18.11.2020
Jana Kodymová

Jednání libereckých radních

23.schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v pondělí 16. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 39/1:  Urbanisticko-architektonické řešení komplexu nového sběrného dvora, RE-USE centra a budoucí kompostárny

Liberec pokračuje v záměru vybudování komplexu nového sběrného dvora na základě zadání zastavovací studie Kanceláře architektury města (KAM). Pokud na listopadovém zasedání zastupitelstvo města zastavovací studii schválí, dopracuje Kancelář architektury města zadání pro další stupně projektové dokumentace.

Novou koncepci celého areálu, kterou zpracovala Kancelář architektury města Liberec, považuji za mimořádně vydařenou. Původní projekt, připravovaný ještě za minulého vedené města, bohužel kapacitně neumožňoval prostorové začlenění kompostárny. To byl i jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli ho zastavit a nechat upravit, aby občanům do budoucna sloužil efektivněji,“ říká primátor města Liberec Jaroslav Zámečník.

 „Území je zorganizováno tak, aby zde mohly spolupracovat i samostatně existovat tři subjekty, využívající společné zázemí - sběrný dvůr, RE-USE centrum a kompostárna. Výsledkem bude dostatečná kapacita, uživatelsky příjemné prostředí bez čekání, rychlé odbavení, komplexní služby pro obyvatele a zároveň kultivace devastované a opomíjené lokality napojené na cyklostezku,“ popisuje vedoucí odboru KAM Jiří Janďourek.

Předpokládaná cena sběrného dvora a RE-USE centra v navrženém rozsahu je 27 až 37 mil. Kč. Realizace je možná na etapy, podle dotačních titulů podle možností města. Cena vybudování kompostárny bude upřesněna podle EIA a konečné technologie.

 

Bod č. 58/1: Žádost o mimořádnou finanční spoluúčast na provozu areálu Sportpark Liberec

9. listopadu obdrželo město Liberec návrh společnosti SFM Liberec, s.r.o., k řešení krizové situace v areálu Sport Parku Liberec. Rada města se s návrhem o finanční výpomoci ze strany statuárního města seznámila.

Necháváme si nyní zpracovat analýzu, která posoudí, zda je lepší současnému provozovateli poskytnout další podporu. A nebo, zda areál město převezme a bude ho provozovat vlastními silami. I v tomto případě nicméně musíme vyřešit, jakým způsobem kompenzovat dopady pandemie na provoz jednotlivých sportovišť. O obou možnostech budou informováni i zastupitelé města. Nejpozději do ledna příštího roku pak chceme jednat i se současným provozovatelem areálu, společností SFM,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 58/3:  Žádost o převod majetku spoluvlastnického podílu na bytová družstva ALFA a BETA….

Radě města a následně zastupitelstvu jsou předkládány žádosti o převod spoluvlastnického podílu na bytových domech ZÚ ALFA a BETA, další doručené podklady a stanoviska a návrhy dalších postupů.

Primátor města Jaroslav Zámečník informoval bytová družstva o těchto podkladech a od pověřených radních si vyžádal stanoviska k postupu, a to od členů Rady města Liberce Michala Hrona k úplatnému převodu a Petra Židka k převodu bezúplatnému (tzv. Kralupská varianta). Do termínu konání prosincového zastupitelstva bude sestaven návrh odpovědi vycházející z žádostí, který bude v souladu se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj.

Od začátku této nešťastné kauzy se snažíme postupovat tak, aby finanční dopad na družstva a družstevníky byl v ideálním případě nulový. K tomu ale potřebujeme mít jasnou právní oporu a jistotu. Zákonodárnou iniciativu, kterou město a Liberecký kraj v této problematice před časem navrhovaly, poslanci bohužel neakceptovali. Přesto ale podle mého názoru napomohla k tomu, že stát, respektive příslušná ministerstva, konstatovala, že převod bytů z města na družstevníky je možný. Ve hře tedy i nadále zůstávají tři varianty. Jedna, kterou v první fázi navrhoval kolega radní a zastupitel Michal Hron, kde ale družstevníci musejí počítat s tím, že za převod zaplatí. Pak takzvaná Kralupská varianta, na níž pracuje radní a zastupitel Petr Židek. A pak ta podle metodiky příslušných ministerstev. Nyní ale čekáme na jejich právní stanoviska. Především pak od ministerstva financí, které by mělo zároveň odpovědět na otázku, zda družstevníci budou muset za převod bytů zaplatit daň a v jaké výši,“ říká primátor města Liberec Jaroslav Zámečník s tím, že první dvě družstva – Alfa a Beta už o bezúplatný převod požádala.

