí nábytku, vybavení domácností, bytového textilu a nádobí pro uprchlíky, kterým zajišťují ubytování. Zároveň NBLK oslovují dárci tohoto vybavení. NBLK  využívá  veškerou  kapacitu  včetně  dobrovolnické  práce  a  výpomoci  klientů  terapeutické komunity Advaita k tomu, aby mohla co nejrychleji reagovat. V roce 2023 za první čtvrtletí eviduje NBLK již 151 žádostí o poskytnutí materiální pomoci.

„Statutární město Liberec podporuje Nábytkovou banku od jejího vzniku, protože vnímáme potřebnost a smysluplnost této služby. Ve spolupráci s občany města Liberce využíváme NBLK například při vybavovaní bytů ve vlastnictví města,uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

Celkové  rozpočtované  náklady  činí  2 720 000  Kč.  Na  financování  roku  2023  se  bude  podílet  jak Liberecký kraj, tak i statutární město Jablonec nad Nisou a město Česká Lípa.

 

Bod č. 43: Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje,  z. s.,  na rok 2023

Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., obdrží od statutárního města Liberce  dotaci ve výši 400 000 Kč na úhradu provozních nákladů spojených s činností, tj. se získáváním a distribucí potravin osobám  v  nepříznivé  sociální  situaci  prostřednictvím  sítě  místních  neziskových  organizací  a zástupců statutárního města Liberec.

Potravinová banka Libereckého kraje (PBLK) pomáhá od roku 2012 lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Pomoc spočívá v distribuci potravin, které PBLK získává převážně od obchodních řetězců, zemědělců  a  prvovýrobců.  Jedná  se  o  potraviny,  které  jsou  zdravotně  nezávadné,  ale  zároveň neprodejné. Stejně tak jsou součástí distribuce i hygienické potřeby, dětské pleny a dětská výživa, inkontinenční  pomůcky  a  drogerie. 

V  roce  2017  byl  provoz  potravinové  banky  schválen  Státní veterinární správou, zaveden Systém sledování kritických bodů, tzv. HACCP, banka byla zaregistrována u  Státní  zemědělské  a  potravinářské  inspekce,  čímž  splnila  veškeré  požadavky  na  bezpečný  a hygienický potravinářský provoz. Místo nákladné likvidace jsou tyto potraviny PBLK systematicky přidělovány poskytovatelům sociálních služeb, sociálnímu odboru města a Úřadu práce v Liberci.

V roce 2022 byla v rámci spolupráce s odborem sociální péče a neziskovými organizacemi, které poskytují své služby v terénní formě na ubytovnách v Liberci přehodnocena metodika dosavadní spolupráce a pomoc z potravinové banky je předávána formou potravinových balíčků z rozhodnutí vedoucí oddělení sociálních činností. Díky tomuto kroku nedochází k duplicitní podpoře některých osob.

Potravinovou banku statutární město Liberec podporuje dlouhodobě, neboť jejich služeb využívají jak klienti sociálních služeb, tak odboru sociální péče Magistrátu města Liberce, a nově byla také navázána spolupráce Potravinové banky s Centrem bydlení Liberec,uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

V průběhu roku 2022 PBLK pružně reagovala na aktuální situaci spojenou s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny. Nárůst celkového odebraného množství potravin a drogerie byl způsobem téměř každodenním zásobováním  střediska  humanitární  pomoci,  které  město Liberec  zřídilo  v  budově  Uranu.  Statuární město Liberec  (SML) odebralo  od PBLK v roce 2022 celkem 54 725 kg potravin, bylo tak podpořeno celkem 20 623 osob formou 7 421 ks potravinových balíčků, kdy ve srovnání s rokem 2021, kdy SML odebralo 11 386 kg potravin, bylo podpořeno 4 127 osob 1 572 ks potravinových balíčků.

Na  financování PBLK se podílí Liberecký kraj, Ministerstvo zemědělství ČR nebo samotní odběratelé formou příspěvků. S ohledem na potřebnost této služby na území města Liberec se na financování pravidelně podílí i SML. V letech 2017-2021 činil příspěvek 300 000 Kč, v roce 2022 byla požadována výše  příspěvku  400 000  Kč,  která  byla  zdůvodněna  vývojem  pandemické  situace,  ale  především aktivním zapojením do distribuce pomoci uprchlíkům z Ukrajiny.

 

Bod č. 45: Návrh výboru pro sociální záležitosti na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence

Liberečtí radní projednali návrh  výboru  pro  sociální záležitosti na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města v rámci vyhlášení 3 programů k předkládání žádostí o dotace na rok 2023 v celkové výši 1 134 000 Kč. Předložený návrh projednají zastupitelé města ve čtvrtek 29. června.

Do uzávěrky příjmu žádostí, tj. do 12. 4. 2023, 17.00 hodin bylo v systému Grantys zaevidováno celkem 46 žádostí. Správce programů poté provedl formální posouzení doručených žádostí z hlediska úplnosti a naplnění podmínek vyhlášeného programu. 9 žádostí bylo z řízení o přiznání dotace vyřazeno pro administrativní nesoulad.

„Na území města působí mnoho organizací, které nabízejí navazující nebo doplňkové služby k registrovaným sociálním službám, např. osvětové, rekondiční a rehabilitační programy, prevence v oblasti šikany, kyberkriminality, podpora a pomoc pečujícím osobám apod. Vzhledem k tomu, že tyto organizace doplňují potřebnou škálu služeb občanům Liberce, jsou dlouhodobě podporovány prostřednictvím právě tohoto fondu,uvádí náměstkyně primátora pro sociální záležitosti Martina Teplá.

 

 

 

Nastavení cookies