06.04.2022
Jana Kodymová DiS.

Osmé jednání liberecké městské rady

Osmá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 5. dubna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 36/1: Výsadba stromů v ulici Moskevská

Další stromy do centra města! Liberec ve spolupráci se společností Zelená zahrada, s.r.o., vysadí v Moskevské ulici v centu města 6 stromů. Jde o Muchovník - Amelanchier arborea "Robin Hill".

Výsadby budou provedeny do strukturálního substrátu. To je směs drceného kameniva s biouhlem. Jedná se o stejný „švédský“ systém, který byl použit u platanů před Domem kultury v Jánské ulici. To je systém, kdy je stromům vytvořen dostatečný prokořenitelný  prostor. Součástí akce je i vytvoření trvalkových záhonů a dodání a instalace mobiliáře, tedy lavic, košů a stojanů na kola.

Stromy budou vysazeny do konce května  a celkový termín dokončení je v polovině června letošního roku.  Za výsadbu město zaplatí 1 225 166 korun s DPH.

„Jedná se o další z řady investic do veřejného prostoru, kterými chceme postupně kultivovat jednotlivé části města tak, abychom v nich zvýšili podíl veřejné zeleně a zároveň je udělali příjemnějšími pro občany i návštěvníky Liberce,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 36/2: Revitalizace lesoparku Rochlice u DPS

Sadové úpravy v lesoparku v Burianově ulici pokračují. Kompletní revitalizace  lesoparku v Rochlici pod Domem s pečovatelskou službou už začala. V březnu proběhla první fáze vyčištění prostoru.

„Po dokončení revitalizace se lesopark významně promění a troufnu si říci, že se celá lokalita stane velmi oblíbenou částí města. Podobným způsobem bychom chtěli v budoucnu investovat i do dalších podobných míst, a vytvářet tak na území Liberce aktivní, ale i odpočinkové zóny,“ uvádí primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Na tomto území dojde  k propojení ulic Burianova a Vratislavická s rekreační plochou a dětským hřištěm pod sídlem Městské policie v Rochlici cestní sítí ze žulových odseků. V průběhu dubna a května proběhne arboristické ošetření stromů.   Ve druhé etapě na to naváže výsadba nových dřevin, výstavba cestní sítě, opěrné zdi, schodiště, dále bude doplněn mobiliář, herní prvky a také zde bude instalována workoutová sestava. Druhou etapu zhotoví firma S.O.S. -DEKORACE, s.r.o. z Prahy za cenu 4 766 763  korun s DPH.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 9: Obecně závazná vyhláška SML č. n/2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška SML č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec

Rada města Liberce projednala a schválila změnu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce.

Konkrétně to znamená, že se pro rok 2022 stanovuje nulová sazba za předzahrádky,  prodejní stánky a vystavené zboží před obchody. Naší snahou a cílem je podpořit rychlejší ekonomické oživení této oblasti služeb v Liberci,“ popisuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Důvodem rozhodnutí vedení města o osvobození od poplatku je snaha zmírnit dopad enormního nárůstu cen energií, tím i dalších vstupních surovin a výrobních prostředků, a také zmínit dopad předchozích dvou let útlumu z důvodu pandemie COVID-19 na podnikatele  v oblasti obchodu, stravování a cestovního ruchu.

Česká republika byla více než dva roky zasažena pandemií, způsobenou virem SARS-CoV-2. Celostátní karanténní a další opatření, zavedená z důvodu ochrany zdraví obyvatel, omezovala podnikatelskou činnost a často vedla ke snížení platební schopnosti živnostníků. V posledním čtvrtletí 2021 vzrostly ceny pohonných hmot, plynu a elektřiny na desetiletá maxima. Zdražování prostupuje celou společností a netýká se jenom cen energií, růst vstupů se promítá do koncových cen výrobků. Pro podnikatele v oblasti  obchodu,  stravování  a  cestovního  ruchu přichází  zdražování  energií  v  době,  kdy  se  jim  po koronavirových uzávěrách začalo dařit a zákazníci se vracejí. Drahé komodity jim teď neúměrně zvyšují náklady,“ doplňuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Vyhlášku bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém jednání 28. dubna. Vyhláška nabude účinnosti 20. května 2022.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 27: Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2022 – přidělení kvóty a podání žádosti o dotaci

Město Liberec podá žádost na přidělenou účelovou dotaci ve výši 400 000 korun na šestou etapu výměny oken historické radnice. Současná finanční situace ČR se odrazila i na rozpočtu Programu regenerace v letošním roce. V rámci "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" (MPZ)  Ministerstva kultury ČR byla městu Liberec pro rok 2022 přislíbena účelová dotace ve výši 400 000 Kč. 

