14.07.2021
Jana Kodymová

Patnácté jednání libereckých radních

15. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 13.července. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo radu:

Liebiegovo městečko jako součást městské památkové zóny?

Liebiegovo městečko je dlouhodobě nedoceněnou historicky a památkově významnou oblastí v centru Liberce a představuje jeden z nejpozoruhodnějších a velice hodnotných souborů tohoto typu na území města. Kancelář architektury města (KAM) proto navrhla navázat na dřívější snahy vyhlásit lokalitu městskou památkovou zónou.

„Je to unikátní místo s řadou historicky cenných a významných staveb. Proto chceme usilovat o to, aby se území stalo městskou památkovou zónou. Ještě předtím ale určitě připravíme setkání s občany, především pak vlastníky nemovitostí v této lokalitě, abychom jim představili a vysvětlili, co konkrétně by pro ně taková změna znamenala. Jsem přesvědčený, že město má takový skvost chránit. Na druhou stranu si uvědomujeme, že o tom nejprve musíme diskutovat s lidmi, kteří tam žijí, a těmi, kterým konkrétní domy patří. A předložit jim fakta a argumenty, proč by náš záměr měli podporovat. Věřím, že je přesvědčíme,“ říká primátor města Jaroslav Zámečník.

Zájmem města je společensky a architektonicky významnou lokalitu uchovat a uchránit pro budoucnost. Některé z objektů totiž byly v minulosti znehodnoceny stavebními úpravami, především při zateplování fasád, ale i použitím nevhodných barev či materiálů a konstrukcí, které nerespektovaly původní ráz a charakter staveb.

Liebiegovo městečko vznikalo od poloviny 19. století do 20. let 20. století jako sídliště v okolí náměstí Pod Branou v Liberci. Tehdy sloužilo pro zaměstnance textilní továrny. Do současnosti se zachovalo v původní podobě a dodnes stále slouží k bydlení.

Jeho výstavba je podle odborníků příkladem plánované tovární výstavby na principu zahradních měst. Unikátní je hlavně tím, že bylo nenásilnou formou vestavěno do poměrně dramatické přírodní scenérie.
Klíčovým tvůrcem a duchovním otcem celkového pojetí sídliště byl Jakob Schmeissner. Jádro výstavby tvoří náměstí Pod Branou vybudované v letech 1911–1912, jehož přirozenou dominantou se stal dům s věžičkou. Sídliště se postupně rozrůstalo až do roku 1929. Za povšimnutí stojí především dveře jednotlivých objektů, které jsou příkladem náročné řezbářské práce. 

Liebiegové se na podobě města podepsali do té míry, že pro Liberec znamenali totéž, co firma Baťa pro Zlín. Rodina patřila k významným průmyslníkům a k nejdůležitějším občanům města.

Veřejnou debatu o budoucnosti Liebiegova městečka KAM připravuje na srpen. O jeho přesném termínu bude veřejnost informována s dostatečným předstihem.

 

Mimo radu:

První podněty od vlastníků pozemků a nemovitostí v sousedství městských pozemků na „Papíráku“

Liberec začátkem roku získal směnou se stavební firmou Syner Group další pozemky v dolním centru, v lokalitě známé jako Papírové náměstí. Radnice tam aktuálně vlastní zhruba 10 tisíc metrů plochy. Městu se díky tomu otevírá příležitost začít plnit slib, že dlouhodobě zanedbávané území promění opět v důstojnou a oblíbenou část města. V této souvislosti oslovilo téměř 200 stávajících vlastníků pozemků a nemovitostí v sousedství s tím, aby poslali případné podněty, náměty a doporučení, jak by si rozvoj této cenné lokality představovali.