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 8: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021

Rada města souhlasila s návrhem rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021, který obsahuje návrh příjmů, návrh výdajů a návrh financování a předkládá jej k projednání do prosincového zasedání zastupitelstva.

Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021 obsahuje návrh příjmů ve výši 2 230 553 181 Kč, návrh výdajů ve výši 2 465 128 181 Kč a návrh financování ve výši 234 575 000 Kč.

Komentář ekonomického náměstka Zbyňka Karbana k rozpočtu 2021

 „Sestavit rozpočet města není nikdy lehký úkol. V letošním roce obzvlášť, kdy se může více než jindy diskutovat, zda navrhovaný rozpočet je, vzhledem k nepříznivé finanční situaci a dopadům koronavirové krize, dostatečně úsporný a zda zároveň umožní realizovat nejpotřebnější investiční akce či opravy na majetku

města. Na základě níže uvedených faktů si myslím, že ano, protože:

podařilo se  udržet  výdaje roku 2021 většiny odborů na stejné nebo dokonce nižší úrovni oproti 2020  

- podařilo se významně navýšit výdaje u dvou klíčových odborů z hledisky investic, a to u Odboru strategického rozvoje a Odboru správy veřejného majetku

-v odboru strategického rozvoje se finančně pokryly téměř všechny plánované dotační projekty, kde jenom na kofinancování je vyčleněno téměř 130 mil. Kč. To je absolutně rekordní číslo a při zohlednění dotací se dostáváme na částku 400-500 mil. Kč celkových, zejména investiční výdajů. V této složité finanční situaci mi to přijde, jako naprosto fantastické a hlavně potřebné, abychom podpořili lokální firmy, které by se na těchto investicích měly zejména podílet

-v odboru správy veřejného majetku došlo k meziročnímu nárůstu výdajů o  85 mil. Kč. V souvisejícím fondu na opravu komunikací přibylo meziročně dalších 35 mil. Kč. Celkově tedy výdaje na investice a opravy veřejného majetku se meziročně zvyšují o 120 mil. Kč. (komunikace, mosty…)

Dále se může diskutovat, zda si musí statutární město brát úvěr, a zda se tak nezvyšuje zadlužení města.  Na první otázku je odpověď za mě ano, na druhou ne, a to z následujících důvodů:

-v porovnání 2021/2020 došlo k meziročnímu poklesu příjmu o 100 mil. Kč. Avšak oproti „normálnímu stavu“, kdy se daňové příjmy meziročně zvyšovaly o cca 100 mil. Kč, nám tak vlastně „chybí“ 200 mil. Kč. Navíc už došly přebytky z rozpuštěného amortizačního fondu, kdy v roce 2018 bylo do rozpočtu „napumpováno“ 250 mil. Kč. Tyto mimořádné prostředky ovlivnily výdajovou stránku nejen v roce 2018, ale i v následujících dvou letech přes přebytky, které byly každoročně zapojovány do rozpočtu. Tedy úbytek finančních prostředku je ještě vyšší. Aby město nemuselo snižovat stávající standard služeb a zároveň mohlo pokračovat v realizaci investic a větších oprav, je nutné tak .

Samotné úspory samozřejmě v žádném případě tak výrazný pokles příjmů nepokryjí, a tak se nabízí externí financování. Návrh rozpočtu počítá s přijetím nového úvěru a zároveň odkladem splátky směnečného programu a jeho prodloužení až do roku 2035. 

