15.07.2020
Jana Kodymová

Patnácté jednání libereckých radních

Patnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 14. července. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo RM:

My všichni Tvoříme Liberec!

Hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu je ve své polovině. K dnešnímu dni hlasovalo 2307 lidí. To je ve srovnání s jinými městy výrazně více (Děčín 993, Havířov 1103, Kladno 1647, Česká Lípa 850, Brandýs nad Labem 1300 hlasů). Až do konce července mohou lidé hlasovat pro své favority z celkem 29 podaných návrhů. Každý, kdo hlasuje, může ovlivnit podobu Liberce! „Chci, aby občané sami rozhodli, co se za městské peníze v následujících dvou letech ve městě vylepší, zrealizuje nebo změní,“ popisuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Hlasy lze libovolně rozdělit na malé a velké návrhy. Na ty malé s cenou do 150 000 Kč je alokována částka jeden milion korun. Na ty velké, od 150 000 Kč do 1 milionu, jsou připraveny 4 miliony korun.

Mezi návrhy jsou například čtyři dětská hřiště, úprava autobusových zastávek, cyklostezka v Machníně, busta Františka Peterky, odpočinkové molo, oprava vyhlídky, květiny do kruhového objezdu ve Fügnerově ulici. Z menších projektů například workoutová věž, oprava věžních hodin, výstavba schodů v Rochlici, obnova sochy sv. Jana Nepomuckého a další. Všechny návrhy jsou i s fotodokumentací na webu města.

Mými favority jsou busta Františka Peterky a květinová výzdoba do kruhových objezdů u terminálu MHD ve Fügnerově ulici,“ uvádí primátor Jaroslav Zámečník.

Hlasuje se elektronicky na webu www.participativni-rozpocet.cz/liberec/. Hlasující k hlasování potřebuje mobilní telefon, na který bude zaslán ověřovací SMS kód. Výsledky budou zveřejněny 3. 8. 2020. Hlasovat je možné také osobně v městském informačním centru, které je otevřeno v pracovní dny od 8 do 18 hodin.

Bod č. 31/2: Výjimka  ze  směrnice  rady  č.  3RM  Zadávání  veřejných  zakázek  SML  dle  čl.  7.12  Všeobecná výjimka pro RM na zhotovení projektové dokumentace pro akci "Liberec – ul. Vítězná II. etapa"

Radní města souhlasili s přímým oslovením dodavatele na zhotovení projektové dokumentace pro druhou etapu prací ve Vítězné ulici. Tím je společnost JAP projekt s.r.o. z Liberce.

Pro výběr zhotovení plánované projektové dokumentace si Kancelář architektury města (KAM) nechala zaslat nabídku od 3 projekčních kanceláří: JAP projekt s.r.o., ard architects s.r.o. a Martin Cimburek. Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka firmy JAP projekt s.r.o. za 398 320 Kč bez DPH.  „Při porovnání s ostatními nabídl JAP s.r.o., nad rámec poptávky, komplexnější dokumentaci s výkazem výměr, dopravní úpravy parkování v ulici Gorkého, U Obchodní komory a dále vyšla nabídka nejlevněji a měla nejkratší realizační termín zpracování,“ doplňuje vedoucí KAM Jiří Janďourek.

Bod č. 32/4: Schválení přijetí finančního daru od společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o

Finanční dar ve výši 10 tisíc korun věnovala městu Liberci výrobní firma DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o., na obnovu několika starších záhonů u terminálu MHD Fügnerova. V současné době na tomto místě převažují dominantní druhy, které se rozrostly, a tak plocha působí neestetickým a zapleveleným dojmem. Odbor ekologie a veřejného prostoru má zájem uskutečnit výsadbu nových trvalek na záhonech, která by vedla ke zlepšení stávajícího stavu. K výsadbě dojde v podzimních měsících roku 2020.

 

Květinové záhony ve městě

Nová výsadba trvalek a cibulovin zkrášluje některá zákoutí města. Na Soukenném náměstí byly ještě v podzimních měsících v souvislosti s opravou tramvajové tratě vysázeny do tří menších záhonů kombinace trvalek, tulipánů a okrasných česneků, které nyní ozvláštňují prostor před OC Fórum.

V zámeckém parku, který má Liberec ve výpůjčce, město na jaře vysadilo růže a trvalky do kruhovitých záhonů v horním parteru zámku. Některé sazenice z těchto záhonů však po výsadbě zmizely. Vznikly také nové smíšené záhony trvalek a cibulovin podél ulice Jablonecká, kde nahradily záhony letniček z přímého výsevu, které byly na této ploše odzkoušeny v minulých dvou letech. Místo jednoletých rostlin tady lidé najdou víceleté šalvěje, hosty, kakosty, dlužichy, čechravy, sasanky, atd. Z cibulovin na tomto místě v příštím roce pokvetou krokusy a ladoňky, které dohromady vytvoří zajímavou barevnou kombinaci.

Po třech květnových zmrzlých přišlo na řadu také každoroční osázení květinových truhlíků letničkami na náměstí Dr. E. Beneše a podél řeky Nisy v ulici Na Bídě a také  na mostě u parku Na Rybníčku. Kompaktní jsou rovněž záhony z předešlých let v ulici Palachova, kde naše město zdobí šalvěje a svatoliny, dále trvalkový záhon v Zámečnické ulici anebo záhon stínomilných trvalek za Domem kultury. Nová výsadba krášlí park Na Rybníčku, kde Teplárna Liberec vybudovala v rámci revitalizace teplárenských sítí nový podzemní horkovod. Tento park je nově osázen travinami s trvalkami, které nahradily stavbou odstraněné cibuloviny.

V rámci participativního rozpočtu jsou podány tři návrhy s tématem květinových záhonů ve městě a 8 návrhů k úpravám parků a zeleně.

 

Péče o zeleň ve městě

Město Liberec má prostřednictvím technických služeb v péči 355 ha městské zeleně, tedy ploch s travnatým porostem, keři a okrasnými dřevinami. V přepočtu na celou rozlohu města je podíl zeleně, včetně lesů, 48%. Celkem se město stará o 14 rozlohou velkých parků a 30 menších. Technické služby města Liberce jsou od července příspěvkovou organizací města.  Z počtu 150 zaměstnanců se péčí o zelené plochy zabývá 40 kmenových a 20 sezonních pracovníků. Údržbu travnatých ploch obstarává 8 velkých strojních sekaček. Sekání probíhá 6 dní v týdnu. Jen v loňském roce se z důvodu dlouhodobého sucha a tropického počasí seče pozastavily. Příuliční zeleň v okrajových částech města se seká sekacími rameny na autech. V tuto chvíli je posekáno a připravuje se druhá seč. V loňském roce za údržbu travnatých ploch a zeleně město Liberec zaplatilo akciové společnosti TSML 8 milionů korun.

Bod č. 56: Podpora činnosti oddílů mladých hasičů pro rok 2020

Osmi oddílům mladých hasičů sborů dobrovolných hasičů poskytne město Liberec finanční podporu do výše 15 000 Kč. Celková výše podpory je 120 000 Kč, tedy 15 tisíc korun pro každý oddíl. Město jednotlivým oddílům nakoupí a předá materiál pro odbornou přípravu a výcvik mladých hasičů, jejich účast na požárních soutěžích anebo při preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany. Materiálem jsou například požární hadice a armatury, závodní překážky, vybavení na soutěže, přilby, dresy apod.

Jedná se o oddíly při  SDH  Horní Hanychov, Karlinky, Krásná Studánka, Machnín, Pilínkov, Růžodol I, Vesec a Vratislavice nad Nisou. „Mladé hasiči podporuji a vítám tuto zájmovou činnost mládeže. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhají při ochraně před rizikovými projevy chování, tedy proti šikaně, vandalismu, brutalitě, rasismu, kriminalitě, drogové závislosti, alkoholismu a dalším,“ doplňuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 30: Schválení Strategie komunikace a propagace SUMP

Město Liberec vytvoří plán udržitelné městské mobility pro Liberec a Jablonec nad Nisou pro období let 2021 – 2030. Na úterním jednání schválila Rada města Liberce Strategii komunikace a propagace projektu.

Tento Plán udržitelné  městské  mobility  (SUMP)  je strategický dokument, jehož cílem je vytvořit dlouhodobě udržitelný systém dopravy přívětivý k jeho uživatelům, životnímu prostředí i veřejnému prostoru. „Předpokládáme, že finální verze dokumentu bude předložena zastupitelům obou měst v září 2021,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

SUMP je součástí projektu Strategické dokumenty města Liberce, který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. V průběhu celého projektu  SUMP  má být uplatňována Strategie  komunikace  a  propagace.  Tento dokument identifikuje aktéry zapojené do  procesu  komunikace,  dále identifikuje způsoby  a  časové  vymezení  jejich zapojení do procesu tvorby Plánu udržitelné mobility. Účelem strategie je identifikace adekvátního, konzistentního a efektivního způsobu prezentace jednotlivých informací a výstupů veřejnosti.

Vhodnou komunikací a prezentací lze získat nové informace a vhledy do problematiky a rovněž napomáhá k budování kladného vztahu a přijetí Plánu udržitelné mobility širokou veřejností,“ doplňuje náměstkyně Loučková Kotasová.

 

Bod č. 30/1: Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu Centrum aktivního života

Rekonstrukci Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního Centra aktivního života provede Společnost pro Rekonstrukci  Liebiegova  paláce  CL-EVANS,  Metrostav s nabídkovou cenou 203 504 909 Kč s DPH.

Správcem společnosti je firma CL-EVANS, s.r.o., z České Lípy a druhým společníkem je firma  Metrostav,  a.s.,  se  sídlem  v Praze.  Stavební práce začnou v srpnu letošního roku a jsou spolufinancovány z Evropské unie.   Předpoklad realizace rekonstrukce je maximálně 600 kalendářních dnů, a to v období 8/2020 až 3/2022.

Předpokládáme, že z rozpočtu města bude celkem uhrazeno 38,71 milionů korun. Z toho nezpůsobilé náklady činí 20,4 milionů a spoluúčast statutárního města pak 18,31 milionů korun,“ komentuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 32/1: Dohoda o užívání pozemků areálu bývalé lesní školky a srubu

Bývalá lesní školka s dřevěným srubem v Ruprechticích, kterou před desítkami let postavili skauti, ožije. Spolek LESpolek, z.s., zde v podstatě obnoví původní záměr využití. Jde o aktivity pro předškolní děti ve věku 3–6 let. Jedná se dětskou skupinu, kde děti jsou stále v přírodě za každého počasí a ročního období. 

„Po opuštění srubu skautským oddílem nastaly před několika lety problémy. Začali se do něj stahovat bezdomovci, ničili srub. V loňském roce, a to už byla poslední kapka, zde kriminalisté několik měsíců monitorovali vařiče drog. Toto se také prokázalo a bylo zatčeno několik lidí. Od této chvíle jsme hledali intenzivně někoho, kdo by srub využil pro veřejné aktivity, aby se zabránilo dalšímu poškozování majetku města či dokonce k páchání trestné činnosti,” vysvětluje náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

V květnu letošního roku byly osloveny Městské lesy Liberec, které mají ve své správě lesní pozemek s p.č. 1705 se srubem, s žádostí spolku LESpolek o vhodný prostor pro jejich činnost. „To je přesně to využití, které by mělo zabránit poškozování městského majetku a naopak přispělo k smysluplnému využití bývalé lesní školky,” dodává náměstek Jiří Šolc.

Dohoda s LESpolkem je v podobném konceptu, jaký byl použit u Lesního koupaliště. Tedy, dohoda je uzavřena na dobu trvání 5 let s možností prodloužení na dalších 5 let. LESpolek zde nesmí provádět bez souhlasu města stavební úpravy a provoz srubu bude pro město bez finančních závazků.

„Jsem rád, že se konečně našla organizace, která bude objekt bývalé lesní školky smysluplně využívat. Nechtěli jsme dopustit, aby si daný areál někdo pronajal pro své soukromé rekreační potřeby. Práce s dětmi v přírodě a o přírodě je dnes velmi důležitá a o to víc, když se dnes opět na přírodu zapomíná především s finanční pomocí například do zadržování vody v krajině či na boj s kůrovcovou kalamitou,“ dodává ředitel Městských lesů Liberec Jiří Bliml.

Bod č. 33: Bezplatné parkování pro elektromobily a sdílené automobily

Město Liberec dlouhodobě podporuje alternativní způsob automobilové dopravy a bezplatné parkování ekologicky šetrných vozidel je jedním z projevů této podpory. Od srpna bude v Liberci umožněno bezplatné stání v zónách placeného stání (ZPS) v režimu návštěvnického stání pro elektromobily a také pro sdílené automobily v režimu "carsharing“.

Ekologicky šetrná vozidla, tedy elektromobily, můžou bezplatně parkovat na zónách placeného stání, kde jsou umístěny parkovací automaty a také, na základě vydání parkovací karty, na modrých zónách v čase od 8 do 16 hodin, kdy předpokládáme nižší obsazenost držiteli rezidentních a abonentních karet,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Elektromobily musí mít speciální registrační značku EL. O tu lze od 1. dubna 2019 zažádat na jakémkoliv pracovišti registru vozidel. Vydání značky je zdarma do 15 dní od podání žádosti. Pro elektromobily  a vozy  s  vodíkovým  pohonem  je  tato  registrační  značka samozřejmostí, hybridy musí mít tabulkovou hodnotu emisí CO2 nanejvýš 50 gramů na kilometr.

Sdílená vozidla můžou bezplatně parkovat na zónách placeného stání za podmínky, že budou mít vydanou parkovací kartu, která bude sloužit jako identifikace carsharingového vozidla,“ vysvětluje náměstek Jiří Šolc.

Bod č. 44: Vypsání ZŘ na zakázku "Souvislá údržba po opravách IS –ul. U Opatrovny a U Krematoria"

Další ulice, která bude respektovat historický ráz města, vznikne z ulice U Opatrovny. „Je to opět koordinovaná oprava. Poté, co dokončí síťaři své opravy, nastoupí město a udělá zcela nové povrchy. I zde jsme se rozhodli podtrhnout historický ráz čtvrti a v maximální možné míře použít žulové dlažební kostky a kamenné obrubníky. Vydrží tam opět minimálně 100 let krásné,“ říká náměstek pro technickou správu města Jiří Šolc.

Oprava spočívá v celkové obnově uličního prostoru včetně chodníků, sjezdů a zpevněných ploch parkovišť,  a  to  v plné konstrukci,  při zachování  šířkového  i  výškového  uspořádání. Součástí této zakázky bude rovněž obnova odvodnění  povrchu  komunikací  a  oprava  veřejného  osvětlení  v celé dotčené lokalitě. Zakázka je vypsána v maximální hodnotě 6, 5 milionu korun.

V ulici uživatelé nepřijdou o svá parkovací místa, v objektu bývalého Úřadu práce dnes sídlí Policie ČR a mnoho míst je zde vyhrazeno. Hotovo by mělo být během podzimu 2020 a o zhotoviteli rada města ještě rozhodne v rámci výběrového řízení,“ doplňuje Jiří Šolc.

Délka opravovaného úseku činí cca 370 m. Povrch vozovky bude po opravě  opět  živičný,  oddělená  šikmá  parkovací  stání  budou  provedena z kamenné  drobné  dlažby.  Stávající komunikace  je  téměř  z poloviny  lemována  kamennou  silniční obrubou, u které se předpokládá zpětné využití a zbývající část se doplní novou kamennou obrubou.

V odbočujícím úseku směrem k ulici U Krematoria, v místě stávající zpevněné krajnice, vznikne při pravé straně komunikace podélné stání ze štěrkodrti  s výztužnými rohožemi. Povrchy chodníků bude tvořit kamenná mozaika šedé barvy, doplněná příslušnými hmatovými prvky pro lidi s hendikepem,“ popisuje náměstek Jiří Šolc.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 54: Přejmenování zastávky Rybníček a přesazení pamětního označníku z Tatranské ulice

Město přejmenuje zastávku MHD Rybníček na třídě 1. máje. Nyní zastávka nese název Rybníček. Nový název bude od 1. ledna 2021 Rybníček – Zastávka Reného Matouška a dalších libereckých signatářů Charty 77. Stejně tak dojde k přesazení pamětního označníku ze zastávky MHD Rybníček v Tatranské ulici na zastávku MHD Rybníček na třídě 1. máje.

Zastávka MHD Rybníček v Tatranské ulici byla pamětním označníkem osazena 17. listopadu 2015. Slavnostního odhalení se tehdy zúčastnil i kardinál Dominik Duka, který s Reném Matouškem pobýval v 80. letech ve vězení na plzeňských Borech. „Od počátku ale bylo patrné, že umístění označníku je jen nepodařeným dobovým kompromisem, nedůstojným skutečné památky jak Reného Matouška, tak dalších libereckých chartistů. Blížící se výroční rok 2021 - 70. výročí narození Reného Matouška -  nabízí další příležitost, jak současný stav definitivně narovnat.  V takovém případě bude zastávka konečně  sloužit  i  svému vzdělávacímu účelu,“ vysvětluje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.