Pracovní skupina pro MPZ Liberec projednala návrh na rozdělení kvóty a shodla se na potřebnosti pokračovat ve výměně oken historické radnice. Při zohlednění současné finanční situace a snížené kvóty a s přihlédnutím k administrativní náročnosti zajištění dotace a jejího vypořádání jak pro poskytovatele, tak pro jednotlivé žadatele, bylo navrženo přidělení kvóty v plné výši na další etapu výměny oken historické radnice,“ uvádí náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Na další etapu výměny oken je uzavřena smlouva s dodavatelskou firmou, která se osvědčila již v předchozích etapách v letech 2020 - 2021. Tato skutečnost rovněž splňuje doporučení Ministerstva kultury ČR podpořit akce obnovy, které jsou dobře připravené a mají reálné předpoklady, že jejich realizace v letošním roce úspěšně proběhne i přes nárůst cen a vytíženost stavebních firem.

Příspěvky poskytované v Programu regenerace jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nacházející se na území MPR a MPZ. Na základě schváleného návrhu na přidělení kvóty finanční podpory bude připravena a podána žádost o státní dotaci z Programu regenerace.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 34: Žádost o souhlas s nákupem štípacího procesoru

Vzhledem k cenám energií, a tím narůstající poptávce po palivovém dříví, koupí město Liberec pro svoji příspěvkovou organizaci Městské lesy Liberec štípací automat s odhadovanou hodnotou milion korun.

V zásadě jde o nahrazení manuálních štípačů špalků strojem za účelem zvýšení efektivity a množství dřeva, o které je skutečný zájem.  Automat je přemístitelný a pro svůj provoz potřebuje 380V elektřinu,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Podle provedené poptávky nám byl nabídnut stroj HakkiPilke 43 v hodnotě do výše 1 184 040 korun,  bez DPH, a ten odpovídá našim požadavkům,“ popisuje ředitel městských lesů Jiří Bliml.

Pro nákup stroje se organizace rozhodla před několika lety, nicméně soustředění činností bylo především na zpracování kůrovcové kalamity. Vlivem aktuálně stále rostoucí poptávky po palivovém dříví je nákup štípacího procesoru nezbytný.

„Předpokládaná  návratnost  je vypočítaná 1,5  až  1,8  roku  při  výši  výroby  v předešlých  letech, nicméně předpokládáme navýšení množství vyrobeného paliva, to znamená, že návratnost by měla být kratší,“ doplňuje náměstek Jiří Šolc.

„Není třeba se obávat, že dojde k navyšování těžby dřeva, to naším záměrem není. Důvodem, proč potřebujeme automatickou štípačku, je lepší a rychlejší zpracování sortimentu, aby byl zákazník spokojený,“ uzavírá ředitel městských lesů Jiří Bliml. 

 

Bod č. 37: Smlouva o právu provést stavbu "Liberec, chodník ul. Hejnická"

Město  Liberec připravuje projektovou dokumentaci pro vybudování chodníku v  Hejnické ulici v Krásné Studánce, podél silnice I/13l. Vlastníkem pozemku je aktuálně Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace. Po dokončení stavby bude nový chodník zaměřen a podle geometrického plánu se  město majetkoprávně vypořádá s vlastníkem pozemku.

Stavba  bude  realizována  podle původní studie zpracované projektovou kanceláří JAP projekt s.r.o. Součástí stavby je také kompletní obnova původního odvodnění a veřejného osvětlení. Ze smlouvy prozatím neplyne žádná finanční náhrada ani jiná kompenzace za trvalý zábor pozemku.

„Občané bydlící okolo ulice Hejnická si o chodník říkají už dlouhou dobu, zvýšení bezpečnosti pěších, ať už dospělých či dětí, je pro nás prioritou,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 40: Schválení dalšího postupu při přípravě novostavby tramvajové trati Rybníček – sídliště Rochlice II

Rada města Liberce projednala další postup při přípravě projektu nové tramvajové trati Liberec, dolní centrum (Rybníček) – sídliště Rochlice II (Zelené Údolí). Liberečtí radní ve většině preferují pokračovat v projektu  a finální rozhodnutí vysloví zastupitelé.

Vypracovanou studii proveditelnosti projektu, včetně odhadu nákladů spojených s projektem., nyní  předložím  do  dubnového  zastupitelstva. Výstupem by pak mělo být jasné vyjádření města Liberce, jak či zda vůbec má Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., pokračovat v projektových přípravách a majetkoprávních operacích,“ komentuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Projekt výstavby tramvajové trati (TT) Rochlice se datuje k roku 2002, kdy vznikla studie proveditelnosti aktualizovaná studií v roce 2016 ve spojitosti s 87. změnou územního plánu, schválenou zastupitelstvem města dne 29. 10.  2015  pod  usnesením  č.  272/2015. 