Nový úvěr, který je poptáván u finančních ústavů, je v maximální výši 150 mil. Kč. V rozpočtu je počítáno s využitím částky 120 mil. Kč. Zbylých 30 mil. Kč je rezerva,  kdy může dojít k dalšímu poklesu plánovaných příjmů, a to ještě v letošním roce  nebo v roce příštím. Nikdo neví, jak dlouho budou trvat současná omezení a jaké dopady do rozpočtu obcí budou mít kompenzace v rámci různých anticovidových opatření. Ale musíme být připraveni.  Plánovaným úvěrem bude kryto financování spoluúčastí na dotačních akcích a snižování vnitřního dluhu na majetku města. Situace je opravdu mimořádná a přesně v takových situacích by mělo být přijetí úvěru zvažováno.  A zadlužujeme tedy město?? Já jsem přesvědčen, že nikoli. Zadlužení by nemělo být posuzováno pouze krátkodobě, což se přijetím úvěru samozřejmě děje, ale v nějakém střednědobém období.

Může to být třeba období volební 2019-2022. V tomto období byla již snížena  zadluženost města o rekordních 200 mil. Kč. Aktuálně si chceme půjčit 120 mil. Kč, ale zároveň plánujeme do roku 2022 splatit 150 mil. Kč. Tedy v uvedeném období se celkově sníží zadluženost SML o 230 mil. Kč.  Zadluženost je jedna věc a splácení druhá a zde se nabízí další otázka k diskuzi. Z čeho budeme úvěr splácet??

Řešením může být druhá část externího financování, tj. směnečný program, včetně úrokového zajištění, resp. jeho prodloužení až do roku 2035.  A proč právě teď? Zaprvé si tím vylepšíme cash flow z placení úrokového zajištění. Předpokládám, že nová sazba úrokového zajištění bude o cca 1,5% p.a. nižší, a tím ušetříme každoročně v rozpočtu cca 23 mil. Kč, což je téměř přesně jako částka roční plánované splátky  nového úvěru.  A druhým, neméně důležitým důvodem, proč udělat finanční restrukturalizaci právě teď, jsou velmi příznivé referenční úrokové sazby na dlouhodobé úvěry.

 

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Mimo RM:

Město Liberec je blízko k vybudování vodojemu na Horské ulici

Proces administrace žádosti o dotaci na projekt Vodojem Horská a zásobní řady postoupil o další důležitý krok.

Ministerstvo životního prostředí udělilo městu výjimku z požadovaných podmínek a umožní městu čerpat dotaci na výstavbu vodohospodářské infrastruktury,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Vybudováním vodojemu a navazujících sítí bude zajištěna dostatečná dodávku pitné vody nejen k posílení kolísajících dodávek v oblasti kolem ulic U Slunečních lázní a Elišky Krásnohorské, ale i pro připojení domů v oblasti ulic Kovařovicova, Hostivítova, Divoká, Krakonošova a Trpasličí, které bez této investice není možné.

Předpokládané výdaje projektu jsou téměř 80 mil. Kč, dotace bude tvořit cca 46 mil. Kč. „Na projekt jsou vydána stavební povolení a připravuje se výběr zhotovitele tak, aby se v případě oficiálního udělení dotace stihlo vše připravit k zahájení stavebních prací hned na jaře 2021,“ dodává náměstkyně Radka Loučková Kotasová.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Mimo RM:

Liberec obnoví boží muka na Perštýně

Boží muka stojí v ulici Na Perštýně. Jde o zničenou, zanedbanou kulturní památku. Z iniciativy náměstka Jiřího Šolce byla zahájena diskuse o jejich opravě a záchraně, a to obnovením minimálně do stavu před rokem 1950, kdy došlo pravděpodobně k jejich devastaci.  Na obnově kulturní památky se bude podílet víc subjektů.

Příběhy sakrálních památek jsou krásné a barvité. Tehdy to na to Liberečané vydali mnoho svých soukromých peněz jako trvalou připomínku svých skutků a přání. Věřme, že naši čtvrť Perštýn čeká nový rozkvět, a proto jsem se rozhodl dát dohromady více finančních zdrojů a tuto památku obnovit do její původní krásy,“ říká náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc, který pro obnovu této památky věnuje 10 000 korun ze svých soukromých peněz a dodává: “Na statutární město zbyde financovat přibližně třetinu nákladů o zbytek se podělí soukromí donátoři, Škola Doctrina, Nový Perštýn, církev, Kindrátovi a další.“ 

