02.12.2020
Jana Kodymová

Jednání libereckých radních

24. schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 1.prosince. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM:

SFM Liberec i přes dopady koronavirové krize zůstává i nadále provozovatelem areálu

Považuji za dobrou zprávu, že SFM nadále zůstává provozovatelem Sport Parku a je připraveno plnit své závazky bez nároku na jakoukoliv další finanční pomoc od města, o kterou opakovaně žádalo. Chápeme, že situace SFM kvůli dopadům pandemie není jednoduchá. Nicméně, jak jsme již avizovali, v tuto chvíli SFM nemůžeme, a tudíž ani neposkytneme, žádnou další finanční podporu. Při jednání s jejich zástupci jsme nicméně za město přislíbili podporu v tom, že jsme připraveni jim maximálně, a v rámci svých kompetencí, pomoci s žádostmi o kompenzace ztrát od státu,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 44: Návrh rozpočtového opatření č. 11D) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci ZM

Tímto rozpočtovým opatřením se přesouvá 300 000 Kč v rámci spolupráce mezi odbory do Fondu pro úpravy veřejného prostranství a zeleně odboru ekologie a veřejného prostoru.

Finance konkrétně použijeme na nákup mobiliáře k úpravám prostranství před Domem kultury v dolním centru města a dále také na výsadbu platanu na Soukenném náměstí, kde v nedávné době proběhla demolice kebab stánku. Tady plánujeme revitalizovat místo na odpočinkovou zónu pro veřejnost,“ popisuje Jiří Janďourek z Kanceláře architektury města.

 

Bod č. 44/1: Projekt krajinářských a sadových úprav Parkoviště P+R Pastýřská

Liberecká městská rada schválila podobu parkoviště v režimu P + R v plánovaném projektu Nové Pastýřské. Návrh parkovací plochy, včetně krajinářských a sadových úprav, vzešel z  Kanceláře architektury města (KAM).

V této části města vznikne v roce 2021 celkem 133 parkovacích míst. Půjde o moderní parkovací plochu, která bude respektovat požadavky na klimatické změny a mimo jiné bude například řešit zasakování vody. Současně tam počítáme i s výsadbou dostatečného počtu různých druhů stromů a trvalých květin. Zpevněné pochozí plochy budou z kamenné mozaiky,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Projekt v této lokalitě připraví 133 parkovacích míst určených pro veřejnost. Také počítá se zkvalitněním veřejného prostranství, doplněním stromů a městského mobiliáře. „Řešení KAM podporuje adaptační strategii na změnu klimatických podmínek, zvyšuje retenční potenciál území a celkově kultivuje veřejné prostranství v blízkosti důležitých veřejných staveb a v návaznosti na historické centrum města,“ dodává Jiří Janďourek.

V rámci krajinářských úprav vznikne nová městská alej u ulice "Nová Pastýřská". Prostory parkoviště budou doplněny výsadbou solitérních stromů, výsadbou trvalkových záhonů a městským mobiliářem. Zpevněné pochozí plochy budou z kamenné mozaiky. Pojížděné povrchy budou z asfaltu, u parkovacích stání budou z propustné kamenné dlažby s většími spárami. Veškeré zpevněné plochy a městský mobiliář bude hrazen z dotačního titulu z IPRÚ "Bezpečnostní doprava". Nová výsadba bude hrazena z prostředků statutárního města.

 

Bod č. 44/2: Projekt "Regenerace sídliště Ruprechtice"

V loňském roce se město nedostalo k avízované realizaci projektu „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace  Konopná, Třešňová a Rychtářská“.  Kancelář architektury města na úterní radě města předložila komplexní studii území, kterou zpracovala se zohledněním širších souvislostí charakteru dané lokality.

V případě sídliště Ruprechtice Kancelář architektury města (KAM)  zpracovala komplexní architektonickou studii, která počítá s rozdělením revitalizace celého území postupně v pěti etapách. Na první budeme žádat dotaci zhruba 4,5 milionu korun, stejnou částku zaplatí i město ze svého rozpočtu. Stejný postup zvolíme i při rekultivaci dalších lokalit v této části města,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Záměr projektu, který by navýšil počet parkovacích míst v Ruprechticích, pochází z roku 2013. Projektová dokumentace tehdy vzešla z projekční kanceláře Nýdrle. Pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno dne 6.3.2018. Pravomocné stavební rozhodnutí na menší část území, která by měla tvořit první etapu celé akce, bylo vydáno dne 13.3.2019.

