04.11.2020
Jana Kodymová

Jednání libereckých radních

21.schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 3. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 18: Revokace usnesení Vyhlášení zadávacího řízení na procesní a personální audit

Magistrát města Liberce projde v příštím roce procesním a personálním auditem. Rada města Liberce rozhodla nyní o vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku k provedení auditu. Ten by měl na základě procesní mapy navrhnout opatření k zefektivnění stávajících procesů a vytvoření metodiky procesního řízení a také vytvoření návrhu na optimalizaci pracovních míst libereckého magistrátu.

Sice ještě nemáme schválený rozpočet města pro rok 2021, nicméně už nyní jsme se v rámci koalice rozhodli snížit personální náklady úřadu zhruba o deset milionů. A sice z původně plánovaných 201 na 190 milionů. Neznamená to ale propouštění zaměstnanců úřadu. Pouze zmrazíme některá neobsazená tabulková místa, čímž dojde k úspoře za nevyplacené mzdy. Tato místa zkrátka nebudeme obsazovat. Po provedení auditu potom přistoupíme k organizačním změně a úpravě tabulkových míst tak, jak nám profesionální firma doporučí,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č.: 36/1: Představení dohody mezi městem a investorem prodejny Lidl Pavlovice

V rámci společné dohody mezi městem Liberec a společností Lidl budou formou plánovací smlouvy v těsné blízkosti stavby prodejny Lidl v Pavlovicích vybudovány, na náklady investora, dvě kryté autobusové zastávky u křižovatky Polní, Letná. Tyto zastávky budou s extenzivní zelenou střechou v designu města, obdobné jako je v Rochlici zastávka Mostecká. Přepokládaný termín realizace stavby prodejny je v průběhu roku 2021.

Projekt je výsledkem požadavků města a možností investora. Výsledek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce ze strany odboru Kancelář architektury města. Základem  je  vazba  na  veřejný  prostor,  podíl investora  na  obnově  mobiliáře nové  zastávky  MHD,  zelené  střechy,  nové  výsadby  zeleně  a plochy umožňující vsakování.

Během relativně krátké doby je to už podruhé, kdy se Kanceláři architektury města Liberec (KAM) povedlo se soukromým subjektem domluvit, aby při výstavbě akceptoval a zároveň se podílel i na nových klimatických opatřeních. Tedy, aby akceptoval nové zásady města pro výstavbu, které jsme před časem veřejnosti představili. Konkrétně v případě nové prodejny Lidl v Pavlovicích, se povedlo prosadit hned několik opatření, včetně parkových úprav a především zelené střechy,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Mimo RM:

Stánek na Soukenném náměstí ustoupí zeleni

Nevzhledný stánek, který představoval symbol privatizace veřejného prostoru v 90. letech a tehdejší vztah k veřejnému prostoru, v následujících dnech město Liberec nechá rozebrat a na návrh Kanceláře architektury města na jeho místě vysadí vzrostlý listnatý strom (platan javorolistý) a prostor osadí pítkem. K této proměně se v anketě loni v červenci vyjádřilo pro výsadbu stromu 82 % hlasujících.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 6:  Předložení záměru výběru konzultanta pro zadání projektu garantovaných úspor EPC

Město Liberec bude hledat konzultanta pro garantované úspory do projektu EPC (Energy Performance Contracting). Liberečtí radní nyní schválili oslovení poskytovatelů energetických služeb. Vyhodnocení nabídek je předpokládáno do dubna příštího roku.

Statutární město Liberec je vlastníkem mnoha budov. „Většina z nich je technicky zastaralých a  morálně opotřebených. Finanční prostředky, přidělované z rozpočtu města, na správu a případné investice do modernizací budov rok od roku klesají. Odhadované podfinancování nemovitostí v majetku města je v současnosti 3 – 5 miliard korun Kč,“ popisuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Na školských objektech byly realizovány dílčí modernizace objektů z operačních programů životního prostředí (OPŽP) a Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). V průběhu let 2014 –2020 proběhla příprava a realizace dalších dotačních akcí. V tomto období šlo o kombinaci projektů OPŽP a IPRÚ, a to na objektech základních škol Kaplického (2017 jen IPRÚ), MŠ Beruška v ulici Na Pískovně (2018 jen IPRÚ), ZŠ nám. Míru, 5. května I. a II. stupeň, Broumovská (vše 2019), Aloisina Výšina a Na Výběžku (2020), mateřské školy Motýlek Broumovská (2020) a Pastelka Ostašov (2021 – jen IROP).