Drobná památka stojí v ulici Na Perštýně, v zahradě domu čp. 378/IV. Kříž údajně stával ve výklenku zbořeného domu čp. 376/IV. Nechali jej zřídit v roce 1779 městský mlynář Carl Flake a jeho žena Veronika. Místo bylo obklopeno sedmi lípami, později duby. Pískovcový fundament stojí na opěrné zdi dotčené parcely. Na hranolový sokl s profilovanou ustupující římsou dosedá čtyřboký dřík, v horní a dolní části rozšířený o dvojici volut. Dřík vrcholí profilovanou volutovou římsou, vynášející bohatě tvarovaný nástavec s nápisovou kartuší na čelní straně. K nástavci byl původně připevněn kovový litý kříž s korpusem ukřižovaného Krista a Pannou Marií v nice paty kříže. Sokl má na čelní straně vpadlé zrcadlo s probranými rohy, které nese stopy po uchycení snad nápisové desky. Na všech čtyřech stranách dříku se nacházejí bohatě rámovaná vpadlá zrcadla s nápisy.

Vlastník pozemku soukromá škola Doctrina souhlasí. Národní památkový ústav (NPÚ) doložil registraci a výsledek odborného zkoumání. Na obnovu památky byla oslovena odborná firma Aaron House, která se restaurátorskými pracemi  zabývá. Nabídka na odborné znovuobnovení památky podle požadavků NPÚ dosahuje 170 000 Kč, bez DPH, včetně instalace nového kříže.

Předpokládaná doba opravy na jaře 2021, a to v závislosti na povětrnostních podmínkách, jsou 3 týdny. Záměr opravy bude projednávat rada města.

 

Školní autobusy a vybrané autobusové linky od středy opět jezdí

Dopravní podnik z důvodu zavedení prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd základních škol a všech tříd speciálních škol zavádí v pracovní dny od 18.11.2020 změny na vybraných autobusových linkách a obnovuje provoz vybraných školních linek.

Věřme, že je druhá vlna čínské chřipky na ústupu a pro podporu dětí při nástupu do škol obnovujeme MHD ve školních časech do předcovidového období. Těšíme se na návrat dětí všech stupňů škol a návratu dob trochu do normálu,“ říká náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Změny v jízdních řádech MHD Liberec:

 

Linka č. 12

 • Spoj s odjezdem v 7:10 z Fügnerovy bude prodloužen až do zastávky Broumovská.
 • Nový spoj ze zastávky Broumovská s odjezdem v 7:37.

Linka č. 14

 • Obnoven spoj s odjezdem v 7:43 ze zastávky Zelná do zastávky Fügnerova

Linka č. 15

 • Spoj s odjezdem v 7:30 z Fügnerovy bude nově zajíždět do zastávky Březová alej
 • Nový spoj s odjezdem v 7:36 z Fügnerovy do zastávky Harcov kostel
 • Spoj s odjezdem ve 13:25 pojede nově už ve 13:17 a bude prodloužen až do zastávky Lukášovské údolí
 • Nový spoj s odjezdem ve 13:38 z Lukášovského údolí do Fügnerovy

Linka č. 16

 • Nový spoj s odjezdem ve 12:15 z Fügnerovy do Machnín žel. zastávka
 • Nový spoj s odjezdem ve 12:42 z Machnín žel. zastávka do Fügnerovy

Linka č. 18

 • Nový spoj s odjezdem v 7:42 z Fügnerovy do U Pramenů
 • Nový spoj s odjezdem v 7:55 z U Pramenů do Fügnerovy

Linka č. 20

 • Ukončení platnosti prázdninového jízdního řádu

Linka č. 36

 • Obnoven provoz linky v plném rozsahu

Linka č. 51

 • Obnoven provoz linky v plném rozsahu

Linka č. 53

 • Obnoven spoj s odjezdem v 6:53 z Fügnerovy do Škola Kateřinky

Linka č. 55

 • Obnoven provoz linky v plném rozsahu

Linka č. 56

 • Obnoven provoz linky v plném rozsahu

Linka č. 59

 • Obnoven provoz linky v plném rozsahu

Linka č. 60

 • Obnoven provoz linky v plném rozsahu

 

Boží muka v ulici Na Perštýně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.