Projekt regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa je zpracován se zohledněním všech urbanistických, architektonických, dopravních a krajinářských souvislostí. Materiál předkládáme na nejbližší zastupitelstvo města k projednání a do konce roku 2020 podáme žádost na program Regenerace sídlišť ze státního fondu podpory investic,“ vysvětluje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

 

Liberec zrevitalizuje lokální centrum sídliště Broumovská

Z participativního rozpočtu je jedním z vítězných návrhů projekt Broumovského náměstí, to je prostor mezi základní školou a bývalým nákupním střediskem. Tuto lokalitu čeká rozsáhlejší úprava.

Rada města Liberce souhlasila se záměrem soukromého investora provést rekonstrukci bývalého nákupního centra KORINT na bytový dům, který bude čítat 84 bytových jednotek, komerční prostory k podnikání a také podzemní parkování pro rezidenty. Investor vytvoří venkovní rezidentní stání v celkovém počtu 60 míst.  Z toho 33 míst pro potřebu nových rezidentů a pronájemců komerčních prostor a 27 míst pro stávající obyvatele sídliště Broumovská. Předprostory zamýšlené výstavby a její parkovací plochy jsou v majetku města Liberce.

Investor je  majitelem  chátrajícího  objektu  bývalého  nákupního  centra  KORINT a jeho zájmem je zrekonstruovat objekt na polyfunkční dům s byty. Na části přízemí budovy pak plánuje živý parter s  obchody a službami. Tento záměr se potkává s dlouhodobou potřebou oživení a kultivace místa i v participativním rozpočtu ověřeným zájmem veřejnosti o revitalizaci náměstí,“ popisuje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

V tomto případě jsme s významnou pomocí Kanceláře architektury města (KAM) připravili a se soukromým investorem vyjednali takové podmínky, které pomůžou v rozvoji této části města bez nároku na jeho přímou finanční spoluúčast. Je to ukázka toho, jak město může a má komunikovat a spolupracovat s developery. Rádi bychom takto postupovali i při jednání s dalšími možnými soukromými investory,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Náměstí bylo lidmi  v participativním  rozpočtu  vybráno  jako  jedno  z míst obnovy a  situační nákres,  zpracovaný investorem, obsahuje také návrh vytvořený KAM ve spolupráci s obyvateli a základní školou,  a to na základě jejich skutečných potřeb. „Vzhledem k rozsahu revitalizace,  a  v participativním rozpočtu na tuto akci alokované částce 1 milion korun, by však bylo možné realizovat jen malou část návrhu. Ve spolupráci se soukromým investorem se připravuje plánovací smlouva, aby bylo možné realizovat celou centrální část a kultivovat dopravu v klidu za objektem, s navýšením stání pro stávající rezidenty,“ dodává Jiří Janďourek.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 36: Přijetí dokumentu Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec –Žitava

Cílem projektu bylo zintenzivnění a strategické nasměrování spolupráce mezi městy Liberec a Žitava. Smyslem tohoto partnerství byla silnější přeshraniční provázanosti v oblastech: bydlení, doprava, životní prostředí, cestovní ruch a vzdělávání.

Tři partneři projektu Žitava, Liberec a Euroregion Nisa plnili v projektu konkrétní aktivity.  „Žitava měla za úkol ­vypracování strategického dokumentu, který je důležitý pro další rozvoj oblasti. Vypracováním strategického dokumentu získala města jedinečný nástroj, který jim utvoří jasnou představu o limitech a příležitostech v území,“ popisuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Dokument má dvě části – analytickou (současný stav, existující vztahy, potřeby a příležitosti) a návrhovou (opatření a doporučení pro stanovení dalšího směru vývoje). Navržené projekty se nesnaží vyřešit všechny problémy, které byly zjištěny v rámci regionální analýzy. Je třeba nalézt partnery projektů a zajistit jejich financování. Klíčovými projekty jsou například zřízení bilingvních mateřských školek a škol, regionální marketing s regionální značkou Trojzemí, Sanování kolejového úseku Porajów (PL) v rámci železničního spojení Liberec – Žitava, Výměnné stáže úředníku (učit se od sousedů), atd.

