22.09.2021
Jana Kodymová DiS.

Osmnácté jednání libereckých radních

18. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 21.září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 2 : Dodatek č. 4 k veřejnoprávní smlouvě s městem Frýdlant

Liberečtí radní včera schválili Dodatek veřejnoprávní smlouvy, ze dne 25. 2. 2016, mezi statutárním městem Liberec a městem Frýdlant v Čechách o výkonu úkolů při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku Městskou policií Liberec na území města Frýdlant.

„Městu Frýdlant v Čechách jsme téměř 10 let vycházeli vstříc a rádi pomohli se zajištěním bezpečnosti a pořádku. Rádi bychom nicméně sami posílili počet strážníků u nás v Liberci. Proto jsme už dříve kolegy z Frýdlantu s dostatečným předstihem upozornili na to, že tuto službu nebudeme mít zájem do budoucna prodloužit. Vedení Frýdlantu to akceptovalo s tím, že zvažuje zřízení vlastní městské policie. Rádi pomůžeme, než se tak stane. Nicméně na dalším dlouhodobém zajištění této služby na území katastru města Frýdlant nemáme zájem. Jsem toho názoru, že bychom se měli soustředit hlavně na pořádek a bezpečí na území našeho města. Nikoliv provozovat regionální obecní policii. Neznamená to ale, že bychom, bude-li to nutné, sousedním městům v rámci svých kapacit nepomohli,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Do konce kalendářního roku hlídky našich libereckých strážníků ve Frýdlantu zajistíme. Do té doby si vedení města Frýdlant promyslí, zda a za jakých podmínek by mělo zájem ve spolupráci s Libercem pokračovat, nebo zda půjde svoji cestou a založí vlastní městskou policii. V každém případě o tom musí rozhodnout Rada města Liberce,“ komentuje ředitel Městské police Liberec Ladislav Krajčík. 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 10: Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2022

Rada města Liberce na svém včerejším zasedání projednala návrh příjmů statutárního města Liberec na rok 2022. Odbor ekonomiky navrhuje předpokládané příjmy příštího roku ve výši 2 239 647 882 Kč.

Tato cifra je složená z daňových příjmů a poplatků v předpokládané výši 1 903 928 000 Kč a nedaňových příjmů ve výši 200 689 938 Kč, dále z kapitálových  příjmů ve výši 30 000 000 Kč a z přijatých transferů, které budou činit 105 029 944 Kč. Sem patří především  příspěvek  na  výkon  státní  správy  ze  státního  rozpočtu,  u  něhož  prozatím  podle návrhu MFČR není předpokládán růst. „V současné chvíli tedy plánujeme jeho výši 92 982 344 Kč,“ říká ekonomický náměstek Zbyněk Karban. Dále sem patří odvod z hospodářské činnosti města.

Plánovaná výsledná hodnota hospodářské činnosti  města na rok 2022 se očekává ve výši 11 707 600 Kč,“ doplňuje náměstek Zbyněk Karban. Výsledná hodnota hospodářské činnosti je dána rozdílem mezi plánem výnosů a plánem nákladů z hospodářské činnosti.

V oblasti financování neplánujeme pro rok 2022 žádné nové externí financování. Z předpokládané výše příjmů na rok  2022  navrhujeme  v současné chvíli  použít  na  splátku  úvěrů  částku  130 000  000  Kč. Splátka dlouhodobého  úvěru  činí  100 000  000  korun  a  splátka  střednědobého  úvěru  činí  30 000 000  korun.  Ze zůstatku roku 2020 navrhujeme v souladu se schváleným střednědobým výhledem rozpočtu města na rok 2022 –2025 použít částku 150 000 000 korun,“ uzavírá ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

Bod č. 12: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  8C)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Včera také liberecká městská rada schválila návrh rozpočtového opatření a předkládá jej k projednání do zářijového zastupitelstva.

Předmětem  tohoto rozpočtového opatření je snížení  daně z příjmu  právnických  osob  za  obce  jak  na  straně  příjmů,  tak  na  straně  výdajů,  dále  změny v čerpání  kontokorentního  úvěru,  a  též  různé  přesuny  v rámci  výdajů  podle  požadavků jednotlivých odborů včetně navýšení některých výdajů z rezervy odboru ekonomiky,“ popisuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Celkové příjmy se snižují o 73 895 412 Kč, celkové výdaje se snižují o 56 685 473 Kč a financování se  navyšuje  o  17 209  939  Kč.  Rezerva  města  na  odboru  ekonomiky  bude  po  rozpočtových opatřeních činit 32 397 492 Kč.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Bod č. 40:  Smlouva o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce

Město Liberec bezúplatně získá pozemky do svého vlastnictví od Ministerstva financí České republiky.