Další možností, jak technicky, technologicky a energeticky posunout objekty kupředu a vyřešit havarijní stavy za ´cizí peníze´ je využití metody EPC. To je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor,“ vysvětluje náměstek Zbyněk Karban.

Statutární město má v tuto chvíli vytipováno 36 objektů, u kterých by vybraná konzultační společnost vyhodnotila potenciál objektů a jejich vhodnost pro projekt  EPC.  Předpokladem je vytvoření 3 až 4 množin objektů tak, aby každá množina byla „atraktivní“ pro potenciální dodavatele EPC.

Ze seznamu subjektů, zapsaných do asociace APES, pak město osloví společnosti:

*ENESA a.s., Praha

*ENVIROS, s. r. o., Praha

*MT Legal s.r.o., Brno

*PORSENNA o.p.s., Praha 4,

*SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.,Praha.

 

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

 

Liberec zvelebil z prostředků IPRÚ devět škol na svém území

Opravu dalších řeší město z jiných zdrojů. „Nejlepší investicí jsou prostředky vložené do budoucnosti dětí. To také znamená zajistit pro ně dobré podmínky pro vzdělávání,“ říká náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Na modernizaci mateřských a základních škol bylo v rámci Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ) pro oblast školství vyčleněno celkem 416 milionů korun. Díky těmto prostředkům bylo na celém území zrekonstruováno 16 mateřských a základních škol a také 8 středních škol. Zbývá ještě zhruba 20 milionů na poslední 2 projekty, které se realizují.

Určujícím měřítkem pro výběr je vždy celkový stav objektu, případný nedostatek odborných učeben a kapacity v daném vzdělávacím zařízení. „Liberci se podařilo z dotačních prostředků IPRÚ zmodernizovat 10 budov mateřských a základních škol, jejichž stav to vyžadoval nejvíce,“ uvádí náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

Rekonstrukce se dočkaly mateřské školy Beruška, Motýlek, Pastelka a Nová Ruda. Novou tvář získaly také základní školy Kaplického, nám. Míru, Vratislavice, Aloisina Výšina, 5. května a její budovy I. a II. stupně. Úsilí o zlepšení stavu bylo v případě mateřské školy Nová Ruda korunováno oceněním „Stavba roku 2019“.

Kromě těchto se opravují i další školská zařízení, prostředky ale plynou z jiných dotačních zdrojů. Na území města je celkem 29 mateřských a 23 základních škol, to zahrnuje dohromady 67 budov včetně odloučených pracovišť.

V případě Mateřské školy Beruška dosáhly náklady na rekonstrukci 56 milionů korun. Kapacita se zvýšila o 30 míst pro nejmenší děti. Zajištěno je bezbariérové prostředí celého objektu, nové vybavení, vybudování komunikačních krčků mezi budovami a provedena byla i rekonstrukce kuchyně.

Mateřská škola Motýlek získala přestavbou za 25 milionů rovněž bezbariérový přístup a dostavbou dalšího podlaží vzniklo 20 nových míst pro děti. Vybudován byl také výtah a zahrada školky je doplněna novým herním vybavením.

Náročná byla i rekonstrukce Mateřské školy Pastelka. Kapacita se navýšila o 40 míst, vznikl bezbariérový přístup, přistavěn byl dvoupodlažní pavilon a pořízeno nové vybavení. V neposlední řadě byla také zřízena čistírna odpadních vod. Náklady přesáhly 58 milionů korun,“ říká Radka Loučková Kotasová.

Základní škola Kaplického má po rekonstrukci za 22 milionů upravené vnitřní dispozice, nástavbu a 2 nové odborné učebny, kanceláře i zateplení. Zajištěn je bezbariérový přístup a schodišťová plošina.

Na Základní škole nám. Míru došlo k navýšení počtu odborných učeben, dílen a souvisejících prostor včetně odborných kabinetů, skladů a technické místnosti. Zajištěno bylo jejich vybavení a opět bezbariérový přístup. Modernizace vyšla na 38 a půl milionu.

Náročná rekonstrukce Základní školy 5. května proběhla u budov I. i II. stupně. Významná byla i finanční spoluúčast SML. V případě budovy I. stupně přesáhly náklady 70 milionů korun a zahrnovaly vznik sedmi odborných učeben, zajištění bezbariérovosti, výtahu a zlepšení celkového stavu objektu včetně zateplení obvodového pláště. U objektu II. stupně si modernizace se stejným cílem vyžádala náklady ve výši 43 milionů.

Oproti výše uvedeným vyšla rekonstrukce Základní školy Aloisina Výšina na 10 a půl milionu. Vznikla nová odborná učebna i s vybavením, kabinety, výtah a plošina, proběhly také venkovní úpravy pro celkový bezbariérový stav zařízení.

 

Rekapitulace sociálního bydlení v Liberci a čerpání dotačních prostředků z IPRÚ

Projekty sociálního bydlení na území města Liberce, připravované odborem strategického rozvoje a dotací, nejsou v současné době zastavovány a jejich příprava probíhá. „Případné oddalování výstavby či rekonstrukce bytových domů závisí na finanční situaci města, a tu v současné době nelze předjímat,“ komentuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

Jednotlivé projekty sociálního bydlení:

  1. Bytový dům F – ulice Žitavská, rekonstrukce ukončena v listopadu 2019, předáno v letošním roce do užívání 11 bytových jednotek. Celkové náklady 21 269 768,70 Kč, celkové způsobilé výdaje 17 243 600,41 Kč, proplacená dotace 15 519 240 Kč, spoluúčast SML 5 750 528,70 Kč.

 

  1. Bytový dům E – ulice Orlí, rekonstrukce v plné realizaci, bude ukončena v červnu 2021 a 12 bytových jednotek bude předáno do užívání v srpnu 2021. Předpokládané celkové náklady 38 665 325 Kč, celkové způsobilé výdaje 19 517 606 Kč, odhad dotace 17 565 846 Kč, spoluúčast SML 21 099 479 Kč.

 

  1. Bytový dům C – ulice Proboštská, rekonstrukce byla zahájena 1. října 2020 a ukončena pravděpodobně v květnu 2021, do užívání bude předáno 10 bytových jednotek. Předpokládané celkové náklady 16 162 233,52 Kč, celkové způsobilé výdaje 15 636 147 Kč, odhad dotace 14 072 533,03 Kč, spoluúčast SML 2 089 700 Kč.

 

  1. Bytový dům B – ulice M. Horákové, pravděpodobně v listopadu bude vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavby, zahájení realizace na počátku roku 2021, předání 9 bytových jednotek je v předpokladu na podzim 2021. Předpokládané celkové náklady 19 710 047 Kč, celkové způsobilé výdaje 13 528 731 Kč, odhad dotace 12 175 859  Kč, spoluúčast SML 7 534 188 Kč.

 

  1. Bytový dům D – ulice Dvorská, očekáváme stavební povolení do konce roku 2020, následovat bude vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby a realizace rekonstrukce v průběhu roku 2021, předání 10 bytových jednotek do užívání v roce 2022. Předpokládané celkové náklady od projektanta z roku 2018  14 000 527,97 Kč, celkové způsobilé výdaje 13 345 983,09 Kč, odhad dotace 12 011 384 Kč, spoluúčast SML 1 989 143 Kč.

 

  1. Bytový dům A – ulice Jablonecká, stavební povolení máme, dosud se však nepodařilo dohodnout s nájemnicí jedné bytové jednotky o ukončení nájmu, proto zatím není stanoven termín rekonstrukce 5 nových bytových jednotek.

 

  1. Bytové domy Na Žižkově – nová výstavba 48 bytových jednotek, předání dokumentace pro stavební povolení do konce roku 2020, vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby bude následovat po vydání stavebního povolení (předpoklad 2021/2022).

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 22:  Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec

Liberec pracuje na výstavbě protipovodňových opatření na Lužické Nise ve městě. Rada města Liberce na svém jednání zadala zpracovat projektovou dokumentaci pro první etapu výstavby, a to podle návrhu pražské společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Projektová dokumentace vyjde na 2 až 2,5 milionu korun.