„Zatím zareagoval zhruba každý desátý majitel pozemku či nemovitosti. Mají nejrůznější postřehy, které si vyhodnocujeme. Zároveň proběhla i diskuse s veřejností. Někteří lidé si tam představují plnohodnotnou rezidentní, tichou čtvrť, jiní by zase rádi, aby Papírák zůstal živou městskou lokalitou. Za město je stále prioritou to, aby tam vzniklo zhruba 140 nových bytů, nicméně každý podnět k Papíráku je pro nás důležitý, abychom o rozvoji tohoto území rozhodli správně,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 15: Vypsání veřejné zakázky MŠ Delfínek – modernizace kuchyně – stavba

Děti z Delfínku se dočkají modernizované kuchyně.  Vypsání podlimitní veřejné zakázky na modernizaci  kuchyňských  prostor  a  zázemí, včetně protiradonového  opatření objektu školy schválila liberecká městská rada na své 15. schůzi v úterý.

Cílem  zakázky  je  modernizace  kuchyně,  zázemí  a  příruční  kuchyňky  pro  zajištění  dlouhodobé funkčnosti zařízení a plnění hygienických požadavků. „Během prací budou instalovány nové rozvody vody, topení, kanalizace a elektro včetně vzduchotechnického zařízení s rekuperací,“ vyjmenovává ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Zakázku město vypíše v srpnu. Předpokládaná maximální hodnota zakázky je 6 800 000 Kč bez DPH. Stavební práce plánuje město zahájit v listopadu 2021.

 

Bod č. 16: Zrušení usnesení – MPB Liberec, zpráva o technickém stavu

Rada města zadala vypracování  Zprávy  o  technickém  stavu  Městského plaveckého bazénu  v Liberci za cenu výši 408 501 Kč s DPH. Zprávu zpracuje tým z Fakulty stavební Českého  vysokého  učení  technického v Praze.

Plánovaná rekonstrukce plaveckého bazénu v Liberci se může v následujících měsících prodražit o desítky milionů korun. Důvodem je nečekaně prudký nárůst cen a nestabilita na trhu se stavebními materiály, z nichž některé v posledních týdnech oproti začátku roku zdražily až o 200 procent. Město proto podle primátora Jaroslava Zámečníka začne intenzivně hledat další varianty, jak nákladnou investiční akci financovat.

„Vzhledem k situaci na trhu jsme náklady na chystanou přestavbu bazénu nechali orientačně přepočítat. Zatímco ještě před dvěma měsíci jsme počítali s částkou přibližně 700 milionů bez DPH, nyní se blížíme k sumě kolem 820 milionů. Nikdo navíc nedokáže odhadnout, jak se situace vyvine, ale hlavně, kdy a v jaké úrovni se současný růst cen zastaví. Proto musíme začít hledat další nové možnosti financování a ve správný čas vybrat nejvhodnější způsob, jak složitou rekonstrukci zaplatit,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Odhad ceny, kterou by Liberec musel podle aktuálních propočtů za opravu sportovního areálu zaplatit, se nyní i s daní z přidané hodnoty (DPH) blíží miliardě korun. Město si nicméně v tomto případě bude vzhledem k charakteru stavby a investice DPH odečítat. Zároveň chce hledat i nové varianty financování. Vedení radnice už dříve oznámilo, že se bude ucházet o dotaci ze státem zřízené Národní sportovní agentury (NSA). Tam chce získat maximální možnou podporu. Další peníze pak musí uvolnit v rámci standardního rozpočtu s tím, že hlavní část obří investice bude krýt bankovní půjčkou na 10 nebo 15 let.

„To, jakou cestou budeme bazén nakonec financovat, je bohužel stále nejasné, protože faktorů, které konečnou cenu rekonstrukce do jejího zahájení v příštím roce ovlivní, se objeví ještě celá řada. Jisté ale je, že na část té investice si budeme muset půjčit. Kolik, za jakých podmínek, a na jak dlouho, opravdu nelze teď předpovědět. Hodně bude záležet i na tom, jak budeme úspěšní s žádostmi o získání dotačních peněz,“ vysvětluje statutární náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku Zbyněk Karban.