„Město Liberec spolu se Žitavou pořádaly 5 společných workshopů na téma bydlení, vzdělávání, cestovní ruch a marketing, životní prostředí a doprava. Výstupy workshopů byly podkladem pro dopracování strategického dokumentu,“ říká náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Euroregion Nisa zpracoval statistickou srovnávací brožuru Liberec – Žitava. Liberec spolu se Žitavou zrealizovaly 5 výměnných pobytů zástupců jednotlivých měst. Osmitýdenní stáž úředníků umožnila nahlédnout do chodu úřadu na opačné straně hranic.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 45: Schválení pokračování projektu výstavby podzemních kontejnerových stání

Liberec zhotoví další podzemní kontejnerová stání, a to na náměstí Českých bratří, Sukově náměstí a v ulici Zámečnická. Celkové náklady jsou 8 262 125 Kč, dotace pokryje 85 %, tedy 7 357 860 Kč, město zaplatí  904 264 Kč.

Tři nová stání budou mít 12 boxů, o objemu 3 m2, na plast, papír, sklo a tetrapack. Jen v ulici Zámečnická budou umístěny podzemní kontejnery na směsný komunální odpad. Spolu s podzemními kontejnery město zakoupí 105 kusů nadzemních 1100 litrových nádob na separovaný odpad a také 11 kusů velkoobjemových kontejnerů, které pomohou rozšířit sběrnou síť separovaného odpadu.

Pořádek okolo kontejnerů je věčný problém. Podzemní kontejnery mají výhodu v tom, že nejsou vidět a pocitově je město uklizenější. První vlaštovku jsme instalovali ještě za primátorky Rosenbergové na Sokolovském náměstí, potom to trochu usnulo a nyní tedy chceme instalovat podzemní kontejnery na další tři místa,“ říká náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Bod č. 49: Pokračování spolupráce s portálem Nevyhazujto.cz

Liberec bude pokračovat ve spolupráci s internetovým portálem, který umí zužitkovat věci, které někdo jiný už nepotřebuje. Spolupráce potrvá 36 měsíců a s ročními náklady ve výši 36 000 Kč, bez DPH. „V rámci předcházení tvorby odpadu se osvědčila spolupráce s portálem Nevyhazuj.to a chceme v této nízkorozpočtové a bohulibé činnosti pokračovat,“ říká náměstek Jiří Šolc.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 27: Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy

Liberec posiluje primární prevenci na školách. 100 000 korun město posílá do organizace ADVAITA na primární prevenci rizikových jevů. Poskytnutí finančního příspěvku bude projednávat prosincové zastupitelstvo města.

Organizace  ADVAITA,  z.  ú.,  pomáhá  lidem  ohroženým  škodlivými  návyky  a  závislostí  uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení. Cílem organizace je, aby se klienti zapojili do společnosti přiměřeně ke svému věku a ke svým možnostem. Organizace nabízí programy  primární  prevence  na  základních  a  středních  školách  i  ve  školských  zařízeních, ambulantní poradenství pro osoby, které s drogou a gamblingem experimentují, uvažují o léčbě a pro jejich blízké, terapeutickou komunitu pro drogově závislé a služby následné péče pro ty, jenž prošli léčbou a chtějí si změnu životního stylu udržet.

 

Bod č. 69/1: Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu vydání knihy o Ladislavu Duškovi

Liberec poskytne 30 000 korun na podporu vydání knihy o herci Divadla F. X. Šaldy Ladislavu Duškovi, který byl jedním z pilířů liberecké činohry posledních třiceti let, zasedal v zastupitelstvu a aktivně se zajímal o kulturní život města.

Autorkou knihy je hercova vnučka, Anna Maria Kocychová, která by ráda v připravované knize zprostředkovala širší veřejnosti pohled na Ladislava Duška se vzpomínkami jeho blízkých přátel. Knihu autorka doplní jeho texty a básněmi.

 

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.