Bohužel se tady roky v tématu ochrany města před povodněmi nic nedělalo a je jen otázkou štěstí a osudu, že se nám to nevymstilo. Postupujeme po této složité cestě vpřed a rádi bychom zejména fázi 1 uvedli v život,“ říká náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

Čtyřicet procent území, které bude protipovodňovými opatřeními zajištěno, vlastní společně  statutární  město  Liberec,  Povodí  Labe,  s.p., a  ostatní  státní  správa.  Zbylých 60 % vlastníků parcel jsou soukromé právnické nebo fyzické osoby.

Rozložení přípravy a výstavby protipovodňových opatření je na 5 etap po dobu 12 let. „Přihlíželo se převážně k tomu, aby investiční náklady vycházely jako ekonomicky efektivní a bylo možné je směřovat na dostupné dotační tituly,“ doplňuje Jiří Šolc.

Celkově byly vybrané úseky rozděleny do 5 etap. V první etapě se počítá s ochranou čtyř úseků v samotném centru města, okolo ulice Okružní, povodňový park na místě stávající zahrádkářské kolonie v ulici Winterova a dále poslední úsek u areálu Intexu. „Konkrétní opatření pro jednotlivé úseky byla řešena v předchozí studii proveditelnosti, ale obecně se jedná převážně o výstavbu zdí nebo zvýšení průtočné kapacity mostů ve vybraných úsecích, tak aby byla zajištěna ochrana na Q20  a Q100. Pouze u KÚLK by mělo dojít i k instalaci mobilního PPO,“ popisuje Jiří Šolc.

Příprava projektové dokumentace ve stupni DUR první etapy bude zahájena v roce 2021. Tuto dokumentaci bude připravovat město, ostatní stupně dokumentace připraví Povodí Labe, s. p. „Město zajistí majetkové vypořádání pozemků. V první etapě jsou 3 pozemky soukromé, ostatní jsou buď města, Povodí Labe  nebo ostatní státní správy.  Do roku 2028 by měla být 1. etapa realizována,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

Žadatelem a následně i příjemcem dotace bude Povodí Labe,  s. p. Dotaci lze čerpat z programu Prevence před povodněmi IV.

 

Bod č. 26: Oznámení výsledku VŘ na zakázku "Souvislá údržba ul. Strakonická

Strakonickou ulici v Liberci opraví společnost M-SILNICE, a.s., Oblastní závod SEVER, z Pardubic. Práce potrvají 49 dní, začnou v průběhu listopadu a město za ně zaplatí 3 497 637 Kč. To je nejnižší cena z 5 nabídek, které do výběrového řízení na město přišly. Opravovaný úsek se nachází mezi křižovatkami s ulicemi Kubelíkova a Bajkalská a je dlouhý 260 metrů.

Ulice Strakonická je ve velmi špatném technickém stavu a je velmi zatížená dopravou z celého Horního Hanychova. Ke konci roku 2020 bude provedena oprava první části stávající komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. Práce budou prováděny v rámci souvislé údržby, jelikož se u komunikace jedná pouze o výměnu asfaltových vrstev a výměnu silničních obrub. Rozpadlý asfaltový povrch chodníku bude nahrazen novou betonovou dlažbou. Výškové i šířkové poměry komunikace a chodníku zůstanou zachovány. V rámci údržby bude současně obnoveno odvodnění povrchů a to výměnou stávajících uličních vpustí za nové, a bude rovněž opraveno i veřejné osvětlení. Celkově se předpokládá oprava asfaltového povrchu komunikace o výměře 1990 m2, oprava povrchu chodníků o výměře 350 m2 a výměna 7 stožárů a svítidel veřejného osvětlení“ vyjmenovává náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Město projektuje opravu i další části ulice Strakonická směrem k ulici Irkutská a výše. Zde chodníky nejsou vůbec. „Další část ulice Strakonická nebude řešena opravou, ale bude to díky výstavbě nových chodníků investice,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 28: Záměr převodu servisu VO a SSZ po ukončení smluvního vztahu se společností Eltodo na TSML, p. o.

K datu 31. 7. 2021 dojde k ukončení smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností Eltodo Osvětlení, s.r.o., týkající se zajištění servisu veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení (SSZ) ve vlastnictví města. Liberečtí radní se na své schůzi zabývali záměrem převedení činností spojených se servisem veřejného osvětlení (VO), světelných signalizačních zařízení a telematických systémů dopravy, na svoji příspěvkovou organizaci Technické služby města Liberce.

Ty by za tímto účelem zřídily od 1. srpna příštího roku středisko pro servis veřejného a speciálního osvětlení, SSZ a nástavbových systémů pro dopravu (meteo + parkovací systém). „Toto středisko by v rámci servisní činnosti zajišťovalo detekci a odstraňování poruch veřejného osvětlení, semaforů a nástavbových systémů pro dopravu, také by provádělo preventivní periodické prohlídky a revize zařízení, rovněž spolupráci při zlepšování pasportu, a to vše minimálně v kvalitě a úrovni servisní činnosti z roku 2019 a 2020,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Odhadované roční náklady na servis VO, SSZ, včetně ostatních nákladů, 51 530 937 Kč. „Jsem rád, že se po dlouhých 15 letech vrací správa veřejného osvětlení do náruče města, věřím, že správa osvětlení bude stejně dobrá, ale levnější,“ uvádí náměstek Jiří Šolc.

 

 

Bod č. 30: Souhlas s plánem investic a oprav majetku DPMLJ pro rok 2021

Rada města Liberce vzala na vědomí plán investic a oprav majetku společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Investiční plán pro následující kalendářní rok předložil dopravní podnik liberecké městské radě v dostatečném předstihu. Jeho obsahem je seznam plánovaných investic a odůvodnění těchto investic. Stejně tak seznam nezbytných oprav majetku, který má dopravní podnik ve své péči, a potřebnost jednotlivých oprav.

Celkové předpokládané náklady na investice jsou kalkulovány ve výši bezmála 500 milionů korun. Z toho jde 96 milionů za statutárním městem, a to na odpisech, které jsou zahrnuty jako uznatelné náklady v rámci kompenzace. Rada města nám uložila další rozpracování konkrétních akcí, které se v návaznosti na rozpočet roku 2021 opravdu zvládnou realizovat,“ zmiňuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

 „Směřování finančních prostředků do investic a oprav je důležitým krokem pro udržení vysoké kvality cestování. Všichni chceme cestovat v moderních a čistých autobusech a tramvajích. Chceme, aby tramvajové tratě byly bezpečné. Toho nelze dosáhnout bez průběžných oprav tratí a pravidelné obnovy vozového parku. Pokud chceme standard kvality cestování v Liberci udržet, musíme každoročně počítat i s prostředky na jeho obnovu,“ uvádí Petr Židek, člen Rady města Liberce a předseda dozorčí rady dopravního podniku.

 

Body č. 29 a č. 31: Změny na straně příjmů DPMLJ v souvislosti s propadem tržeb způsobených pandemií COVID 19

Jedním z dopadů koronavirové pandemie v roce 2020 je snížení počtu cestujících městskou hromadnou dopravou, a tím propad tržeb z jízdného pro dopravní podnik.

Rada města včera projednávala dva body v této věci. Prvně odsouhlasila mimořádný příspěvek ve výši 10 milionů korun a dále záměr úpravy ceny jednorázového jízdného.

Těžko se nám to předkládá, ale jinak to nejde. Čínská chřipka sebrala dopravnímu podniku na tržbách jen do října roku 2020 přes 40 milionů korun. Není naděje, že by se to letos zmátořilo. Část výpadku bude sanovat město, část cestující. Město zaplatí o 10 milionů více a cestujícím se zdraží jednorázové jízdné o 4 Kč.  V roce 2013 šlo jízdné ze 16 korun na 20 korun, od té doby zůstalo beze změn a od roku 2021 by bylo za 24 Kč. Předplacených kupónu, tzv. lítaček, se zdražení netýká, ty zůstávají na stejné úrovni, naopak jsme zavedli ještě jeden zlevněný kupon pro rodiče na rodičovské dovolené, kteří doprovází kočárek s dítětem,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Záměr, který rada města schválila v úterý, bude později schvalovat v novém Nařízení statutárního města Liberec, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje. Ceník bude platný od 1. ledna 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.