O ně se Liberec chce ucházet nejen u NSA, ale i v dalších státních dotačních programech.

Do finální ceny, kterou město nakonec za opravu plaveckého bazénu zaplatí z vlastní pokladny, se promítne i to, za jakých podmínek vysoutěží dodavatele. Výběrové řízení chce vyhlásit hned po vydání stavebního povolení.

Liberecký plavecký areál na  Tržním náměstí byl postavený v polovině 80. let minulého století podle návrhu architekta Pavla Švancera. Jeho současný stav ale potřebuje zásadní rekonstrukci.

Dosluhuje v něm zastaralé technologické zařízení a nevyhovující je i zázemí pro návštěvníky. Střechou zatéká, vana hlavního bazénu prosakuje. Radnice modernizaci areálu chystá od roku 2015. Stavební práce by měly začít v roce 2022 a potrvají zhruba 18 až 24 měsíců.

Stadion v době před pandemií koronaviru ročně navštěvovalo 350 000 až 400 000 návštěvníků. V areálu jsou celkem tři bazény včetně padesátimetrového. Dále dva tobogany, vířivky, skluzavka, sauny, Kneippův chodník a několik dalších atrakcí.

 

Náměstkyně Radla Loučková Kotasová 

Bod č. 30: Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce objektu URAN"

Město Liberec zahájí v letošním roce rekonstrukci budovy Uran, která se nachází vedle současného autobusového nádraží. Nyní vypisuje veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 84 008 864 Kč bez DPH (101 650 726 Kč vč. DPH). Do konce října pak liberečtí radní vyberou dodavatele stavebních prací.

Stavební práce by měly být zahájeny v průběhu listopadu tohoto roku. Předpokládaná doba rekonstrukce činí 33 týdnů. Dokončení projektu tedy předpokládáme v létě 2022. Hlavním cílem projektu je řešení havarijního stavu fasád a střechy, zlepšení provozních podmínek budovy - zejména snížení energetické náročnosti objektu. Plánovaná podoba vnější obálky budovy je výsledkem architektonické soutěže. 

 „Cílů projektu bude dosaženo částečnou rekonstrukcí budovy Uran, kde v současné době sídlí Městská policie Liberec a některé odbory Magistrátu města Liberec. Konkrétně se plánuje výměna obvodových konstrukcí – pláště budovy, oken, střechy a také částečná modernizace otopné soustavy včetně nových technologií měření a regulace. Dále budou řešeny slaboproudé a datové rozvody a vzduchotechnika. Rekonstrukce bude probíhat při zachování provozu v objektu tak, aby klienti byli schopni si vyřídit, co potřebují i po dobu rekonstrukce,“ popisuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 33: Darovací smlouva – rekonstrukce lávky, ul. Kubelíkova

V libereckém Hanychově postaví společnost DP REAL IMMO s.r.o., tři řadové domy, účelovou komunikaci a také zpevněné a parkovací plochy, včetně inženýrských sítí  a přípojek na ně. Díky spolupráci investora s městem dojde k opravě lávky pro pěší v Kubelíkově ulici.  Lávku opraví statutární město Liberec. Finanční příspěvek ve formě daru ve výši 160 000 Kč na její obnovu získá město od investora řadových domů.

„V roce 2020 jsme při pravidelných kontrolách zjistili,  že lávka v Kubelíkově ulici je v neadekvátním  stavu. Teď dojde z důvodu výstavby domů ke zvýšenému zatížení místní infrastruktury, proto jsme se s investorem dohodli, že lávku opravíme, ale s jeho finančním přispěním, a to ve výši 160 000 korun,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 39: Návrh na komplexní řešení parkování na sídlištích v Liberci

Systémové řešení parkování na sídlištích řeší město Liberec už dlouho. Rada města Liberce nyní projednala dva záměry na řešení parkování v Liberci a dále schválila pokračování projektových prací s následnou realizací pro další vytipované lokality, aby se navýšením počtu parkovacích míst řešil problém nedostatečného parkování na sídlištích.

Jedním se schválených záměrů je v lokalitě ulic Vrchlického – Hlávkova, a jde o  návrh na zavedení jednosměrných ulic,  tím získáme větší počet parkovacích míst, včetně odstavného parkoviště před Hokejkou, a dále výstavba nového parkoviště s 26 místy v Broumovské ulici, na místě stávající perkové plochy,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc a dále doplňuje: „V některých lokalitách se vlivem nové výstavby fakticky počet parkovacích míst nezvýší, ale pouze se legalizuje stávající místní praxe, která bývá ze strany policie pokutována za stání mimo k tomu vyhrazených ploch. Opatřeními, jak jednosměrek nebo právě výstavbou, se však takové odstavení vozidel uvede do souladu s předpisy, takže ve výsledku se počet stání opravdu zvýší.“

Rada města tak svým souhlasem s navrhovanými projekty otevřela cestu investicím v řádech milionů korun, které by měly řešit palčivý problém s parkováním na sídlištích. „Neděláme si iluzi, že tímto jednou pro vždy vyřešíme problém s nedostatkem parkovacích míst nebo že v každé vybrané lokalitě uspokojíme všechny parkovací potřeby. Ostatně každé sídliště má svá místní dispoziční specifika. Na druhou stranu chceme občanům alespoň trochu ulevit při hledání vhodného parkingu, když se vrátí po celém dni z práce a alespoň z části jim zvýšit komfort. V hledání dalších lokalit pak hodláme nadále pokračovat a taktéž napnout síly k jejich vybudování.“

 

Náměstek Ivan Langr

Mimo radu:

Očkování bezdomovců proti covid-19

Město usiluje o jednodávkové vakcíny pro očkování lidí bez domova, kteří jsou z mnoha ohledů rizikovou skupinou občanů (věk, kombinace onemocnění, chybějící ID aj.). Náměstek Ivan Langr proto minulý týden požádal ministra zdravotnictví o návrh řešení. Zatím bez odpovědi.

 

Mimo radu:

Aktualizovaná analýza sociálně vyloučených lokalit

Rezort sociálních věcí má po šesti letech k dispozici aktualizovanou analýzu sociálního vyloučení na území města. Analýza je veřejná a ukazuje některá základní data:

  • ve městě neexistuje prostorové sociální vyloučení (čtvrť, ulice), ale jednotlivé domy v městské zástavbě a ubytovny (celkem cca 25),
  • žije v nich kolem 800 lidí
  • některé nejvíce zatížené domy zmizely (Vojanova, Kolora, Machnín)
  • nové ubytovny zatím nevznikly, brání tomu stavební uzávěra
  • je nutné posílit dostupné a sociální bydlení, řešení dluhové problematiky.

 

Radní Petr Židek

Bod č.17/1: Převod spoluvlastnického podílu města na bytovém domě č. p. 1209 (Liberec XXX –Vratislavice nad Nisou) na bytové družstvo ZÚ ALFA

Jedná se o převod spoluvlastnického podílu města ve výši 2756/10000 na budově č. p. 1209, ul. Seniorů, Liberec XXX -Vratislavice nad Nisou do vlastnictví Bytovému družstvu ZÚ ALFA.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo ve spolupráci s právní kanceláří Joukl a partneři připravit smlouvu, která je akceptovatelná napříč politickým spektrem a zároveň i pro družstevníky. Osobně to vnímám jako obrovský posun. Převod na BD Alfa je tou pověstnou první vlaštovkou, kterou by měla postupně v příštích měsících následovat ostatní liberecká bytová družstva. Město Liberec se tímto řadí mezi města, která si dokáží s touto složitou problematikou poradit, a je fajn, že můžeme být ostatním městům v řešení převodů vzorem,“ říká člen Rady města Liberce Petr Židek.   

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.