„Tehdy,  stejně  jako  dnes,  jsme  konfrontováni  s nedostatečnou kapacitou dopravní obsluhy celé lokality Rochlice II, tzv. „Dobiášovky“. V této lokalitě bydlí přibližně 15 000 lidí a dopravně je dnes obsluhována autobusovou linkou č. 12. Přestože jsou nasazovány kapacitní autobusy, není dopravní obslužnost území dostatečná. Kapacitním problémem jsou křižovatky, kde se pak autobusy mnohdy stýkají v jednom čase na jedné zastávce. Tramvaj je v ohledu koncepčního řešení správným a ekologičtějším východiskem, kdy vozidlo jede po svém separátním tělese, a to rychle, přesně, bezpečně a tiše,“ náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

V minulosti  byly  prověřovány  různé  trasy  vedení. Jednou byla například trasa „vrchem přes Broumovskou“  a jinou pak varianta  tzv. „spodem  okolo  teplárny“.  V rámci  přípravy  území  byla  připravena směna pozemků dotčených stavbou potřebných pro realizaci projektu. Studie proveditelnosti z jara 2021, v pořizovacím nákladu 809 490 Kč s DPH zpracované společností Opus Consulting s.r.o., potvrzuje předpoklady výstavby ve dvou etapách a poskytuje detailní vhled do ekonomických parametrů projektu.

Nyní nazrál čas,  aby  došlo  k  rozhodnutí  města,  jak  dál  s rozpracovaným  projektem pokračovat. Pokud zastupitelé projeví vůli realizovat první etapu trasy Fügnerova – Zelené Údolí, bude nezbytné zahájit předprojektové přípravy a přípravu území pro druhou etapu. Tou je trasa Zelené Údolí - sídliště Vesec. Projekt by měl být  v konečné fázi zrealizován v podobě, která bude dávat smysl z pohledu dopravní obslužnosti města jako celku,  nikoli  v obsluze jednoho území a taktéž z pohledu udržitelnějšího financování, to znamená rozložení například provozního příspěvku bez obsluhy autobusů a nahrazení kompletně tramvajovou dopravou,“ vysvětluje technický náměstek Jiří Šolc.

Výstavba  tramvajové  trati  je odhadována  v  realizačních  nákladech  první etapy na  více  než  1,6  mld.  Kč. Realizace první etapy projektu (trasa Fügnerova – Rochlice) pak bude znamenat nutnost navýšení provozního příspěvku dopravnímu podniku o odhadovaných 13 milionů korun. Definitivně rozhodnuto bude na dubnovém zasedání zastupitelů města.

 

 

Radní Petr Židek

Bod č. 46: Návrh strategie DPMLJ – rozvoj odbavovacího systému

Liberecká městská rada projednala dokument, který je součástí projektu "Strategie rozvoje odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě“. Cílem dokumentu je sestavení popisu současného stavu distribučních kanálů a nosičů, a následně pak stanovení směru a cíle v otázce způsobů odbavování ve veřejné dopravě Dopravního podniku měst Liberce a  Jablonce nad Nisou, a. s.

Návrh strategie stanovuje strukturu a základní  technické  parametry modernizovaného odbavovacího systému. V dokumentu jsou dále stručně představeny základní principy tarifu a struktura jízdních dokladů. V dalších částech  je popis  distribučních  kanálů  jízdních  dokladů a  samotných  nosičů  jízdních  dokladů. Výstupem je stanovení struktury a základních technických parametrů modernizovaného odbavovacího systému. Při návrhu "Strategie" vycházel dopravní podnik ze zkušeností ostatních dopravních podniků, například v Ostravě nebo Brně.  

„Jde o sjednocení odbavovacích zařízení v kraji. Jednoduše řečeno, nikdo nebude muset řešit, kde si kupuje jízdenku a zda bude mít problém při přestupu. Pro cestující se bude veřejná doprava tvářit jako jeden celek, v rámci, kterého se dá cestovat a přestupovat za použití jednoho cestovního dokladu, případně jedné přestupní jízdenky.“ popisuje konkrétněji předseda dozorčí rady dopravního podniku a člen Rady města Liberce Petr Židek.

Papírové jízdenky pro zónu Liberec a linku do Jablonce nad Nisou zůstanou zachovány (v roce 2021 tvořily 55% tržeb jednotlivého jízdného). Multifunkční  validátor  bude  obsahovat  označovač  papírových  jízdenek a naopak  nebude  obsahovat tiskárnu pro tisk jízdenek s 2D kódem.dubna

Dále uvažujeme o zvedení e-shopu a zavedení přestupní papírové jízdenky s 2D kódem. Stejně tak připravujeme rozšíření již zavedených mobilních aplikací a nutná bude změna alokačních pravidel v oblasti tržeb, což se netýká samotných cestujících, ale je to problematika, kterou musí vyřešit jednotliví dopravci mezi sebou, “ doplňuje Petr Židek.

 

Nastavení cookies