Konkrétně jde o pozemky v Dolním Hanychově, Krásné Studánce, v Růžodole, Machníně, Pilínkově, Radčicích a Rochlici. Jedná se převážně pozemky pod  částí  komunikací  ve  vlastnictví  města,  ale  i komunikace zajišťující obsluhu lesních a zemědělských pozemků a rekreačních objektů. Pozemky byly vytipovány ve spolupráci s oddělením územního plánování a s odborem správy veřejného majetku,uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Návrh majetkoprávní operace předkládá odbor náměstkyně Radky Loučkové Kotasové ke schválení zastupitelstvu města.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 44: Plánovací smlouva – Agrotechnology Park, Hellerova

V Doubí u Liberce, přesněji v oblasti bývalého zemědělského družstva v Hellerově ulici, vybuduje investor v rámci Plánovací smlouvy mezi statutárním městem Liberec a společností Proinco s.r.o. v rámci projektu ,,Agrotechnology Park, Hellerova“ veřejnou komunikaci včetně chodníku a  veřejného osvětlení.

Dále provede výsadbu stromořadí  podél  komunikace  a  zhotoví  také cyklostezku. Plánovací smlouvu schválila v úterý rada města a bude projednávána na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 30. září.

Zpevnění ploch, chodník i sadové úpravy bude investor realizovat v momentě dokončení projektu bez  vad  a  nedodělků  v  souladu  s  platnými  legislativními  předpisy, technickými podmínkami a normami a po protokolárním převzetí nově vybudovaných staveb. Jedná se o spolupráci formou daru od investora. Přestože aktuálně nejsme schopni dopředu určit finanční výši, o kterou vzroste majetek města po převzetí všech stavebních objektů, dá se s jistotou počítat s milionovými příjmy. Jedná se o veřejnou infrastrukturu budovanou soukromým investorem, která výrazně zprůchodní území a zkrásní okolí tohoto zpustlého brownfieldu,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 49: Dotační příspěvek obyvatelům ulice Březnická na dobudování dešťové kanalizace

V ulici Březnická v Dolním Hanychově dlouhodobě chybí dešťová kanalizace. Město nyní přichází s řešením  formou poskytování  individuální  dotace vlastníkům  řadových  domů,  a  to  ve  dvou  pásmech  finanční  spoluúčasti  města,  v maximální výši 15 000 Kč a 50 000 Kč na jeden řadový dům v závislosti na jeho umístění.  Záměr poskytnutí individuální dotace na řešení problému dostavby dešťové kanalizace včera schválila liberecká městská rada.

Částečným zafinancováním z rozpočtu města a vlastními zdroji žadatelů by měl vzniknout společný projekt, kde každý žadatel bude vlastním stavebníkem dešťové kanalizace a kde konečný součet každého jednoho zainteresovaného  obyvatele  bude  mít  za  následek  kompletní  dokončení  dešťové kanalizace v lokalitě. Tímto se vyřeší nejen problém s kolaudacemi a trvalými bydlišti majitelů, ale  i  vlastní  problém  s  odvodněním  komunikace,  která  naopak  tíží  město  jako  vlastníka komunikace,“ popisuje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Město Liberec, konkrétně náměstek primátora Jiří Šolc, aktuálně dohodnul, v rámci  výstavby developera, kterým je firma Silverent, s.r.o., v ulici  Tálinská,  gravitační  napojení  dešťových  a  splaškových  vod  do  jejich infrastruktury. Silverent, s.r.o., změnil své projekty a dimenze sítí navýšil tak, aby bylo napojení obyvatel technicky možné a proveditelné. Firma za napojení neúčtuje obyvatelům Březnické ulice žádné poplatky. „A navíc napojí lidem i splaškové vody, které dnes musejí čerpat nahoru do ulice. Realizační náklady připojení si lidé musí zaplatit sami. Společnost Silverent s námi od začátku jedná jako velmi solidní partner, který si uvědomuje problém v území a přestože nemusí, rád místním vyjde vstříc.“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 56: Schválení zrušení ZŘ "Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa"

Liberecká městská rada zrušila výběrové řízení na zakázku „Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. Etapa“. Důvodem je nezájem ze strany zhotovitelů pro ekonomickou nevýhodnost.

Za vším stojí prudký nárůst cen stavebních materiálů. Proto teď vypíšeme nové výběrové řízení a upravíme kategorizaci podmínek tak, abychom uspokojili finanční potřeby případného zhotovitele stavby a zároveň, aby nabídka splňovala podmínky zadávací dokumentace,“ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies